Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Informacija sa 31. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

08.12.2023

Vlada sufinansira troškova smještaja djece u predškolskim ustanovama

Vlada je danas dala saglasnost na Odluku Ministarstva kulture, sporta i mladih o odobravanju finansijskih sredstava korisnicima, iznosima i namjeni finansijskih sredstava u okviru Javnog poziva za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice „Podrška mladima“ u 2023.godini za subvencioniranje troškova mladima za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovama. Za ovu namjenu Vlada je planirala 174.500 KM, ali su zbog manjeg broja kvalifikovanih prijava odobrena sredstva u ukupnom iznosu od 93.754 KM. 
Naime, na Javni poziv Ministarstva Ministarstvo pristigla je ukupno 161 potpuna prijava. U skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima, a usljed nedovoljnog broja potpunih prijava koje ispunjavaju propisane uslove, sredstva su dodijeljena svim podnosiocima prijava čije su prijave ocijenjene kao potpune uključujući i podnosioce prijava koji su ranije bili korisnici sredstava za namjene finansiranja/sufinanisreanja troškova smještaja i boravka djece u predškolskim ustanovama, te podnosioce prijava čije su prijave ocijenjene kao potpune, a koji su za dodjelu sredstava prijavili više od jednog djeteta.

Za sufinansiranje projekata rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata odobreno ukupno 469.631,48 KM
Vlada je danas dala i saglasnost na Odluku ministra za kulturu, sport i mlade o odobravanju finansijskih sredstava korisnicima, iznosima i namjeni finansijskih sredstava po Javnom pozivu za sufinansiranje projekata rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata za 2023. godinu. Na javni poziv je pristiglo ukupno 19 prijava, od kojih je 8 prijava potpuno i ispunjavalo formalno-pravne uslove Javnog poziva, te su projekti vrednovani, a dok 11 projekata nije imalo urednu dokumentaciju, te su ocijenjeni kao nepotpuni ili neblagovremeni. Imajući u vidu da je za Kapitalne transfere drugim nivoima vlasti planirano 409.000 KM, a da su samo 4 lokalne zajednice ispunile uslove za dodjelu sredstava, aplikantima su odobreni maksimalni traženi iznosi u ukupnom iznosu od 299.423.83 KM. 
Za kapitalne transfere javnim preduzećima planirano je bilo 150.000 KM, a s obzirom da su samo dvije aplikacije bile potpune, Vlada je odobrila maksimalne tražene iznose, a ukupne vrijednosti 91.053,54 KM.
I kada su u pitanju neprofitne organizacije, za koje je bilo planirano 200.000 KM, a imajući u vidu da su samo dvije neprofitne organizacije (sportski klubovi i javne ustanove) ispunile uslove za dodjelu sredstava, te da je traženi iznos manji od planiranih sredstava, svi projekti su podržani sa traženim iznosom, te je dodijeljeno 79.154,11 KM. 
Imajući u vidu sve navedeno, može se zaključiti da je po Javnom pozivu za sufinansiranje projekata rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata za 2023.godinu raspoređeno ukupno 469.631,48 KM, dok je neraspoređeno ostalo 289.368,52 KM.

Preciznije definiranje procesa promjene namjene poljoprivrednog zemljišta
Vlada je danas utvrdila prijedlog Zakona o izmjeni i dopunama zakona o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta. Naime, tokom primjene Zakona uočeno je da navedenom podjelom nadležnosti uopće nisu obuhvaćene pojedine vrste objekata, kao što su vjerski objekti, sportski tereni, komunalni objekti, te je bilo neophodno izmijeniti Zakon na način da se utvrdi koji organ je nadležan za izdavanje poljoprivredne saglasnosti za navedene vrste objekata. Imajući u vidu da navedeni objekti zbog svoje specifičnosti zauzimaju posebne cjeline u prostoru, da su u pitanju uglavnom objekti od općeg značaja za općinu/grad, te da općine/gradovi raspolažu sa detaljnom prostorno planskom dokumentacijom u skladu sa kojom se vrši izgradnja navedenih objekata izmjenama i dopunama se predlaže da zbog bržeg i ekonomičnijeg ostvarivanja  prava, tu saglasnost građani ostvaruju pred nadležnom općinskom/gradskom službom. Također, propisano je izuzeće od primjene plaćanja naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta i izdavanje poljoprivredne saglasnosti za zemljište koje je proglašeno građevinskim do 23. decembra 1975. godine. 

Usaglašavanje i preciziranje zakona
Nakon provedenog postupka javne rasprave, danas je Vlada utvrdila i prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i građenju. Razlog za ove izmjene su usaglašavanje sa odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu FBiH, te potreba da se preciziraju pojedine Zakonske odredbe koje su se kroz primjenu Zakona pokazale kao nedovoljno jasne ili neprimjenjive zbog čega je organima bila otežana primjena Zakona kao i različito tumačenje Zakona od strane sudova i organa koji su direktno primjenjivali Zakon u svakodnevnom radu.

Ostale odluke
Vlada je danas dala i saglasnost Javnoj ustanovi Univerzitet u Tuzli za raspisivanje konkursa za prijem u radni odnos asistenata i viših asistenata na određeno vrijeme do 31.12.2024. godine, po Odluci o odobravanju Projekta sufinansiranja zapošljavanja u javnim univerzitetima/sveučilištima u Federaciji BiH 2023.
Danas je Vlada odobrila 10.000 KM Općini Teočak na ime refundacije i finansiranja izdataka vezanih za realizaciju projekta radnog naziva „Teočak - uspomene s brda smrti“, dok je 5.000,00 KM odobreno Savezu boraca Federacije Bosne i Hercegovine na ime refundacije troškova organizacije i realizacije „19. Međunarodni malonogometni turnir Alija Izetbegović“ koji je održan u mjesecu oktobru.
Na danas održanoj sjednici Vlada je dala saglasnost na tekst Ugovora i ovlastila Senadu Dizdarević, ministricu za boračka pitanja, da u ime Vlade Tuzlanskog kantona, sa Hadžić (Husein) Enisom, članom porodice šehida-poginulog borca iz Doboj Istoka, kao udružiocem sredstava za stambenu izgradnju potpiše Ugovor o prodaji stana u Doboj Istoku.