Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Informacija sa 45. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

27.02.2024

Poljoprivredni proizvođači sa TK ostvarili poticaje u iznosu od 38,3 miliona KM
Danas je Vlada razmatrala i prihvatila Izvještaj o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2023. godini. Kako i do sada, i tokom protekle godine poljoprivrednici su podršku ostvarivali sa federalnog i kantonalnog nivoa, s tim da je podrška raspoređena tako da ne dolazi do preklapanja podrški, a kako bi se proširio obuhvat poljoprivrednih proizvođača i spriječilo da podršku ostvaruju iste osobe sa oba nivoa vlasti. Ukupan iznos ostvarene podrške u protekloj godini iznosi 38.323.762,55 KM. Od ovog iznosa, ukupan iznos odobrenih novčanih podrški iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u 2023. godini za klijente sa područja Tuzlanskog kantona iznosio je 25.980.449,67 KM. Ukupan iznos odobrenih novčanih podrški za biljnu i animalnu proizvodnju, odnosno novčanih podrški po modelu podrške proizvodnji iznosi 17.043.841,44 KM, odnosno procentualno 65,60% u ukupnoj novčanoj podršci iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u 2023. godini. U oblasti biljne proizvodnje iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine je u 2023. godini ostvarena novčana podrška u iznosu 2.623.757,30 KM, što iznosi 10,10 % od ukupno odobrene novčane podrške. Odobrena novčana podrška za animalnu proizvodnju iznosi 14.420.084,14 KM, odnosno 55,50 % od ukupno odobrene novčane podrške. Novčana podrška po modelu ruralnog razvoja iznosi 7.801.954,84KM, što čini 30,03 % od ukupno odobrene podrške. Novčana podrška po modelu ostalih vrsta podrške iznosi 1.134.653,39 KM, što čini 4,37 % od ukupno odobrene podrške. Kada se analizira iznos odobrene podrške po proizvodnjama, vidljivo je da je najveći iznos novčane podrške odobren za proizvodnju svježeg kravljeg mlijeka i iznosi 11.332.148,54 KM, odnosno 43,62 % od ukupno odobrene podrške. 
Kada je u pitanju podrška sa nivoa Tuzlanskog kantona, ove godine realizirana je u iznosu od 12.343.312,88 KM. Poljoprivredni proizvođači sa područja grada Gradačac ostvarili najveći iznos novčanih podrški po modelu podrške proizvodnji u visini od 2.819.128,52 KM, a u strukturi, najveći iznosi novčane podrške na području Gradačca ostvareni su u proizvodnji krošnjastog voća, podršci za muzna krave u liniji otkupa mlijeka i proizvodnji kukuruza. Na drugom mjestu po visini ostvarene novčane podrške je Čelić sa iznosom od 2.312.702,55 KM. Od ovog iznosa najveći dio odnosi se na podršku za proizvodnju jagode u zaštićenom prostoru, novčanu podršku za muzna krave u liniji otkupa mlijeka i proizvodnju krošnjastog voća. Iz uporednih podataka vidljivo je da su se iznosi realiziranih novčanih podrški u 2023. godini kretali na nivou onih iz prethodne godine.
Aktualno stanje poljoprivredne proizvodnje na području Kantona opterećeno je brojnim, godinama nagomilavanim problemima i slabostima koji se najviše iskazuju kao: nedovoljna veličina zemljišnog posjeda, neriješen status poljoprivrednog proizvođača, klasična i tržištu neprilagođena proizvodna struktura, nesređeni i nerazjašnjeni imovinsko-pravni odnosi, niska produktivnost po jedinicama kapaciteta, itd. Čak 73,13 % poljoprivrednih gazdinstava na području Kantona raspolaže sa poljoprivrednim zemljištem veličine do 1 ha. Tako mali zemljišni kapaciteti, odnosno usitnjenost i dislociranost parcela su jedan su od glavnih razloga niske i neefikasne poljoprivredne proizvodnje na području Kantona, te najveći ograničavajući faktor povećanja njene konkurentnosti. Većina poljoprivrednog zemljišta je u vlasništvu vrlo velikog broja malih poljoprivrednih gazdinstava, koja nisu u mogućnosti ostvarivati dohodak za primjeren životni standard, te osigurati potrebna sredstva za investiranje na gazdinstvu. Prosječna površina poljoprivrednog zemljišta kojim raspolažu poljoprivredna gazdinstava na području Kantona iznosi 0,99 ha, a u zemljama članicama Evropske unije iznosi 16,10 ha, navodi se u danas prihvaćenoj informaciji.

Višestruki pozitivan efekat „tax free“ modela u Tuzlanskom kantonu
Vlada je danas prihvatila Informaciju o refundacijama sudskih i administrativnih taksi za upis u nadležni registar i novčanih sredstava na ime nabavke fiskalnog uređaja za 2023. godinu. Podsjećamo, radi se o realizaciji inicijative „tax free“ modela, koja je pokrenuta 2022. godine, a koja podrazumijeva refundaciju sudskih taksi za registraciju poslovnih subjekata u Registarskom odjeljenju Općinskog suda u Tuzli, kao i administrativnih taksi za upis u odgovarajući gradski iii općinski registar u 2022. godini. Tokom 2022. godine, odnosno prve godine implementacije, zaprimljeno je ukupno 130 zahtjeva za refundaciju na osnovu kojih je izvršena refundacija uplaćenih sudskih i administrativnih taksi u ukupnom iznosu od 32.597 KM. Uvidjevši potrebu za unapređenjem poslovnog okruženja i u želji da dodatno olakša osnivanje novih poslovnih subjekata u Tuzlanskom kantonu, Vlada Tuzlanskog kantona je u 2023. godini proširila i unaprijedila ovu incijativu. Pored već postojeće refundacije sudskih i administrativnih taksi za upis u nadležni registar, nova mjera uključuje i refundaciju novčanih sredstava na ime troškova nabavke fiskalnog uređaja za novoosnovane privredne subjekte u 2023. godini koji prvi puta provode postupak fiskalizacije. Ovom mjerom Vlada Tuzlanskog kantona nastoji smanjiti prepreke za pokretanje vlastitog biznisa, podržati razvoj preduzetništva, te stvoriti povoljno poslovno okruženje za građane koji žele započeti vlastiti biznis. Tokom 2023. godine Ministarstvo je primilio ukupno 655 zahtjeva za refundaciju, što ukazuje na visoku potražnju za ovim vidom podrške u preduzetničkoj zajednici. Od ovog iznosa za 118 zahtjeva za refundaciju uplaćenih sudskih i administrativnih taksi u ukupnom iznosu od izdvojeno je oko 32.000 KM, a najveći broj zahtjeva odnosio na refundaciju troškova na ime nabavke fiskalnog uređaja. Tako su u toku 2023. godine društva sa ograničenom odgovornošću podnijela 110 zahtjeva za refundaciju novčanih sredstava na ime nabavke fiskalnog uređaja (85.391 KM), 48 trgovačkih (33.491 KM) i 96 obrtničkih radnji (65.096 KM), 34 ugostiteljske radnje (19.121 KM), dok se 12 zahtjeva za refundaciju novčanih sredstava na ime nabavke fiskalnog uređaja (6.452 KM) odnosilo na novoosnovane privatne ordinacije. Preostali zahtjevi za refundaciju novčanih sredstava na ime nabavke fiskalnog uređaja odnose na obrtničke djelatnosti u ukupnom iznosu od 86.563,00 KM. Od ukupnog broja zaprimljenih, 80 zahtjeva za refundaciju još uvijek nije riješeno, s obzirom da su isti sadržavali određene nedostatke zbog čega je Ministarstvo finansija zatražilo dostavu dodatne dokumentacije od strane podnosilaca zahtjeva.
Sve naprijed navedeno, uz činjenicu da indikator rasta refundacija novoosnovanim privrednim subjektima u Tuzlanskom kantonu u 2023. godini u odnosu na 2022. godinu iznosi 863%, može se vidjeti višestruki pozitivan efekat navedenih mjera na razvoj lokalne ekonomije i samog zapošljavanja u Tuzlanskom kantonu.

Program obilježavanja Dana nezavisnosti BiH
Vlada je danas dala saglasnost na Program obilježavanja Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Prema ovom programu Tuzlanski kanton će Dan nezavisnosti obilježiti u četvrtak, 29. februara. Naime, ovogodišnji program osmišljen je pod sloganom „U Bosni smo rođeni mi“ i predviđeno je da programu prisustvuje značajan broj djece i mladih koji simbolično predstavljaju budućnost Bosne i Hercegovine. Tako će u 9 sati i 30 minuta delegacije Vlade i Skupštine Kantona položiti cvijeće i odati počast na spomen obilježjima na kompleksu Slana Banja u Tuzli. U 10 sati planirano je održavanje svečane sjednice Skupštine TK u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli. Ukoliko budu povoljni vremenski uslovi i ne bude padavina, na Trgu slobode u Tuzli u 11 sati je planiran je performans učenika „U Bosni smo rođeni mi“. Ukoliko u ovom terminu bude padala kiša, performans će biti održan u Univerzitetskoj dvorani Univerziteta u Tuzli. U 14 sati, u Narodnom pozorištu u Tuzli planirana je Akademija obrazovnih institucija Tuzlanskog kantona.

Ostale odluke
Vlada je danas prihvatila i Izvještaj o realizaciji Programa korištenja sredstava prikupljenih od naknade za zakup sportsko-privrednih lovišta za 2023. godinu. Prihod od zakupa sportsko-privrednih lovišta na području Tuzlanskog kantona za 2023. godinu iznosio je 38.157,00 KM, što je zajedno sa prenesenim iznosom iz ranijeg perioda na raspolaganje stavilo ukupan iznos od 39.168,47 KM. Tokom prošle godine ukupno je utrošeno od 38.381,65 KM, a sredstva su plasirana za realizaciju projekata kojima se unapređuje lovstvo na području Tuzlanskog kantona, i to na način da se Korisnicima lovišta koja imaju zaključen Ugovor o dodjeli u zakup sportsko-privrednih lovišta sa Ministarstvom odobravaju sredstva u visini naknade za zakup sportsko-privrednih lovišta koju je Korisnik lovišta uplatio u Budžet Tuzlanskog kantona.
Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila Godišnji izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite za 2023. godinu.
Danas je Vlada, kao i svakog mjeseca, utvrdila osnovice za obračun plaća i visine naknada za ishranu u toku rada budžetskih korisnika za februar 2024. godine.
Na danas održanoj sjednici prihvaćen je i Izvještaj o zdravstvenom stanju životinja i radu veterinarskih organizacija na području Tuzlanskog kantona za 2023. godinu.
Također, Vlada je donijela Odluku o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za izbor direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.
Vlada je danas imenovala Pregovarački tim Vlade Tuzlanskog kantona za vođenje pregovora u vezi sa Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike u organima uprave i sudske vlasti u Tuzlanskom kantonu.
Vlada je danas prihvatila tekst Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavca i radnika u JP „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj i tekst prijedloga Odluke o prihvatanju Kolektivnog ugovor o pravima i obavezama poslodavca i radnika u JP „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj.
Također, Vlada je prihvatila tekst Sporazuma o utvrđivanju osnovice za obračun plate, iznosa povećanja plate, iznosa naknade za ishranu u toku rada, najniže plate, iznosa naknade za korištenje godišnjeg odmora te iznosa pomoći shodno Uredbi o isplati pomoći od strane poslodavaca za zaposlene u javnim ustanovama visokog obrazovanja Tuzlanskog kantona u 2024. godini.
U okviru kadrovskih pitanja Vlada je dala saglasnost za razrješenje vršioca dužnosti direktora JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona i imenovanje Zijada Omerčića na poziciju direktora JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona na period od 4 godine. Također, Vlada je imenovala punomoćnike koji u ime osnivača, vrše ovlaštenja Skupštine „Institut za zavarivanje“ d.o.o. Tuzla.