Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Održana 44. redovna sjednica Vlade TK

17.01.2023

17012023-44-rsvtkKada je u pitanju ostvareni rezultat deminiranja po općinama/gradovima može se konstatirati da je prisutna neravnomjernost u zastupljenosti jer još uvijek prednost imaju projekti na općinama/gradovima koji imaju relativno povoljniju konfiguraciju terena što omogućava lakšu upotrebu deminerskih resursa. Posljednji podaci sistematskog izviđanja, iz decembra 2022. godine, za područje Tuzlanskog kantona opominju da još uvijek više od 70 miliona metara kvadratnih ili 2,8% površine nije sigurno za korištenje i vodi se kao sumnjiva površina na zaostale mine, minsko-eksplozivna i neeksplodirana ubojita sredstva. Općine Čelić, Kalesija, Sapna i Teočak i dalje su najzagađenije sa najvećim procentom sumnjive površine u odnosu na ukupnu površinu općine.


Tokom 2022. godine na području TK (Lukavac-Trepale) zabilježena je jedna minska nesreća u kojoj je jedna osoba smrtno stradala. Prema podacima sa kojima raspolaže Kantonalna uprava civilne zaštite, od potpisivanja Dejtonskog sporazuma, dogodilo se preko 200 minskih nesreća na području Tuzlanskog kantona u kojima su smrtno stradale 123, a teže i lakše je ranjeno 136 osoba.

 

Ostale odluke

Vlada Tuzlanskog kantona obavezala je Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona da za ratne vojne invalide i članove njihovih porodica ovjerava zdravstvene legitimacije, dok se ne steknu uslovi da poslodavac izmiri obaveze po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, a najduže do 31.12.2023. godine.

 

Vlada je donijela Program korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko - invalidske zaštite u 2023. godini, kojim je definirana realizacija dopunskih prava utvrđenih Federalnim i Kantonalnim zakonima, realizacija ostalih izdvajanja za korisnike boračko-invalidske zaštite i kriteriji za raspodjelu sredstava za ostala izdvajanja korisnicima boračko invalidske zaštite.

 

Vlada TK dala je saglasnost na Odluku o visini i rasporedu sredstava kantonalnim udruženjima pripadnika braniteljske populacije od posebnog društvenog interesa Tuzlanskog kantona za 2023. godinu. Radi se o 12 udruženja, za čije je aktivnosti ove godine planirano oko 1,1 milion KM.

 

Vlada je prihvatila Informaciju o radu sigurne kuće Udruženja građana „Vive žene" Tuzla. U 2022. godini u sigurnu kuću smještena je 101 osoba. Od toga su 54 punoljetne osobe ženskog spola i 47 djece. Od ukupnog broja 4 djece smješteno je bez pratnje odraslih osoba, uz suglasnost nadležnog centra za socijalni rad. Za pomoć i podršku u okviru dnevnog tretmana Udruženju građana Vive žene" obratilo se 255 osoba u '22. godini.

 

Vlada je donijela Odluku o izmjenama i dopunama Plana robnih rezervi Tuzlanskog kantona za period 2020 - 2024. godina, kao i Plan robnih rezervi Tuzlanskog kantona za 2023. godinu.

Vlada TK donijela je Odluku o dodjeli jednokratne pomoći iz robnih rezervi Međunarodnom forumu solidarnosti Emmaus za implementaciju projekta Jedan obrok dnevno za najranjivije kategorije društva.

Vlada TK prihvatila je Informaciju o proizvodnji slane vode kao osnove za razvoj hemijske industrije Tuzlanskog kantona, koju je dostavilo Ministarstvo privrede.

Vlada je donijela odluku kojom se poslovni prostor u Sapni, u Poslovno zanatskom centru, kojeg je koristio Općinski sud za prekršaje Sapna, ustupa na korištenje Općini Sapna za potrebe JU Centar za socijalni rad Sapna, bez naknade, na period od 5 godina sa početkom korištenja od 01.01.2023.godine.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na prijenos 3.905 KM Dječjem „Selu mira" Turija na ime refundacije plaćenog iznosa troškova carine za nabavku novogodišnjih paketića i robe za potrebe Dječjeg „Sela mira" Turija.

 

Na danas održanoj sjednici Vlada je prihvatila prijedlog Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona za pokretanje inicijative prema Vladi Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnog zavoda za statistiku o dopuni odluke o klasifikaciji zanimanja u FBiH na način da se u Šifrarskom popisu zanimanja doda zanimanje „monter fotonaponskih sistema". Riječ je o strukovnom zanimanju u trogodišnjem trajanju, a učenici/polaznici nakon završenog programa će znati puštati u pogon i nadzirati rad fotonaponske elektrane spojene na energetsku mrežu, postavljati, spajati i puštati u pogon autonomnu elektranu, nadzirati rad elektrane, provoditi postupke redovnog održavanja i otklanjati kvarove pri zastoju rada elektrane, koristiti zaštitnu opremu i zaštitna sredstva pri montaži elektrane i radu na visini, provoditi mjerenje površine i zasjenjenja prostora ili krova na lokaciji elektrane, montirati elektranu na osnovu pripremljene tehničke dokumentacije. Ova zanimanje je od izuzetnog značaja za privredni i ekonomski razvoj države i u uskoj je vezi sa potrebama tržišta i postavljenim strateškim ciljevima razvoja Federacije Bosne i Hercegovine i Tuzlanskog kantona.

Vlada TK prihvatila je Izvještaj o izvršenim inspekcijskim pregledima i nađenom stanju i problemima utvrđenim u oblasti matičnih knjiga i matičnog registra na području TK-a u 2022. godini.

 

Vlada je dala saglasnost za isplatu naknade članovima komisije za provođenje postupka licenciranja studijskog programa prvog ciklusa studija „Turizam, ugostiteljstvo i gastronomija" na Visokoj školi za finansije i računovodstvo FINra Tuzla.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnosti na prijedloge Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za boračka pitanja i Pravilnika o dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Javne ustanove Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona.

Vlada TK dala je saglasnost na Odluku Upravnog odbora JU Centar za autizam „Meho Sadiković"Tuzla o privremenom određivanju koeficijenta za obračun plaće za vršioca dužnosti direktora Centra.
Imajući u vidu da se radi o novoformiranoj ustanovi, koja tek treba da počne sa radom u punom kapacitetu, Vlada je utvrdila osnovicu za privremeni obračun plaće direktora Javne ustanove Centar za autizam „Meho Sadiković" Tuzla.

 

Vlada je donijela Odluku o određivanju punomoćnika državnog kapitala koji u ime osnivača vrše funkciju Skupštine Javnog preduzeća Radio – televizija Tuzlanskog kantona d.o.o. te Odluku o utvrđivanju prijedloga kandidata za privremeno imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Radio - televizija Tuzlanskog kantona.
Vlada je također donijela Rješenje o privremenom imenovanju člana Upravnog odbora Javne ustanove Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama Tuzlanskog kantona.
Vlada je dala saglasnost na Odluku Upravnog odbora JU Zaštićeni pejzaž "Konjuh" Banovići o produženju mandata vršiocu dužnosti direktora JU Zaštićeni pejzaž "Konjuh" Banovići na period najduže šest mjeseci ili do okončanja konkursne procedure za izbor novog direktora.
Vlada TK imenovala je Upravni odbor Javne ustanove Zaštićeni pejzaž „Konjuh" Banovići do okončanja postupka na osnovu kojeg će se izvršiti imenovanje novog Upravnog odbora u skladu sa zakonom, a najduže tri mjeseca.
V

lada je donijela i niz rješenja o razrješenju i imenovanju privremenih školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.