Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz vlade

Informacija sa 21. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

22.08.2023

MEDIJIMA

Tuzla, 22.8.2023. godine

 

Informacija sa 21. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

 

216.600 KM za podršku programima zapošljavanja

Na današnjoj sjednici Vlada je odobrila 216.600,00 KM JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za realizaciju Programa poticaja zapošljavanja u 2023. godini. Programom zapošljavanja u 2023. godini predviđena je podrška zapošljavanju mladih, za što je planirano 57.600, a što je dostatno za podršku zapošljavanju l0 nezaposlenih osoba. Sa 17.280 KM bit će sufinansirano i zapošljavanje mladih koji izlaze iz sistema javne brige, a planirana sredstva dostatna su za zapošljavanje 3 nezaposlene osobe. Za program zapošljavanja Roma planirano je 45.000 KM, čime se može podržati zaposlenje 6 nezaposlenih osoba iz ove kategorije. Za program koji je namijenjen zapošljavanju članova porodice u kojoj nijedan član porodice nije zaposlen planirana su sredstva u iznosu od 57.600 KM, čime će biti podržano zaposlenje l0 nezaposlenih. Također, planirana su sredstva u za program stručnog osposobljavanja. Za ovaj program planirano je 39.120 KM za stručno osposobljavanje 8 osoba.

 

Preduslovi za uvođenje fizičke i tehničke zaštite u školama

Kao jedan od segmenata odgovora na upotrebu vatrenog oružja u OŠ „Lukavac Grad“, a u cilju prevencije sličnih događaja u budućnosti, kako je to i ranije najavljeno, Vlada je danas donijela Uredbu o obezbjeđenju i provođenju odgovarajuće tehničke i fizičke zaštite u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona. Ovim dokumentom propisan je nivo i sadržaj tehničke i fizičke zaštite u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona, te obaveze provođenja odgovarajućeg postupka javne nabavke. Uredbom je definisano da tehnička zaštita obuhvata: videonadzor, protuprovalnu zaštitu i protuprepadnu zaštitu, a u cilju postizanje većeg stepena sigurnosti i sigurnog okruženja, škola može sa  ovlaštenom agencijom za zaštitu ljudi i imovine zaključiti ugovor o obavljanju poslova fizičke zaštite. Fizička zaštita vršila bi se u vrijeme organizovanja nastave, odnosno 15 minuta prije  početka nastave, pa do završetka nastave, odnosno tokom boravka učenika i uposlenika u školi. Ovom Uredbom su definisani detalji, načini osiguranja i postupanja u cilju osiguranja ove mjere.

 

5 miliona KM za dodatne projekte u oblasti vodoprivrede

Današnjom saglasnošću na izmjene Programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2023. godini, Vlada je proširila listu projekata koji će biti podržani ove godine. Imajući u vidu da su ranije donesenim Programom preostala neraspoređena sredstava u iznosu od 5.570.639,60 KM, Ministarstvo je pozvalo sve gradove i općine sa područja Tuzlanskog kantona da kandiduju projekte od gradskog, odnosno općinskog značaja za finansiranje/sufinansiranje iz sredstava vodnih naknada. Današnjom Odlukom, gledajući po projektima gradova i općina za izgradnju zaštitnih vodnih objekata, odnosno za odbranu od poplava Programom je planiran najveći iznos od 2.029.438,42 KM, za izgradnju vodnih objekata za korištenje voda (vodovodi) 1.470.351,36 KM, za realizaciju projekata vodosnabdijevanja i prečišćavanja predviđeno je 832.651.75 KM, za izgradnju vodnih objekata za zaštitu voda (kanalizacije) 350.000,00 KM, za tekuće i investicione održavanje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda 327.000,00 KM, za izradu projektne dokumentacije u vezi sa poslovima upravljanja vodama u 21.200,00 KM.

 

Ostale odluke

Na današnjoj sjednici Vlada je, kao i svakog mjeseca,  utvrdila osnovicu za obračun novčane egzistencijalne naknade za mjesec august 2023. godine, u iznosu 5,00 KM. Shodno jučerašnjem dogovoru premijera Halilagića i ministrice Dizdarević sa predstavnicima Koordinacije boračkih saveza i udruženja, današnjom odlukom je predviđeno da od septembra do decembra osnovica za obračun naknade iznosi 6 KM, odnosno da naknada bude povećana za 20%.

Zbog potrebe preusmjeravanja sredstava sa pozicija gdje je iskazan manji interes, na pozicije i prava za koja su aplikanti iskazali veći interes, odnosno gdje je došlo do povećanja potreba, Vlada je danas donijela izmjene i dopune Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko - invalidske zaštite u 2023. godini.

Danas donesenom odlukom Vlada Tuzlanskog kantona osigurala je pola miliona KM za ostvarivanje prava iz primarne zdravstvene zaštite povratnika u Republiku Srpsku u javnim zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona. Kako i samo ime Odluke kaže, ovim se povratnicima iz entiteta Federacija Bosne i Hercegovine u entitet Republika Srpska omogućava ostvarivanje prava na korištenje primarne zdravstvene zaštite u svim javnim zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona i utvrđuju izvori finasiranja tih prava. Zdravstvena zaštita obuhvata primarnu zdravstvenu zaštitu, specijalističko - konsultativnu i vanbolničku dijagnostičku djelatnost.

Vlada je danas prihvatila tekst Sporazuma o saradnji između Vlade Tuzlanskog kantona i Opštine Srebrenica, kao važan preduslov za promociju, unaprijeđenje saradnje i zajedništva među građanima Bosne i Hercegovine. Uspostavljajući veze između Tuzlanskog kantona i Opštine Srebrenica, potvrđuje se zajednički interes o uspostavi stalne saradnje, koja unapređuje veze između naših građana u sferama: društvenog, privrednog, kulturnog, sportskog i ekonomskog života. Prema ovom Sporazumu Vlada Tuzlanskog kantona će nastojati da, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima, u svom budžetu obezbijedi konkretnu finansijsku podršku opštini Srebrenica, za projekte pomoći povratnicima kroz izgradnju i razvoj infrastrukture, održivog povratka i obilježavanja godišnjica genocida, o čemu će se sačinjavati posebni Protokoli.

Na danas održanoj sjednici Vlada je prihvatila Smjernice za izradu Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2024. godinu sa Programom djelatnosti i mjera za unapređenje i provođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje Tuzlanskog kantona za 2024. godinu i Plan potrebnih sredstava za provođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje Tuzlanskog kantona u 2024. godini.

Imajući u vidu da su posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom TK brisane odredbe koje su se odnosile na ostvarivanje dupliranih prava Vlada je danas stavila van snage odluke o visini dodatka na djecu za 2023. godinu, kao i Odluka o davanju saglasnosti na Program raspodjele sredstava subvencija za djecu, učenike i studente za 2023. godinu.

U cilju realizacija Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2023. godinu, Vlada je danas odobrila 15.000KM Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona za uređenje prostorija JU Osnovna škola „Kreka” Tuzla koje koristi Zavod, kao i 2.000 KM za nabavku računarske opreme.

Danas je Vlada prihvatila Informaciju Ministarstva privrede o provedbi Javnog poziva i utrošku sredstava dodijeljenih po osnovu Zakona o subvenciji za ublažavanje posljedica uzrokovanih stanjem nesreće uzrokovane pojavom korona virusa (Covid-19) u 2020. godini.

Kao i svakog mjeseca, Vlada danas utvrdila osnovice za obračun plaća i visine naknada za ishranu u toku rada budžetskih korisnika za august 2023. godine.

Vlada TK odobrila je danas prijenos prava vlasništva na dva putnička motorna vozila marke Škoda, tip Octavia sa Kantonalne uprave civilne zaštite na Općinski sud u Srebreniku, i na JP Međunarodni aerodrom Tuzla.

Vlada je danas utvrdila teksta Javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je privremenom imenovala Upravni odbor Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona, te donijela Rješenje o imenovanju člana Upravnog odbora JZU Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica.

 

 

Odjeljenje za informisanje