Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Ministarstvo za boračka pitanja

K O N K U R S za dodjelu stipendija učenicima iz reda branilačke populacije Tuzlanskog kantona za školsku 2023/2024 godinu

08.04.2024

Na  osnovu  člana 20. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica,  drugi prečišćeni tekst (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 10/20, 14/22, 9/23 i 5/24), člana 17. Odluke o utvrđivanju uslova, ograničenja, kriterija i postupka dodjele stipendija  braniocima Bosne i Hercegovine i djeci branilaca (“Službene novine Tuzlanskog kantona“,broj: 4/24 i Odluke o terminu raspisivanja konkursa, broj: D-15/1-04-008847-24 od 05.04.2024. godine, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje

K O N K U R S

za dodjelu stipendija učenicima iz reda branilačke populacije Tuzlanskog kantona

za školsku  2023/2024 godinu 

 

Lica koja mogu podnijeti prijavu

Pravo na podnošenje prijave po ovom Konkursu ima lice  iz člana 20. stav (1) Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 10/20, 14/22, 9/23 i 5/24, u daljem tekstu: Zakon), ukoliko redovno pohađaju srednju školu, kako slijedi:

 1. dijete ratnog vojnog invalida,
 2. dijete dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja invalida i
 3. c) dijete demobilisanog branioca .

 

II Uslov za dodjelu stipendija

(1)  Pravo na podnošenje prijave po ovom Konkursu ima lice  pod uslovom da:

 1. ima prijavljeno mjesto prebivališta na području Kantona, osim za povratnike u Republiku Srpsku (u daljem tekstu: RS),
 2. prava iz oblasti boračko invalidske zaštite ostvaruje na području Kantona,
 3. je u tekućoj školskoj godini prvi put upisao određenu godinu razreda i
 4. je redovan učenik srednje škole u Bosni i Hercegovini.

 

III Ograničenje prava na podnošenje prijave

(1) Pravo na dodjelu stipendija po ovom Konkursu nema lice koje:

 1. je punoljetno a ima dug po osnovu javnih prihoda, niti lice koje je maloljetno a čiji roditelj /roditelji/ staratelji/staratelj/ ima dug po osnovu javnih prihoda, izuzev  ako  isti imaju prebivalište na području Republike Srpske,
 2. je u tekućoj školskoj godini, u istoj ili drugoj srednjoj školi, ponovo upisao istu školsku godinu,
 3. već prima kredit/stipendiju od nekog drugog organa, institucije ili fondacije,
 4. živi u porodičnom domaćinstvu gdje se ostvaruju mjesečna novčana primanja po članu domaćinstva veća od 50,01% prosječene neto plaće ostvarene u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija), u prethodnoj godini prema podacima Zavoda za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zavod) i
 5. ima ostvaren prosjek ocjena ispod 3,5 izuzev lica koje upisuje drugi, treći ili četvrti razred, a obrazuju se za deficitarna zanimanja, u skladu sa odlukom koju donosi Vlada Kantona za svaku školsku godinu.

 

IV Kriteriji za bodovanje

(1) Rang lista  se  utvrđuje na osnovu ostvarenog broja bodova  utvrđenog po osnovu sljedećih kriterija:

 1. ostvarenog uspjeha u prethodno završenoj studijskoj godini,
 2. imovinskog cenzusa,
 3. boračkog statusa,
 4. ratnih priznanja i odlikovanja i

f ) osvojenih nagrada i plaketa.

 

V Izbor lica bez bodovanja

 (1) Lica sa prosjekom ocjena 5,00 uvrstit će se na listu bez utvrđivanja bodova po kriterijima iz tačke IV ovog Konkursa, pod uslovom da članovi porodičnog domaćinstva sa kojima živi lice ne ostvaruju mjesečna novčana primanja po članu domaćinstva veća od 50,1% prosječene neto plaće ostvarene u Federaciji u prethodnoj godini prema podacima Zavoda za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine.

(2) Pod prosjekom ocjena iz stava (1) ovoga člana podrazumjeva se ukupan prosjek ocjena kandidata u toku školovanja u srednjoškolskoj ustanovi koju pohađa, a u slučaju upisa prvog razreda, prosjek ocjena iz prethodne četiri godine redovnog školovanja.

 

 

VI Prioritet pri jednakom broju bodova

Ukoliko na listi dva ili više lica imaju isti ukupan broj bodova, izuzev lica iz člana V ovog Konkursa prednost po navedenom redosljedu ima:

 1. lice u statusu učenika koje je dijete ratnog vojnog invalida sa većim procentom invaliditeta,
 2. lice u statusu učenika koje je dijete dobitnika većeg ratnog priznanja i odlikovanja,
 3. lice u statusu učenika koje je dijete demobilisanog branioca sa dužim stažom učešća roditelja u OS,
 4. lice u statusu učenika sa većim prosjekom ocjena i
 5. lice u statusu učenika lošijeg materijalnog položaja.

 

VII Prava i obaveze lica i način isplate sredstava

 • Lice koje ostvari pravo na stipendiju, obavezno je sa Ministarstvom zaključiti Ugovor o stipendiranju, u roku od 30 dana od dana isticanja Konačne liste na internet stranici Vlade Tuzlanskog kantona.
 • Lice koje ostvari pravo na stipendiju, a koje u roku iz stava (1) ove tačke ne potpiše ugovor, smatrat će se da je odustao od stipendije, izuzev u izuzev u slučaju ukoliko u roku od najdalje 60 dana od dana isticanja Konačne rang liste dokaže na osnovu pismenih dokaza  da  iz opravdanih razloga nije bio u mogućnosti pristupiti potpisivanju 
 • Ugovor potpisuje punoljetno lice, a za maloljetno lice ugovor potpisuje roditelj ili staratelj.

 

VIII Gubitak prava na stipendiju

 • Lice koje je steklo pravo stipendiju, gubi pravo na dalju isplatu, ako u toku školske godine:
 1. bude mu izrečena disciplinska mjera isključenja iz srednje škole,
 2. bude upućen na izdržavanje kazne zatvora u trajanju dužem od tri mjeseca,
 3. redovno ne nastavi školovanje u drugom polugodištu,
 4. po nekom drugom osnovu prestane mu status redovnog učenika,
 5. počne da prima stipendiju od drugog davaoca stipendije, od dana početka primanja te stipendije i
 6. naknadno se utvrdi da su prilikom prijave na konkurs od strane kandidata iznesene netačne činjenice (materijalno stanje kandidata i članova porodice, izjava da ne prima stipendiju iz drugog izvora, i dr).

(2) Lice koje je steklo pravo na stipendiju dužno je prijaviti svaku nastalu promjenu iz stava (1) ove tačke, u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.

(3) U slučajevima iz ove tačke potpisnik ugovora je dužan vratiti sav iznos primljenih sredstava, osim u slučajevima gubitka prava na dalju isplatu stipendije iz razloga propisanih u stavu (1) tački c) i d) ove tačke koji su nastali zbog više sile koja je dovela do onemogućavanja ili ometanja izvršenja obaveza iz ugovora.

(4) Viša sila podrazumijeva ekstremne i vanredne događaje koji se nisu mogli  predvidjeti, izbjeći i otkloniti  i  koji su se dogodili bez volje i uticaja strana u ugovoru.

(5) Višom silom mogu se smatrati poplave, zemljotresi, požari, politička zbivanja (rat, neredi većeg obima, štrajkovi, nesposobnost, teška bolest, invalidnost).

(6)  Stipendija se isplaćuje u devet rata, ovisno od priliva sredstava u Budžet Kantona putem računa otvorenog kod banke lica koje je ostvarilo prvo na stipendiju, u skladu sa ugovorom o stipendiranju.

(7) U svim slučajevima gdje lice dobrovoljno ne izvrši povrat isplaćenih stipendija, zbog nastupanja okolnosti stava (1) ove tačke  Ministarstvo  je obavezno pokrenuti postupak pred nadležnim sudom u cilju povrata stipendija uz pripadajuću zakonsku kamatu.

 

IX Potrebna dokumentacija

 

Anex V.

 

Popis potrebne dokumentacije uz prijavu za dodjelu stipendije

licu u statusu redovnog učenika

 

Redni broj:

Naziv dokumenta

Organ koji ga izdaje dokument

1)       

Prijava za učešće na konkursu - Anex V. (original)

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona

2)       

kućna lista u kojoj su navedeni svi punoljetni članovi porodičnog domaćinstva,

(original ili ovjerena fotokopija),

Napomena: Ukoliko nema navedena oba roditelja na listi dostaviti odgovarajući dokaz o istom: (presudu o razvodu braka, izvod iz matične knjige rođenih ili umrlih ili ovjerenu izjavu na osnovu koje je moguće utvrditi status roditelja)

Nadležna gradska/općinska služba

3)       

Dokazi o pripadnosti boračkoj populaciji:

1. poslednje rješenje na snazi nosioca prava,

2. uvjerenje o dužini učešća u OS BiH

            ( oba dokumenta kumulativno ) i

3. izvod iz matične knjige rođenih za lice koje je podnijelo prijavu za stipendiju a u momentu raspisivanja konkursa je punoljetno

(original ili ovjerena fotokopija)

Gradska/općinska služba nadležna za boračko invalidsku zaštitu (tč.1)

Grupa za pitanja iz oblasti vojne evidencije (tč.2)

Nadležna gradska/općinska služba (tč.3.)

4)       

dokazi o zaposlenju  i visini stalnih izvora prihoda za sve punoljetne članove porodičnog domaćinstva navedene u kućnoj listi  

a)  platna lista neposredno prije objave konkursa ili uvjerenje poslodavca o poslednje isplaćenoj plaći i visini posljednje mjesečne plate ili

b)  original poslednji ček od PIO penzije neposredno prije objave konkursa ili fotokopija istog,

c) obrazac JS 3650 za lica koja imaju registrovanu samostalnu djelatnost. ( original ili ovjerena fotokopija)

 

Porezna uprava FBiH, Ispostave Porezne uprave

ili

Poslodavac kod kojeg je zaposlenje

ili

PIO/MIO

ili

Nadležna gradska/općinska služba

5)       

a) uvjerenje službe za zapošljavanje za sve nezaposlene članove domaćinstva navedene u kućnoj listi 

a ukoliko se isti ne vode na evidenciji službe za zapošljavanje, za sve nezaposlene članove domaćinstva dostaviti

b) uvjerenje iz ispostave porezne uprave da se lica ne vodi u jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa kao dokaz o statusu nezaposlenosti,

(original ili ovjerena fotokopija),

Služba za za zapošljavanje

ili

Porezna uprava FBiH

Ispostave porezne uprave

6)       

uvjerenje o postojanju/nepostojanju duga po osnovu javnih prihoda za lice kao podnosioca zahtjeva (ukoliko je lice punoljetno)  i sva lica navedena u kućnoj listi, izuzev za lica koja imaju prebivalište u Republici Srpskoj (original ili ovjerena fotokopija)

Porezna uprava FBiH

Ispostave porezne uprave

7)       

uvjerenje o redovnom školovanju

(original ili ovjerena fotokopija)

Ustanove visokog/srednjeg  obrazovanja 

8)       

uvjerenje o redovnom školovanju/studiranju za sve članove porodičnog domaćinstva, navedene na kućnoj listi, koji se nalaze na redovnom školovanju

(original ili ovjerena fotokopija)

Ustanove visokog/srednjeg  obrazovanja

9)       

uvjerenje sa utvrđenim prosjekom ocjena u prethodno završenoj školskoj godini, (original ili ovjerena fotokopija) a u slučaju upisa prve godine srednje škole prosjek ocjena iz prethodne četiri godine redovnog školovanja ili svjedočanstva o završenim razredima

(original ili ovjerena fotokopija)

 Ustanove srednjeg / osnovnog obrazovanja

 

10)   

dokaz o osvojenim nagradama i priznanjima u školskim i nastavnim aktivnostima iz prethodne školske godine:   diploma o proglašenju učenika generacije;  osvojene nagrade i priznanja na;međunarodnom/državnom/federalnom/kantonalnom takmičenju)

(original ili ovjerena fotokopija)

Obrazovne ustanove

11)   

rješenje o starateljstvu nad malodobnom djecom ukoliko je lice pod starateljstvom

(original ili ovjerena fotokopija),

Centar za socijalni rad

12)   

izjava da lice ne prima stipendiju po drugom osnovu ovjerenu od strane nadležnog općinskog organa uprave ili notara (original)

Nadležna gradska/općinska služba ili

notar

12)

broj žiro računa podnosioca prijave - učenika

Kopija žiro računa se dostavlja uz prijavu ili nakon isticanja konačne rang liste.

Poslovna banka

 (2) Udove koje koriste pravo na porodičnu PIO/MIO, pored čeka PIO/MIO OBAVEZNE su dostaviti i dokaz o radno pravnom statusu-kumulativno (tačka 4. i 5.)

(3) Uz dokumentaciju prilaže se i  fotokopija žiro računa otvorenog kod poslovne banke, na ime UČENIKA.

 

X Rokovi za podnošenje zahtjeva

(1) Rok za podnošenje prijava po ovom Konkursu je 15 dana od dana objavljivanja na internet stranici Vlade Kantona, odnosno od 08.04.2024. - 23.04.2024. godine (utorak).

(2) Činjenice iz prijava se uzimaju u razmatranje onakve kakve su bile na dan  zaključivanja konkursa. Dokumentacija dostavljena nakon roka za podnošenje prijava, neće se uzimati u obzir kao validna u postupku po prigovoru.

(3) Popunjena i potpisana jednoobrazna prijava sa potrebnom dokumentacijom, podnosi se u zapečačenoj koverti putem pošte ili na pisarnicu Zajedničkih službi kantonalnih organa na adresu: Tuzlanski kanton, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, Ul. Maršala Tita do broja 34., 75 000 Tuzla,[sa naznakom] “Prijava na Konkurs za dodjelu stipendija studentima boračke populacije Tuzlanskog kantona za akademsku 2023/2024 godinu.” 

(4) Obrazac zahtjeva, spisak potrebne dokumentacije i izjavu zainteresovano lice može preuzeti:

 • sa web - stranice Vlade Tuzlanskog kantona,
 • u gradskoj /općinskoj službi za branilačko invalidsku zaštitu i
 • u kantonalnim branilačkim savezima i udruženjima.

 

NAPOMENA:

Neblagovremene prijave neće se razmatrati.

O nepotpunim prijavama lica se obavještavaju isticanjem zasebnih listi.

                                                                               

                                                                                    MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA TK

Anex IV Prijava za učešće na konkursu za dodjelu stipendije učenicima boračke populacije TK-a za školsku 2023-24 godinu

Konkurs za dodjelu stipendija učenicima i reda branilačke populacije Tuzlanskog kantona za školsku 2023-24 godinu

Anex VI Izjava učenici