Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz vlade

Informacija sa 26. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

26.09.2023

Vlada 26 09 2023

Podrška projektima naučnoistraživačkog rada 
Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost na Program raspodjele sredstava za sufinansiranje programa putem kojih se ostvaruju opći interesi i strateški ciljevi u naučnoistraživačkom radu Tuzlanskog kantona. Ovim programom, a na osnovu ranije raspisanog javnog poziva, izvršena je raspodjela ukupno 236.767,30 KM. Na raspisani javni poziv pristigle su ukupno 54 prijave za sve programe, od čega je njih 38 ispunjavalo uslove javnog poziva, a sredstva su raspoređena u okviru šest predviđenih programa. Za projekte u okviru programa osnovna, primjenjena i razvojna istraživanja (naučnoistraživački projekti) odobreno je ukupno 95.346,50 KM. Za program osposobljavanja mladih nadarenih za naučnoistraživački rad 6.400 KM, za program usavršavanja naučnog kadra 4.013,72 KM, program izdavanja naučnih publikacija 11.920,90 KM, program održavanja naučnih skupova 22.651,98 KM, dok je za obezbjeđivanje i održavanje naučnoistraživačke opreme i prostora za naučnoistraživački rad raspoređeno 96.434,20 KM. 
Vlada je danas utvrdila i uslove, kriterije i postupak dodjele sredstava iz Budžeta Tuzlanskog kantona na ime sufinansiranja programa naučnoistraživačkog rada Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. 

305.000 za podršku ustanovama za predškolski odgoj i obrazovanje
Vlada je danas dala saglasnost i na Odluku Ministarstva obrazovanja i nauke o utvrđivanju Kriterija za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice Predškolski odgoj i obrazovanje. Ove godine za podršku projektima ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje Vlada je Budžetom TK za 2023. godinu planirala 305.000 KM. Od ovih sredstava za nabavku didaktičkog materijala u predškolskim ustanovama u javnom i privatnom vlasništvu predviđeno je ukupno 60.000 KM. Od ovog iznosa, za javne predškolske ustanove i jedinice lokalne samouprave planirano je 40.990 KM, dok je privatnim predškolskim ustanovama predviđeno 19.010 KM. Za nabavku općih sredstava i učila planirano je 40.000 KM. Raspodjela ovih sredstava vršit će se putem poziva za dostavu projektnih prijedloga koji će biti dostavljen javnim predškolskim ustanovama i jedinicama lokalne samouprave koje nemaju javnu predškolsku ustanovu. Najveći iznos, 205.000 KM, planiran je za investiciona ulaganja u formi kapitalnih transfera drugim nivoima vlasti.

Realizirano više mjera za prevenciju maloljetničke delinkvencije, nove mjere u pripremi
Danas se Vlada upoznala sa Informacijom o realizaciji mjera s ciljem prevencije maloljetničke delinkvencije i poboljšanja sigurnosti u školama na području Tuzlanskog kantona. Podsjećamo, Skupština je krajem mjeseca jula utvrdila obavezu provođenja mjera iz Analize radi detektovanja nedostataka u različitim oblastima, a s ciljem prevencije maloljetničke delinkvencije i poboljšanja sigurnosti u školama. Između ostalog, u dosadašnjem periodu donesene su izmjene i dopune Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju i Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju, a koje podrazumijevaju stvaranje pravnog osnova za uspostavu svojevrsnog fizičkog i/ili tehničkog obezbjeđenja, odgovornost roditelja u smislu proširenja i pojačanja odgovornosti roditelja i stvaranje pravnog osnova za izradu procedura saradnje sa roditeljima. S tim u vezi doneseni su pravilnici o kućnom redu u osnovnim i srednjim školama, te pravilnici o saradnji roditelja učenika sa školom u cilju prepoznavanja/prevencije i/ili sprječavanja neprihvatljivog ponašanja učenika za osnovne i srednje škole.
U proceduri donošenja su i pravilnici o disciplinskoj odgovornosti učenika u osnovnim i srednjim školama, čime će biti i realizirana mjera obaveze vođenja evidencije o nepoželjnim ponašanjima učenika.
Kada su u pitanju mejre prevencije, Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona i Društvo pedagoga i psihologa Tuzlanskog kantona su pred početak školske 2023/2024. godine organizirali niz stručnih usavršavanja za direktore, pedagoge i predsjednike stručnih aktiva osnovnih i srednjih škola, a koji su za cilj imali jačanje kompetencija kod nastavnika s ciljem prevencije neprihvatljivih ponašanja kod učenika, navodi se u danas prihvaćenoj informaciji. 
Vlada je također, danas zadužila Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak, Ministarstvo pravosuđa i uprave i Ministarstvo unutrašnjih poslova da, kao nosioci mjera iz Informacije Radne grupe o provedenoj analizi radi detektovanja nedostataka u oblasti obrazovanja, socijalne zaštite, zdravstva, pravosuđa i unutrašnjih poslova sa prijedlogom mjera s ciljem prevencije maloljetničke delinkvencije i poboljšanja sigurnosti u školama na području Tuzlanskog kantona, sačine i Vladi Kantona dostave na razmatranje informacije o realizaciji mjera iz njihove resorne nadležnosti, nakon čega će se informacije dostaviti Skupštini Tuzlanskog kantona.

Ostale odluke
Vlada je danas odobrila kupovinu roba za potrebe robnih rezervi Tuzlanskog kantona. Procijenjena vrijednost planirane nabavke iznosi 500.000 KM i odnosi se na nabavku, skladištenje za godinu dana i zanavljanje robe za četiri godine. Ovom nabavkom dopunjava se i proširuje asortiman i struktura robnih rezervi, te se dijelom i nadomješta količina data humanitarnim organizacijama i institucijama u prethodnom periodu. 
Danas je Vlada prihvatila Plan aktivnosti Kantonalne uprave civilne zaštite TK za realizaciju preporuka radi otklanjanja i prevazilaženja nepravilnosti koje su konstatovane u revizorskom izvještaju za 2022. godinu, kao i Program mjera za otklanjanje propusta i nepravilnosti navedenih u izvještaju o finansijskoj reviziji Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja za 2022. godinu.
Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila prijedlog Strategije razvoja JU Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama za period 2023-2028. godina, te ga uputila Skupštini Tuzlanskog kantona na razmatranje.
Federalno Ministarstvo okoliša i turizma je Vladi Tuzlanskog kantona doznačilo 2 miliona KM u svrhu implementacije projekta „Otklanjanje opasnog otpada iz bivšeg „HAK“-a“. S tim u vezi Vlada je danas odobrila usmjeravanje ovog transfera u Budžet Tuzlanskog kantona. Ova sredstva Vlada TK će, putem resorno nadležnog Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK, utrošiti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i Studijom uticaja na okoliš uklanjanja opasnog otpada i dekontaminacije tla u industrijskoj zoni grada Tuzla (bivši HAK), programom sanacije zbrinjavanja deponije kruksa iz kruga bivšeg HAK-a , u količini od 1394 – 1743 tone.
Zbog potrebe osiguranja sredstava za izradu još jednog od neophodnih dokumenata u procesu priprema za rekonstrukciju zgrade Vlade TK (bivša zgrada Soda – So) u Tuzli, što je tehnička izmjena u strukturi Programa, Vlada je danas izmijenila i dopunila Program rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava
Vlada Tuzlanskog kantona subvencionirati će troškove prijevoza za učenike i studente iz porodica korisnika stalne novčane pomoći, bez roditeljskog staranja koji su na hraniteljstvu ili oboljeli od celijakije, TBC, leukemije, karcinoma i šećerne bolesti i djeci i licima ometenim u fizičkom ili psihičkom razvoju, u visini od 100% troškova prijevoza, utvrđeno je danas donesenom Odlukom Vlade TK. 
Na zahtjev Komisije za zdravstvo Skupštine Tuzlanskog kantona Vlada je danas u Radnu grupu koja ima zadatak da sagleda dostavljene i objedinjene komentare, primjedbe, prijedloge i sugestije za izradu novih sistemskih zakona iz oblasti zdravstva na nivou Federacije BiH, odnosno Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o zdravstvenom osiguranju ili njihovih izmjena i dopuna, uključila i članove Komisije za zdravstvo Skupštine Tuzlanskog kantona.
Školskom odboru Javne ustanove Osnovna škola „Klokotnica“  Vlada je danas dala prethodnu saglasnost za davanje na korištenje bez naknade, krova školske fiskulturne sale radi ugradnje solarnih panela.
Vlada Tuzlanskog kantona je danas dala i saglasnost na pravilnike o vrstama, načinima korištenja i rokovima raspodjele vlastitih javnih prihoda više škola sa područja našeg kantona. 
Danas je Vlada, kao i svakog mjeseca, utvrdila osnovice za obračun plaća i visine naknada za ishranu u toku rada budžetskih korisnika za septembar 2023. godine.
U okviru kadrovskih pitanja Vlada je imenovala Upravni odbor Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzlanskog kantona na period od 4 godine, te dala saglasnosti na imenovanje izvršnih direktora u JP Međunarodni aerodrom Tuzla.