Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Informacija sa 36. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

12.12.2023

Vlada 12 12 2023

Konkretne aktivnosti u cilju zapošljavanje ljekara
S ciljem pokretanja konkretnih aktivnosti i procedura za zapošljavanje svih ljekara koji se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje TK, Vlada Tuzlanskog kantona danas je prihvatila Informacija sa nedavno održanog sastanka, te zadužila Ministarstvo zdravstva TK da u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja TK sačini analizu stanja zaposlenosti i potreba javnih zdravstvenih ustanova sa područja Tuzlanskog kantona, te zajedno sa navedenom analizom dostavi zahtjev Federalnom zavodu za zapošljavanje na osnovu kojih bi se Federalni zavod izjasnio o mogućnostima sufinansiranja zapošljavanja doktora medicine sa područja Tuzlanskog kantona u 2024. godini, kroz Program sufinansiranja zajedničkih projekata sa drugim pravnim subjektima u 2024. godini i to između Ministarstva zdravstva TK, JU Služba za zapošljavanje TK i Federalnog zavoda za zapošljavanje. Javna ustanova Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona je zadužena da pokrene aktivnosti u cilju izrade „Programa sufinansiranja zapošljavanja doktora medicine u 2024. godini“.

Ostale odluke
Kako Budžet Tuzlanskog kantona za 2024. godinu neće biti donesen do kraja kalendarske godine, Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona za period januar – mart 2024. godine. Ovom odlukom predviđeno je privremeno finansiranje Tuzlanskog kantona, do donošenja Budžeta Tuzlanskog kantona za 2024. godinu, za period od 01. januar do 31.mart 2024. godine u iznosu od 113.555.472 KM. U periodu privremenog finansiranja finansiraju se isti programi, a korisnici ne smiju povećavati broj zaposlenih u odnosu na stanje na dan 31.decembar 2023. godine. Budžetski korisnici ne mogu započeti nove ili proširene programe i aktivnosti dok se ne donese Budžet Tuzlanskog kantona za 2024.godinu. Također, Odlukom je predviđeno da se u periodu privremenog finansiranja mogu izvršavati rashodi i izdaci iz osnova unutrašnjeg i vanjskog duga do visine stvorenih obaveza, kao i rashodi i izdaci koji se finansiraju iz uplaćenih i prenesenih pomoći, donacija i prihoda za posebne namjene prema odlukama Vlade na prijedlog budžetskog korisnika.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je prihvatila Informaciju o pripremljenosti za zimsko održavanje puteva na području Tuzlanskog kantona. Može se konstatovati da  su pripremljenost i način organizovanja za zimsko održavanje puteva, koji su u nadležnosti gradova i općina (gradske ulice, lokalni i drugi nekategorisani putevi) različiti od grada i  općine, ali se može konstatovati da su preduzete neophodne mjere da se najvažniji poslovi, u vezi sa zimskim održavanjem puteva, obave što efikasnije. Izvršena je priprema svih raspoloživih materijalno-tehničkih sredstava u skladu sa gradskim/općinskim planovima zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća i općinskim odlukama o komunalnom redu. JU Direkcija regionalnih cesta TK je definisala okvirne ugovore sa firmama koje su ponudile najpovoljnije uslove za izvođenje radova na zimskom održavanju svih regionalnih puteva, na području TK. Firme raspolažu sa odgovarajućom mehanizacijom, posipnim materijalom za puteve i drugim sredstvima za ove poslove. Za zimsko održavanje magistralnih puteva na području TK, JP Ceste Federacije BiH je sklopilo ugovore sa 4 firme koje raspolažu sa odgovarajućom mehanizacijom i drugim sredstvima za navedene poslove. Ako poslovi budu obavljeni u skladu sa ugovorenim obavezama, uz maksimalno angažovanje odabranih firmi na zimskom održavanju puteva, u uslovima normalnog intenziteta snježnih padavina, neće biti većih problema u odvijanju saobraćaja na lokalnim, regionalnim i magistralnim putevima, na području TK, u zimskom periodu, navodi se u današnjoj informaciji. U slučaju izuzetno obilnih sniježnih padavina, kada redovne snage nisu u stanju održavati normalnu prohodnost lokalnih puteva, gradskih ulica, te regionalnih i magistralnih puteva i kada prijeti opasnost od ozbiljnog ugrožavanja normalnog odvijanja saobraćaja i ugrožavanja normalnog rada institucija od značaja za život i rad građana, na ugroženom području će se, u skladu sa zakonskom procedurom, proglasiti stanje prirodne nesreće usljed snježnih padavina. U takvoj situaciji gradski/općinski štabovi civilne zaštite će izvršiti, u skladu sa zakonskim ovlaštenjima, mobilizaciju svih raspoloživih ljudskih i materijalnih snaga koje će biti angažovane na uklanjanju snijega sa važnijih saobraćajnica i drugih lokacija od značaja za normalno odvijanje rada i života građana.
Također, Vlada je danas prihvatila i Informaciju Kantonalne uprave civilne zaštite o  utrošku novčanih sredstava sa potrošačke jedinice kapitalni transferi drugim nivoima i nabavka stalnih sredstava u obliku prava. Od sredstava planiranih za nabavku sredstava u obliku prava (96.174 KM) Kantonalna uprava civilne zaštite je nabavila 4 visokotlačna modula za gašenje požara za Doboj Istok, Gračanicu, Gradačac i Sapnu. Kantonalna vlada je donijela i odluke o prijenosu vlasništva nad ovim sredstvima na navedene gradove i općine. Gradovima Gračanica, Gradačac, Lukavac, Srebrenik i Živinice, te općinama Banovići, Doboj Istok, Kalesija i Sapna je dodijeljeno 745.378 KM i potpisani su ugovori o korištenju sredstava za nabavku opreme za strukture civilne zaštite. Svi gradovi i općine kojima su dodijeljena sredstva su blagovremeno dostavili izvještaje. Sedam jedinica lokalne samouprave je nabavilo planiranu opremu, dok Srebrenik i Živinice, zbog procedure javnih nabavki, nisu okončali postupak nabavke. Iz ovih sredstava nabavljena su terenska ili SUV vozila, odnosno vozila za tehničke intervencije, autocisterna sa pumpom za pitku vodu, vatrogasni kamion, te oprema za strukture civilne zaštite koja podrazumijeva ronilačka odijela, odijela za prolazak koz vatru, ventilator - odimljivač na baterijski pogon, kompresor za punjenje boca izolacionih aparata i uskočni jastuk za spašavanje sa visina.
Vlada je danas utvrdila osnove, kriterije i mjerila za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za 2024. godinu. Ovom Odlukom obezbjeđuje se blagovremeno zaključivanje ugovora i pružanje zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja saglasno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o zdravstvenom osiguranju i ona se temelji na načelima zdravstvene zaštite.
Na danas održanoj sjednici Vlada je prihvatila Informaciju o stanju robnih rezervi i prijedlog mjera i aktivnosti za poboljšanje stanja u ovoj oblasti. Također, donesena je Odluka o izmjenama i dopunama Plana robnih rezervi Tuzlanskog kantona za period 2020 - 2024. godina, kao i Plan robnih rezervi Tuzlanskog kantona za 2024. godinu.
Vlada je danas ovlastila ministra Ministarstva unutrašnjih poslova, Hajrudina Mehanovića da u ime Vlade Tuzlanskog kantona, odnosno Tuzlanskog kantona, kao navedenog nosioca prava posjeda, odnosno prava vlasništva, potpiše odgovarajući zapisnik kod nadležne Službe za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove grada Gračanica, radi formiranja jedinstvene katastarske zemljišno-knjižne čestice na parceli namijenjenoj za potrebe PU Gračanica.
Vlada je danas donijela i tri odluke o dodjeli koncesija. Privrednom društvu „NEXE BETON“ d.o.o. Sarajevo, koncesija je dodijeljena za korištenje vode iz bunara u ulici Industrijska bb, Šićki Brod, Tuzla, za potrebe poslovnog objekta betonare Šićki Brod, na period od petnaest godina, računajući od dana stupanja na snagu ugovora o koncesiji. Privrednom društvu JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Živinice, koncesija je dodijeljena za korištenje vode iz bunara na lokaciji Barice, Grad Živinice, na period od trideset godina, računajući od dana stupanja na snagu ugovora o koncesiji, a privrednom društvu JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Banovići, koncesija je dodijeljena za korištenje vode iz izvorišta „Krabašnica“ i „Studešnica“ za vodosnabdijevanje općine Banovići, na period od dvadeset godina, računajući od dana stupanja na snagu ugovora o koncesiji. Odlukama su određeni iznosi jednokratnih i tekućih koncesionih naknada. Također, Vlada je Zaključkom zadužila resorna ministarstva, koja u okviru svojih nadležnosti imaju i poslove koncesije i Komisiju za koncesije Tuzlanskog kantona, da u narednom roku od 30 dana izvrše analizu važećih propisa i odluka iz oblasti koncesija, kao i Dokumenta o politici dodjele koncesije sa aspekta dužine perioda na koji se koncesije mogu dodjeljivati, te minimalnih naknada po pojedinim predmetima koncesije, te u tom smislu, putem Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona, dostave Vladi Tuzlanskog kantona odgovarajuće informacije i prijedloge rješenja.
Danas je Vlada odobrila 10.000 KM Institutu za društvena i religijska istraživanja Tuzla za redovno funkcionisanje Instituta.
Vlada je danas dala saglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Plana rada JU Direkcija regionalnih cesta TK za 2023. godinu i Finansijskog plana JU Direkcije regionalnih cesta TK za period 01.01.2023.-31.12.2023. godine sa okvirnim finansijskim planom za 2024. i 2025. godinu. Ovim izmjenama Vlada je omogućila realizaciju podrške sanaciji i revitalizaciji lokalne putne infrastrukture u ukupnoj vrijednosti 3.370.980,55 KM. Također, Vlada je dala saglasnosti na Plan rada Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za 2024. godinu i Finansijski plan Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za period 01.01.2024. -31.12.2024. godine sa okvirnim finansijskim planom za 2025. i 2026. godinu. Uz ove dokumente saglasnost je data na Program rekonstrukcije, izgradnje i obnove regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za 2024. godinu, kao i Godišnji plan i program održavanja i zaštite regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za period 01.01.2024. – 31.12.2024. godine.
Također, Vlada je prihvatila tekst Protokola između Vlade Tuzlanskog kantona i Grada Lukavac o načinu izvršenja obaveza Općine Lukavac prema Vladi Tuzlanskog kantona po osnovu pravomoćne Presude Općinskog suda u Tuzli, a koja je predmet prinudne naplate u sudskom izvršnom postupku po Rješenju o izvršenju Općinskog suda Tuzla.
Vlada je danas dala saglasnost na Odluku JU Muzej istočne Bosne Tuzla o povratu neiskorištenih 100.000 KM u budžet Grada Tuzla. Radi se o sredstvima koja su Muzeju bila dodijeljena za realizaciju kapitalnog projekta, a koji, zbog kretanja cijena na tržištu nije mogao biti realiziran.
Vlada je danas prihvatila Dopunu izvještaja o implementaciji Programa o finansiranju projekata nedovoljno razvijenih, nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu u 2022. godini, kojim je konstatovano da je i Općina Čelić opravdala sredstva dodijeljena za projekat „Izgradnja zelene pijace“. 
Vlada je danas imenovala radnu grupu za rješavanje statusa nekretnine, odnosno zgrade u izgradnji namijenjene za potrebe Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.
Radi poboljšanja teksta i otklanjanja nedostataka Vlada je danas utvrdila amandmane na prijedlog Strategije razvoja JU Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama (JU CROPS) za period 2023-2028. godina.
Danas je Vlada dala saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji JU Odgojni centar TK.
Vlada je danas donijela Odluku o popisu sredstava i izvora sredstava kod budžetskih korisnika sa stanjem na dan 31.12.2023. godine, te formirala Glavnu centralnu popisnu komisiju.
Vlada je danas donijela Odluku o poništavanju Javnog oglasa i raspisivanju i utvrđivanju teksta ponovnog Javnog oglasa za imenovanje Upravnog odbora Javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona u Tuzli.
Vlada je danas dala i saglasnost Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za prijem tri državna službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme i to:  kantonalnog inspektora rada za oblast zaštite na radu, kantonalnog veterinarskog inspektora i stručnog savjetnika za pravne poslove i zastupanje. Također data je i saglasnost Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa, da, zbog hitnog obavljanja poslova upražnjenog radnog mjesta, do okončanja konkursne procedure, a najduže do 6 mjeseci, izvrši prijem jednog državnog službenika, stručnog saradnika – sistem inženjera, u radni odnos na određeno vrijeme.
U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas dala prethodnu saglasnost Nadzornom odboru privrednog društva Rudnik soli „Tuzla“ d.d. Tuzla za imenovanje članova Uprave, Nermina Balukovića na poziciju direktora Rudnika soli „Tuzla“ d.d. Tuzla na period mandata od 4 godine i Selme Goletić na poziciju vršioca dužnosti izvršnog direktora za tehničke poslove na period do 31.01.2024. godine. Data je i prethodna saglasnost za imenovanje Mirze Brkića na mjesto vršioca direktora Kantonalne agencije za privatizaciju. Privremeno je imenovan Upravni odbor JU Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona, do okončanja procedure Ponovnog Javnog oglasa za imenovanje Upravnog odbora Javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona u Tuzli, a najduže do 90 dana. Saglasnost je data i na Odluku Upravnog odbora Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona o imenovanju Miralema Softića za direktora Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, na period od 4 godine. Osim navedenog Vlada je danas donijela više rješenja o razrješenju i imenovanju privremenih školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.