Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Informacija sa 29. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

17.10.2023

Vlada 17 10 2023

Izmjenama Budžeta osigurati sredstva za značajne projekte u Tuzlanskom kantonu
Današnjim Zaključkom i zaduženjem Ministarstvu finansija TK, Vlada Tuzlanskog kantona je pokrenula proceduru izmjena i dopuna Budžeta TK za 2023. godinu i Izmjena i dopuna  Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu, a sve u cilju usklađivanja prihoda i primitika sa ostvarenim prihodima za period januar – septembar 2023.godine, te procjenom do kraja 2023. godine, kao i usklađivanja rashoda i izdataka sa procijenjenim prihodima. Ovim  izmjenama planira se povećanje gornje granice rashoda u iznosu od skoro 4 miliona KM, pri čemu se najznačajnija dodatna izdvajanja odnose na povećanje sredstava za subvencioniranje avio linija, kao i za unaprjeđenje stanja na UKC-u Tuzla. Na potrošačkoj jedinici Ministarstvo zdravstva  povećanje treba da iznosi 1.134.000 KM. Od ovog iznosa 300.000 KM se odnosi na projekat I faze adaptacije i opremanja Odjeljenja za dječiju i adolescentnu psihijatriju na Klinici za psihijatriju JZU UKC Tuzla, te 604.000 KM za adaptaciju dijela Klinike  za ginekologiju i akušerstvo JZU UKC Tuzla. Za  plaćanje pruženih zdravstvenih usluga neosiguranim licima planirano je 200.000 KM, a za rekonstrukciju prostorija na Klinici za bolesti  uha, grla i nosa i hirurgiju glave i vrata 30.000 KM. Također, Ministarstvo finansija je zaduženo da poveća sredstva na potrošačkoj jedinici JP Međunarodni aerodrom Tuzla, i to u iznosu od 2,5 miliona KM kao subvencije za avio linije. Ministarstvo će povećati i planirana sredstva Kantonalnoj upravi za šumarstvo, i to u iznosu od 143.524 KM, za finansiranje troškova Izvedbenih projekata šumsko-uzgojnih radova JP „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanja. Osim navedenog planirat će se i povećanje od 85.000 KM  na potrošačkoj jedinici Podrška povratku prognanih lica za realizaciju projekta u povratničkim gradovima/općinama. Današnjim Zaključkom Ministarstvo finansija je zaduženo da 24. oktobra dostavi Vladi Kantona prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu.

Nastavak i unaprjeđenje podrške Vlade TK novim poduzetnicima
Vlada je danas dala saglasnosti na tekstove Ugovora o partnerstvu između Ministarstva privrede, Investicijske fondacije „IMPAKT“, Grada Tuzla, Grada Živinice, Grada Gradačac i Grada Srebrenik za implementaciju Programa IMPAKT Inkubator poslovnih ideja na području Tuzlanskog kantona i Ugovora o partnerstvu između Ministarstva privrede i Investicijske fondacije „IMPAKT“ za implementaciju Programa IMPAKT Akcelerator na području Tuzlanskog kantona.
Ovim ugovorima nastavlja se zajednički rad Vlade TK i fondacije „Impakt“ na realizaciji i daljem razvoju programa podrške poduzetništvu na području Tuzlanskog kantona sa ciljem pružanja podrške postojećim poduzetnicima te pružanja podrške samozapošljavanju nezaposlenih osoba odnosno osnivanju i radu novih poslovnih subjekata. Uz Kantonalnu vladu, Ministarstvo privrede TK i fondaciju „Impakt“, u ovom projektu još učestvuju gradovi Tuzla, Živinice, Gradačac i Srebrenik. Kada je u pitanju Vlada Tuzlanskog kantona, značajno je istaknuti da će Vlada osigurati 73.000 KM za sufinansiranje programa podrške poduzetništvu na teritoriji Tuzlanskog kantona, i to 38.000,00 KM za implementaciju programa, te 35.000,00 KM za dodjelu bespovratne finansijske podrške za pokretanje poslovnih poduhvata i podršku osnivanju konkretnih poslovnih poduhvata (do 5.000,00 KM po registrovanom poslovnom poduhvatu, maksimalno 7 poslovnih poduhvata).
Kada je u pitanju Impakt Akcelerator, Vlada će osigurati 400.000 KM za sufinansiranje ovog programa, od čega će se 300.000 KM usmjeriti kao bespovratna finansijska podrška za ubrzani rast (skaliranje) poslovnog poduhvata, odnosno ponudu novog proizvoda/usluge, izlazak na inostrana tržišta, diverzifikaciju djelatnosti, digitalizaciju poslovanja, e–commerce i slično, i to do 19.999,99 KM po poslovnom poduhvatu, za maksimalno 15 skaliranih poslovnih modela.

Vlada TK osigurala sredstva za penzionisanje još 15 radnika 
Vlada je danas dala saglasnost na Program mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla, a kojeg provodi JU Služba za zapošljavanje TK. Za uplatu obračunatih, a neizmirenih obaveza po osnovu doprinosa i naknada, ove godine Vlada Tuzlanskog kantona je će izdvojiti 137.087,95 KM, čime će se uplatiti doprinosi i naknade za ukupno 15 radnika i to: 8 radnika TMN Starić d.d., 3 radnika Bosnia valves d.o.o., 2 radnika Aida d.d., te po jedan radnik Polet d.d. Tuzla i Unioninvest mašinska montaža d.o.o. Tuzla.
Imajući u vidu sve navedeno, Vlada je danas i odobrila navedena sredstva, te dala nalog Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine da, sa depozita po viđenju Vlade Tuzlanskog kantona kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine prenese iznos od 137.087,95 KM.

Ostale odluke
Vlada je danas dala saglasnost na Program raspodjele namjenskih sredstava iz naknada za korištenje premjera i katastra zemljišta, popisnog katastra i katastra komunalnih uređaja Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2023.godinu. U okviru ovog programa 300.000 KM odnosi se na kapitalne transfere gradovima i općinama kao pomoć u finansiranju/sufinansiranju njihovih projekata.
Vlada je danas dala saglasnost na prijedlog Sporazuma o mirenju između Vlade Tuzlanskog kantona i Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu Tuzlanskog kantona. Ovim Sporazumom je predviđeno da će pregovarački timovi početkom januara 2024. godine početi pregovore o povećanju satnice naspram finansijskih pokazatelja i uvećanja troškova života.
Vlada se danas upoznala sa Izjašnjenjem Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK na tekst Uredbe o izmjenama Uredbe o određivanju zahvata u  prostoru i građevina za koje Federalno ministarstvo prostornog uređenja izdaje urbanističku saglasnost i/ili lokacijsku informaciju. Naime, zbog pojednostavljivanja procedure koju treba da prolaze potencijalni investitori Kantonalno ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice je mišljenja da je ekonomičnije i za investitore prihvatljivije da nadležnost za izdavanje upravnih akata za izgradnju 110 kV postrojenja ostane na kantonalnom nivou. Naime, zbog sve većeg interesa za izgradnju energetskih objekata na području Tuzlanskog kantona, povećava se i broj zahtjeva za izdavanje upravnih akata potrebnih za njihovu izgradnju, za čije rješavanje je nadležno Kantonalno ministarstvo, odnosno općinske/gradske službe nadležne za prostorno uređenje. U slučaju predložene izmjene Uredbe, investitori bi se upućivali na federalni nivo za ishodovanje akata za izgradnju 110 kV postrojenja, u slučaju kada planiraju priključenje objekata za proizvodnju električne energije na ovakva postrojenja, kakve slučajeve Kantonalno ministarstvo već bilježi, a što bi proceduru učinilo kompleksnijom.
Vlada je danas, u skladu sa ranije donesenim Programom rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2023.godinu, odobrila 6.000 KM JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla na ime nabavke opreme, kao i 11.600 KM Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa za nabavku računarske opreme. 
U skladu sa Programom manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2023. godinu Vlada je odobrila 1.000 KM Udruženju poljoprivrednika Tuzlanskog kantona, na ime troškova organizacije i realizacije manifestacije 17. Međunarodna manifestacija „Poljosajam“ u G. Obodnici – Breške u Tuzli, kao i 2.000 KM Medžlisu Islamske zajednice Bratunac, kao refundacija dijela troškova obilježavanja „Dana zločina nad Bošnjacima Bratunca“, održanih u periodu 12-16. maja 2023. godine.
Također, sa pozicije Organizacije i udruženje Tuzlanskog kantona Vlada je danas odobrila 12.000 KM Hrvatskom kulturnom društvu „Napredak“ Tuzla za 2023. godinu, za namjene u skladu sa priloženom specifikacijom troškova i Okvirnim finansijskim planom za 2023. godinu.
Vlada je današnjim zaključkom zadužila Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona da uputi pismeni dopis svim organima državne službe Tuzlanskog kantona kojim će tražiti informacije o pasivnom dežurstvu državnih službenika i namještenika u kantonalnim organima državne službe.
Vlada je dala saglasnosti na pravilnike o vrstama, načinima korištenja i rokovima raspodjele vlastitih javnih prihoda škola sa područja TK.
Vlada je danas dala saglasnosti za prijem uposlenika u radni odnos i to: Javnoj ustanovi Univerzitet u Tuzli za prijem dvije spremačice u radni odnos na neodređeno vrijeme, Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona za prijem državnog službenika, stručnog savjetnika za upravni postupak, na neodređeno vrijeme, Ministarstvu pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona za prijem državnog službenika, stručnog savjetnika za upravno-pravne poslove u radni odnos na neodređeno vrijeme, JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona za prijem stručnog saradnika za ekonomsko-finansijske poslove u radni odnos na određeno vrijeme do povratka zaposlenika koji je imenovan na javnu funkciju, a najduže na period do tri godine i  Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove za prijem jednog pomoćnog radnika, spremačice u radni odnos na neodređeno vrijeme.
U okviru kadrovskih pitanja, Vlada je danas imenovala privremeni Školski odbor JU Gimanzija „Meša Selimović“ Tuzla.