Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Informacija sa 31. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

31.10.2023

Za period 2024-'26. u TK planirane javne investicije ukupne vrijednosti oko 433 miliona KM
Na danas održanoj sjednici Vlada je utvrdila Program javnih investicija Tuzlanskog kantona 2024-2026. godine. Program se sastoji od pregleda ukupnih ulaganja u kandidovane projekte i pregleda ulaganja u projekte u implementaciji po sektorima i po lokacijama, a pripremljen je na osnovu podataka o projektima koji su Ministarstvu privrede dostavila ministarstva i gradovi i općine u Tuzlanskom kantonu. Ukupna planirana vrijednost svih projekata iznosi 433.121.899 KM, od čega se 143.151.654 KM odnosi na 95 kandidovana projekta i 289.970.245 KM na 45 projekta u implementaciji. U Program su uključena ukupno 73 projekta (12 projekata u implementaciji i 61 kandidovani projekat koje su kandidovale nedovoljno razvijene, nerazvijene i izrazito nerazvijene jedinice lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu), u skladu sa Zakonom o podršci nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu, a vezano za program podrške nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu, što je za 42 projekta više u odnosu na Program javnih investicija Tuzlanskog kantona 2023-2025. godina. Kantonalna ministarstva predložila su 34 projekata (10 u implementaciji i 24 kandidovana), a gradovi i općine 106 projekata (35 u implementaciji i 71 kandidovani). 
Planirano je da će u periodu 2024-2026. godina za realizaciju projekata biti utrošeno ukupno 156.500.391 KM, što je za cca. 56,4 miliona KM više u odnosu na prethodni planski period. Od ovog iznosa, za projekte u implementaciji planiran je iznos od 92.457.339 KM, što je za cca. 15,3 miliona KM više u odnosu na prethodni planski period, dok je za kandidovane projekte planirano 64.043.052 KM, što je za cca. 41,1 milion KM više u odnosu na period 2023-2025. godina.
Pregledom i analizom kandidovanih projekata i projekata u implementaciji utvrđeno je da se svi uvršteni projekti mogu dovesti u vezu sa strateškim ciljevima i strateškim prioritetima iz Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021-2027. godina, što u suštini potvrđuje opredijeljenost Vlade Tuzlanskog kantona i jedinica lokalne samouprave, da ovakvim pristupom doprinesu optimalnoj usaglašenosti razvojnog investicijskog planiranja n Tuzlanskom kantonu. Program javnih investicija Tuzlanskog kantona 2024-2026. godina će se koristiti kao osnova kod izrade Budžeta Tuzlanskog kantona za 2024. godinu, kao i narednog trogodišnjeg Dokumenta okvirnog budžeta Tuzlanskog kantona koji obuhvata planski period 2024-2026. godina.
Također Vlada je danas prihvatila i Izvještaj o radu Komisije za izradu programa javnih investicija Tuzlanskog kantona za period mart 2023 - septembar 2023. godine.

Ostale odluke
Vlada je danas privrednom društvu „TBG BH“ d.o.o. Kakanj dodijelila koncesiju za korištenje vode iz bunara izgrađenog u krugu betonare u naselju Bistarac Donji, općina Lukavac. Koncesija je dodijeljena na period od deset godina, te su utvrđeni iznosi jednokratne i tekuće koncesione naknade.
Vlada se upoznala sa Informacijom o nepokretnoj imovini budžetskih korisnika. Vlada je imenovala radnu grupu sa zadatkom da analiziraju stanje kantonalne imovine i imovine kantonalnih organa i institucija, te da Vladi dostave prijedlog mjera i aktivnosti neophodnih za uspostavljenje odgovarajuće organizacione jedinice ili kancelarije za obavljanje stručnog dijela poslova imovinsko – pravne prirode za potrebe kantonalnih organa i institucija. 
Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila tekst Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području Tuzlanskog kantona, koji će se zaključiti između Vlade Tuzlanskog kantona i Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu Tuzlanskog kantona, te ovlastila ministricu zdravstva Dušanku Bećirović da, u ime Vlade TK, sa Nezavisnim strukovnim sindikatom radnika zaposlenih u zdravstvu Tuzlanskog kantona, potpiše Kolektivni ugovor.
Vlada je danas prihvatila Program mjera za otklanjanje uočenih nedostataka i nepravilnosti navedenih u izvještaju o finansijskoj reviziji Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli. 
U skladu sa ranije donesenim Programom raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice „Mediji“ za 2023. godinu, Vlada je danas donijela pojedinačne odluke o odobravanju odobrenih sredstava za sufinansiranje medijskih projekata. 
Imajući u vidu specifičnosti škola, te različite potrebe i pojedinačne specifičnosti škola u smislu potreba za fizičkom i tehničkom zaštitom, Vlada je danas imenovala radno tijelo čiji je zadatak da sačini analizu potreba za fizičkom zaštitom u školama koje su obuhvaćene Uredbom o osiguranju i provođenju odgovarajuće tehničke i fizičke zaštite u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona, te, u slučaju potrebe za efikasnijim načinom uređenja fizičke zaštite u objektima škola, predloži Vladi Tuzlanskog kantona novi model za realizaciju fizičke zaštite u školama.
Vlada je danas donošenjem više odluka utvrdila da je izvršen povrat dijela neutrošenih sredstava.
Na današnjoj sjednici Vlada je formirala koordinaciono tijelo za obilježavanje 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine.
U skladu sa ranije donesenim Programom manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2023. godinu, Vlada je danas odobrila 1.000 KM Crvenom križu Grada Živinice na ime refundacije troškova organizacije i realizacije Regionalnog kampa mladih Grada Živinice.
Vlada je danas dala saglasnosti na više pravilnika o vrstama, načinima korištenja i rokovima raspodjele vlastitih javnih prihoda u školama na području Tuzlanskog kantona. 
Danas je Vlada dala saglasnosti Općinskom sudu u Srebreniku za prijem namještenika, višeg referenta za operativno-tehničke poslove (daktilograf) u radni odnos na neodređeno vrijeme, Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa Tuzlanskog kantona za prijem tri namještenika, po jednog višeg referenta za prijem i otpremu pošte, višeg referenta za arhivu i dokumentaciju i pomoćnog radnika (čistačica –spremačica) radni odnos na neodređeno vrijeme, Javnoj ustanovi Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona za prijem radnika, stručnog saradnika za konzervaciju i restauraciju kulturne baštine u radni odnos na određeno vrijeme na period do 6 mjeseci, te Javnoj ustanovi Arhiv Tuzlanskog kantona za prijem pripravnika, arhivskog tehničara u radni odnos na određeno vrijeme na period do 6 mjeseci.
U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas imenovala Upravni odbor JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona, punomoćnike koji u ime osnivača vrše ovlašćenja Skupštine Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o., te utvrdila prijedlog kandidata za imenovanje
člana privremenog Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Osim navedenog Vlada je donijela rješenja o razrješenju i imenovanju privremenih školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.