Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz vlade

Informacija sa 38. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

19.12.2023

Vlada 19 12 2023

I pored značajnih izdvajanja za podršku, te redovnih isplata poticaja smanjene sjetvene površine u Tuzlanskom kantonu

Vlada je danas prihvatila Izvještaj o realizaciji plana jesenje sjetve u 2023. godini za područje Tuzlanskog kantona. Ovaj dokument sačinjen je na osnovu dostavljenih općinskih/gradskih izvještaja o realizaciji jesenje sjetve za 2023. godinu. Prema raspoloživim podacima vidljivo je da je sjetva, od planirane površine od 6.201 ha., realizovana na površini od 5.578,50 ha ili 89,96% poljoprivrednog zemljišta. I pored značajnih izdvajanja za novčane podrške po jedinici proizvoda kao i sukcesivne isplate ostvarenih novčanih podrški, kako iz Federalnog tako iz Kantonalnog budžeta, došlo je do smanjenja sjetvenih površina, u odnosu na prošlu godinu. U odnosu na sjetvu u 2022. godini ovogodišnja jesenja sjetva je ostvarena na površini manjoj za 1.048 ha, odnosno 15,82%.
Najveće površine zasijane su pšenicom i to 2.420 ha, odnosno 87,30 % od planiranih površina, a to je i 43,38% od ukupno ostvarenog plana jesenje sjetve svih kultura. Ostala strna žita su zasijana na površinama od 1.474,5 ha, što čini 93,44 % od planiranih površina za sjetvu tim kulturama. Industrijsko bilje zasijano je na površini od 40 ha što je 400 % u odnosu na plan, dok je povrtnim biljem zasijano je 402 ha ili 83,75% u odnosu na plan. Od planiranih 1.361 ha za krmno bilje zasijano je 1.242 ha odnosno 91,26% u odnosu na plan. Stepen realizacije jesenje sjetve po općinama/gradovima je različit i kreće se od 70,77% na području grada Lukavac do 105,48 % na području grada Tuzla. U prosjeku jesenja sjetva na području Tuzlanskog kantona je realizovana sa 89,96%.
U svim općinama i gradovima došlo do smanjenja sjetvenih površina i to od 2,21% na području općine Doboj Istok, do 38,58% na području općine Kalesija. Samo u općinama Teočak, Kladanj , Sapna i gradu Srebrenik došlo je do neznatnog povećanja sjetvenih površina dok su u gradu Gračanica zasijane površine na nivou prošle godine. 

Negativni prirodni priraštaj i migracijski tokovi su ključni izazovi za demografsku stabilnost Kantona
Vlada je danas prihvatila Izvještaj o razvoju Tuzlanskog kantona za 2022. godinu. Ovo je dokument kojim se sagledavaju rezultati u ostvarivanju razvojnih ciljeva i implementaciji strateških dokumenata, i ovo je šesti po redu izvještaj koji je pripremljen sa ciljem praćenja i analize stepena društveno-ekonomskog razvoja i strukturnih izazova u Tuzlanskom kantonu. Analizirajući demografske pokazatelje, možemo zaključiti da je prema broju stanovnika Tuzlanski kanton i dalje najmnogoljudniji kanton u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa 431.938 stanovnika, što čini 20,03% stanovnika FBiH. Negativni prirodni priraštaj, kao i migracijski tokovi, predstavljaju ključne izazove za demografsku stabilnost Kantona. Starosna struktura stanovništva ukazuje na proces intenzivnog starenja, sa sve većim udjelom populacije starije od 65 godina. Kretanja ekonomskih aktivnosti su u Tuzlanskom kantonu u 2022. godini zabilježila porast što ukazuje da se pokazatelji vraćaju na trend prije pojave pandemije Covid 19. U Tuzlanskom kantonu broj zaposlenih je u 2022. godini porastao na 101.192, dok je broj nezaposlenih smanjen na 68.973 lica. Stopa zaposlenosti je porasla na 33,9 %, prosječna plaća je porasla na 1.022 KM, dok je stopa nezaposlenost nastavila trend opadanja iz prethodnih godina i iznosi 40,5%. Broj poslovnih subjekata na području Tuzlanskog kantona je također porastao i u 2022 godine je na Tuzlanskom kantonu bilo 21.417 poslovnih subjekata, te taj broj učestvuje u ukupnom broju poslovnih subjekata u FBiH sa 17,8%. Iako je porastao uvoz u odnosu na 2021. godinu, izvoz je takođe bilježio značajnije povećanje, te je u 2022. godini vrijednost izvoza Tuzlanskog kantona iznosila preko 2,7milijardi KM. Shodno tome je pokrivenost uvoza izvozom zabilježila rast, te iznosila 89,60% što govori u prilog stabilnom rastu ekonomije Tuzlanskog kantona, prateći trendove ekonomskog razvoja i povećanja životnog standarda. U 2022. godini u u Tuzlanskom kantonu ostvaren je rast ukupnog fizičkog obima industrijske proizvodnje za 1,3%, najviše u oblasti Prerađivačke industrije, što pokazuje snažan oporavak industrije i njezin doprinos stabilizaciji ekonomije.
Kada je u pitanju implementacija Strategije razvoja Tuzlanskog kantona, pregledom podataka o implementaciji razvojnih aktivnosti i projekata u 2022. godini, evidentno je da su se poduzimale aktivnosti u svih planiranih 228 razvojnih projekata i aktivnosti. Ukupna vrijednost uloženih sredstava po svim osnovama iznosi 189.212.654 KM ili 90,2% u odnosu na ukupan iznos planiranih sredstva u 2022. godini. Iako je procenat realizacije manji nego u 2021. godini, kada je iznosio 125,28% u odnosu na ukupan iznos planiranih sredstva u 2021. godini, nominalno posmatrano je ukupan iznos realizovanih sredstava za 58.847.059.KM veći od realizovanog iznosa u 2021. godini, kada je iznosio 118.011.843 KM. 
Na osnovu izvršene analize razvojnih pokazatelja i provedbe Strategije razvoja Tuzlanskog kantona koja obuhvata planski period 2021-2027. godina, definisan je i set preporuka koji bi trebali doprinijeti unapređenju provedbe Strategije, te kreiranja snažnijeg doprinosa integriranom razvoju Kantona. Kao privredno najpotentnijem Kantonu u Federaciji BiH, ključan aspekt razvoja predstavlja ekonomsko osnaživanje, koja obuhvata poticanje rasta malih i srednjih preduzeća, unapređenje poslovnog okruženja i kreiranje programa koji će podržati inovacije i razvoj poduzetništva. Posebna pažnja treba biti usmjerena na povećanje stope zaposlenosti, te smanjenje stope nezaposlenosti kroz usklađivanje obrazovanja sa potrebama tržišta rada, a koje može biti postignuto razvojem novih kurikuluma, jačanjem veza između obrazovnih institucija i privrede, te poticanjem mladih na dalje obrazovanje i specijalizacije.

Ostale odluke
Kao pomoć u sanaciji štete izazvane požarom u septembru ove godine, Vlada je danas odobrila 100.000 KM Privrednom društvu „Halidex“ d.o.o. Gračanica u svrhu sufinansiranja nabavke nove drobilice za drvo. Odobreno je i po 7.000 KM JU OŠ „Dr. Safvet-beg Bašagić“ Gradačac u svrhu zamjene vanjske stolarije u područnoj školi Mionica III, koja je oštećena prilikom olujnog nevremena koje je početkom decembra pogodilo Gradačac, te nanijelo štetu i na objektu područne škole Mionica III, te JU OŠ „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“, Srnice Donje, Gradačac u svrhu rekonstrukcije mokrog čvora te vodovodne i kanalizacione mreže u PŠ Biberovo Polje.
U cilju unaprjeđenja uslova za razvoj kulture i stvaranja preduslova da u sadržajima usmjerenim na kulturu i umjetnost imaju priliku uživati svi građani Tuzlanskog kantona, Vlada je danas dala saglasnost na Odluku Ministarstva kulture, sporta i mladih, kojom se odobrava 200.000 KM Općini Sapna, za drugu fazu izgradnje Doma kulture u Sapni. 
Kako bi propisala postupanje odgojno obrazovnih ustanova u određenim izuzetnim situacijama koje se pojavljuju kod obavljanja stažiranja u svrhu polaganja stručnog ispita za samostalan rad u obrazovanju i jasnije propisala odredbe u vezi sa kojima su se u praksi javile određene nedoumice kod primjene, Vlada Tuzlanskog kantona danas je izmijenila i dopunila Uredbu o polaganju stručnog ispita u ustanovama predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona.
Vlada je danas prihvatila i Mišljenje Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona u vezi sa zahtjevom za tumačenje članova Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.
Vlada je danas imenovala Radnu grupu za revidiranje Programa prevencije, intervencija i resocijalizacije u oblasti maloljetničkog prijestupništva u Tuzlanskom kantonu za period 2024-2028. godina. Zadatak članova Radne grupe je da na osnovu analize urađenih godišnjih izvještaja o realizaciji Programa za period 2020-2023. godina i aktuelnih potreba revidiraju Program prevencije, intervencija i resocijalizacije u oblasti maloljetničkog prestupništva u Tuzlanskom kantonu za period 2024-2028. godina, te je potrebno da razmotre i u Program integrišu neophodne mjere iz dokumenta „Informacija o provedenoj analizi radi detektovanja nedostataka u oblasti obrazovanja, socijalne zaštite, zdravstva, pravosuđa i unutrašnjih poslova sa prijedlogom mjera s ciljem prevencije maloljetničke delinkvencije i poboljšanja sigurnosti u školama na području Tuzlanskog kantona”.
Vlada je danas formirala Centralnu popisnu komisiju Ministarstva pravosuđa i uprave, Centralnu popisnu komisiju za popis sredstava i izvora sredstava Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona i Centralnu popisnu komisiju Ministarstva unutrašnjih poslova za korisnike iz nadležnosti ovih ministarstava.
Zbog potrebe relokacije sredstava sa pozicija gdje je iskazan manji interes, na pozicije i prava za koja su aplikanti iskazali veći interes, odnosno gdje je došlo do povećanja potreba zbog porasta cijena protetskih pomagala, Vlada je danas donijela izmjene i dopune Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko - invalidske zaštite u 2023. godini.
Kako je to premijer i najavio na nedavnom sastanku sa predstavnicima mreže udruženja „Imam pravo“, Vlada je danas imenovala Komisiju za izradu nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju u Tuzli, a čime će se omogućiti formiranje Radnog centra, ali i omogućiti Zavodu da pruža i usluge koje se ne vežu samo uz sektor odgoja i obrazovanja, nego se znatno proširuju i u domenu zdravstvene i socijalne zaštite.
Danas je Vlada prihvatila Godišnji izvještaj o poslovanju JZU Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli za 2022. godinu. Kako se u Izvještaju navodi, ostvarenje osnovnih parametara finansijskog poslovanja za period I-XII 2022. godine, ukazuju da je Ustanova za pomenuti izvještajni period tekuće godine ostvarila program rada u procentu od 103,29% u odnosu na planirane parametre programa rada, povećanje prihoda za 2,33% u odnosu na isti izvještajni period 2021. godine, te povećanje rashoda za 0,73% u odnosu na isti izvještajni period 2021. godine. Posmatrano nominalno, povećanje prihoda u odnosu na isti izvještajni period prethodne godine zabilježeno je u iznosu od 3.486.197,85 KM. Najvećim dijelom se odnosi na rast prihoda od operativne aktivnosti koji su u odnosu na isti izvještajni period prethodne godine povećani u iznosu od 8.225.317,55 KM. Povećanje rashoda u odnosu na isti izvještajni period prethodne godine zabilježeno je u ukupnom iznosu od 1.119.222,12 KM. U strukturi ukupno ostvarenih rashoda zabilježeno je da su pojedine grupe rashoda imale trend rasta, a neke trend pada. Trend pada zabilježen je u okviru grupe troškova sirovina i materijala u odnosu na isti izvještajni period prethodne godine u iznosu 3.153.759,05 KM. Najveći trend rasta zabilježen je u okviru troškova ostalih primanja zaposlenih, topli obrok, prijevoz, naknade i materijalna prava zaposlenih u odnosu na isti izvještajni period prethodne godine u iznosu 1.613.948,49 KM. Trend rasta zabilježen je i u okviru bruto plaća u odnosu na isti izvještajni period prethodne godine u iznosu 1.301.715,33 KM. Finansijski rezultat poslovanja Ustanove za period I-XII 2022. godine je iskazan kao višak rashoda nad prihodima (nakon obračunatog poreza) u iznosu od 744.966,73 KM.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je prihvatila Informaciju o obavezama po osnovu Ugovora o koncesionoj naknadi sa Rudnikom uglja „Kreka“ d.o.o. Tuzla.  Ministarstvo privrede je zaduženo da prati realizaciju Ugovora o koncesiji i Protokola o načinu izmirenja obaveza po osnovu obračunatih, a neuplaćenih koncesionih naknada iz 2022. godine, te da dostavi izjašnjenje Kantonalnom pravobranilaštvu kojim se traži obračun i naplata zakonskih zateznih kamata iz perioda obuhvaćenih prijedlozima za izvršenje. Osim navedenog Ministarstvo privrede je zaduženo da poduzme aktivnosti za pregovore o kompenzaciji sa Rudnikom „Kreka“ d.o.o. Tuzla, a u vezi sa naplatom duga po osnovu koncesione naknade. Prema podacima Ministarstva ukupan dug Rudnika Kreka iznosi 5.815.657,32 KM, a on podrazumijeva dugovanja koja su obuhvaćena Protokolom o izmirenju dugovanja iz 2022. godine i obaveze Rudnika Kreka koje su nastale u toku tekuće godine i za period od 01.06.2022. godine do 31.12.2022. godine.
Vlada je danas utvrdila i da je Grad Gradačac izvršio povrat dijela neutrošenih sredstava u visini od 12.000 KM, koja su odobrena rješenjima o dodjeli sredstava za stambeno zbrinjavanje.
S obzirom da se Univerzitetski košarkaški klub „Student“ Univerziteta u Tuzli obratio Ministarstvu za kulturu, sport i mlade, te odustaje od dodijeljenih sredstava, ali i zbog ispravke tehničke greške, Vlada je danas dala Daje se saglasnost na Odluku Ministarstva za kulturu, sport i mlade o izmjenama Odluke o odobravanju finansijskih sredstava korisnicima, iznosima i namjeni finansijskih sredstava po Javnom pozivu za sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2023. godinu, u ukupnom iznosu od 696.350,00 KM.
Također, zbog potrebe za relokacijom sredstava, a u cilju njihove bolje iskorištenosti, Vlada je dala saglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2023. godini. 
Vlada je danas prihvatila Dopunu izvještaja o implementaciji dodijeljenih sredstava u okviru Programa o finansiranju projekata nedovoljno razvijenih, nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu za 2022. godinu. Također, utvrđeno je da je Općina Čelić izvršila povrat 9.589,38 KM koja su odobrena i uplaćena u skladu sa Odlukom o odobravanju sredstava Vlade Tuzlanskog kantona i Ugovorom o implementaciji nepovratnih novčanih sredstava, namijenjenih za implementaciju projekta „Izgradnja zelene pijace“. Prihvatanjem Izvještaja stekli su se uslovi za potpisivanje ugovora o implementaciji nepovratnih novčanih sredstava sa Općinom Čelić, nakon čega će se moći realizirati sredstva u skladu sa Odlukom o odobravanju finansijskih sredstava namijenjena za implementaciju projekata odobrenih u skladu sa Programom o finansiranju projekata nedovoljno razvijenih, nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu u 2023. godini.
Na danas održanoj sjednici Vlada je prihvatila Informaciju Radne grupe o analizi trenutnog stanja kantonalne imovine i imovine kantonalnih organa i institucija. Na temelju navedenih propisa, kroz praktični rad kao i izvještaje sa stranice Federalne geodetske uprave Sarajevo, došlo se do saznanja, odnosno zaključka da je stanje u zemljišnim registrima različito kao i ažurnost tih registara. Pored toga iz dokumentacije koja je do sada pribavljena, a koja odražava stanje imovine Tuzlanskog kantona i njegovih organa i institucija, proizilazi da Tuzlanski kanton posjeduje imovinu na području svih lokalnih zajednica koje su u različitim fazama ažurnosti svojih registara. Također je utvrđeno da imovina za koju se opravdano smatra da je vlasništvo Tuzlanskog kantona i njegovih organa i institucija, posjeduje različitu dokumentaciju, koja je kod jednog dijela nekretnina potpuna, jednog dijela nekretnina djelimična i kod jednog dijela nekretnina ne raspolaže se sa dokumentacijom na temelju koje bi se izvršili upisi. Zbog navedenog razloga trenutno postoji dio imovine za koju treba shodno zakonskim propisima provesti moguće i adekvatne postupke, kako bi ista zaista upisom u zemljišne knjige i katastar, i postale vlasništvo Tuzlanskog kantona. S tim u vezi, Vlada je zadužila Ured za zajedničke poslove da nastavi aktivnosti na prikupljanju podataka o imovini kantona i kantonalnih organa i institucija, radi utvrđivanja što relevantnijeg stanja o ovoj oblasti, te da se započnu aktivnosti formiranja Odjeljenje za imovinu i imovinsko-pravne poslove u okviru Ministarstva prostornog uređenja Tuzlanskog kantona, koje bi imalo isključivu nadležnost za obavljanje poslova vezanih za imovinu Tuzlanskog kantona. 
Vlada je danas odobrila usmjeravanje transfera za posebne namjene, u Budžet Tuzlanskog kantona za 2023. godinu. U svrhu realizacije projekta “Izrazi različitost, iskoristi priliku“ za JU OŠ „Humci“ Čelić 5.650 KM je dodijelilo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke.
Također, Vlada je danas odobrila i 30.262,71 KM gradskim/općinskim društvima Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ na nivou Tuzlanskog kantona.
Danas je Vlada dala saglasnost na Pravilnik o vrstama, načinima korištenja i rokovima raspodjele vlastitih javnih prihoda JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla.
U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas imenovala punomoćnike koji u ime osnivača vrše ovlašćenja Skupštine Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o., te utvrdila prijedlog kandidata za privremeno imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“. Vlada je dala i saglasnost na Odluku Upravnog odbora Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona o razrješenju dužnosti direktora Zijada Omerčića iz Gradačca zbog isteka mandata. Uz navedeno, Vlada je danas imenovala člana privremenog Školskog odbora JU Druga osnovna škola Živinice.