Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Informacija sa 51. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

09.04.2024

Vlada 01 09 04 2024

U 2024. godini fokus Vlade TK na kapitalnim projektima
Na današnjoj sjednici Vlada je utvrdila Godišnji program rada Vlade Tuzlanskog kantona za 2024. godinu. Ovaj dokument objedinjava godišnje planove rada kantonalnih ministarstava koji su usaglašeni i sa Budžetom Tuzlanskog kantona za 2024. godinu. U skladu sa navedenim, Godišnji program rada Vlade obuhvata programe, aktivnosti i projekte koje će ministarstva realizovati na godišnjem nivou, a kako bi se u konačnici doprinijelo implementaciji zacrtanih razvojnih strateških ciljeva i prioriteta Vlade Tuzlanskog kantona. 
Ostvarenju strateških ciljeva će se doprinositi realizacijom 86 programa koja su definisala kantonalna ministarstva, od čega je 46 programa koji obuhvataju aktivnosti i projekte koji proizilaze iz Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021-2027. godina i drugih strateških dokumenata, uglavnom sektorskih, dok je planirano i 40 dodatnih programa koji obuhvataju aktivnosti koje proizilaze iz osnovne djelatnosti i nadležnosti ministarstava. Nastavljajući aktivnosti iz prethodne godine koji se odnose na realizaciju strateških i infrastrukturnih projekata, u 2024. godini će Vlada Tuzlanskog kantona, između ostalog, poseban fokus usmjeriti na provedbu aktivnosti u okviru realizacije projekta rekonstrukcije i adaptacije zgrade Vlade Tuzlanskog kantona, projekta Kampusa Univerziteta u Tuzli, projekta izgradnje Policijske uprave Živinice, kao i projekta izgradnje Općinskog suda Lukavac. 
Kada su u pitanju planirane normativne i tematske aktivnosti, u Godišnjem programa rada Vlade Tuzlanskog kantona za 2024. godinu planirano je ukupno 237 aktivnosti, od čega je 137 normativnih, te 100 tematskih aktivnosti. Pored razmatranja normativnih i tematskih aktivnosti iz nadležnosti kantonalnih organa uprave, Vlada Tuzlanskog kantona će također razmatrati i normativne mjere koje proizilaze iz njene direktne nadležnosti. 
U 2024. godini, nastaviti će se sa implementacijom projekata finansiranih iz EU i drugih međuanrodnih fondova, prioritetno kroz programe IPA INTERREG prekogranične i transnacionalne saradnje, te kroz EU HORIZON program. Dodatno, nastaviti će se implementacija projekata u saradnji sa međunarodnim projektima kao što su UNDP BiH, USAID, GIZ BiH i druge organizacije koje implementiraju projekte od značaja za dalji razvoj Tuzlanskog kantona. Vlada Tuzlanskog kantona će u saradnji sa drugim nivoima vlasti dati doprinos euroatlanskim integracijama kroz provođenje obaveza iz procesa evropskih integracija, te učestvovati u implementaciji Ciljeva održivog razvoja definisanih u Agendi 2030, ali i drugih međunarodno preuzetih obaveza, sve sa ciljem unapređenja sveukupnog razvoja Tuzlanskog kantona i podizanja kvalitete života svih stanovnika.

Poboljšanje profesionalnog osposobljavanja učenika sa umjerenim, teškim i težim intelektulanim teškoćama i autizmom
Na danas održanoj sjednici Vlada je, u cilju poboljšanja profesionalnog osposobljavanja učenika sa umjerenim, teškim i težim intelektulanim teškoćama i autizmom utvrdila Zakon o izmjeni Zakona o osnivanju Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju. Ovim izmjenama i dopunama omogućilo bi se i djeci sa autizmom vršenje profesionalnog ospsobljavanja u skladu sa posebnim programom kojeg donosi Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona do navršene 21.godine života.

Utvrđen Program korištenja sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta
Danas je Vlada utvrdila Program korištenja sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2024. godini. Ukupno planirana sredstva na ovoj budžetskoj poziciju iznose 6,1 milion KM, a mogu biti raspoređena za izradu osnova, programa i projekata zaštite, korištenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta, provođenje mjera zaštite, korištenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta i za inundaciona područja, uspostavu informacionog sistema za zemljište, zemljišni monitoring, izradu karte upotrebne vrijednosti zemljišta, izradu projekta višenamjenskog vrednovanja, realizaciju poslova utvrđenih programom gospodarenja, te dekontaminaciju zemljišta i podizanje zaštitnih pojaseva u neposrednoj blizini putnih komunikacija.
Od ovog iznosa 1.738.467,39 KM planirano je za nastavak realizacije projekata odobrenih Programom u 2023. godini, čija realizacija zbog objektivnih okolnosti nije okončana u prethodnoj godini, a radi se o projektima u Gradačcu, Kalesiji, Tuzli, Živinicama i Lukavcu u ukupnom iznosu od 1.157.916,08 KM, dovršetak realizacije odobrenog i ugovorenog projekta Studije višenamjenskog vrednovanja korištenja i zaštite zemljišta i izradu karte upotrebne vrijednosti zemljišta u općini Doboj Istok u iznosu od 3.733,71 KM, realizaciju projekata provođenja mjera zaštite, korištenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta u gradovima Živinice i Lukavac, izradu projekata zaštite, korištenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta u Lukavcu, Srebreniku i Sapni, te izradu Karte upotrebne vrijednosti na području Teočaka u ukupnom iznosu od 536.817,60 KM. Također, planirana je uspostava informacionog sistema za zemljište – nabavka računarske opreme u iznosu od 10.000,00 KM i povrat pogrešno uplaćenih sredstava i povrat sredstava po sudskim presudama u iznosu od 30.000,00 KM.
Preostali iznos neraspoređenih sredstava iznosi 4.361.532,61 KM.

94.800,00 KM za sufinansiranje troškova električne energije
Vlada je danas dala saglasnost na Odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak o sufinansiranju troškova električne energije u 2024. godini. Ovom Odlukom utvrđuje se pravo raseljenim osobama na sufinansiranje troškova električne energije u 2024. godini. Troškovi električne energije sufinansirat će se u mjesečnom iznosu od 25,00 KM sa uračunatim PDV-om po domaćinstvu za cijelu godinu, a pravo na sufinansiranje troškova električne energije imaju raseljena lica nastanjena u kolektivnim smještajima izgrađenim, rekonstruisanim i adaptiranim za potrebe raseljenih lica na području Tuzlanskog kantona čiji prihodi po članu domaćinstva ne prelaze 14% prosječne neto plate u Tuzlanskom kantonu iz prethodne godine.
Za ovu namjenu osigurano je ukupno 94.800,00 KM. 

Ostale odluke
Vlada je danas utvrdila da će osnovica za obračun novčane egzistencijalne naknade za period od aprila do septembra 2024. godine iznositi 6,00 KM.

Vlada je danas prihvatila Informaciju Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona o stanju u oblasti sporta na području Tuzlanskog kantona u 2023. godini. Kada je u pitanju podrška sportu na području Tuzlanskog kantona, Ministarstvo je u 2023. godini realizovalo tri javna poziva namijenjena razvoju sporta kao djelatnosti od javnog interesa na području Kantona. To su sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta, dodjela sportskih stipendija za sportiste i trenere  i sufinansiranje projekata rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata. Okončan je i projekat promocije bavljenja sportom, a to su TV emisija „Timski za sport“ i informativni časopis o sportu „Sportski glasnik TK“. Ovim je nastavljena praksa koja za cilj ima promociju profesionalnog, amaterskog i školskog sporta, sa posebnim osvrtom na zapažene rezultate sportista, sportskih klubova, društava i asocijacija koji egzistiraju na području Tuzlanskog kantona.

Na današnjoj sjednici Vlada je izmijenila Plan robnih rezervi Tuzlanskog kantona za period 2020 - 2024. godina i Plan robnih rezervi Tuzlanskog kantona za 2024. godinu, te donijela Odluku o kupovinama roba za robne rezerve. Ovim odlukama pokreće se strateška nabavka robnih rezervi za što je Vlada Tuzlanskog kantona ove godine izdvojila značajna finansijska sredstva.

Vlada je danas prihvatila Godišnji izvještaj o radu Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona i Izvještaj o radu sa Izvještajem o izvršenju finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2023. godinu.

Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila Informaciju o provođenju mjera Rezolucije o prevenciji i borbi protiv svih oblika nasilja nad ženama, te je uputila Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.

Danas je Vlada odobrila 133.371,68 KM na ime subvencioniranja dijela kamatne stope privrednim društvima. Radi se o realizaciji ranijeg projekta Vlade Tuzlanskog kantona sa Bosnia Bank International d.d. Sarajevo (BBI) a u vezi plasmana kreditnih sredstava uz subvencioniranje dijela kamatne stope/profitne marže privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas dala saglasnost na tekst Sporazuma o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Javnog preduzeća „Šume Tuzlanskog kantona“ dioničko društvo Kladanj, a koji se odnosi na obavljanje poslova i finansiranje troškova čuvarske službe u državnim šumama, stručnih poslova gospodarenja privatnim šumama i poslova predviđenih Zakonom o šumama, za period januar – septembar 2024. godine, u iznosu do 2.113.477,00 KM.

Na danas održanoj sjednici Vlada je odobrila 300.000 KM na ime tekućeg finansiranja Kantonalne agencije za privatizaciju u skladu sa Finansijskim planom Kantonalne agencije za privatizaciju za 2024. godinu. S tim u vezi dat je i nalog Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine da, sa depozita po viđenju Vlade Tuzlanskog kantona kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, prenese navedeni iznos na transakcijski račun Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla.

Također, Vlada je prihvatila Inicijativu Grada Živinice za izmjenu i dopunu Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona za period 2024-2026. godina, a u smislu uvrštavanja izgradnje, proširenja i uređenja zgrade gradske uprave Grada Živinice. Grad je, od ukupno potrebnih 1,5 miliona KM, u svom budžetu za 2024. planirao milion KM, dok preostala sredstva planira osigurati kroz sufinansiranje od viših nivoa vlasti.

Vlada je donijela i Odluku  o poništavanju objavljenog Javnog oglasa i raspisivanju i utvrđivanju teksta ponovnog Javnog oglasa za imenovanje Upravnog odbora Javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona u Tuzli.

Vlada je, na danas održanoj sjednici, imenovala Pregovarački tim Vlade Tuzlanskog kantona za vođenje pregovora u vezi sa Zahtjevom za pregovore Strukovnog sindikata doktora medicine stomatologije Tuzlanskog kantona za zaključivanje novog Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i doktora medicine i stomatologije za područje djelatnosti zdravstvene zaštite u Tuzlanskom kantonu.
Također Vlada je danas prihvatila Prijedlog za davanje autentičnog tumačenja člana 6. i 7. Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Tuzlanskog kantona, te ga uputila Skupštini TK na dalje postupanje.

Vlada je danas donijela odluke kojima je utvrđen povrat dijela neutrošenih finansijskih sredstava, kao i neosnovano primljenih sredstava za novčanu egzistencijalnu naknadu. Sredstva su vraćena na transakcijski račun Budžeta Tuzlanskog kantona.