Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz vlade

Informacija sa 46. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

05.03.2024

Većina koncesionara poštuje odredbe ugovora o koncesiji

Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj je sjednici prihvatila Informaciju o nadzoru, provjeri rada koncesionara i praćenju izvršenja koncesionih ugovora. U cilju unaprjeđenja stanja u oblasti korištenja prirodnih dobara i dobara u općoj upotrebi na području Kantona Vlada Tuzlanskog kantona i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK i Ministarstvo privrede TK kao koncesori, uložili su velike napore i trud kako bi se proces dodjele koncesija ubrzao, te odnos sa koncesionarima dodatno poboljšao. Vlada Tuzlanskog kantona i resorna ministarstva su kroz različite načine uspjeli poboljšati izmirenja obaveza po osnovu koncesionih naknada, te smanjenje dugovanja određenih koncesionara. Ukoliko izuzmemo određene rudnike uglja može se konstatovati da većina koncesionara postupa u skladu sa odredbama ugovora o koncesiji, jer njihove obaveze u pravilu ne prelaze visine utvrđene za zadnji obračunski period, koje najčešće tek dospijevaju za naplatu. Što se tiče rudnika uglja, situacija se poboljšala te se redovno uplaćuju dugovanja po osnovu potpisanih protokola sa resornim ministarstvom.

Zakonom preciziran način obilježavanja 16. jula 1995. godine

Vlada TK utvrdila je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o značajnim datumima i ličnostima na području Tuzlanskog kantona. Riječ je o inicijativi poslanika Lejle Vuković i Smaje Mandžića kojom je Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona zaduženo da pristupi izmjenama i dopunama Zakona o značajnim datumima i ličnostima na području Tuzlanskog kantona i to člana 4. i člana 5. kako bi se 16.07.1995. godine obilježavao kao dan kada su jedinice 28. divizije i civili Podrinja koji su se zatekli u enklavi izašli na slobodnu teritoriju, te da se konkretizuju nosioci obilježavanja ovog datuma. Dokument je upućen u skupštinsku proceduru po skraćenom postupku proceduri budući da se ne radi o složenim i obimnim izmjenama i dopunama predmetnog zakona.

Dopunska prava i izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu boračko - invalidske zaštite u '24. godini

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Program korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko - invalidske zaštite u 2024. godini. Program se sastoji iz tri odjeljka a obuhvata realizaciju dopunskih prava utvrđenih federalnim i kantonalnim zakonima, realizaciju ostalih izdvajanja za korisnike boračko-invalidske zaštite i kriterije za raspodjelu sredstava za ostala izdvajanja korisnicima boračko invalidske zaštite. Među tim pravima su pravo na zdravstvenu zaštitu - obavezno zdravstveno osiguranje, na ortotsko - protetska pomagala i druga pomagala, na osiguranje lijekova, na pomoć u liječenju, na osiguravanje povoljnijih uslova za zapošljavanje djece porodica šehida-poginulih boraca kao i na osiguravanje povoljnijih uslova za zapošljavanje boračke populacije.

Ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2023. godini

Vlada je prihvatila Izvještaj o realizaciji Programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2023. godini Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK. Sredstava vodnih naknada u 2023. godini koji pripadaju Tuzlanskom kantonu planirana su Programom u iznosu od 12.111.900 KM. Ukupan ostvareni prihod od opće i posebnih vodnih naknada koji pripada Tuzlanskom kantonu u prošloj godini iznosio je 5.843.583 KM i manji je od prihoda ostvarenog u 2022. godini za 1,8 %. Kao i u prethodnim godinama, postupajući u skladu sa preporukama Ureda za reviziju institucija u FBiH, transfer sredstava korisnicima vršen je u skladu sa dinamikom izvršenja poslova, odnosno dinamikom realizacije projekata od strane gradova i općina. Iznos sredstava vodnih naknada realizovanih u 2023. godini po projektima planiranim Programom je 5.600.049 KM i veći je od iznosa realizovanih sredstava u odnosu na 2022. godinu za 16 %. Na kraju izvještajnog perioda nerealizovane ugovorene obaveze - prenos u 2024. godinu, iznose 1.631.752 KM a iznos od 3.066.122 KM predstavlja iznos sredstava za projekte za koje su gradovi i općine u 2023. godine započeli proceduru javne nabavke a nisu je okončale do kraja godine, zbog čega u 2023. godini nisu zaključeni ugovori o prenosu sredstava sa Ministarstvom.

Realiziran mali dio sredstava prenamjene poljoprivrednog zemljišta

Vlada je prihvatila i Izvještaj o realizaciji Programa korištenja sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2023. godini. Raspoloživa sredstva za realizaciju Programa u 2023. godini iznosila su 4 miliona KM i činila su ga neraspoređena sredstva iz ranijeg perioda i planirani prihod sredstava od naplaćenih naknada po osnovu promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe. Prihod ostvaren od naplaćenih naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2023. godini iznosio je 1.833.930 KM. Najveći iznos naplaćenih naknada od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2023. godini ostvaren je sa područja grada Lukavca, u iznosu 462.429 KM, odnosno 25% od ukupnih prihoda u toku 2023. godine, slijede grad Gračanica sa 360.860 KM, grad Tuzla sa 293.197 KM te grad Živinice sa 232.215 KM. U 2023. godini, kao i u prethodnim godinama, od strane općina/gradova kandidovan je mali broj projekata koji ispunjavaju propisane uslove, dok se realizacija odobrenih projekata odvija nedovoljnim tempom te se često projekti odobreni za realizaciju u tekućoj godini prenose za realizaciju u narednu godinu.

Ostale odluke

Vlada je donijela odluku kojom su utvrđeni uslovi, ograničenja, kriteriji i postupak ostvarivanja prava na dodjelu stipendija djeci poginulih, umrlih i nestalih branilaca, ratnim vojnim invalidima, dobitnicima ratnog priznanja i odlikovanja, demobilisanim braniocima, djeci ratnih vojnih invalida, djeci dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja i djeci demobilisanih branilaca sa područja TK koji se nalaze na redovnom školovanju/studiranju, način isplate stipendija kao i druga pitanja iz navedene oblasti.

Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o visini i rasporedu sredstava kantonalnim udruženjima pripadnika braniteljske populacije od posebnog društvenog interesa Tuzlanskog kantona za 2024. godinu. Dokumentom je utvrđena visina i raspored sredstava namijenjenih za rad i aktivnosti kantonalnih udruženja pripadnika braniteljske populacije od posebnog društvenog interesa za 2024. godinu, koja predstavljaju većinsko članstvo u Tuzlanskom kantonu, shodno Odluci o utvrđivanju uslova za rad i aktivnosti kantonalnih udruženja pripadnika braniteljske populacije od posebnog društvenog interesa i postupka za dodjelu finansijskih sredstava. Kantonalna udruženja dodijeljena finansijska sredstava koriste za redovan rad i aktivnosti humanitarne i druge namjene čiji je cilj poboljšanje socijalnog statusa pripadnika tog udruženja. Planirana sredstva u ukupnom iznosu od 1.124.662 KM  12 boračkih organizacija i udruženja raspoređuju se u skladu sa Odlukom o utvrđivanju uslova za rad i aktivnosti kantonalnih udruženja pripadnika braniteljske populacije od posebnog društvenog interesa i postupka za dodjelu finansijskih sredstava. 

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o povratu neosnovano primljenih sredstava za novčanu egzistencijalnu naknadu.

Vlada TK usvojila je Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava prikupljenih po osnovu Zakona o šumama za 2023. godinu. 

Vlada je dala saglasnost na obnavljanje Ugovora o koncesiji za površinsku eksploataciju tehničkog građevinskog kamena krečnjaka na ležištu “Gradina“-Potpeć (ispod Kuga), na području grada Srebrenik, zaključenog između Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona i privrednog društva „JABLAN“ d.o.o. Srebrenik. Ugovor se obnavlja na period od 30 mjeseci i važit će od 29.04.2024. do 29.10.2026. godine. 

Vlada TK prihvatila je Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za period 01.01. – 31.12.2023. godine. 

Vlada je donijela Odluku o usvajanju Elaborata o izvršenom popisu sredstava i izvora sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2023. godine. 

Vlada TK formirala je interresornu radnu grupu, shodno Zaključku Skupštine Tuzlanskog kantona, čiji je zadatak izvršiti analizu akata Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, Krivičnog zakona FBiH i Zakona o krivičnom postupku FBiH, te predložiti njihove izmjene i dopune u cilju podizanja stepena sigurnosti svih građana Tuzlanskog kantona i Federacije BiH.

Vlada je prihvatila Izvod iz nacrta Godišnjeg programa rada Vlade Tuzlanskog kantona za 2024. godinu za normativni i tematski dio, kao osnovu za izradu Programa rada Skupštine Tuzlanskog kantona za 2024. godinu.

Također je prihvaćena Informacija o aktivnostima na realizaciji projekta „Program energetske obnove zgrada javne namjene u nadležnosti Tuzlanskog kantona“ Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice. Zaključkom je prihvaćen prijedlog resornog ministarstva, te se odustaje od ulaganja u mjere energijske efikasnosti za objekte koje koristi Univerzitet u Tuzli, općinskih sudova u Lukavcu i Živinicama iz sredstava koja su planirana kreditnim zaduženjem kod EBRD-a, jer je Vlada Tuzlanskog kantona kroz dodatna zaduženja kod Razvojne banke FBiH obezbijedila sredstva za izgradnju Kampusa Univerziteta u Tuzli, kao i za izgradnju novih objekata općinskih sudova u Lukavcu i Živinicama. Zaključeno je da Vlada Kantona podržava aktivnosti Ministarstva na realizaciji projekata energijske efikasnosti po metodologiji i u obimu utvrđenim sa predstavnicima UNDP-a. 

U okviru kadrovskih pitanja donesene su odluke o određivanju punomoćnika državnog kapitala koji u ime osnivača vrše funkciju Skupštine Javnog preduzeća Radio-televizija Tuzlanskog kantona d.o.o. kao i kandidata za privremeno imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora JP RTVTK. 
Također  je data  prethodna saglasnost za imenovanje Mirze Brkića na mjesto vršioca direktora Kantonalne agencije za privatizaciju. Konačno imenovanje vršioca dužnosti direktora izvršit će Upravni odbor Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla, na period najduže tri mjeseca.

46 RSVTK (05.03 (1) 46 RSVTK (05.03 (3) 46 RSVTK (05.03 (2)