Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Informacija sa 33. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

14.12.2023

Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada je utvrdila amandmane na prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i građenju, kao i amandmane na prijedlog Strategije razvoja turizma Tuzlanskog kantona za period 2024 - 2029. godina.
Također, Vlada je prihvatila Informaciju o visinama bruto plaća i dijela naknada zaposlenih kod budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona za period decembar 2021. – oktobar 2023.godine. 
Osim navedenog, Vlada je danas, s ciljem odgovora na iskazane potrebe za hitne intervencije na oštećenoj i dotrajaloj infrastrukturi u zonama povratka i objektima u kolektivnim naseljima koji su neophodni za pružanje minimuma uslova za smještaj raseljenih lica, izmijenila Program o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu „Podrška povratku prognanih lica“. Ovim izmjenama ranije planirana sredstva povećana su za dodatnih 160.000 KM, odnosno sa ranije planiranih 560.000 KM na 720.000 KM.
Vlada je danas dala i saglasnost za prijem četiri zaposlenika u JU Centar za autizam „Meho Sadiković“ Tuzla, u radni odnos na određeno vrijeme najduže do šest mjeseci. Saglasnost je data za popunu na poslove i radne zadatke po jednog edukatora rehabilitatora/defektologa odgovarajućeg usmjerenja i muziko/art terapeut, te dva izvršioca na poziciju psihologa.
Također Vlada je danas imenovala Pregovarački tim Vlade Tuzlanskog kantona za vođenje pregovora sa predstavnicima sindikata zaposlenih kod budžetskih korisnika u smislu elemenata za izradu prijedloga Budžeta Tuzlanskog kantona za 2024. godinu u dijelu osnova za isplatu plata i naknada zaposlenih kod korisnika Budžeta Tuzlanskog kantona.