Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz vlade

Informacija sa 27. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

03.10.2023

Planirane sjetvene površine manje nego prošle godine
Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost na Plan jesenje sjetve u 2023. godini za područje Tuzlanskog kantona. Planom je planirano da se u 2023. godini na području našeg kantona žitaricama, povrtnim, industrijskim i krmnim biljem zasije 6.201 ha poljoprivrednog zemljišta. Ova površina je za 425,5 ha, odnosno za 6,42%  je manja u odnosu na realizovanu jesenju sjetvu u 2022. godini. Ovogodišnjom jesenjom sjetvom planirana je sjetva žitaricama na površini od 4.350 ha što je 70,15% ukupnog plana sjetve svim poljoprivrednim kulturama na području Tuzlanskog kantona. Ipak, to je za 377 ha odnosno za 7,98 % manje u odnosu na realizovanu sjetvu žitarica u 2022. godini. 
Pšenica, kao najznačajnija kultura za ishranu stanovništva će se prema planu zasijati na površini od 2.722 ha poljoprivrednog zemljišta, što predstavlja 43,90% ukupnih planiranih sjetvenih površina. Površine planirane za sjetvu pšenice u odnosu na prošlogodišnju realizovanu sjetvu manje su za 282 ha odnosno za 9,39%. 
Industrijskim biljem planira se zasijati 10 ha što je na nivou sjetve 2022. godine. 
Povrtnim biljem planira se zasijati 480 ha što je manje za 17 ha, odnosno za 3,4% u odnosu na realizovanu sjetvu u prethodnoj godini. Prema dostavljenim podacima kada su u sve povrtne kulture (crveni luk, bijeli luk, špinat, salata, grašak) u 2023. godini će doći do umanjenja površina na kojim će iste biti zasađene. 
Krmnim biljem planiraju se zasijati površine od 1.361 ha što iznosi 21,95 % ukupnog plana sjetve, a manje je za 32 ha, odnosno 2,30% u odnosu na sjetvu 2022. godine 
Posmatrajući po gradovima i općinama, Lukavac prednjači sa najvećom površinom koja je planirana za sjetvu sa 1.341 ha, zatim slijedi Kalesija sa 905 ha, Gradačac sa 783 ha, Gračanica sa 710 ha, Tuzla sa 657 ha, Čelić sa 550 ha i Živinice sa 523 ha. Kao i prethodne godine u ovoj sjetvenoj sezoni najveće površine poljoprivrednog zemljišta za sjetvu su planirane u općinama/gradovima Lukavac, Kalesija, Gradačac, Gračanica, Tuzla, Čelić i Živinice.
Posmatrajući finansijsku stranu jesenje sjetve, za realizaciju plana potrebno je 12.575.997 KM što je za 818.175 KM odnosno 6,96 % više u odnosu na prethodnu godinu, iako je u odnosu na 2022. godinu planirana sjetva na manjim površinama.

Vlada TK će učiniti sve kako bi se ubrzala realizacija podrške za penzionere sa najnižim penzijama
Vlada je danas dala saglasnost na tekst Sporazuma koji će biti potpisan između Vlade Tuzlanskog kantona i Federalnog zavoda PIO/MIO u vezi sa isplatom jednokratne novčane pomoći u iznosu od 100 KM, penzionerima sa područja Tuzlanskog kantona sa najnižom penzijom. Cilj je što prije potpisati ovaj Sporazum, a sve kako bi se što prije konačno realizirala najavljena mjera i podrška penzionerima sa prebivalištem na području Tuzlanskog kantona, a primaju lične ili porodične penzije i čija ukupna penzijska primanja ne prelaze iznos od 538,27 KM. Podsjećamo, za ovu namjenu vlada Tuzlanskog kantona je osigurala nešto više od 3,7 miliona KM. 

Ostale odluke
Na danas održanoj sjednici Vlada je usvojila Izvještaj Komisije o izvršenom finansijskom nadzoru dodijeljenih sredstava vjerskim zajednicama u 2022. godini, te donijela Program raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice „Pomoć vjerskim zajednicama“ za 2023. godinu. Za ovu namjenu u tekućoj godini bilo je planirano ukupno 650.000 KM. U skladu sa predviđenim kriterijima i izvršenom bodovanju, za Islamsku vjersku zajednicu u BiH – Muftijstvo tuzlansko predviđeno je 470.000 KM, te po 90.000 KM Srpskoj pravoslavnoj crkvi – Crkvena opština tuzlanska i Katoličku crkvu za Franjevački samostan „Sv. Petra i Pavla“ u Tuzli i župe na području Tuzlanskog kantona.
S ciljem prilagođavanja kretanju cijena na tržištu, Vlada je danas izmijenila raniju Odluku o utvrđivanju učešća Ministarstva za boračka pitanja u nabavci ortotsko-protetskih pomagala, drugih pomagala, endoproteza, stomatološko-protetskih i ortodonskih pomagala i sanitarnih sprava za ratne vojne invalide Tuzlanskog kantona. Cijene pomagala u odnosu na prethodnu Odluku povećane su u rasponu za invalidska kolica na mehanički pogon sa 1.500 KM na 2.450 KM, a za aktivna kolica po mjeri za korisnike sa paraplegijom sa dosadašnjih 6.500 KM na 8.550 KM.
Imajući u vidu da pojedine jedinice lokalne samouprave sa područja Tuzlanskog kantona imaju uspostavljen poseban način naplate takse za infrastrukturne priključke, koji ne omogućava izdavanje računa za izvršenu uplatu, a kako bi svim borcima omogućila jednak tretman i omogućavanje prava besplatnog priključka na infrastrukturnu mrežu, Vlada je danas izmijenila odluku kojom su utvrđeni uslovi, kriteriji i postupak za ostvarivanja ovog prava. Novi uslov podrazumijeva olakšan postupak dokazivanja utroška sredstava u svrhu priključenja na infrastrukturnu mrežu.
Vlada je danas dala saglasnost na prijedlog Odluke Senata Univerziteta u Tuzli za upis kandidata koji je ispunio formalni uslov za upis preko broja kandidata predviđenog planom upisa za akademsku 2023/24. godinu na Pravnom fakultetu, u statusu studenta koji se sam finansira.
U skladu sa Programom rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2023. godinu, Vlada je danas odobrila 4.500,00 KM Kantonalnoj upravi civilne zaštite i 3.000 KM Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa za nabavku potrebne opreme. Također, 7.000 KM je odobreno Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice za geomehanička istraživanja i ispitivanje temeljnog tla za potrebe izvođenja radova rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje zgrade Vlade TK i izradu Elaborata o utvrđenim istraživanjima.
Danas je Vlada izmijenila i dopunila Program manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2023. godinu, te među manifestacije uvrstila „Regionalni kamp mladih Živinice“ organizatora Crveni križ Grada Živinice i „10. kamp mladih“ kojeg organizuje Crveni križ Grada Lukavac. Također, uvršteno je štampanje izložbe „NA BRANIKU DOMOVINE – Drugi korpus Armije BiH (1992-1995)“, čiji je organizator Centar za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla, produkcija pozorišne predstave: „Biće, biće...“ udruženja „Front slobode Tuzla“, Ljeto u Sapni 2023, organizatora BZK „Preporod“ Sapna, smotra KUD „Ljiljan“ organizatora udruženja građana „Ljiljan“ Prijeko Brdo, međunarodni memorijalni malonogometni turnir „Alija Izetbegović“ Mostar-Vogošća 2023 organizatora Saveza boraca Federacije Bosne i Hercegovine, međunarodna manifestacija „Poljosajam“ u G. Obodnici-Breške, čiji je organizator Udruženje poljoprivrednika Tuzlanskog kantona, te 16. juli Dan sjećanja na proboj preživjelih na slobodnu teritoriju kojeg je organiziralo Udruženje građana Preživjeli genocida 11. juli 1995.
Vlada je danas odobrila 5.000 KM Udruženju boraca Patriotske lige općine Kladanj za obilježavanja 31. godišnjice ratne bolnice i ratnog rehabilitacionog centra Muška voda – Kladanj, 3.400 KM Udruženju građana „Preživjeli genocida 11. juli 1995. Srebrenik, za organizaciju obilježavanja „Dan sjećanja na proboj preživjelih na slobodnu teritoriju, 3.000 KM Bosanskohercegovačko – američko akademiji umjetnosti i nauke na ime refundacije troškova organizacije i realizacije „14. dani BHAAAS-a u BiH“, koji su održani u Tuzli od 1. do 04. juna i ukupno 8.000 KM Studentskom vijeću Medicinskog fakulteta u Tuzli „Medicus“ na ime troškova organizacije i realizacije Ljetne škole reanimacije.
Danas je Vlada odobrila 52.836 KM Udruženju Centar za razvoj i podršku (CRP) Tuzla u svrhu obezbjeđenja dijela nedostajućih sredstava za nabavku fotonaponskih elektrana za osam škola na području Tuzlanskog kantona u okviru nastavka provedbe projekta „Inovativnim umom do ICT pametnih škola“ („PAMETNE ŠKOLE 2“) koji se implementira u okviru EU/IPA INTERREG Programa prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020. Također odobreno je i 7.400 KM JU OŠ „Malešići“ Gračanica za finansiranje nepredviđenog izdatka, otpremnine uposleniku koji odlazi u invalidsku penziju.
U skladu sa rasporedom sredstava za organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona, Vlada je danas odobrila 10.000 KM Hrvatskom društvu „Hrvatski dom“ Tuzla za 2023. godinu, za namjene u skladu sa priloženom specifikacijom troškova, 12.000 KM Srpskom kulturnom prosvjetnom društvu „Prosvjeta“ Tuzla za 2023. godinu, te 5.000 KM Srpskom građanskom vijeću Pokret za ravnopravnost Tuzlanskog kantona za 2023. godinu, za namjene u skladu sa priloženim finansijskim planom.
Vlada je danas dala saglasnost da, u cilju stavljanja u funkciju radiokomunikacija za potrebe civilne zaštite i dobijanja dozvole Regulatorne agencije za kominikacije BiH za frekvencije, Gradska služba za civilnu zaštitu Grada Gradačac montira uređaje i antene na zgradi Policijske uprave u Gradačcu.
Danas je Vlada formirala komisiju za analizu stanja i usaglašavanje iznosa sredstava izvršenja budžeta za 2022. godinu za JU NUB „Derviš Sušić“ Tuzla i JU Narodno pozorište Tuzla. 
Vlada je prihvatila Izjašnjenje Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK, te prigovor Glavić Midhata iz Tuzle izjavljen protiv Rješenja Vlade Tuzlanskog kantona o imenovanju direktora Kantonalne direkcije robnih rezervi odbila kao neosnovan.
Također, Vlada je dala saglasnosti na više pravilnika saglasnost o vrstama, načinima korištenja i rokovima raspodjele vlastitih javnih prihoda.
Danas je Vlada dala saglasnost na Plan novčanih tokova za period 1. oktobar do 31. decembar 2023. godine. 
Također, Vlada je donijela Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2023. godinu, kojom se ne mijenja visina utvrđenih sredstava u Budžetu TK za 2023. godinu.