Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz vlade

Informacija sa 55. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

07.05.2024

Vlada 01 07 05 2024

599.000 KM za naučnoistraživački rad
Na danas održanoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je o uslove, kriterije i postupak dodjele sredstava za sufinansiranje programa putem kojih se ostvaruju opći interesi i strateški ciljevi u naučnoistraživačkom radu Tuzlanskog kantona. Za ove namjene u Budžetu Tuzlanskog kanskog kantona za 2024. godinu su predviđena sredstva u ukupnom iznosu od 599.000 KM, od čega je 200.000 KM ili 33,4% planirano za program osnovnih, primijenjenih i razvojnih istraživanja (naučnoistraživački projekti), 38.000 KM ili 6,3% za program osposobljavanja mladih nadarenih za naučnoistraživački rad, 6.000 KM ili 1% za program usavršavanja naučnoistraživačkog kadra, 20.000 KM ili 3,3% za program izdavanja naučnih publikacija, 50.000 KM ili 8,4% za program održavanja naučnih skupova, 200.000 KM ili 33,4% za program obezbjeđivanja i održavanja naučnoistraživačke opreme i prostora za naučnoistraživački rad i 85.000 KM ili 14,2% za finaliziranje dodijeljeni, a nerealiziranih sredstava iz 2023. godine. 
Navedena sredstva dodjeljivat će se putem javnog poziva, izuzev za program koji se odnosi na finansiranje projekata odobrenih u prošloj godini, a koji još uvijek nisu u cjelosti realizirani. Nakon što Ministarstvo utvrdi tekst javnog poziva, poziv će biti objavljen na zvaničnoj web stranici Vlade TK (www.vladatk.gov.ba). 

Zbog teške situacije u „Kreki“ Vlada TK odgodila izvršenje sudskih presuda
Na danas održanoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila Informaciju o blokadi računa Z.D. Rudnici «Kreka» d.o.o. Tuzla i donijela Odluku kojom se, uvažavajući trenutne uslove poslovanja Rudnika „Kreka“ Tuzla, iskazuje spremnost za pomoć ovom privrednom društvu, a putem odlaganja postupka izvršenja u dva predmeta Kantonalnog pravobranilaštva Tuzla, u ukupnom iznosu od 5.826.114,21 KM. Ovom odlukom obaveze su odložene na period godinu dana, odnosno do 7. maja 2025. godine.
Bitno je naglasiti da  Z.D. Rudnici „Kreka“ d.o.o. Tuzla u knjigovodstvenoj evidenciji Ministarstva finansija TK još uvijek imaju uknjiženu obavezu po osnovu Ugovora o kreditu iz 1999. godine. Na zahtjev „Kreke“, Vlada Tuzlanskog kantona je u više navrata ranije izvršila reprogram preostalog dijela neplaćenog duga, te je na osnovu zadnjeg podnesenog zahtjeva Vlada Tuzlanskog kantona 2009. godine odobrila reprogram na period od 10 godina, a kojim je dug trebao biti isplaćen zaključno sa 31.12.2018. godine. Imajući u vidu da dug nije bio izmiren, Presudom Općinskog suda u Tuzli Kreka je obavezana da Tuzlanskom kantonu isplati iznos od 2.021.778,88 KM zajedno sa zakonskom zateznom kamatom. Kako Kreka nije postupila ni po obavezi iz Presude, Općinski sud Tuzla donio Rješenje o izvršenju, a na osnovu koga je blokiran glavni račun Z.D. Rudnici „Kreka“ d.o.o. Tuzla.
Osim ovog potraživanja u narednim danima se očekuje i donošenje Rješenja o izvršenju po osnovu drugog duga koje Rudnik „Kreka“ nije izmirio na vrijeme, u iznosu od 3.645.335,03 KM sa zakonskom zateznom kamatom, te bi i u ovom predmetu došlo do blokade glavnog računa Z.D. Rudnici „Kreka“ d.o.o. Tuzla.
Uz uvažavanje teške ekonomske situacije u rudnicima u Federaciji BiH, Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona je danas predložilo, a Vlada Tuzlanskog kantona je donijela Odluku o odlaganju postupka izvršenja u navedenim predmetima. Na kraju treba naglasiti da se spomenuta dugovanja odnose na bužetska sredstva Tuzlanskog kantona, te da za njih kao takve ne postoji zakonska mogućnost za otpisivanje.

Vlada 02 07 05 2024

Ostale odluke
Na danas održanoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva u Tuzli za period od januar – decembar 2023. godine, te Periodični izvještaj Budžeta Tuzlanskog kantona i Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve budžeta Tuzlanskog kantona za period januar – mart 2024. godine.

Također, Vlada je dala saglasnosti na godišnje planove rada Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona i Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za 2024. godinu, kao i prethodnu saglasnost na prijedlog Pravila o izmjenama Pravila Javne ustanove Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla.

Na danas održanoj sjednici Vlada je donijela više odluka o odobravanju sredstava u okviru programa podrške povratku prognanih osoba. Humanitarnoj organizaciji Međunarodni forum solidarnosti EMMAUS, Klokotnica, Doboj Istok, kao osnivaču Ustanove socijalne zaštite Dom za starija lica „Hatidža Mehmedović”, Srebrenica, je, kao subvencija troškova fotonaponske solarne elektrane odobreno 72.000 KM. Za izgradnju kosih izlomljenih potpornih konstrukcija Fudbalskog kluba Sapna, Općini Sapna je odobreno 105.585,14 KM, dok je Gradu Gradačac odobreno 10.500 KM za sanaciju i rekonstrukciju dotrajalih dijelova džamije i munare u Mjesnoj zajednici Ledenice Gornje.
Vlada je na danas održanoj sjednici prihvatila Sporazum o visini sredstava po osnovu oslobađanja od plaćanja premije osiguranja od strane osiguranih lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2024. godinu. Ovim Sporazumom utvrđuje se visina sredstava u smislu naknade dijela umanjenih prihoda po osnovu premije osiguranja od strane osiguranih lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2024. godinu, odnosno iznos kojeg Vlada Tuzlanskog kantona dodjeljuje Zavodu zdravstvenog osiguranja na ime oslobađanja građana od plaćanja „zdravstvene markice“. U Budžetu Tuzlanskog kantona za 2024. godinu za ove namjene je planirano 500.000 KM.

Vlada je dala i prethodnu saglasnost na prijedlog Pravilnika o izmjenama pravilnika o plaćama, naknadama i drugim primanjima zaposlenika na Univerzitetu u Tuzli – Drugi prečišćeni tekst i prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim ličnim primanjima u Javnoj ustanovi Specijalna biblioteka „Behram-beg“ u Tuzli.

Vlada je danas dala i više saglasnosti institucijama za prijem uposlenika. JU Centar za autizam „Meho Sadiković“ Tuzla je data saglasnost za prijem dva psihologa, te po jednog edukatora rehabilitatora/defektologa odgovarajućeg usmjerenja i muziko art/terapeuta. JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla je data saglasnost za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme po jednog stručnog saradnika predškolskog odgajatelja, stručnog saradnika noćnog odgajatelja i vozača-kurira, kao i jednog zaposlenika, stručnog saradnika odgajatelja, na određeno vrijeme, a najduže do povratka zaposlenice sa trudničkog odnosno porodiljskog odsustva. Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice je data saglasnost za prijem državnog službenika stručnog saradnika za prostorno planiranje i urbanizam u Zavodu za prostorno planiranje i urbanizam u radni odnos na neodređeno vrijeme. Saglasnost je data i Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona za prijem višeg samostalnog referenta u radni odnos na određeno vrijeme do povratka odsutnog namještenika na posao. Općinskom sudu u Tuzli je data saglasnost za prijem dva namještenika višeg referenta za operativno – tehničke poslove, daktilografa u radni odnos na neodređeno vrijeme, dok je Općinskom sudu u Gračanici saglasnost data za prijem namještenika višeg referenta za unos dokumenata, upisničara. 

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas dala saglasnost na Odluku Upravnog odbora Javne ustanove Muzej istočne Bosne Tuzla o imenovanju Veljković Ljubiše na poziciju direktora Javne ustanove Muzej istočne Bosne Tuzla na period od četiri godine.