Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Održana 39. redovna sjednica Vlade TK

13.12.2022

Vlada 13 12 2022Izvršena je priprema svih raspoloživih materijalno-tehničkih sredstava u mjesnim zajednicama, kao i svih drugih subjekata u gradovima i općinama, koji raspolažu odgovarajućom mehanizacijom za zimsko održavanje puteva. Kada su u pitanju regionalni putni pravci, JU Direkcija regionalnih cesta TK ima potpisane okvirne ugovore sa firmama koje su ponudile najpovoljnije uslove za izvođenje radova na zimskom održavanju svih regionalnih puteva, na području našeg kantona. Odabrane su firme koje raspolažu sa odgovarajućom mehanizacijom, posipnim materijalom za puteve i drugim sredstvima za ovu vrstu poslova. JP Ceste Federacije BiH na vrijeme je sklopilo ugovore za zimsko održavanje magistralnih puteva na području TK, sa 3 firme koje raspolažu sa odgovarajućom mehanizacijom i drugim sredstvima za navedene poslove. S tim u vezi, ako poslovi budu obavljeni u skladu sa ugovorenim obavezama, uz maksimalno angažovanje odabranih firmi na zimskom održavanju puteva, u uslovima normalnog intenziteta snježnih padavina, neće biti većih problema u odvijanju saobraćaja na lokalnim, regionalnim i magistralnim putevima, na području TK, navodi se u Informaciji. U slučaju izuzetno obilnih snježnih padavina, kada redovne snage nisu u stanju održavati normalnu prohodnost lokalnih puteva, gradskih ulica, te regionalnih i magistralnih puteva i kada prijeti opasnost od ozbiljnog ugrožavanja normalnog odvijanja saobraćaja i ugrožavanja normalnog rada institucija od značaja za život i rad građana, na ugroženom području će se proglasiti stanje prirodne nesreće uslijed snježnih padavina. U takvoj situaciji Gradski/Općinski štabovi civilne zaštite će mobilizirati sve raspoložive ljudske i materijalne snage koje će biti angažovane na uklanjanju snijega sa važnijih saobraćajnica i drugih lokacija od značaja za normalno odvijanje rada i života građana.

 

Neophodnost unaprjeđenja rada i kadrovske strukture centara za socijalni rad
Iako centre za socijalni rad osnivaju općinska i gradska vijeća, te su kao takvi u nadležnosti jedinica lokalne samouprave, a ne kantonalnog nivoa vlasti, Vlada je danas razmatrala i upoznala se sa Informacijom Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK o stanju u ovim javnim ustanovama sa fokusom na njihovu kadrovsku strukturu. Naime, centri su višefunkcionalne ustanove socijalne zaštite koje imaju ulogu u otkrivanju, prevenciji i sanaciji nastanka stanja socijalnih potreba lica i porodica na području lokalne zajednice i pri tome primjenjuju više od 30 zakonskih propisa, čime se direktno naslanjaju na rad kantonalnih institucija. S tim u vezi poboljšanje kadrovske strukture u centrima za socijalni rad planirano je i Strategijom razvoja TK 2021-2027., a u okviru prioriteta ,,Unapređenje sistema socijalne zaštite i položaja ranjivih grupa stanovništva". Realizacijom ove mjere planirano je povećanje broja zaposlenih socijalnih radnika na broj stanovnika. Trenutno, početno stanje je jedan socijalni radnik na 12.537 stanovnika, a cilj je da se postepenim povećanjem broja zaposlenih socijalnih radnika postigne standard definisan u normativima iz oblasti socijalne zaštite, a to je jedan socijalni radnik na 4.000 stanovnika.
Kada je u pitanju trenutno stanje, primjetno je poboljšanje stanja kadrovske strukture u periodu od 2016-2022. godine. Ipak, kadrovska struktura u centrima za socijalni rad na području Tuzlanskog kantona je i dalje ispod propisanih standarda i normativa . To se negativno odražava na prevenciju nastanka stanja socijalnih potreba lica i porodica i dovodi do porasta patologije (nasilja u porodici), delinkvencije mladih, bolesti ovisnosti, alkoholizma, razvoda brakova i slično. Također i prostorni kapaciteti u većem broju centara za socijalni rad su veoma skromni, slabo uređeni, te nije ni uređen pristup za osobe sa invaliditetom. Različito je uređeno i finansiranje ovih ustanova. Sagledavajući ukupno stanje u centrima za socijalni rad na području Tuzlanskog kantona, može se zaključiti da se nedovoljno radi na prevenciji nastanka stanja socijalnih potreba lica i porodica. Spor proces reforme sistema socijalne zaštite, a samim time i donošenje Zakona o socijalnoj djelatnosti je jedan od uslova poboljšanja rada centara za socijalni rad, navodi se u Informaciji. Zbog toga su sastavni dio ovog dokumenta i mjere, predložene za poboljšanje stanja u ovoj oblasti.

 

Vlada TK podržala stambeno zbrinjavanje 76 mladih osoba i subvencionirala boravak djece u predškolskim ustanovama za 262 mlade porodice
Danas je Vlada dala saglasnost na Odluku ministra za kulturu, sport i mlade o odobravanju finansijskih sredstava korisnicima, iznosima i namjeni finansijskih sredstava u okviru Javnog poziva za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice Podrška mladima u 2022.godini za subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih i subvencioniranje troškova mladima za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovama. Kada je u pitanju program subvencioniranja kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje, po javnom pozivu Ministarstvo je odabralo 76 korisnika sredstava koji su ostvarili pravo na subvencioniranje kamata. U okviru programa subvencioniranja troškova mladima za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovama Komisija je sačinila Rang listu korisnika sredstava sa ove pozicije, te će pravo na ovaj oblik podrške ostvariti 262 mlade porodice sa područja Tuzlanskog kantona. Rezultati javnog poziva bit će objavljeni na web stranici Vlade TK i Ministarstva kulture sporta i mladih TK.

 

Ostale odluke
Na danas održanoj sjednici Vlada je prihvatila tekst Memoranduma o partnerskom razumijevanju i strateškoj saradnji između Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, JU Univerzitet u Tuzli, Radio Kameleon-Otvorena mreža ljudskih prava i demokratije i Omladinskog resursnog centra. S obzirom na opredjeljenje Vlade Tuzlanskog kantona i Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona da kontinuirano unaprjeđuje sistem podrške i poboljšanja položaja mladih ljudi u Tuzlanskom kantonu, ovaj Memorandum predstavlja još jednu u nizu aktivnosti kojim se pokazuje i iskazuje spremnost da se poduzmu sve dostupne mjere kako bi svi ciljevi iz Strategije prema mladima Tuzlanskog kantona 2020-2024 bili ispunjeni.
Također, Vlada je danas, slijedom događaja i prihvatanjem Mandatnog pisma Evropske banke za obnovu i razvoj, a u vezi sa realizacijom projekta „Program energetske obnove zgrada javne namjene u nadležnosti Tuzlanskog kantona", prihvatila i tekst Pisma namjere za saradnju između Vlade Tuzlanskog kantona Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini za realizaciju pomenutog projekta koji podrazumijeva provođenje mjera energijske efikasnosti na 200 objekata u javnom vlasništvu u Tuzlanskom kantonu.
U cilju preciznijeg definisanja procedure kandidovanja projekata, raspodjele i dodjele sredstava, obaveze i dužnosti davaoca i korisnika sredstava, kao i način izvještavanja i provedbe projekata, Vlada je danas donijela Pravilnik o postupku kandidovanja projekata, dodjele, izvještavanja i praćenja realizacije sredstava sa potrošačke jedinice „Podrška nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim općinama". Ovim pravilnikom definisan je sadržaj Javnog poziva za kandidovanje projekata, način prijave na Javni poziv i potrebna dokumentacija, sadržaj obrasca za kandidovanje projekata, metodologija rada Komisije za program javnih investicija, postupak raspodjele i dodjele sredstava, izvještavanje o utrošku sredstava, sadržaj obrasca za izvještavanje o utrošku sredstava, obaveze i odgovornosti davaoca i korisnika sredstava.
S obzirom da nije došlo do planirane uspostave čuvarske službe, poslove čuvanja šuma je nastavilo je da obavlja JP „Šume TK" d.d. Kladanj, kao korisnik šuma. Izmjenama i dopunama Budžeta za 2022. godinu, te predloženim izmjenama Programa utroška sredstava prikupljenih po osnovu Zakona o šumama za 2022. godinu planirana su sredstva za izmirenje obaveza prema JP „Šume Tuzlanskog kantona" d.d. Kladanj, koje će nastati sa obavljanjem poslova čuvarske službe za cijelu 2022. godinu, te je s tim u vezi Vlada danas izmijenila Program utroška sredstava prikupljenih po osnovu Zakona o šumama za 2022. godinu.
Na danas održanoj sjednici Vlada je odobrila unutrašnju preraspodjelu rashoda u Budžetu TK za 2022. godinu, čime se ne mijenja visina utvrđenih sredstava u Budžetu TK za 2022. godinu.
U cilju realizacije ranije najavljenog projekta rekonstrukcije i implementacije mjera energijske efikasnosti u pet školskih objekata u Tuzlanskom kantonu, Vlada je danas prihvatila tekstove ugovora o načinu povrata sredstava u Revolving fond koji će se zaključiti između Tuzlanskog kantona, koga zastupa Ministarstvo finansija, Union banke d.d. Sarajevo, I krajnjih korisnika: JU Osnovna škola „Centar" Tuzla, JU Mješovita srednja saobraćajna škola Tuzla, JU Mješovita srednja građevinsko-geodetska škola Tuzla, JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla i JU Osnovna škola "Kalesija" Kalesija.
Vlada se na današnjoj sjednici upoznala sa Informacijom o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja u školskoj 2021/2022. godini, i dostavila je skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.
S obzirom da su „Narod i pravda" i „SD BiH", nove političke stranke koje su osvojile mandate i participiraju u Skupštini Tuzlanskog kantona, za potrebe obračuna tranši za novembar i decembar 2022. godine Vlada je danas odobrila 8.071,00 KM za finansiranje ovih političkih stranaka. Također, odobreno je i 5.000,00 KM Udruženju „Prijateljice" Tuzla, za realizaciju Projekta „Fraktalni crtež u funkciji rane detekcije i intervencije kod poremećaja u ponašanju kod djece". JP „ Karaula" d.o.o. za turizam, proizvodnju i usluge Kladanj je odobreno 20.000,00 KM za nabavku mašine za uređenje i tabanje ski staze, Udruženju „Pozorištu mladih Tuzle" Tuzla je odobreno 4.500,00 KM za refundaciju troškova predstave „Hanka", koja je realizovana u Republici Srbiji u periodu od 01.11-10.11.2022. godine, kao zvaničnom predstavniku Bosne i Hercegovine na Internacionalnom festivalu „Rapasagge 2022". Osim navedenog, odobreno je i 50.000,00 KM Rijasetu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u svrhu finansijske podrške za realizaciju projekta „Pod nebom vedre vjere – islam i Evropa u iskustvu Bosne".
Također, danas je odobreno i 27.792,71 KM Općinskim društvima „Preporod" na nivou Tuzlanskog kantona, na prijedlog Zajednice općinskih društava Tuzlanskog kantona, kao i 1.500,00 KM Udruženju građana „Sevdalija" Tuzla za sufinansiranje troškova organizacije koncerta povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine „Veče sevdaha".
Današnjom odlukom Vlada je pristupila dodjeli koncesije za eksploataciju tehničko-građevinskog kamena krečnjaka na lokalitetu kamenoloma „Stupari" u Kladnju privrednom društvu „T.S.E. Transporti Speciali Europei" d.o.o. Kladanj. Kao koncesor određeno je Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona, koje će preduzeti sve aktivnosti u postupku dodjele koncesije.
Na današnjoj sjednici Vlada je dala prethodnu saglasnost na prijedlog Odluke Upravnog odbora JU Univerziteta u Tuzli o oslobađanju troškova studija za Tamer Albadarina iz Palestine, studenta šeste godine integrisanog prvog i drugog ciklusa studija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Radi se o realizaciji dogovora iz prethodnih godina, a u vezi sa stipendiranjem palestinskih studenata, koji studiraju na Univerzitetu u Tuzli.
Na današnjoj sjednici Vlada je odredila Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak određuje da, kao stvarno nadležni organ uprave, preuzme i bude nosilac provođenja postupka javne rasprave na nacrt Zakona o upotrebi znakovnog jezika u Tuzlanskom kantonu, te nakon provedene javne rasprave o tome sačini odgovarajući izvještaj i dostavi ga Vladi Tuzlanskog kantona na razmatranje uz prijedlog predmetnog Zakona. Zaduženi su i svi drugi kantonalni organi i institucije koji, po prirodi predmetne oblasti koja se reguliše Zakonom, imaju odgovarajuće nadležnosti, da po procjeni i pozivu Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak, ili učestvuju u radu potrebnih radnih grupa ili dostavljaju neophodne podatke i informacije za izradu teksta prijedloga navedenog Zakona i potrebnih finansijskih sredstava za njegovo provođenje. Kao nadležni organ za praćenje realizacije primjene Zakona utvrdit će se Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak, kao i drugi nadležni kantonalni organi i institucije, svako u dijelu svojih zakonskih nadležnosti.
Na osnovu zahtjeva JZU Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović" Gračanica, Vlada je danas dala saglasnost na tekst Aneksa Sporazuma o sufinansiranju nabavke medicinske opreme, između Vlade Tuzlanskog kantona i JZU Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović", Gračanica. Naime, imajući u vidu da je Bolnici nedavno doniran EEG aparat kojeg je Bolnica planirala nabaviti iz sredstava koja je osigurala Vlada TK, ovim sporazumom omogućava se nabavka drugog uređaja, koji nije bio planiran prvobitnim Sporazumom.
Vlada je danas dala saglasnosti na odluke Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona o visini novčane naknade za rad Komisije za stavljanje i skidanje lijekova na liste lijekova u Tuzlanskom kantonu i Komisije za utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova u pogledu prostora, kadra i medicinsko tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti u javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama, privatne prakse u zdravstvenoj djelatnosti i specijalizovane trgovine za promet medicinskim sredstvima na malo.
Također, Vlada je dala saglasnost na iznos naknade predsjedniku i članovima interresorne Komisije za vršenje kontrole.
Danas je Vlada dala i saglasnosti JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla za prijem dva zaposlenika, spremačice, Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za prijem državnog službenika stručnog savjetnika za vođenje upravnog postupka i normativno pravne poslove u radni odnos, na neodređeno vrijeme. Također, saglasnost je data Uredu premijera TK da putem internog premještaja popuni radno mjesto državnog službenika, stručnog saradnik za pravne i opće poslove, kao i Javnoj ustanovi Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona za prijem stručnog saradnika za arheološko naslijeđe u radni odnos na određeno vrijeme na period do 6 mjeseci.
U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas imenovala privremeni Upravni odbor Javne ustanove Centar za autizam „Meho Sadiković" Tuzla, te donijela više rješenja o razrješenju i imenovanju školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.