Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Informacija sa 39. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

26.12.2023

Vlada 01 26 12 2023

Pozitivni efekti povećanja sredstava za podršku povratku
Vlada je danas usvojila Informaciju o efektima ulaganja u povratak iz Budžeta Tuzlanskog kantona na području 13 gradova i općina u entitetu Republika Srpska i Tuzlanskog kantona. U okvirima projekta pomoći drugim nivoima vlasti, Hitne intervencije na infrastrukturnim objektima u povratničkim naseljima i kolektivnim centrima u prvih 11 mjeseci ove godine realizovano je ukupno 326.915 KM, od čega 80.415 KM za gradove i općine u Tuzlanskom kantonu i 246.500 KM za gradove i općine u entitetu Republika Srpska. Analizom perioda od 2018. godine, može se zaključiti da je povećanje ulaganja u rekonstrukciju i izgradnju infrastrukturnih objekata u povratničkim naseljima tokom 2022. i 2023. godine doprinijelo zaustavljanju pada ostvarenog broja povrataka, što je u konačnici poboljšalo osnovicu za ekonomsku i socijalnu stabilnost povratnika. Ako posmatramo period od 2012. pa do 2017. godine u smislu ulaganja u projekte održivog povratka, odnosno finansiranja projekata fizičkih lica, ulaganje je imalo tendenciju pad, što je opet za posljedicu imalo i pad broja povrataka. U periodu od 2017. pa da 2023. godine, ulaganja neznatno povećana i taj period bilježi tendenciju ublažavanja ili zaustavljanja trenda pada ukupnog broja povrataka, navodi se u Informaciji. Na područje TK, u prvih 11 mjeseci 2023. godine, 53 osobe su se vratile u prijeratno mjesto prebivališta. To je za oko 20,9% više u odnosu na broj povrataka iz prethodne godine (42 osobe), a na područje opština entiteta RS, vratilo se 47 osoba ili za 65% manje u odnosu na broj povrataka iz prethodne godine (138 osoba). Od ukupnog broja povrataka koje je finansirala Vlada TK-a (100.538 osobe), posmatrano procentualno, na područje TK-a se vratilo je 25% od ovog broja, dok se na područje entiteta RS vratilo 75% od ukupnog broja povratnika.
Posmatrajući samo ovogodišnje programe podrške, pomoć u finansijskim sredstvima za nabavku stoke ili mehanizacije obuhvatila je 122 porodice i to 52 na području TK i 70 porodica na području entiteta Republika Srpska, što je rezultiralo poboljšanjem egzistencijalnih uslova i održivog povratka za oko 366 povratnika. Ukupna vrijednost dodijeljenih donacija iznosila je 410.200 KM. 
Za pomoć drugim nivoima vlasti za hitne intervencije na infrastrukturnim objektima u povratničkim naseljima i kolektivnim centrima u 2023. godini od osiguranih 560.000 KM, zaključno sa novembrom odobreno je 326.915 KM. Na 17 infrastrukturnih objekta u l0 gradova i općina sanirano je devet putnih dionica, izvršene su četiri rekonstrukcije vodovoda, jedna sanacija električne mreže, jedan most i jedno sportsko igralište.
Također uporedo sa ovim programima subvencionirani su troškovi električne energije raseljenim osobama koje borave u kolektivnim smještajima na području TK. Za 196 porodica izdvojena su sredstva u ukupnom iznosu od 52.980,43 KM. Također, za sufinansiranje troškova socijalno neprofitnog stanovanja raseljenih lica na području TK-a Ministarstvo je donijelo 55 odluka za 5 gradova i općina. Za ovu namjenu je utrošeno 28.852,49 KM. Osim navedenog zaključno sa 30. novembrom, zdravstveno osiguranje je uplaćeno za 1.276 raseljenih osoba, što je za 63 osobe manje u odnosu na 2022. godinu, te je odobrena i subvencija troškova za dženaze i sahrane 15 raseljenih osoba sa područja TK-a, u ukupnom iznosu od 5.500,00 KM, navodi se u danas usvojenoj Informaciji.

Proširena Lista ortopedskih i drugih pomagala
Vlada je danas donijela Odluku o jedinstvenoj listi ortopedskih i drugih pomagala kojom se utvrđuje jedinstvena lista ortopedskih i drugih pomagala koja sadrži vrstu pomagala, indikacije za sticanje prava na pomagala, rokove korištenja i visinu učešća Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, te potrebnu medicinsku dokumentaciju za propisivanje pomagala u ostvarivanju prava osiguranih lica na pomagala. U odnosu na dosadašnju, današnjom listom, uvažavajući potrebe osiguranih osoba uvedena su nova pomagala i to: vijak za subtalarnu artrodezu stopala, biomaterijal za kost, Herbertov vijak, korektivna ploča za proksimalnu tibiju (medijalna i lateralna) sa ugradbenim setom, korektivna ploča za distalni femur sa ugradbenim setom, reviziona endoproteza kuka, reviziona endoproteza koljena, te implantat za stabilizaciju kičme. Također, sa Liste je brisana parcijalna mobilna zubna proteza od akrilata, dok je kod određenih pomagala sa Liste pomagala povećano učešće Zavoda u nabavci/izradi. Kod određenih pomagala sa Liste pomagala dodate/dopunjene/izbačene/izmijenjene su indikacije, prilagođena potrebna dokumentacija ili promijenjen rok korištenja, dok je radi lakšeg propisivanja pomagala i njihove dostupnosti osiguranih licima, izvršeno spajanje određenih pomagala sa potrošnima materijalom koji je potreban za njegovu primjenu. 
Također, Vlada je izmijenila i dopunila Uredbu o ostvarivanju prava na ortopedska i druga pomagala iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.
Osim navedenog Vlada je dala saglasnosti na Program dodjele bespovratnih sredstava za finansiranje zdravstvenih usluga pruženih u Centru za rijetke bolesti u 2023. godini. Cilj Programa je obezbijediti potrebna sredstva za pokriće dijela troškova zdravstvenih usluga pruženih osiguranim licima u Centru za rijetke bolesti u toku 2023. godine. U tu svrhu Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona osigurao je potrebnih 42.800 KM koja će se dodijeliti Javnoj zdravstvenoj ustanovi Univerzitetski klinički centar Tuzla.
Također, data je i saglasnost na Program dodjele bespovratnih sredstava za finansiranje ugrađenih implantata za kičmu u 2023. godini. Za ovu Namjenu Zavod je osigurao potrebnih 232.200 KM koja su namijenjena za pokriće dijela troškova ugrađenih implantata za kičmu u toku 2023 godine, a koji nisu finansirani putem jedinstveme liste ortopedskih i drugih pomagala.

Vlada 02 26 12 2023

Ostale odluke
Na danas održanoj sjednici Vlada je dala saglasnost na Program mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restruktuiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla, a kojeg će provesti JU Služba za zapošljavanje TK, a za što je Vlada u Kantonalnom budžetu osigurala 0,5 miliona KM. U skladu sa ranije donesenom odlukom Vlade TK, ovim će se izvršiti uplata doprinosa i naknada za ukupno 19 radnika Rudnika nemetala Kladanj, Fortune d.d. Gračanica, Hidrotehnike d.o.o. Kladanj, Unioninvest – mašinske montaže d.o.o. Tuzla, Remontmontaže d.d. Tuzla i Bosnia valves d.o.o. Tuzla. Od ukupno planiranih 0,5 miliona KM, za uplatu obračunatih, a neuplaćenih doprinosa i naknada, Vlada je danas odobrila potrebnih ukupno 101.938,11 KM, za socijalno zbrinjavanje – uplatu obračunatih, a neuplaćenih doprinosa za penzijsko invalidsko osiguranje, za zdravstveno osiguranje, doprinosa za nezaposlene i doprinose od prirodnih i drugih nesreća, zaposlenika koji su stekli uslov za penzionisanje, a ostali su bez radnog angažmana u privrednim društvima prema kojima Vlada TK vrši ovlaštenja i obaveze po osnovu državnog kapitala, i za privredna društva u privatnom vlasništvu, a koja su nekad bila u državnom vlasništvu za koje je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije uplatilo doprinose za PIO/MIO, koji su ispunili uslove za penzionisanje. S tim u vezi, Vlada je dala i nalog naloga za prijenos sredstava sa namjenskog depozita Vlade Tuzlanskog kantona kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine na transakcijski račun JU Služba za zapošljavanje TK.
Danas je Vlada, kao i svakog mjeseca, utvrdila osnovice za obračun plaća i visine naknada za ishranu u toku rada budžetskih korisnika za decembar 2023. godine.
Vlada je danas odobrila 5.000 KM Sportskom klubu invalida sjedeće odbojke „Sinovi Bosne“ Lukavac za sufinansiranje troškova organizacije 28. Međunarodnog turnira u sjedećoj odbojci „Memorijal Edin Ibraković 2023“, kao i 2.300,00 KM Košarkaškom invalidskom klubu „Zmaj“ Gradačac za nastup u Regionalnoj NLB Wheel ligi.
Također, Vlada je odobrila usmjeravanje dijela donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2023. godinu. Na ime finansijske pomoći za realizovanje Programa pomoći u obavljanju pripravničkog staža bez zasnivanja radnog odnosa za JU Behram-begova medresa, Tuzla 2.210,27 KM je dodijelilo Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica. Odobreno je i usmjeravanje donacije u Budžet TK, a na ime na ime kapitalnih ulaganja za sanaciju Područne škole Požarike za JU OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Gradačac, Grad Gradačac je donirao 25.000 KM.
Vlada je donijela i Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2023. godinu, kojom se ne mijenja visina utvrđenih sredstava u Budžetu TK za 2023. godinu.
Također, Vlada je danas usvojila Izvještaj Ministarstva finansija Tuzlanskog kantona o namjenskom utrošku sredstava po Ugovoru o dodjeli potpore iz Budžeta Federacije BiH u ukupnom iznosu od 38.928.152,00 KM, te zadužila Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona da Izvještaj zajedno sa prilozima dostavi Federalnom ministarstvu finansija najkasnije do 31.12.2023. godine.
Zbog izmjene tehničke greške, kojom se ne mijenja suština ranije donesenog Zaključka, Vlada je današnjim zaključkom preciznije odredila zadatke i obaveze koje je neophodno uraditi i po kojima su u obavezi postupiti organi a u cilju omogućavanja zapošljavanja svih ljekara sa evidencije Službe za zapošljavanje TK.
Vlada se danas upoznala sa tekstom Obavijesti Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa o gubitku prava na javnu uslugu snabdijevanja električnom energijom, te mjerno mjesto, odnosno odgovarajuće instalisano brojilo za električnu energiju u zgradi Općinskog suda u Tuzli, prenijela sa Vlade Tuzlanskog kantona na Općinski sud Tuzla, kao krajnjeg korisnika tog mjernog mjesta i obveznika plaćanja troškova utrošene električne energije.
Na sjednici je vlada dala i saglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o vrstama, načinima korištenja i rokovima raspodjele vlastitih javnih prihoda JU Osnovna škola Sveti Franjo u Tuzli, kao i više saglasnosti na pravilnike o vrstama, načinima korištenja i rokovima raspodjele vlastitih javnih prihoda u drugim školama u TK.
U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas donijela više rješenja o imenovanju privremenih školskih odbora u osnovnim školama na području Tuzlanskog kantona.