Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Održana 40. redovna sjednica Vlade TK

19.12.2022

Radi se o 20 radnika „Fortuna" d.d. Gračanica u stečaju, 19 radnika „Dita" industrija deterdženata u kojoj je stečaj završen, 18 radnika „TMB" d.d. Mikrometri i električni aparati Banovići, u stečaju, 12 radnika „KHK" d.d. Lukavac u stečaju, te po jedan radnik u „Resod-guming" d.d. Tuzla (stečaj završen), „Interplet" Brčko - pogon Srebrenik (stečaj završen), Fortuna d.d. Gračanica u stečaju, „Hidrotehnika" d.o.o. Kladanj u stečaju, „Unioninvest-elektromontaža" d.o.o. Tuzla (stečaj završen) i „Nemetali" Kladanj d.o.o. Kladanj (stečaj završen).
U današnjem zaključku Vlada Tuzlanskog kantona je izrazila opredjeljenost da nastavi sve potrebne aktivnosti na iznalaženju mogućnosti uplate obaveza po osnovu PIO/MIO, doprinosa za zdravstveno osiguranje i doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti i prirodnih i drugih nesreća, za privredna društva navedena u informaciji za uvezivanje radnog staža radnicima u privrednim društvima u kojima je pravo upravljanja vršio Tuzlanski kanton, u kojima se vodi ili je završen stečajni postupak, a ispunjavaju uslove za penzionisanje u 2022. godini.

 

Nastavak transformacije Doma za djecu bez roditeljskog staranja
Na danas održanoj sjednici Vlada je prihvatila Informaciju o transformaciji Javne ustanove „Dom za djecu bez roditeljskog staranja" Tuzla. Kako se u informaciji navodi, prije svega zbog kadrovske deficitarnosti, proces transformacije Doma je u zastoju. Ipak, s obzirom da je nedavno nedavno izvršeno zapošljavanje stručnog osoblja očekuje se intenziviranje procesa transformacije Doma i brži razvoj njegovih usluga. Kada je u pitanju smještaj djece bez roditeljskog staranja, većina djece, njih 87- oro su koristili vaninstitucionalne oblike smještaja, njih 55-oro je koristilo usluge smještaja u Domu, dok je četvoro djece koristilo usluge ostalih ustanova socijalne zaštite u Federaciji BiH. Razlozi izdvajanja djece iz bioloških porodica u ustanove su uglavnom siromaštvo (40,2%) i neodgovarajuća roditeljska briga (31%), smrt roditelja je uzrok za 11,7%, koliko i privremena spriječenost, te oduzeto roditeljsko pravo za 7,8% djece. Većina djece na smještaju su djeca čiji su roditelji iz različitih razloga spriječeni da vrše roditeljsku dužnost. To znači da djeca imaju roditelje koji, zbog nesređenih porodičnih odnosa, materijalnih, zdravstvenih ili drugih razloga, nisu u mogućnosti da im osiguraju normalne uvjete za pravilan odgoj, fizički i psihički razvoj. Činjenica da djeca imaju žive roditelje značajno utiče na uspješnost provođenja individualnog plana usluga psihosocijalne i druge podrške, na odgoj, odrastanje, socijalizaciju i osamostaljivanje djece, navodi se u danas prihvaćenoj informaciji.

 

Vlada TK pojednostavljuje postupak postavljanja solarnih panela na građevinama
Kako bi se pojednostavio postupak i građanima omogućilo lakše postavljanje solarnih panela na krovove građevina, Vlada je danas utvrdila prijedlog Zakona o dopuni Zakona o prostornom uređenju i građenju. Naime, zbog sve većeg interesa građana za postavljanje solarnih panela na svoje građevinske objekte, a time i proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, Vlada je ovim izmjenama omogućila postavljanje takvih panela bez obaveze pribavljanja urbanističke saglasnosti, odnosno lokacijske informacije, te odobrenja za građenje, kao što je to omogućeno za druge jednostavne zahvate kojima se vrši redovno održavanje građevine, manje sanacije ili uređivanje okućnice,odnosno preduzimanje jednostavnijih, ali korisnih zahvata. Ovim Vlada nastoji dati i svoj doprinos u ispunjavanju obaveze povećanja udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj finalnoj potrošnji energije.

 

Za ostvarene školske sportske rezultate Vlada TK dodijelila 77 stipendija
Vlada je danas dala saglasnost na Odluku ministra za kulturu, sport i mlade o odobravanju finansijskih sredstava korisnicima, iznosima i namjeni finansijskih sredstava za ostvarene studentske i školske sportske rezultate za 2022.godinu. Današnjom odlukom definirana je raspodjela 15.650,00 KM za stipendiranje učenika i studenata za ostvarene školske sportske rezultate. Ove godine u okviru ove kategorije dodijeljeno je ukupno 77 stipendija, odnosno pravo na stipendiju ostvarila su 64 učenika i 13 trenera nastavnika/profesora.

 

Ostale odluke
Vlada je danas dala sagalsnost na Plana rada Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu sa Finansijskim planom Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta za period 01.01.2023. – 31.12.2023. godine sa okvirnim finansijskim planom za 2024. i 2025. godinu, kao i Programa rekonstrukcije, izgradnje i obnove regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu. Prema programu rekonstrukcije Direkcija je tokom naredne godine planirala realizirati investicije ukupne vrijednosti skoro 9 miliona KM. Od tog iznosa oko 8,2 miliona KM je planirano za investicione projekte, nešto više od 416.000 KM za sanaciju klizišta, 70.000 KM za izradu projektne dokumentacije, 100.000 za potrebe troškova izdavanja saglasnosti, dozvola i rješavanje imovinsko – pravnih odnosa, 80.000 KM za troškove nadzora nad izvođenjem radova i 20.000 KM ta troškove revizije projektne dokumentacije.
U okviru realizacije Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu „Podrška povratku prognanih osoba", Vlada je danas dala saglasnost na odobravanje 175.000,00 KM firmi „Balegem" d.o.o. Gradačac, kao učešće Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK u rekonstrukciji lokalnog puta Vida I – Rajska – Novalići u Gradačcu. Ovim aktivnostima znatno će se unaprijediti i put prema spomeniku Ljiljan u Gradačcu.
Na današnjoj sjednici Vlada je pristupila dodjeli koncesija, u postupcima po samoinicijativnim ponudama pravnih lica: „NEXE BETON" d.o.o. Sarajevo, za korištenje vode iz bunara B-1 za potrebe poslovnog objekta betonare Šićki Brod, Tuzla, „TUZLAKVARC" d.o.o. Tuzla, za korištenje vode iz potoka Jošavica za potrebe pranja i separisanja kvarcnog pijeska i JP „Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Živinice, za korištenje vode iz bunara BBS-1A, BBS-2A i BBS-5 na lokaciji Barice, grad Živinice. Kao koncesor za ove koncesije je određeno Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, koje će preduzeti sve aktivnosti u postupku dodjele koncesije. Također, Vlada je pristupila i dodjeli koncesije privrednom društvu „INTERTRANS-KOMERC MUSIĆ" d.o.o. Srebrenik, za eksploataciju kamena krečnjaka na lokalitetu PK „ITK KOP" kod Gornje Špionice, grad Srebrenik. Za ovu koncesiju kao koncesor je određeno Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona.
Na današnjoj sjednici Vlada je donijela i više odluka o usmjeravanju transfera za posebne namjene, u Budžet Tuzlanskog kantona za 2022. godinu. Za opremanje učionice za predškolski odgoj i obrazovanje kako bi ista bila prilagođena djeci sa umjerenim i težim intelektualnim teškoćama za JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju, 6.000,00 KM je dodijelio Grad Tuzla, a Javnoj ustanovi OŠ „Humci" Čelić je za zamjenu podloge u fiskulturnim salama u centralnoj školi Humci i područnoj školi u Šibošnici Općina Čelić dodijelila 4.000,00 KM.
Također, Vlada je danas odobrila i 5.000,00 KM Udruženju „Radio Kameleon – Otvorena Mreža Ljudskih prava i demokratije", na ime sufinansiranja troškova organizacije i realizacije manifestacije Pete Međunarodne „BH SEDMICE INŽERNJERSTVA" u Tuzli, te 3.500,00 KM Udruženju građana Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos" Tuzla za obilježavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom.
Vlada se danas upoznala program mjera za otklanjanje propusta i nepravilnosti u finansijskim Izvještajima Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o. za 2021. godinu konstatovanih od strane Ureda za reviziju institucija Federacije BiH.
S obzirom da su okončani radovi na implementaciji mjera energijske efikasnosti u JU Dom zdravlja Kladanj, Vlada je danas donijela odluke kojim se ova stalna sredstva, koja se knjigovodstveno vode na poziciji Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice, prenesu u Vlasništvo ove javne ustanove.
Na danas održanoj sjednici Vlada je razmatrala Izvještaj Ministarstva finansija o sumiranim zahtjevima, primjedbama, sugestijama i rezultatima po osnovu javne rasprave o nacrtu Budžeta Tuzlanskog kantona, te dala zaduženja Ministarstvu finansija u pogledu pripreme Prijedloga Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu.
Vlada je danas formirala centralne popisne komisije za popis sredstava i izvora sredstava Ministarstva obrazovanja i nauke i Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona za korisnike iz nadležnosti ovog ministarstva.
Danas je Vlada dala prethodnu saglasnost na Prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta – Drugi prečišćeni tekst JU Univerzitet u Tuzli, kao i saglasnosti na Prijedlog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći, Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona.
Također, Vlada je dala saglasnosti Kantonalnoj upravi civilne zaštite za prijem kantonalnog inspektora za civilnu zaštitu, Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona da, putem sporazumnog preuzimanja državnog službenika iz drugog organa izvrši prijem uposlenika na poziciju sekretara, te Uredu premijera Tuzlanskog kantona za prijem državnog službenika, stručnog saradnika za protokol, u radni odnos na neodređeno vrijeme.
U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas dala saglasnost na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o. o imenovanju Dževada Halilčevića za vršioca dužnosti direktora JP „Međunarodni aerodrom Tuzla", Suhdina Đedovića za vršioca dužnosti Izvršnog direktora za saobraćaj i tehniku, Mirnesa Vejzovića za vršioca dužnosti Izvršnog direktora za marketing i razvoj i Esada Čanića za vršioca dužnosti Izvršnog direktora za finansijsko komercijalne poslove. Također, doneseno je više rješenja o imenovanju privremenih školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.