Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Informacija sa 44. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

13.02.2024

Vlada 13 02 2024

Utvrđen prijedlog Budžeta TK za 2024. godinu
Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila i u skupštinsku proceduru uputila prijedloge Budžeta Tuzlanskog kantona i Zakona o izvršenju Budžeta TK za 2024. godinu. Prihodi, primici finansiranje i dio akumuliranog suficita iz ranijih godina planirani su u iznosu od 730.227.545 KM, koliki su i planirani rashodi i izdaci Budžeta za 2024. godinu.
Ono što bi se moglo izvući kao karakteristika ovog Budžeta jeste da on uz snažnu podršku socijalnoj politici ima i posebno izraženu razvojnu i investicijsku komponentu, te da je za ovu vrstu izdvajanja planirano nešto više od 136,8 miliona KM. Kroz ugrađeno kreditno zaduženje, u iznosu od 20 miliona KM, osigurana su sredstva za početak izgradnje Kampusa Univerziteta u Tuzli, rekonstrukciju i adaptaciju zgrade Vlade TK, izgradnju zgrade policijske uprave Živinice, izgradnju zgrade Općinskog suda u Lukavcu. Također, treba istaknuti i novu poziciju u Budžetu TK, a koja se odnosi na podršku lokalnom razvoju i projektima gradova i općina, za što su planirana 2 miliona KM.
Kada je u pitanju struktura rashodovne strane, koja oslikava planirani rad i djelovanje Vlade TK u narednom periodu treba istaknuti da je npr. podrška primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji planirana u ukupnom iznosu od 13.800.000 KM, što je povećanje za milion KM u odnosu na plan 2023. godine. Od ovog iznosa 1 milion KM odnosi se na kapitalne transfere podrške primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, dok se dominantan dio od nešto više od 12 miliona odnosi na tekuće transfere.
Kada su dalje u pitanju tekući transferi, u oblasti pravosuđa i uprave planirano je 1.920.000 KM, što je povećanje za 124.050 KM u odnosu na 2023.godinu, a odnosi se za troškove izvršenja mjera pritvora i provođenje mjera sigurnosti obaveznog psihijatrijskog liječenja. Značajan dio u strukturi rashoda odnosi se na dopunska prava i ostala izdvajanja boračko-invalidske zaštite i ona su planirana u iznosu od 21.650.000 KM, a što je nivo plana 2023. godine.
Značajno je istaknuti da je Vlada i ove godine planirala nastavak politike podrške razvoju Međunarodnog aerodroma u Tuzli, za što je planirano ukupno 4,7 miliona, od čega 2,5 miliona KM za nastavak politike subvencija za letove. 
Za kategorije socijalne zaštite planirano je značajnih 71.604.871 KM, a to je za 1.965.663 KM više u odnosu na plan iz 2023. godine. Od ovog ukupnog iznosa 7.230.000 KM se odnosi na podršku u obliku stalne i privremene novčane pomoći i to je povećanje za 1.160.000 KM. Od navedenih 7,23 miliona KM 5,8 miliona KM je planirano za stalnu i privremenu novčanu pomoć, novčana pomoć licima sa smetnjama u fizičkom i psihičkom razvoju u iznosu od 1.000.000 KM i 430.000 KM u dijelu novčane pomoći za djecu oboljelu od celijakije, TBC, leukemije, karcinoma i šećerne bolesti. Za smještaj štićenika u ustanove planirano je 6.315.800 KM, što je povećanje za 635.200 KM. Za sufinansiranje sigurne kuće za smještaj žrtava nasilja planirano je također povećanje za 20.000 u odnosu na plan iz 2023.  godine, tako da je za 2024. godinu planirano 134.000 KM. Na nivou plana iz 2023. godine zadržana su prava naknade za pomoć i njegu od strane drugog lica (10.000 KM), civilne žrtve rata- civilne invalidnine (6.191.074 KM), Dječije selo mira Turija (120.000 KM), jednokratne pomoći (800.000 KM) i materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe u iznosu (4.787.000 KM).
U resoru Ministarstva obrazovanja i nauke planirano je 6.935.620 KM i to je povećanje  povećanje za 1.958.420,00 KM u odnosu na plan iz 2023. godine, a ukupna sredstva su planirana za nabavku udžbenika za učenike osnovnih škola u iznosu od (6.221.420 KM), stipendiranje posebno nadarenih studenata javne visokoškolske ustanove (270.000 KM), stipendiranje posebno nadarenih učenika srednjih škola (130.000 KM), stipendiranje posebno nadarenih učenika osnovnih škola (100.000 KM), stipendiranje učenika osnovnih i srednjih škola sa invaliditetom i redovnih studenata sa invaliditetom javne visokoškolske ustanove (81.000 KM), zdravstveno osiguranje učenika i studenata koja nisu osigurana po drugom osnovu (50.000 KM) i doprinos zdravstvenog osiguranja za učenike koji vrše praktičan rad (50.000 KM). Za nauku planirano je 1.000.000 KM što je za 73.000 KM više u odnosu na 2023. godinu. Ova sredstva namijenjena su za finansiranje programa u skladu sa Zakonom o naučnoistraživačkom radu i sufinansiranje učešća predstavnika Tuzlanskog kantona u Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine – akademijske nagrade članovima ANUBiH predstavnicima Tuzlanskog kantona.
Za tjelesnu kulturu i sportu planirano je 2.100.000 KM i to je povećanje sredstava u iznosu od 226.000 KM u odnosu na 2023.godinu. I u oblasti kulture sredstva su povećana u odnosu na prošlu godinu i to za 178.000 KM i ove godine iznose 400.000 KM. Isti trend zadržan je i u okviru podrške mladima. Podrška mladima planirana je u iznosu od 844.000 KM i to je za 100.000 KM povećanje u odnosu na 2023.godinu.
U dijelu  kapitalnih transferi 500.000 KM je planirano za nastavak sufinansiranja nabavke opreme za JZU UKC Tuzla i JZU Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica. Za rekonstrukciju i sanaciju lokalnih puteva planirana su 2 miliona KM. Za izgradnju mosta „Zelenika“ na rijeci Oskova  planirano je 400.000 KM. Za pomoć privrednim subjektima u oblasti turizma i ugostiteljstva planirano je 300.000KM. U kapitalne transfere oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja planirano je 245.000 KM, a to su sredstva za kapitalna ulaganja u rekonstrukciju i dogradnju objekata predškolskog odgoja. Za program podrške razvoju kantona  planirano je 6.358.000 KM, od čega je za privatna preduzeća i poduzetnike planirano 3.958.000 KM za nabavku opreme i alata i 400.000,00 KM za kapitalne transfere neprofitnim organizacijama civilnog društva u svrhu realizacije projekata podrške privrednim subjektima. Kapitalni transfer drugim nivoima vlasti u svrhu podrške lokalnom razvoju planiran je u iznosu od 2 miliona KM.
Kapitalni izdaci Vlade Tuzlanskog kantona, u dijelu rashoda iz budžetskih sredstava transfera iznose 34.951.418,00 KM. Između ostalog iz ovih sredstava planirano je ukupno 3 miliona KM za Općinski sud u Lukavcu. Za nabavku opreme za izdavanje ličnih dokumenata, izradu glavnog i idejnog projekta za rekonstrukciju upravnih zgrada Odsjeka za administraciju i nabavku antivirusne zaštite u Ministarstvu unutrašnjih poslova planirano je 477.434 KM. Za nabavku specijalne opreme, software-a i antivirusne zaštite Upravi policije je planirano 9.534,000 KM. Sredstva planirana za otklanjanje opasnog otpada iz bivšeg „HAK-a“ i za izradu registra emisije zagađujućih materijala planirano je 2,1 milion KM. Za nabavku robnih rezervi planirano je 10 miliona KM, čime će Tuzlanski kanton postati prvi nivo vlasti koji će ispoštovati standarde nabavke i količina u ovoj oblasti. Na kraju treba kazati da je i za nabavku opreme u JU Centar za autizam „Meho Sadiković“ planirano 150.000 KM.

Usvojen Plan proljetne sjetve – za iste površine potrebno manje sredstava za sjetvu
Vlada je danas usvojila Plan proljetne sjetve u 2024. godini za područje Tuzlanskog kantona. Ovim dokumentom predviđeno je da se u 2024. godini na području Tuzlanskog kantona žitaricama, povrtnim, industrijskim i krmnim biljem zasije 44.184 ha poljoprivrednog zemljišta. Planirane površine poljoprivrednog zemljišta na kojim će se zasijati poljoprivredne kulture u proljetnoj sjetvi neznatno su manje za 492 ha, odnosno za 1,10% u odnosu na realizovanu sjetvu u 2023. godini. Planirana je sjetva žitaricama na površini od 19.524 ha što je 44,19% ukupnog plana sjetve na području Tuzlanskog kantona, a ova površina je i za 74 ha odnosno za 0,38 % veća u odnosu na realizovanu sjetvu žitarica u 2023. godini. Kukuruz za zrno, kao najznačajnija kultura za ishranu stoke, planirano je da se zasije na 18.820 ha poljoprivrednog zemljišta, što je 42,59% ukupnih planiranih sjetvenih površina. Površine planirane za sjetvu kukuruza za zrno u odnosu na prošlogodišnju sjetvu veće su za 59 ha odnosno za 0,31%. Industrijskim biljem planira se zasijati 120 ha, povrtnim biljem 9.686 ha. Za sadnju krompira planirano je 5.809 ha što iznosi 59,97% ukupnog plana sjetve povrća u ovoj godini, a to je  za 166 ha manje u odnosu na realizovanu sjetvu 2023. godine . Ostalim povrtnim biljem planira se zasijati 3.877 ha, što je za 218 ha manje u odnosu na sjetvu u 2023. godini. Krmnim biljem planiraju se zasijati površine od 14.854 ha što iznosi 33,62 % ukupnog plana sjetve, a manje  je za 180 ha, odnosno 1,19% u odnosu na sjetvu 2023. godine. Izuzev općine Čelić i gradova Gračanica, Gradačac i Tuzla na području svih općina/gradova Tuzlanskog kantona u odnosu na prošlogodišnju sjetvu, planirana proljetna sjetva na  nešto većim sjetvenim površinama.  Povećanje sjetvenih površina se kretalo od 1,01 % na području grada Srebrenik do 24,38 % na području općine Teočak. Na području grada Gračanica planirana proljetna sjetva u 2024. godini je na nivou realizovane sjetve u 2023. godini. Na području Čelića planirana sjetva u ovoj godini je za 2,78% manja u odnosu na sjetvu u prethodnoj godini, na području Tuzle planirana sjetva u odnosu na sjetvu iz prethodne godine je manja za 4,51% dok je na području Gradačca planirana sjetva manja za 14,36%.  Kao i prethodne godine, i u ovoj sjetvenoj sezoni najveće površine poljoprivrednog zemljišta za sjetvu su planirane u općinama/gradovima Gradačac, Lukavac, Kalesija, Gračanica, Živinice, Tuzla i Srebrenik.
Za realizaciju ovog plana potrebna su sredstva u ukupnom iznosu od oko 93,7 miliona KM, što je za oko 22 miliona KM, ili 19,04% manje u odnosu na predhodnu godinu. Razlog su niže cijene mineralnih đubriva i dizel goriva u ovoj godini u odnosu na predhodnu godinu.

Ostale odluke
Danas je Vlada prihvatila Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK na prednacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom FBiH. Ministarstvo je razmotrilo tekst prednacrta Zakona i u potpunosti podržava predloženi tekst Zakona. Kako se dalje u tekstu Mišljenja navodi, prednacrt Zakona sadrži sve odredbe koje su potrebne da bi se na potpun i sveobuhvatan način regulisala navedena materija uključujući: uslove zapošljavanja lica sa invaliditetom s ciljem stimulisanja zapošljavanja osoba sa invaliditetom pod općim uvjetima, pitanja koja se odnose na uslove i postupak za priznavanje statusa privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica, kontrolu naplate posebnog doprinosa za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, uslove za izbor i imenovanje direktora, upravnog i nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, te i ostala pitanja od značaja za poboljašavanje uslova za profesionalnu rehabilitaciju, osposobljavanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
Na danas održanoj sjednici Vlada je danas razmatrala i ocijenila nespornim tekstove sporazuma o utvrđivanju osnovice za obračun plate, iznosa povećanja plate, iznosa naknade za ishranu u toku rada (topli obrok), najniže plate, iznosa naknade za korištenje godišnjeg odmora (regres), te iznosa pomoći shodno Uredbi o isplati pomoći od strane poslodavaca za zaposlene u oblastima osnovnog i srednjeg obrazovanja i kulture u 2024. godini, kao i tekstove aneksa kolektivnih ugovora za djelatnosti osnovnog i srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu. Ipak Vlada će se ove dokumente usvojiti na vanrednoj sjednici čim se obezbijede i pribave svi potrebni formalno- pravni dokumenti. 
Vlada je danas imenovala Kantonalnu komisiju za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća.
Također, Vlada je donijela i Odluku o ovlašćenju za potpisivanje naloga za plaćanje na transakcijskom podračunu Tuzlanskog kantona kod Razvojne banke Federacije BiH.
Zbog činjenice da se određeni ranije imenovani službenici nalaze na bolovanju, Vlada je danas izmijenila odluke o formiranju Centralne popisne komisije i Glavne centralne komisije. 
U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas privremeno imenovala Upravni odbor Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla, te donijela više rješenja o privremenom imenovanju školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.