Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Informacija sa 35. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

29.11.2023

Vlada 01 29 11 2023

Skoro 300.000 KM za nabavku 15 protivgradnih stanica
Imajući u vidu da je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede okončalo proceduru nabavke  protivgradnih sistema, Vlada je danas donijela odluku kojom se ova, stalna sredstva, koja se knjigovodstveno vode na budžetskoj poziciji Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prenose u vlasništvo Općine Čelić, Grada Lukavac i Grada Srebrenik. Podsjećamo, radi se o nabavci ukupno 15 protivgradnih stanica, od čega po 6 protivgradnih stanica, ukupne vrijednosti 116.942,82 KM, na području gradova Lukavac i Srebrenik, te 3 stanice na području općine Čelić u vrijednosti 58.471,41 KM.

Utvrđen prijedlog Strategije turizma TK za period 2024-2029.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila Prijedlog Strategije razvoja turizma Tuzlanskog kantona za period 2024-2029. godina. Ovaj materijal proistekao je iz javne rasprave koja je provedena po utvrđivanju ovog dokumenta u formi nacrta, te je u tom procesu i period kojeg Strategija tretira povećan sa 2027. na 2029. godinu, a upravo kako bi se realizirao što veći procenat planiranih aktivnosti. Ovo je sektorska strategiju fokusirana na oblast turizma na području Tuzlanskog kantona. Njom se definišu javne politike koje će omogućiti što kvalitetniji razvoj turizma na području Kantona te ostvariti doprinos njegovom cjelokupnom razvoju. Strategija razvoja turizma Tuzlanskog kantona uvažava prioritete prostornog razvoja Kantona i razvojne pravce definirane u Strategiji razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021–2027. godina, strateškim dokumentima Federacije i dokumentima relevantnim za proces integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, posebno u dijelu turizma. Strategija razvoja turizma uvažava i prioritete i pravce razvoja utvrđene u sektorskim strategijama za oblast turizma izrađenim na nivou lokalnih zajednica Tuzlanskog kantona. Uspješnoj implementaciji Strategije razvoja turizma Tuzlanskog kantona doprinijet će i implementacija tri strateška projekata kao intervencija najvećeg značaja za ostvarenje strateških ciljeva. Kao strateški projekti navedeni su „U Tuzli na moru, u Tuzlanskom kantonu na odmoru“, „Zima u Tuzlanskom kantonu“ i „Stazama Bosanskih vladara/Srednjovjekovne i etno ceste TK“ uz koje ravnopravno se navodi i „Konjuh - ekološka oaza“.

Prihvaćen Izvještaj o upisu učenika u prvi razred osnovnih i srednjih škola
Na danas održanoj sjednici Vlada je usvojila Izvještaj o upisu učenika u prvi razred osnovnih i srednjih škola za školsku 2023/24.godinu. U prvi razred osnovne škole u školskoj 2023/'24. godini upisano je 3.555 učenika. Najveći obuhvat upisanih učenika u prve razrede osnovnih škola zabilježen je u Tuzli 886 učenika, a zatim slijede: Živinice 530 učenika, Gračanica 417 učenika, Srebrenik 357, Gradačac 346 učenika, Lukavac 300 učenika, Kalesija 233 učenika, Banovići 203 učenika, Doboj Istok 89 učenika, Čelić 58 učenika, Kladanj 72 učenika, Sapna 44 učenika i Teočak 20 učenika. U odnosu na prošlogodišnji upis učenika u prve razrede, ovogodišnji upis učenika smanjen je za 80 učenika. U prve razrede paralelnih osnovnih muzičkih i baletske škole ukupno je upisano 215 učenika.
Istovremeno prošle školske godine deveti razred osnovne škole završilo 4.007 učenika. U prve razrede srednjih škola u Tuzlanskom kantonu upisano je ukupno 3.808 učenika. U ovoj školskoj godini u tehničke škole je upisano ukupno 1.877 učenika. U odnosu na broj učenika koji je upisan u tehničke škole, u šest srednjih škola koje obrazuju učenike za medicinsku struku upisano je 515 učenika ili 14.08% od ukupnog broja upisanih učenika u prvi razred srednje škole, ili 27,44% od ukupnog broja učenika upisanih u tehničke škole.

Vlada 02 29 11 2023

Ostale odluke
Na danas održanoj sjednici Vlada je prihvatila Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za period januar-septembar 2023. godine, te usvojila Kvartalni Izvještaj o realizaciji Programa finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja i namjenskog utroška sredstava doznačenih iz proračuna Federacije Bosne i Hercegovine Javne zdravstvene ustanove Opća bolnica „ Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica za period juli – septembar 2023. godine.
Vlada je danas prihvatila Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2024. godinu. Ono što je bitno istaći da ukupni planirani prihodi Finansijskim planom za 2024. godinu iznose 35.343.570 KM, koliki su planirani i rashodi i izdaci Službe. Ukupno planirana sredstva za aktivne mjere zapošljavanja u toku 2024. godine iznose 4.900.000 KM.
Vlada je danas prihvatila i tekst Sporazuma o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Javnog preduzeća „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj, a koji se odnosi na obavljanje poslova i finansiranje troškova čuvarske službe u državnim šumama, stručnih poslova gospodarenja privatnim šumama i poslova propisanih odredbama Zakona o šumama za period od 01.10.2023. – 31.12.2023. godine. Ovim će biti osigurano 643.507,25 KM za finansiranje troškova za ove namjene.
Danas je Vlada, kao i svakog mjeseca, utvrdila osnovice za obračun plaća i visine naknada za ishranu u toku rada budžetskih korisnika za novembar 2023. godine.
U skladu sa Programom manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2023. godinu, Vlada je danas odobrila 2.500 KM Studentskom vijeću Medicinskog fakulteta u Tuzli „Medicus“ na ime sufinansiranja troškova organizacije i realizacije Prijateljskog takmičenja Specijalne olimpijade „PARALLEL“, kao i 2.500 KM kompaniji Industrial Automation d.o.o. Tuzla, na ime sufinansiranja troškova organizacije događaja „Dani otvorenih vrata Industrial HUB-a“ u Tuzli. Također, shodno Odluci o utvrđivanju sredstava za raspodjelu sa potrošačke jedinice „Organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona Vlada Tuzlanskog kantona je danas odobrila 16.000 KM Uniji civilnih žrtava rata i porodica civilnih žrtava rata Tuzlanskog kantona, za sufinansiranje rada Unije u 2023. godini i pomoć civilnim žrtvama rata.
Vlada je danas dala saglasnost na tekst saglasnost Ugovora o prodaji nekretnina u cilju izgradnje nove zgrade Općinskog suda u Lukavcu a koji će se zaključiti između Tuzlanskog kantona i Grada Lukavac.
Na danas održanoj sjednici Vlada je prihvatila tekst Odgovora na navode iz Zahtjeva za rješavanje spora i Zahtjeva za donošenje privremene mjere, koji će u ime Vlade Tuzlanskog kantona potpisati premijer Kantona Irfan Halilagić.
Na današnjoj sjednici Vlada je dopunila raniju odluku i među komisije za čiji se rad isplaćuje novčana naknada uvrstila Komisiju za polaganje stručnog ispita za lica koja lično (neposredno) obavljaju poslove ispitivanja, servisiranja i održavanja aparata za gašenje početnih požara.
Zbog ispravke tehničke greške i korekcije navedenog iznosa odobrenih sredstava, Vlada je danas izmijenila ranije donesenu odluku o odobravanju novčanih sredstava za sanaciju lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona. 
Vlada je danas prihvatila Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona na tekst nacrta Zakona o dopunama Zakona o radu. Prema mišljenju Kantonalnog ministarstva, u tekst zakona bi trebalo ubaciti i da osobe koje obavljaju rad putem studentskih agencija, ne plaćaju porez na te prihode u toku jedne kalendarske godine do iznosa od četiri prosječne mjesečne plaće zaposlenih u Federaciji prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku. Ovim bi se federalni propis uskladio sa standardima i propisima u EU, gdje postoje brojni studentski biroi i centri za posredovanje u privremenom zapošljavanju studenata. Također, oporezivanjem studentskog rada, poslodavci bi imali veoma mali interes zaposliti studenta jer su im isti porezi za studenta i osobu koja nije student po ugovoru o povremenim i privremenim poslovima. S druge strane, i studenti bi imali vrlo mali interes da rade jer bi ionako male satnice bile dodatno oporezovane što bi skoro bilo neisplativo da rade.
Danas je Vlada prihvatila Informaciju Ministarstva finansija o dodatnim sredstvima budžetskih korisnika za 2023. godinu iznad limita utvrđenih DOB-a TK za period 2024-2026. godina.
Javnoj ustanovi Univerzitet u Tuzli, Vlada je danas dala saglasnost za raspisivanje konkursa za izbor u saradnička zvanja, sa zasnivanjem radnog odnosa, za poziciju saradnik u saradničko zvanje asistent za užu naučnu oblast „Elektroenergetske mreže i sistemi“, na Elektrotehničkom fakultetu, te po jednog saradnika u saradničko zvanje asistent za uže naučne oblasti „Sportske igre“ i „Bazične primjenjene kineziološke discipline“, na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport. Također, saglasnost je data i za raspisivanje konkursa za izbor u naučno-nastavna i saradnička zvanja, bez zasnivanja radnog odnosa, za pozicije na Medicinskom fakultetu i to nastavnik u sva naučno-nastavna zvanja za nastavne predmete: „Otorinolaringologija“, „Radiologija i nuklearna medicina“ „Patofiziologija“, „Epidemiologija sa statistikom“, „Psihijatrija sa medicinskom psihologijom“, „Klinička propedeutika“, „Infektologija“ i „Fizijatrija i rehabilitacija“ po jedan izvršilac, kao i po dva izvršioca za nastavne predmete „Porodična medicina“, „Ortopedija“, „Urgentna medicina“, „Pedijatrija“,  „Neurologija“ i „Hirurgija“.
Vlada je danas dala saglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za prijem namještenika, višeg referenta za kancelarijsko i arhivsko poslovanje u radni odnos na neodređeno vrijeme, kao i Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona za popunu radnih mjesta državnih službenika, stručnog savjetnika za obrazovanje – matematika, stručnog savjetnika za obrazovanje –  strani jezici i stručnog savjetnika za obrazovanje –  pedagogija, na neodređeno vrijeme, putem javnog konkursa.
Također, Vlada je dala i saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Centar za autizam „Meho Sadiković“ Tuzla. 
U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas odredila punomoćnike državnog kapitala koji u ime osnivača vrše funkciju Skupštine Javnog preduzeća Radio – televizija Tuzlanskog kantona d.o.o., te utvrdila prijedlog kandidata za privremeno imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Radio - televizija Tuzlanskog kantona. Također, Vlada je donijela više rješenja o razrješenju i privremenom imenovanju školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.