Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Informacija sa 30. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

24.10.2023

Izmjenama Budžeta TK osigurana sredstva za značajne investicijske projekte

Na danas održanoj sjednici Vlada je utvrdila prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu, te prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu. Ovim izmjenama Budžet TK za 2023. godinu iznosit će 683.625.963,00 KM, što je za 5.700.899,00 KM ili 0,84 % više u odnosu na inicijalni Budžet Tuzlanskog kantona za 2023. godinu. Ono što je najznačajnije jeste da se ovim izmjenama planira realizacija ranije najavljenih aktivnosti Vlade TK. Na potrošačkoj jedinici Ministarstva zdravstva, planirano je 300.000 KM za I fazu adaptacije i opremanja Odjeljenja za dječiju i adolescentnu psihijatriju na Klinici za psihijatriju JZU UKC Tuzla, te 604.000 KM za adaptaciju dijela Klinike  za ginekologiju i akušerstvo JZU UKC Tuzla. Za  plaćanje pruženih zdravstvenih usluga neosiguranim licima planirano je 200.000 KM, a za rekonstrukciju prostorija na Klinici za bolesti  uha, grla i nosa i hirurgiju glave i vrata 30.000 KM. Također, povećana su sredstva na potrošačkoj jedinici JP Međunarodni aerodrom Tuzla, i to u iznosu od 2,5 miliona KM kao subvencije za avio linije. Planirano je i 143.524 KM Kantonalnoj upravi za šumarstvo, za finansiranje troškova Izvedbenih projekata šumsko-uzgojnih radova JP „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanja, kao i povećanje od 85.000 KM na potrošačkoj jedinici Podrška povratku prognanih lica za realizaciju projekta u povratničkim gradovima/općinama.
Dokumentom je i konkretizovana aktivnost ranije planiranog kreditnog zaduženja Kantona u iznosu od 20 miliona KM. Podsjećamo, Vlada planira intenzivirati kapitalne investicije na području TK kroz povoljno kreditno zaduženje kod Razvojne banke i to finansiranjem investicijskih projekata: završetak izgradnje zgrade Policijske uprave Tuzla (1.500.000 KM), izgradnja zgrade PU Živinice (3.000.000 KM), izgradnja zgrade Općinskog suda u Lukavcu (3.000.000 KM), izgradnja zgrade Općinskog suda u Živinicama (3.000.000 KM), rekonstrukcija zgrade Vlade Kantona (5.000.000 KM) i izgradnja, adaptacija, opremanje i vanjsko uređenje Kampusa Univerziteta u Tuzli (4.500.000 KM).
S tim u vezi, Vlada je danas utvrdila i prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju Tuzlanskog kantona kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, kojom bi trebala da donese Skupština TK  i kojom bi se odobrilo, spomenuto zaduženje Tuzlanskog kantona u iznosu od 20 miliona KM, a u svrhu finansiranja kapitalnih projekata na području Tuzlanskog kantona.
Prijedlozi izmjena i dopuna Budžeta za 2023. godinu, kao i Zakona o izvršenju Budžeta za 2023.godinu su upućeni Skupštini TK na dalje postupanje. 
    


Ostale odluke

Vlada je danas prihvatila Informaciju Opće bolnice „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica o namjenskom utrošku realizovanih sredstava po Sporazumu o sufinansiranju nabavke medicinske opreme. Po ovom sporazumu, dodijeljenih 150.000 KM Bolnica je utrošila za nabavku automatizovanog aparata za bakteriološke/mikrobiološke analize, holtera ekg i holtera pritiska, dvije automatske mašine za pranje veša, te automatizovanog imunohemijskog analizatora. Kako se u Informaciji navodi isporukom, instalacijom i puštanjem u rad, te uplatama dobavljačima u potpunosti je izvršena realizacija sredstava koje je doznačila Vlada Tuzlanskog kantona prema Javnoj zdravstvenoj ustanovi Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica, te je odobrenih 150.000 KM u cjelosti opravdano.
Vlada je danas dala saglasnost na izmjene i dopune Plana rada JU Direkcija regionalnih cesta TK za 2023. godinu i Finansijskog plana JU Direkcije regionalnih cesta TK za period januar – decembar 2023. godine sa okvirnim finansijskim planom za 2024. i 2025. godinu. Ovim izmjenama, između ostalog osiguravaju se sredstva i čini prvi korak za izgradnju mosta „Zelenika“ na rijeci Oskova, za što je predviđeno 450.000 KM, kao i rekonstrukciju puta prema deponiji JP E99KO-SEP doo Živinice za što je planirano 690.000 KM. 
Na današnjoj sjednici Vlada je donijela Odluku o dodjeli finansijske pomoći gradovima i općinama iz sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća. Ovim je utvrđena namjena, visina, uslovi, kriteriji i postupak za dodjelu pomoći gradovima i općinama na području Tuzlanskog kantona iz sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća koja pripadaju Tuzlanskom kantonu.
Vlada je danas utvrdila Program raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice Mediji za 2023. godinu. Ovim programom Vlada, kao i svake godine, kroz podršku objektivnom radu medija nastoji pomoći realizaciju medijskih projekata koji za cilj imaju, afirmaciju poduzetništva, obrtništva, umjetničkih i starih zanata, razvoj i unapređenje poljoprivrede, privredni razvoj, te promovisati racionalno korištenje energije, prirodnih i mineralnih resursa, te upotrebu obnovljivih izvora energije.
S ciljem osiguranja neophodnih sredstava za rekonstrukciju grijanja u OŠ Vražići, Vlada je danas izmijenila Program raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava, te donijela odluku kojom se odobrava 9.000 KM Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak za nabavku potrebne opreme. 
Na danas održanoj sjednici Vlada se upoznala sa Informacijom o realizaciji planiranih mjera i aktivnosti u oblastima obrazovanja, socijalne zaštite, zdravstva, pravosuđa i unutrašnjih poslova s ciljem prevencije maloljetničke delinkvencije i poboljšanja sigurnosti u školama na području Tuzlanskog kantona.
Također, Vlada je danas odobrila i 2.119,12 KM na ime OeKB marže, kreditora UniCredit Bank Austria AG, u postupku realizacije Programa sufinansiranja Projekta izgradnje kanalizacije i vodosnabdijevanja općine Čelić.
U skladu sa ranije donesenim Programom manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2023. godinu, Vlada je danas odobrila 5.000 KM Udruženju ginekologa i perinatologa Tuzlanskog kantona na ime troškova organizacije i realizacije simpozija „Prvi perinatološki dani“, 1.000 KM Crvenom križu Grada Lukavac na ime refundacije troškova organizacije i realizacije 10. kampa mladih, te 5.000 KM  Fondaciji za inovacije, tehnologiju i transfer znanja Tuzla, na ime sufinansiranja troškova organizacije i realizacije manifestacije „Girls Day 2023“ u Tuzli.
Vlada je danas dala saglasnosti na više pravilnika o vrstama, načinima korištenja i rokovima raspodjele vlastitih javnih prihoda za osnovne i srednje škole i Univerzitet u Tuzli.
Danas je Vlada, kao i svakog mjeseca, utvrdila osnovice za obračun plaća i visine naknada za ishranu u toku rada budžetskih korisnika za oktobar 2023. godine.
U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas imenovala punomoćnike koji u ime osnivača vrše ovlašćenja Skupštine Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o., te donijela više rješenja o razrješenju i imenovanju privremenih školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.