Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Informacija sa 32. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

07.11.2023

Vlada 01 07 11 2023

Tuzlanski kanton usklađuje svoj Zakon o oružju i municiji sa pravnom stečevinom EU
Na danas održanoj sjednici Vlada je utvrdila nacrt Zakona o oružju i municiji Tuzlanskog kantona. Izradi novog propisa pristupilo se zbog potrebe usklađivanja postojećeg Zakona o oružju i municiji sa pravnom regulativom Evropske unije. 
Napominjemo da je još 2010. godine urađen nacrt Zakona o oružju BiH, on do danas nije usvojen, te je i dalje ostala obaveza kantona da donesu Zakon o oružju na kantonalnim nivoima, te potreba za usklađivanjem istih sa direktivama Vijeća EU najkasnije do 2023. godine. Prilikom izrade novog Kantonalnog zakona o oružju i municiji Ministarstvo se rukovodilo uputama Direkcije za evropske integracije i tabelom usklađenosti sa pravnom stečevinom Evropske unije. U odnosu na postojeći zakon, nacrtom se predviđaju brojne novine, preciziranja odredbi, kao i uvođenje u zakon kategorija koje do sada nisu bile prisutne. Također, novi Zakon je i svojevrsan odgovor na nekoliko negativnih sigurnosnih incidenata koji su se nedavno desili na području Tuzlanskog kantona. Ono što predstavlja značajnu novinu predloženog nacrta u odnosu na važeći tekst Zakona o oružju i municiji jeste odredba kojom se jasno onemogućava licima koja su kažnjavana za prekršaj ili krivično djelo nasilja u porodici da nabavljaju oružje. Također je to onemogućeno i onima protiv kojih se vode takvi postupci. Osobama koje već posjeduju oružje, u slučajevima nasilja u porodici, ono će biti odmah oduzeto. 
Također, ono što je značajno napomenuti je i odredba kojom se nastoji prevazići dugogodišnji problem neblagovremenog podnošenja zahtjeva za produženje isprava o oružju. Novim odredbama će nadležna policijska stanica vlasniku oružja izdati prekršajni nalog u slučaju da on prije datuma isteka važnosti isprave o oružju ne podnese zahtjev za zamjenu isprave o oružju, uz mogućnost da u roku od 30 dana od dana njegovog dostavljanja podnese zahtjev za produženje isprave o oružju. Za ovaj prekršaj predviđena je novčana kazna u iznosu od 500 do 1000 KM.
U cilju izrade što kvalitetnijeg zakonskog rješenja Ministarstvo je predvidjelo i Javnu raspravu o nacrtu Zakona o oružju i municiji Tuzlanskog kantona, koja će se provesti u dvije faze, a koje će trajati 60 dana od dana utvrđivanja nacrta Zakona. Prvu fazu javne rasprave o nacrtu Zakona o oružju i municiji Tuzlanskog kantona, provešće ministarstva Tuzlanskog kantona, gradska i općinska vijeća, gradski i općinski načelnici na području Tuzlanskog kantona, Savez lovačkih društava Tuzlanskog kantona, Savez streljačkih društava Tuzlanskog kantona, agencije za zaštitu ljudi i imovine registrovane na području Tuzlanskog kantona, te pravna lica koja su organizovala unutrašnju službu za zaštitu, ovlašteni trgovci oružjem, obrtnici za popravku i prepravku oružja, te drugi zainteresovani subjekti. Ova faza trajat će najkasnije 45 dana, a nakon sprovedene javne rasprave, MUP TK će organizovati okrugli sto na temu „Nacrt Zakona o oružju i municiji“, najkasnije 60 dana od dana utvrđivanja nacrta Zakona. 

Vlada 02 07 11 2023

Ostale odluke
Vlada je danas prihvatila Izvještaj o namjenskom utrošku 10 miliona KM koje je Vlada Tuzlanskog kantona dodijelila Javnoj zdravstvenoj ustanovi Univerzitetski klinički centar (UKC) Tuzla za nabavku medicinske opreme. Iz Izvještaja se može vidjeti da je UKC Tuzla završio postupke javne nabavke ukupne vrijednosti 1.394.046,83 KM, pokrenuo postupke javne nabavke u iznosu od 7.360.877,00 KM, od kojih će neki postupci biti brzo okončani jer su ponude otvorene, završena e-aukcija i očekuje se potpisivanje ugovora, a postupci za koje postupak javne nabavke nije pokrenut, u vrijednosti od 1.260.000,00 KM, bit će pokrenuti nakon okončanja započetih postupaka, ukoliko za te nabavke preostane sredstava. Također, osim navedenog Vlada je UKC-u doznačila i dodatnih 7,75 miliona KM za nabavku linearnog akceleratora sa CT simulatorom, XSIO softverskom jedinicom, fantomom za provjeru fizičkih mjerenja. Kada je nabavka ovog uređaja u pitanju, UKC je 16. oktobra 2023.godine zaprimio Rješenje Ureda za razmatranje žalbi, kojim se u potpunosti poništava postupak javne nabavke za ovaj uređaj. 
Imajući u vidu interes javnosti, a s ciljem ubrzavanja procedura za uspostavu novih avio linija sa Međunarodnog aerodroma u Tuzli, Vlada je danas dala saglasnost na prijedlog teksta Javnog poziva za izbor najpovoljnijeg ponuđača za uspostavu zračnih linija na JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“. Također, Vlada je danas imenovala i punomoćnike koji u ime osnivača vrše funkciju Skupštine ovog privrednog društva, te im dala zadatak da Upravi daju saglasnost na konačni tekst javnog poziva.
Na danas održanoj sjednici Vlada je dala saglasnost na Odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi Tuzlanskog kantona, o odobravanju 350.000 KM Udruženju građana „Centar za ranu intervenciju i rehabilitaciju djece sa teškoćama u razvoju Mali svijet“ iz Lukavca za realizaciju projekta „Pružanje psihosocijalne podrške djeci sa teškoćama u razvoju“. Glavni cilj projekta je da se, savremenim, sistemskim pristupom djeci sa poteškoćama u razvoju omogući da ostvare svoj puni potencijal u ranom periodu života (1,5 do 6 godina). Projektom će biti obuhvaćeno 200 korisnika sa kojima će se za šest mjeseci odraditi 21.168 individualnih tretmana, a usluge će biti pružene na dvije lokacije Bistarac Donji u Lukavcu i Dubrave Donje, u Živinicama.
Vlada je danas prihvatila periodični izvještaj Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-30.09.2023. godine i Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za isti period. Posmatrajući ukupno ostvarene prihode i primitke Budžeta Tuzlanskog kantona za spomenuti period od 416.567.648,26 KM, u odnosu na izvršene rashode i izdatke u iznosu od 398.829.774,39 KM, evidentno je da je Budžet u ovom izvještajnom periodu ostvario ukupan finansijski rezultat - suficit u iznosu od  17.737.873,87 KM. Napominjemo, da je izvršenje rashoda i izdataka u odnosu na planirane vrijednost operativnim budžetom za period januar - septembar ostvareno u procentu od 82,51 %, te da se najveći dio izvršenja po osnovu trasfera i nabavki stalnih sredstava, materijala i usluga očekuje u narednom periodu 2023. godine.
Vlada je danas dala prethodnu saglasnost na Odluku o dodjeli 100.000 KM na ime sufinansiranja programa naučnoistraživačkog rada Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, te odobrila odobrila 3.000 KM Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini Tuzla za refundaciju troškova održavanja manifestacije Parohijski dani kod Sabornog hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Tuzli, koji su se održali u periodu 26-28. augusta u Tuzli.
Vlada je danas ovlastila predsjednicu Općinskog suda u Lukavcu, Enisu Hankić, da sa Gradom Lukavac, u ime Tuzlanskog kantona, zaključi ugovor o kupoprodaji nekretnine, građevinskog zemljišta u površini od 3.115 m2 po cijeni od 249.200,00 KM, kao i da preduzme druge radnje i aktivnosti u cilju kupovine predmetne nekretnine i izgradnje nove zgrade Općinskog suda u Lukavcu.
S ciljem povjeravanja određenih dodatnih nadležnosti Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Tuzlanskog kantona, prije svega u pogledu pokretanja prekršajnih postupaka, Vlada je danas donijela Uredbu o izmjeni i dopunama Uredbe o osnivanju Ureda. 
Kako bi se preciznije definisala namjena ranije odobrenih sredstava, kao i usmjeravanja sredstava u rješavanje prioritetnih radova na školskim objektima Vlada je danas izmijenila i dopunila Program o rasporedu sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2023. godinu. Također, izmjenom ranije donesene odluke o odobravanju sredstava za izradu nabavke izrade Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona za period od 2025-2045., iznos sredstava za ovu namjenu umanjen je za 500.000 na 300.000 KM.
Imajući u vidu okončanje postupka javne nabavke za projekat ,,Nabavka i ugradnja ulične energijski LED efikasne rasvjete u gradu Živinice“, nakon realizacije ovog projekta, Vlada je danas donijela Odluku o prijenosu stalnih sredstava sa Tuzlanskog  kantona na Grad Živinice.
Zbog ispravke tehničke greške u ranije donesenoj odluci, Vlada je danas izmijenila Odluku o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije „Troškovi manifestacija“, a kojom je podržano održavanje manifestacije „Girls Day 2023“ u Tuzli.
Također, Vlada je danas utvrdila da je Općina Kladanj, izvršila povrat dijela neutrošenih sredstava u visini od 9.040,44 KM koja su odobrena rješenjima o dodjeli sredstava za stambeno zbrinjavanje. Navedena sredstva su vraćena na transakcijski račun Budžeta Tuzlanskog kantona.
Na danas održanoj sjednici Vlada je dala saglasnost na prijedlog Odluke Senata Univerziteta u Tuzli, za upis jednog kandidata na Filozofskom fakultetu i 14 kandidata na Medicinskom fakultetu, koji su ispunili formalni uslov za upis preko broja kandidata predviđenog planom upisa za akademsku 2023/24. godinu na Filozofskom i Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, u statusu studenata koji se sami finansiraju.
Vlada je danas dala saglasnosti na pravilnike o vrstama, načinima korištenja i rokovima raspodjele vlastitih javnih prihoda škola sa područja TK. 
Vlada je danas dala saglasnost Javnoj ustanovi Univerzitet u Tuzli za raspisivanje konkursa za izbor u naučno-nastavna i saradnička zvanja, bez zasnivanja radnog odnosa, za pozicije tri saradnika saradničko zvanje asistent za užu naučnu oblast „Elektroenergetske mreže i sistemi“, po dva izvršioca za uže naučne oblasti „Automatika i robotika“ i „Telekomunikacije“ na Fakultetu elektrotehnike, po jednog nastavnika u sva naučno-nastavna zvanja za uže naučne oblasti „Novi vijek“, „Savremeno doba“ i „Njemačka književnost“, te dva saradnika u saradničko zvanje asistent za užu naučnu oblast „Savremeni njemački jezik“ na Filozofskom faklutetu, te po jednog saradnika u saradničko zvanje asistent za uže naučne oblasti „Opšte mašinstvo“, „Mašinske konstrukcije“, „Energetska postrojenja i ekologija“, „Toplotna fluidna tehnika“, „Mašinski proizvodni inženjering“, „Industrijski inženjering i upravljanje proizvodnjom“, „Mehatronički sistemi“ i „Mehatronički inženjering“ na Mašinskom fakultetu, kao i nastavnika u sva naučno-nastavna zvanja za užu naučnu oblast „Građevinsko inženjerstvo, saobraćajnice i organizacija građenja“ na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu. Također Univerzitetu u Tuzli saglasnost je data i za raspisivanje konkursa za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto „Portir“. Saglasnost je data i Ministarstvu obrazovanja i nauke za popunu radnog mjesta državnog službenika višeg stručnog saradnika za polaganje teoretskog dijela vozačkog ispita u Odjeljenju za saobraćajnu edukaciju, na određeno vrijeme i Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa Tuzlanskog kantona za prijem namještenika (pripravnika) višeg referenta za računarsku i audiovizualnu tehniku u radni odnos na određeno vrijeme. 
U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas dala prethodnu saglasnost na Odluku Upravnog odbora Javne ustanove Narodna i univerzitetska biblioteka ,,Derviš Sušić“ Tuzla, kojom se utvrđuje prijedlog za izbor i imenovanje Sanje Dukić, na poziciju direktora Javne ustanove Narodna i univerzitetska biblioteka ,,Derviš Sušić“Tuzla, na period od 4 godine. Također, određeni su punomoćnici državnog kapitala, koji u ime osnivača vrše funkciju Skupštine Javnog preduzeća Radio - televizija Tuzlanskog kantona d.o.o.

Vlada 03 07 11 2023