Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Ministarstvo za boračka pitanja

Konačna lista branilaca i članova njihove porodice kojima se u Budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuju sredstva za obavljanje stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa/volonte...

01.12.2023

Na osnovu odredbe 16. stav ( 4 ) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za obavljanje volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 5/19), Ministrica za boračka pitanja Tuzlanskog kantona utvrđuje:

Konačnu listu branilaca i članova njihove porodice kojima se u Budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuju sredstva za obavljanje stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa/volonterskog staža  branilaca i članova njihovih porodica po ponovljenom javnom pozivu za 2023. godinu.

Konacna lista branilaca i clanova njihove porodice kojima se u Budzetu TK-a obezbjedjuju sredstva za obavljanje strucnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa