Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Informacija sa 23. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

05.09.2023

Vlada će nabaviti nedostajuće udžbenike za učenike osnovnih škola
Na danas održanoj sjednici Vlada je prihvatila Informaciju Ministarstva obrazovanja i nauke TK o nabavci udžbenika za učenike osnovnih škola na području Tuzlanskog kantona, te zadužila  Ministarstvo da provede postupak javne nabavke za nabavku nedostajućih udžbenika za učenike od I do IV razreda osnovnih škola na području Tuzlanskog kantona, a kako bi svi učenici koristili nove radne udžbenike (vrsta udžbenika u kojima je predviđena mogućnost pisanja i popunjavanja).
Naime, kako se to navodi u Informaciji, nakon što je započela distribucija udžbenika prema osnovnim školama na području Tuzlanskog kantona Ministarstvo je dobilo informacije od pojedinih direktora škola da im nije dostavljen dovoljan broj udžbenika za učenike od I do IV razreda. Uvidom u ranije podatke na osnovu kojih je proveden postupak javne nabavke, konstatovano je da je tenderska dokumentacija pripremljena u skladu sa podacima, odnosno sa brojem udžbenika koje su škole iskazale za nabavku. Propust je očito nastao u pogrešnom razumijevanju pojedinih direktora škola Instrukcije o načinu korištenja udžbenika koja je školama upućena početkom prethodne školske godine kao i Zahtjeva za dostavu podataka iz maja mjeseca. Kako se ističe, pojedinim školama nije bilo jasno da trebaju pregledati sve udžbenike i iskazati svoje potrebe za onima koji nisu za dalju upotrebu, nego su samoinicijativno propustili dostaviti podatke za udžbenike I-IV razreda sa mišlju da će se nabavka tih udžbenika vršiti za sve učenike bez obzira na to što se većina udžbenika može koristiti i u narednim školskim godinama.
Ministarstvo je tražilo od škola da promptno dostave podatke o nedostajućim udžbenicima, što je jučer i urađeno, te je konstatovano da, bez obzira na propuste škola, treba nabaviti nedostajuće udžbenike kako bi svi učenici mogli neometano pratiti nastavu u ovoj školskoj godini.
Danas je upućen i apel roditeljima učenika osnovnih škola da ne nabavljaju udžbenike i radne sveske, uključujući i udžbenike za Engleski jezik i Vjeronauku, jer će sve udžbenike i radne sveske osigurati Vlada Tuzlanskog kantona. 
 Osim navedenog, danas je Vlada zadužila Ministarstvo obrazovanja i nauke da od direktora škola, koji su propustili postupiti u skladu sa Uputstvom Ministarstva o prijemu, evidentiranju, podjeli i vraćanju nabavljenih školskih udžbenika za učenike osnovnih škola od I do IX razreda na području Tuzlanskog kantona,  traži pismeno izjašnjenje u vezi formiranja komisija za pregled i selekciju potrebnih udžbenika za novu školsku godinu, a na temelju kojih propusta je došlo do nabavke nedovoljnog broja radnih udžbenika i podjele oštećenih i neupotrebljivih udžbenika, a što je proizvelo negodovanje javnosti u Tuzlanskom kantonu. Ukoliko se nakon dobijanja traženih podataka utvrde propusti u postupanju škola, zatraženo je da Ministarstvo, u okviru svoje nadležnosti, poduzme potrebne mjere i aktivnosti u cilju utvrđivanja odgovornosti i sprečavanja takvih pojava u narednom periodu.

Dodatna sredstva za realizaciju ekoloških projekata u Kantonu
Radi usklađivanja sa Izmjenama i dopunama Budžeta TK za 2023. godinu, te kvalitetnijeg iskorištenja planiranih namjenskih sredstava, Vlada je danas dala saglasnost na izmjene i dopune Programa raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada za 2023. godinu. Ovim izmjenama osigurano je ukupno 7.139.000 KM. Od ovog iznosa 3.020.000 KM odnosi se na kapitalne transfere gradovima, općinama, javnim i privatnim preduzećima, neprofitnim organizacijama i pojedincima za sufinansiranje realizacije projekata i mjera energijske efikasnosti. Za tekuće transfere predviđeno je ukupno 793.000 KM. Posmatrajući u odnosu na prethodni Program, izmjenama i dopunama osigurano je dodatnih 230.000 KM za projekte po Akcionom planu energijske efikasnosti javnih objekata na području Tuzlanskog kantona za 2023. godinu i za uličnu energijski efikasnu rasvjetu u gradovima i općinama u Tuzlanskom kantonu. 

Ostale odluke
Vlada je usvojila i Kvartalni Izvještaj o realizaciji Programa finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja i namjenskog utroška sredstava doznačenih iz proračuna Federacije Bosne i Hercegovine Javne zdravstvene ustanove Opća bolnica „ Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica za period april – juni 2023. godine. Za konsolidaciju Bolnice u Gračanici odobreno je ukupno 4 miliona KM, od čega, između ostalog, u drugom kvartalu ove godine nabavljen digitalni mamografski sistem sa tomosintezom, vrijednosti 336.620,82 KM. Ugrađen je i pušten u rad električni osobni lift nosivosti 1.600 kg, vrijednosti 83.005,65 KM, te su pokrenuti postupci javnih nabavki roba i usluga čime će se znatno unaprijediti nivo pružanja usluga ove javne zdravstvene ustanove.
Vlada je danas privrednom društvu JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo dodijelila koncesiju za korištenje vode iz hidroakumulacije „Sniježnica“, općina Teočak, na period od 20 godina, računajući od dana stupanja na snagu novog ugovora o koncesiji. Također, privrednom društvu „TUZLA-KVARC“ d.o.o. Tuzla, dodijeljena je koncesija za zahvatanje vode iz vodotoka Joševica, grad Tuzla, na period od petnaest godina, računajući od dana stupanja na snagu ugovora o koncesiji.
Danas donesenom odlukom, Vlada je utvrdila da će novčana pomoć osobama sa smetnjama u fizičkom ili psihičkom razvoju iznositi 71 KM, a uspostavu ovog prava vršit će mjesno nadležni centri za socijalni rad. Ovom odlukom iznos je ostao nepromijenjen u odnosu na prethodni period do donošenja izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom.
Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost na Program raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice „Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima“ za 2023. godinu. Ovim programom predviđena je raspodjela ukupno 40.000 KM, od čega je 16.000 KM planirano za plaćanje advokatskih i drugih pravnih usluga i troškova eventualnih sudskih sporova za privredna društva sa većinskim državnim kapitalom, kao i za troškove izrade revizorskih izvještaja za privredna društva sa većinskim državnim kapitalom koja zbog blokiranih bankovnih računa nemaju mogućnost da izmiruju ove račune. Za sufinansiranje troškova kod realizacije Programa mjera za socijalno zbrinjavanje radnika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla planirano je 20.000 KM, dok je za eventualno pokretanje stečaja privrednih drustava u vlasništvu Vlade TK planirano 4.000,00 KM.
U skladu sa ranije donesenim Programa o rasporedu sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2023. godinu, danas je Vlada odobrila 3.670 KM JU Srednja muzička škola „Čestmir Mirko Dušek“ Tuzla, na ime izrade projektne dokumentacije za priključak škole na toplinsku podstanicu, 7.020 KM JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla, na ime rekonstrukcije dijela krova, 10.000 KM za nabavku opreme u Uredu premijera TK, kao i 6.000 KM za nabavku opreme u Uredu za zakonodavstvo TK.
Kao i svake godine, Vlada je danas utvrdila kriterije, uslove i postupak za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice Mediji. 
Također, Vlada je odobrila prijenos vlasništva nad putničkim motornim vozilom marke Volkswagen, tip Polo, sa Ureda premijera Tuzlanskog kantona na JP Radio televizija Tuzlanskog kantona.
Vlada je danas dala i saglasnost na više pravilnika o vrstama, načinima korištenja i rokovima raspodjele vlastitih javnih prihoda školama na području Tuzlanskog kantona.
JU Univerzitet u Tuzli Vlada je danas dala saglasnosti za raspisivanje konkursa za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na radna mjesta: viši stručni saradnik za radne odnose i portir, za raspisivanje konkursa za izbor u naučno-nastavna zvanja, sa zasnivanjem radnog odnosa za pozicije nastavnike u sva naučno-nastavna zvanja za uže naučne oblasti „Hidrogeologija“ i „Teorija umjetnosti“, kao i za raspisivanje konkursa za izbor u naučno-nastavna zvanja, bez zasnivanja radnog odnosa, za nastavnika u sva naučno-nastavna zvanje za nastavni predmet „Fizijatrija i rehabilitacija“.
Također, data je saglasnost i Javnoj ustanovi Narodno pozorište Tuzla za prijem jednog radnika, referenta za prodaju ulaznica, u radni odnos na neodređeno vrijeme i prijem tri radnika, glumca II kategorije u radni odnos na određeno vrijeme na period do 3 godine.
U cilju usklađivanja sa stvarnim potrebama ratnih vojnih invalida za određenim ortotsko-protetskim i drugim pomagalima, endoprotezama, stomatološko-protetskim i ortodonskim pomagalima i sanitarnim spravama na koja ratni vojni invalidi imaju pravo u medicinski indiciranom slučaju, Vlada je danas utvrdila prijedlog izmijenila i dopunila Odluku o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite branilaca i članova njihovih porodica. Prijedlog Odluke bit će upućen Skupštini TK na dalje postupanje.
Vlada je danas prihvatila Informaciju Ministarstva zdravstva TK o prijedlozima za izmjene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o zdravstvenom osiguranju Federacije BiH. Naime, Federalno ministarstvo zdravstva pokreće postupak izrade novih sistemskih zakona iz područja zdravstva i to: Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o zdravstvenom osiguranju, odnosno njihovih izmjena i dopuna i zatražilo je da se dostave, sa zdravstvenim ustanovama i zavodima zdravstvenog osiguranja usaglašeni prijedlozi, sugestije i mišljenja na ova dva zakona.