Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

JAVNI POZIV za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice 32010004 - Podrška mladima u 2024. godini

29.04.2024

 

 

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona –prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 10/18) i člana 9. stav (1) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010004-Podrška mladima u 2024. godini („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 6/24), Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona raspisuje

 

JAVNI POZIV

za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice 32010004-Podrška mladima u 2024. godini za projekte omladinskih udruženja i projekte udruženja i fondacija za projekte namijenjene mladima

 

I

PREDMET JAVNOG POZIVA

 

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika sredstava utvrđenih u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2024. godinu, sa potrošačke jedinice 32010004-Podrška mladima u ukupnom iznosu od 110.000,00 (slovima: stotinudeset i 00/100) KM koji se odnosi na sufinasiranje programa:

 1. finansiranje i sufinansiranje projekata omladinskih udruženja,
 2. finansiranje i sufinansiranje projekata udruženja i fondacija (nevladine organizacije) za projekte namijenjene mladima koji proizilaze iz Strategije prema mladima Tuzlanskog kantona 2020-2024. i Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2021-2027. godine.

II

PROGRAMI

 

Program broj 1. Finansiranje i sufinansiranje projekata omladinskih udruženja

 

1.1.  Namjena sredstava 

Sredstva se dodjeljuju za finansiranje i sufinansiranje projekata omladinskih udruženja koja će imati za cilj unaprjeđenje položaja mladih i jačanje omladinskog aktivizma u Tuzlanskom kantonu (u daljem tekstu: Kantonu).

1.2. Pravo i uslovi za dodjelu sredstava

Pravo na dodjelu sredstava ima omladinsko udruženje sa sjedištem na području Kantona, pod uslovima:

 1. da je omladinsko udruženje upisano u spisak omladinskih udruženja jedinice lokalne samouprave sa sjedištem omladinskog udruženja na području Kantona,
 2. projekat mora osigurati implementaciju programskih ciljeva omladinskog udruženja a ne ad hoc aktivnosti,
 3. projekat se mora realizovati na području Kantona u 2024. godini,
 4. da podnosilac prijave nije dobio finansijska sredstva iz Budžeta Kantona za 2024. godinu za realizaciju tog projekta,
 5. da je podnosilac prijave opravdao namjenski utrošak ranije dodjeljenih sredstava iz Budžeta Kantona.

 

1.3. Kriteriji za bodovanje

 1. kvalitet projekta,
 2. referense podnosioca prijave i dosadašnje iskustvo u radu sa mladima,
 3. broj sudionika (direktnih i indirektnih) koji su uključeni u projekat,
 4. vremenski rok za provođenje aktivnosti na realizaciji projekta,
 5. osigurana saradnja sa drugim nivoima vlasti i međunarodnim organizacijama.

 

1.4. Maksimalan iznos sredstava 

Sredstva za Program broj 1. Finansiranje i sufinansiranje projekata omladinskih udruženja dodijeljivaće se u traženom iznosu, a maksimalan iznos ne može biti veći od 3.000,00 KM.

Troškovi koji se priznaju odnose se isključivo na direktne troškove nastale realizacijom aktivnosti za namjene projekata omladinskih udruženja koji će imati za cilj unaprjeđenje položaja mladih i jačanje omladinskog aktivizma u Kantonu.

 

1.5. Prijavna dokumentacija

 1. PRIJAVNI OBRAZAC (popunjen, potpisan i ovjeren pečatom), koji se može dobiti u Ministarstvu, putem web stranice Ministarstva: www.mksmtk.gov.ba i putem web stranice Vlade Kantona www.vladatk.gov.ba.
 2. OBRAZAC PRIJEDLOGA PROJEKTA (popunjen, potpisan i ovjeren pečatom), koji se može dobiti u Ministarstvu, putem web stranice Ministarstva: www.mksmtk.gov.ba i putem web stranice Vlade Kantona www.vladatk.gov.ba.
 3. OBAVEZNU DOKUMENTACIJU
 4. Aktuelni izvod iz registra udruženja koje vodi Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona, ne stariji od tri mjeseca od dana objave Javnog poziva (original ili ovjerena kopija);
 5. Uvjerenje o poreskoj registraciji (original ili ovjerena kopija);
 6. Potvrda od banke da račun nije blokiran iz koje se vidi broj transakcijskog računa, ne starija od tri mjeseca od dana objave Javnog poziva (original ili ovjerena kopija);
 7. Bilans stanja i bilans uspjeha sa vidljivim pečatom FIA za udruženja registrovana do 31.12.2023. godine (ovjerena kopija);
 8. Program rada za 2024. godinu,
 9. Projekat kojim omladinsko udruženje aplicira za dodjelu sredstava, s jasno definiranim ciljevima, ciljnim grupama, brojem sudionika (direktnih/indirektnih koji su uključeni u projekat, očekivanim rezultatima, aktivnostima, detaljnom specifikacijom troškova, vremenskim rokom provođenja aktivnosti na realizaciji projekta, načinom praćenja realizacije projekta (vrednovanje i mjerenje zadovoljstva korisnika, održivost projekta, te na koji način će podnosilac prijave informisati javnost o aktivnostima realizacije projekta);
 10. Za projekat koji se provodi u školama dostaviti pisanu saglasnost direktora škole odnosno nadležnog ministarstva;
 11. Dokaz o realizovanim projektima, u oblasti mladih, iz prethodnog perioda, bez obzira na to od koga su sredstva dobivena (mogu se dostaviti potvrde o realizovanim projektima izdatim od strane finansijera, fotografije, članci, štampani materijal, propagandni materijal);
 12. Dokaz da je omladinsko udruženje upisano u spisak omladinskih udruženja jedinice lokalne samouprave sa sjedištem omladinskog udruženja na području Kantona;
 13. DODATNU DOKUMENTACIJU (ukoliko je podnosilac prijave posjeduje)
 14. Potpisani sporazumi o partnerstvima i saradnji (original ili ovjerena kopija);
 15. Potpisan ugovor o sufinansiranju ili drugi dokaz o sufinansiranju projekata-odluka i sl. (original ili ovjerena kopija).

 

Program broj 2. Finansiranje i sufinansiranje projekata udruženja i fondacija za projekte namijenjene mladima

 

2.1. Namjena sredstava 

Sredstva se dodjeljuju za finansiranje i sufinansiranje projekata nevladinih organizacija (udruženja i fondacija) za projekte iz Strategije prema mladima Tuzlanskog kantona 2020-2024. i Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2021-2027. godine, a u cilju ostvarenja politika prema mladima, strategije prema mladima i programa djelovanja za mlade, a u skladu sa potrebama i problemima mladih.

 

2.2. Pravo i uslovi za dodjelu sredstava

Pravo na dodjelu sredstava ima nevladina organizacija (udruženje i fondacija) pod uslovima:

 1. da je upisan u Registar udruženja ili fondacija koje vodi nadležni organ uprave,
 2. da je sjedište udruženja ili fondacije na području Kantona,
 3. da se projekat nalazi u Strategiji prema mladima Tuzlanskog kantona 2020-2024. ili Strategiji razvoja Tuzlanskog kantona 2021-2027. godina,
 4. da projekat osigurava implementaciju programskih ciljeva udruženja ili fondacije a ne ad hoc aktivnosti,
 5. da je jedan od ciljeva projekta doprinos izgradnji obrazovnih, ekonomskih, socijalnih, zdravstvenih, kulturnih i drugih uslova neophodnih za unapređenje položaja mladih u Kantonu,
 6. da je usmjeren na zadovoljavanje društveno korisnih potreba mladih životne dobi od 15 do 35 godina,
 7. da je usmjeren na promovisanje omladinske inicijative i aktivizma,
 8. projekat se mora realizovati na području Kantona u 2024. godini (izuzetno prema procjeni Ministarstva moguće je da rok realizacije projekta bude duži, ali najduže do 31.03.2025. godine),
 9. da je podnosilac prijave za realizaciju projekta osigurao minimalno 30% finansijskih sredstava iz vlastitih ili drugih izvora u skladu sa finansijskim planom projekta koji kandiduje,
 10. da podnosilac prijave nije dobio finansijska sredstva iz Budžeta Kantona za 2024. godinu za realizaciju tog projekta,
 11. da je podnosilac prijave opravdao namjenski utrošak ranije dodijeljenih sredstva iz Budžeta Kantona.

 

2.3. Kriteriji za bodovanje

 1. kvalitet projekta,
 2. referense podnosioca prijave i dosadašnje iskustvo u radu sa mladima,
 3. broj sudionika (direktnih i indirektnih) koji su uključeni u projekat,
 4. vremenski rok za provođenje aktivnosti na realizaciji projekta,
 5. osigurana saradnja sa drugim nivoima vlasti i međunarodnim organizacijama.

 

2.4. Maksimalan iznos sredstava 

Sredstva za Program broj 2. Finansiranje i sufinansiranje projekata udruženja i fondacija za projekte namijenjene mladima dodjeljivaće se u traženom iznosu, a maksimalan iznos ne može biti veći od 20.000,00 KM.

2.5. Prijavna dokumentacija

 1. PRIJAVNI OBRAZAC (popunjen, potpisan i ovjeren pečatom), koji se može dobiti u Ministarstvu, putem web stranice Ministarstva: www.mksmtk.gov.ba i putem web stranice Vlade Kantona www.vladatk.gov.ba.
 2. OBRAZAC PRIJEDLOGA PROJEKTA (popunjen, potpisan i ovjeren pečatom), koji se može dobiti u Ministarstvu, putem web stranice Ministarstva: www.mksmtk.gov.ba i putem web stranice Vlade Kantona www.vladatk.gov.ba.
 3. OBAVEZNU DOKUMENTACIJU
 4. Aktuelni izvod iz registra udruženja koje vodi Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona ili izvod iz registra fondacija koje vodi Federalno ministarstvo pravde, ne stariji od tri mjeseca od dana objave Javnog poziva (original ili ovjerena kopija);
 5. Uvjerenje o poreskoj registraciji (original ili ovjerena kopija);
 6. Potvrda od banke da račun nije blokiran iz koje se vidi broj transakcijskog računa, ne starija od tri mjeseca od dana objave Javnog poziva (original ili ovjerena kopija);
 7. Bilans stanja i bilans uspjeha sa vidljivim pečatom FIA za nevladine organizacije registrovane do 31.12.2023. godine (ovjerena kopija);
 8. Program rada za 2024. godinu,
 9. Projekat kojim nevladina organizacija aplicira za dodjelu sredstava, s jasno definiranim ciljevima, ciljnim grupama, brojem sudionika (direktnih/indirektnih koji su uključeni u projekat, očekivanim rezultatima, aktivnostima, detaljnom specifikacijom troškova, vremenskim rokom provođenja aktivnosti na realizaciji projekta, načinom praćenja realizacije projekta (vrednovanje i mjerenje zadovoljstva korisnika, održivost projekta, te na koji način će podnosilac prijave informisati javnost o aktivnostima realizacije projekta);
 10. Za projekat koji se provodi u školama dostaviti pisanu saglasnost direktora škole odnosno nadležnog ministarstva;
 11. Dokaz o realizovanim projektima, u oblasti mladih, iz prethodnog perioda, bez obzira na to od koga su sredstva dobivena (mogu se dostaviti potvrde o realizovanim projektima izdatim od strane finansijera, fotografije, članci, štampani materijal, propagandni materijal);
 12. Dokaz da je omladinsko udruženje upisano u spisak omladinskih udruženja jedinice lokalne samouprave sa sjedištem omladinskog udruženja na području Tuzlanskog kantona (dostavljaju samo omladinska udruženja);
 13. OBAVEZNU DODATNU DOKUMENTACIJU
 14. Potpisani sporazumi o partnerstvima i saradnji (original ili ovjerena kopija);
 15. Potpisan ugovor o sufinansiranju ili drugi dokaz o sufinansiranju projekata-odluka i sl. (original ili ovjerena kopija).

 

III

OPĆE ODREDBE

 1. Objava Javnog poziva

Javni poziv se objavljuje na zvaničnoj web stranici Vlade www.vladatk.gov.ba i web stranici Ministarstva www.mksmtk.gov.ba.

 

 1. Način podnošenja prijave

Prijave na Javni poziv se šalju preporučeno poštom ili lično u zapečaćenim kovertama na adresu:

Tuzlanski kanton

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

Pisarnica Vlade TK, Fra Grge Matića broj 8, 75000 Tuzla

sa naznakom „NE OTVARATI-prijava po Javnom pozivu za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice 32010004-Podrška mladima u 2024. godini za projekte omladinskih udruženja i projekte udruženja i fondacija za projekte namijenjene mladima  sa napomenom: Program broj: _______________ (navesti naziv i broj programa)“

 

Na poleđini koverte obavezno navesti ime podnosioca prijave, adresu i kontakt telefon. Podnosilac prijave obavezno popunjava sve rubrike odgovarajućeg prijavnog obrasca i odgovara za vjerodostojnost svih unesenih podataka.

 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti predmet daljeg razmatranja.

 

 1. Rok za dostavu prijava

Javni poziv ostaje otvoren do srijede, 29.05.2024. godine a prijave zaprimljene nakon isteka navedenog roka će biti odbačene i neće biti predmet razmatranja.

 

 1. Informacije podnosiocima prijava
 • Dostavljena dokumentacija se neće vraćati.
 • Podnosilac prijave je odgovoran za tačnost podataka u prijavi na propisanom obrascu. Ukoliko podnosilac prijave pogrešno popuni prijavu, ista će se smatrati formalno-pravno neispravnom.
 • U slučaju nedostatka sredstava u Budžetu Kantona obustavlja se realizacija dodjele sredstava u potpunosti ili djelimično, srazmjerno nedostajućim sredstvima.
 • Sve informacije vezane za Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom na brojeve telefona: 035/283-559 i 035/369-352. U cilju pružanja dodatne podrške u pripremi prijedloga programa/projekta i otklanjanja eventualnih nejasnoća prilikom prikupljanja dokumentacije, Ministarstvo će organizovati info dan za sve zainteresovane, o čemu će isti biti obaviješteni putem web stranice Ministarstva www.mksmtk.gov.ba.
 • o rezultatima Javnog poziva podnosioci prijava će biti obaviješteni putem web stranice Vlade www.vladatk.gov.ba i web stranice Ministarstva www.mksmtk.gov.ba.

 

3 Prijavni_obrazac_finansiranje i sufinansiranje projekata nevladine organizacije

2 Obrazac_prijedloga_programa_projekta neprofitne organizacije

5 Format_izvjestaja omladinska udruenja i nevladine organizacije 2023

javni poziv (3)

1 Prijavni_obrazac_finansiranje i sufinansiranje projekata omladinskih udruenja

4 Obrazac_prijedloga_programa_projekta PO JAVNOM POZIVU ZA ODABIR KORISNIKA SREDSTAVA SA POZICIJE _PODRKA MLADIMA_