Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Informacija sa 47. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

29.04.2024

Vlada 01 29 04 2024

Na danas održanoj vanrednoj sjednici, Vlada je utvrdila amandmane na prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu, kao i izjašnjenja na dostavljene amandmane poslanika.
Vlada je prihvatila i tekst Sporazuma o utvrđivanju osnovice za obračun plaće, najniže plaće, naknade za ishranu u toku rada (topli obrok) i naknade za korištenje godišnjeg odmora (regresa) za sve državne službenike i namještenike u kantonalnim organima državne službe i sudske vlasti Tuzlanskog kantona u 2024.godini, koji će se zaključiti između Vlade Tuzlanskog kantona i Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Također, imajući u vidu neophodnost obračuna plaće za mjesec april, uz dogovoreno povećanje za uposlenike u oblasti visokog obrazovanja, Vlada je danas dala saglasnost na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o grupama poslova i zadataka, uslovima za njihovo obavljanje i okvirnim koeficijentima za obračun plaća u javnim ustanovama visokog obrazovanja.
Imajući u vidu trenutno stanje i broj zaposlenih policijskih službenika naspram Pravilnikom predviđenog broja službenika, kao i planirani odlazak policijskih službenika u penziju, Vlada je danas dala saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona za prijem 230 službenika u čin policajac, kao i 20 službenika u čin mlađi inspektor, u radni odnos na neodređeno vrijeme.

Vlada 02 29 04 2024