Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Informacija sa 40. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

09.01.2024

Vlada 09 01 2024

Vlada Tuzlanskog kantona ispunila sve svoje obaveze prema Sigurnoj kući
Vlada je danas prihvatila Informaciju o radu sigurne kuće Udruženja građana „Vive Žene“ Tuzla. Prema podacima iz ove Informacije, Vlada TK je u budžetu za 2023. g. obezbijedila sredstva za sufinansiranje Sigurne kuće Udruženja građana „Vive žene“ u iznosu od 114.000,00 KM, čime je ispunjena obaveza Vlade Tuzlanskog kantona o finansiranju Sigurne kuće u iznosu od 30%, u skladu sa Zakonom o Zaštiti od nasilja u porodici FBiH. Osim Vlade i neke lokalne zajednice su u budžetima planirale sredstva za sufinansiranje rada ove ustanove, a to su gradovi Tuzla, Gračanica, Lukavac i Živinice, te općine Kladanj i Čelić. Posmatrajući ono što je u Sigurnoj kući urađeno tokom 2023. godine, može se istaknuti da je  psihosocijalnim tretmanom obuhvaćeno 355 individualnih psihoterapijskih sesija, 42 grupne sesije psihoterapije/grupnog psihoedukativnog rada, 38 sesija grupne body (tjelesne) terapije, 36 grupnih sesija socijalnog savjetovanja, 444 individualna socijalno – pravna savjetovanja, 70 pedagoških sesija uz svakodnevnu podršku i pomoć prilikom učenja i izrade domaće zadaće, 776 medicinskih i sanitarnih intervencija, 74 sesije radno-okupacione terapije, 35 pratnji medicinske sestre prilikom odlaska žrtve na redovne ili specijalističke preglede, te konsultacije sa drugim zdravstvenim radnicima, 11 izrada tužbi, žalbi, zahtjeva i drugih podnesaka, 129 kontakata sa nadležnim institucijama i 15 sastanaka u vezi slučaja. U 2023. godini u Sigurnu kuću je smješteno 126 osoba. Od toga, 60 su punoljetne osobe ženskog spola i 66 djece. U 2023. godini bilo je i 11 slučajeva recidiva.
Osim navedenog, evidentirano je i 50 poziva na SOS telefon.
Sve ovo ukazuje na značaj rada i postojanja jedne ovakve institucije koja je jedina na području Tuzlanskog kantona za smještaj žrtava nasilja u porodici. U tom svjetlu podrška Vlade Tuzlanskog kantona je od izuzetnog značaja za cjelokupan sistem socijalne zaštite i zaštite porodica sa djecom. 

Registar zaposlenih u institucijama TK dodatni iskorak u borbi protiv korupcije
Na danas održanoj sjednici Vlada je donijela Odluku o registru zaposlenih u institucijama Tuzlanskog kantona. Registar je jedinstvena evidencija podataka o licima zaposlenim na određeno i neodređeno vrijeme u institucijama koja se vodi u elektronskom obliku, a današnjom odlukom određen je sadržaj i način njegovog vođenja, obaveza unosa podataka i rokovi, vođenje i upravljanje Registrom, pristup podacima iz Registra, period korištenja podataka, odgovornost za autentičnost i tačnost podataka i druga pitanja koja se odnose na Registar. Naime,  Strategijom za borbu protiv korupcije 2021-2024. i Akcionim planom za provođenje Strategije predviđene su i aktivnosti uspostavljanja proaktivne transparentnosti i uspostavljanje sistema za otkrivanje korupcijskog ponašanja u javnim institucijama, razvijanje, promovisanje i provođenje preventivne antikorupcijske aktivnosti u javnom i privatnom sektoru te digitalizacija antikorupcije sa ciljem unapređenja međusobne komunikacije i saradnje. S tim u vezi, donošenje današnje odluke i uspostava Registra dodatni je iskorak u smjeru realizacije mjera definisanih Strategijom. Današnja odluka primjenjuje se na sve osobe zaposlene u organima uprave, upravnim organizacijama, uredima i službama koje osnivaju kantonalni organi, zavodima, agencijama, direkcijama, kao i javnim ustanovama, javnim preduzećima i drugim subjektima čiji je osnivač ili suosnivač Tuzlanski kanton ili je nakon osnivanja Kanton preuzeo osnivačka ili suosnivačka prava, te privrednim društvima u kojima Kanton učestvuje kao dioničar ili udjeličar sa procentom učešća više od 50%.

Ostale odluke
Na danas održanoj sjednici Vlada je donijela odluku kojom se privremeno se reguliše ovjera zdravstvenih legitimacija ratnim vojnim invalidima zaposlenim u preduzećima koja ne vrše redovnu uplatu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, usljed čega je njihovim uposlenicima obustavljeno pravo na zdravstvenu zaštitu, do izmirenja zaostalih potraživanja po osnovu neuplaćenog doprinosa i uplata premije umjesto ličnog učešća u troškovima zdravstvene zaštite. Ova odluka odnosi se i na članove uže porodice RVI koji su po njemu osigurani. Naime, današnjom odlukom Vlada je zadužila Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona da ovim osobama ovjerava zdravstvenu legitimaciju, dok se ne steknu uslovi da poslodavac izmiri obaveze po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, a najdalje do 31. 12. 2024. godine.
Također, Vlada je prihvatila Mišljenje Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK na prednacrt Zakona o izmjenama i dopunama Federalnog zakona o zapošljavanju stranaca. S obzirom da je prednacrt Zakona urađen na inicijativu i prijedlog Udruženja poslodavaca FBiH i da su predožene izmjene i dopune urađene sa ciljem da se poboljšaju postojeće odredbe Zakona o zapošljavanju stranaca, kao i da se stvore ukupni uslovi za zapošljavanje stranaca u situacijama kada poslodavci iz različitih razloga ne mogu naći odgovarajuću radnu snagu sa evidencije nezaposlenih u Kantonalnim službama za zapošljavanje ili nezaposleni sa evidencije ne prihvate odgovarajuću ponudu za posao kod određenog poslodavca, Kantonalno ministarstvo smatra da su predložene izmjene i dopune Zakona o zapošljavanju stranaca opravdane i osnovane i dobro koncipirane.
Danas se Vlada i upoznala sa Odgovorom Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona na akt Federalnog ministarstva zdravstva, koji je nazvan kao posljednje upozorenje, a kojim se  traži da se odmah stave van snage akti koji se tiču osnivačkih prava nad Javnom zdravstvenom ustanovom Univerzitetski klinički centar Tuzla i privremenog imenovanja Upravnog odbora JZU Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. U protivnom, kako je to navedeno u aktu Federalnog ministarstva, Federalno ministarstvo zdravstva će pristupiti jednostranom raskidu Ugovora zaključenog sa JZU UKC Tuzla o dodjeli sredstava Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima-transfer za sanaciju zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine od 13.04.2023. godine. Kako se u Odgovoru, između ostalog navodi, bez zaključenog ugovora o međusobnim pravima i obavezama nad JZU UKC Tuzla i upisa u sudski registar, Federacija BiH nema pravo uslovljavati niti upozoravati Tuzlanski kanton na bilo šta, što je u vezi sa suosnivačikm pravima nad JZU UKC Tuzla. Jednostrano raskidanje Ugovora o dodjeli sredstava iz razloga koji su Federaciji BiH bili poznati i u vrijeme zaključenja Ugovora, Vlada TK i Ministarstvo smatraju neosnovanim u cijelosti, a za posljedicu bi imalo uskraćivanje finansijske potpore Tuzlanskom kantonu za sanaciju JZU UKC Tuzla u postupku finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja kao javne zdravstvene ustanove, koja u najvećem dijelu pruža zdravstvene usluge stanovništvu Tuzlanskog kantona. Također, kako se ističe u Odgovoru, JZU UKC Tuzla je, Odlukom Vlade Federacije za 2023. godinu, raspoređeno neznatno manje finansijskih sredstava od JZU UKC Sarajevo, a duplo manje od SKB Mostar, a ovakav način raspodjele finansijskih sredstava nanosi štetu stanovništvu Tuzlanskog kantona, jer je nesporno da je Tuzlanski kantona kanton sa najvećim brojem stanovnika i osiguranih lica. 
Na današnjoj sjednici Vlada se upoznala i prihvatila prijedlog „HG – INŽENJERING“ d.o.o. Tuzla, pravnog lica koje radi na izradi Glavnog projekta rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje zgrade Vlade TK u Tuzli. Ovim se predviđa dogradnja jedne, umjesto ranije planirane dvije dodatne etaže, kako bi se dobio konstruktivno siguran objekat, sa što manjom mogućnosti pojavljivanja dodatnih i neplaniranih radova tokom izvođenja radova rekonstrukcije dogradnje i nadogradnje, te objekat koji odgovara po svojoj funkciji, stabilnosti i estetici namjeni za koju će biti korišten.
Vlada je danas prihvatila prijedlog Evropskog suda za ljudska prava za zaključivanje prijateljske nagodbe u predmetu Antunović protiv Bosne i Hercegovine.
Vlada je danas prihvatila Informaciju Radne grupe za razmatranje inicijative za izmjene i dopune Zakona o proglašenju dijela područja planine Konjuh zaštićenim pejzažom.
Na danas održanoj sjednici Vlada se upoznala sa Godišnjim izvještajem Kantonalne uprave civilne zaštite za 2022. godinu. Osim navedenog, Vlada je danas dala i saglasnosti na ažuriranu procjenu ugroženosti od požara Tuzlanskog kantona i ažurirani plan zaštite od požara Tuzlanskog kantona.
Vlada je danas prihvatila i Informaciju o transformaciji JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla i Izvještaj o provedbi Zakona o javno-privatnom partnerstvu u 2022. godini.
 U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas odredila punomoćnike državnog kapitala koji u ime osnivača vrše funkciju Skupštine JP Radio – televizija Tuzlanskog kantona. Također, na lični zahtjev je razrješen trenutni i privremeno imenovan novi član Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, te je doneseno više rješenja o imenovanju privremenih školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.