Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Održana 23. redovna sjednica Vlade TK

16.08.2022

16082022-23-rsvtkIzmjenama se predviđa da, ako se nakon izdavanja licence i početka rada i obavljanja djelatnosti visokog obrazovanja utvrdi da je visokoškolska ustanova prestala ispunjavati propisane uslove za rad i obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području Kantona, ili ako je prestala obavljati djelatnost visokog obrazovanja na području Kantona, Ministarstvo obrazovanja i nauke rješenjem može oduzeti licencu, a u zavisnosti od prirode ili vrste uočenih propusta ili nedostataka. Ako su propusti ili nedostaci otklonjive prirode, može se visokoškolskoj ustanovi rješenjem naložiti otklanjanje uočenih propusta ili nedostataka, određujući primjeren rok za njihovo otklanjanje. Također, se propisuje da je visokoškolska ustanova kada izgubi licencu korisnicima usluga obavezna osigurati zaštitu svih stečenih, zakonom propisanih, ugovorenih i drugih prava, a da je osnivač visokoškolske ustanove supsidijarno odgovoran za obaveze iste. Izmjene zakona predviđaju i da je novoosnovana visokoškolska ustanova zahtjev za akreditaciju visokoškolske ustanove obavezna podnijeti najkasnije godinu dana prije izvođenja prve generacije studenata na prvom ciklusu studija, čime se obaveza za podnošenje postupka institucionalne akreditacije stvara najkasnije jednu godinu prije izvođenja prve generacije studenata, a sve kako bi se stvorile pretpostavke za okončanje postupka akreditacije prije izdavanja prvih diploma i s tim u vezi, prije svega, otklonile dileme koje se odnose na korištenje izdate diplome (zapošljavanje, obavljanje javne funkcije, nastavak studija na narednom ciklusu studija na drugoj visokoškolskoj ustanovi i sl.). Time se stvara i zakonski osnov da se visokoškolskoj ustanovi koja nije podnijela zahtjev za akreditaciju ili reakreditaciju visokoškolske ustanove u propisanom roku oduzme licenca. U skladu sa aktima Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine period važenja akreditacije smanjuje se sa šest na pet godina. Svim navedenim se daje se na značaju institutu akreditacije studijskog programa i ustanove se podstiču na njegovo provođenje. Time se nastoji osigurati bolji kvalitet kako visokoškolske ustanove, tako i samog studija na tom studijskom programu.
Osim svega navedenog, u skladu sa ranijim Zaključkom Skupštine Tuzlanskog kantona, izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju stvara se pravni osnov da visokoškolska ustanova može snositi troškove uplate ličnog zdravstvenog osiguranja za studente koji su u statusu redovnih studenata, a koji su zbog navršenih godina života izgubili svojstvo osiguranog lica u skladu sa odredbama zakona.

Podrška projektima održivog povratka
Na danas održanoj sjednici Vlada je dala saglasnosti na pet odluka o odobravanju sredstava općinama sa budžetske pozicije „Podrška povratku prognanih osoba". Odobren je iznos od 25.000 KM Općini Sapna, kao učešće Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK u rješavanju projekata održivog povratka „Sanacija svlačionica fudbalskog kluba Sapna", Mjesna zajednica Kraljevići. Općini Čelić je odobreno 31.636,80 KM za rekonstrukciju sportskog poligona u MZ Šibošnica. Opštini Osmaci je kao učešće u rješavanju projekta održivog povratka, za nabavku opreme za Omladinski dom u naselju Mahala odobreno 3.361,60 KM, dok je Gradu Zvornik, kao učešće u rješavanju projekta održivog povratka za asfaltiranje puta prema izletištu u Mjesnoj zajednici Glodi odobreno 40.000 KM. Gradu Tuzla je odobreno
25.000,00 KM za asfaltiranje puta u ulici Hajrudina Mešića u Mjesnoj zajednici Požarnica.

Ostale odluke
Vlada je donijela tri odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije „Organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona". Sredstva u iznosu od 12.000 KM odobrena su Hrvatskom kulturnom društvu „Napredak" Glavna podružnica Tuzla za 2022. godinu za troškove organiziranja izložbi, troškovi funkcioniranja ureda i troškovi multimedijalne platforme Hrvatski glasnik. Odobren je iznos od 10.000 KM Savezu udruženja slijepih građana Tuzlanskog kantona za 2022. godinu dok je Hrvatskom društvu „Hrvatski dom" Tuzla za 2022. godinu za odobren iznos od 12.000 KM kao potporu radu i djelatnostima društva.
Također, Vlada je odobrila i 6.000,00 KM Udruženju za postkonfliktna istraživanja, Sarajevo u svrhu sufinansiranja multimedijalnog-edukacijskog projekta „Heroine Srebrenice", na ime troškova za grafički dizajn izložbe i promotivnog materijala, umjetničke instalacije i fotografske izložbe „Majčina marama".
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2022. godinu. Ovim izmjenama osigurano je dodatnih nešto više od 250.000 KM za kapitalna ulaganja u školskim objektima u Tuzlanskom kantonu, kao i sredstva za općinske sudove u Gradačcu i Banovićima. Također je donesena Odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava" Skupštini Tuzlanskog kantona u iznosu od 4.500 KM za nabavku opreme.
Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Izvještaj o radu Kantonalne agencije za privatizaciju za period 01.01.-30.06.2022. godine.
Shodno planovima nabavke robnih rezervi Vlada TK donijela je odluke o kupovini roba za robne rezerve.
Vlada je donijela Odluku o prihvatanju teksta Aneksa V Ugovora o namjenskom depozitu između Vlade Tuzlanskog kantona i Razvojne banke FBiH, čime je omogućeno tekuće finansiranje Kantonalne agencije za privatizaciju.
Vlada TK donijela je odluke o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za imenovanje predsjednika i članova upravnih odbora JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla i JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.
Vlada je dala prethodnu saglasnost na Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove Specijalna biblioteka „Behram-beg" u Tuzli kao i Prijedlog Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim primanjima radnika u JU Specijalna biblioteka „Behram-beg" u Tuzli.
Vlada TK dala je saglasnost Ministarstvu privrede za prijem državnog službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme stručnog saradnika za razvoj i projekte.