Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Održana 38. redovna sjednica Vlade TK

29.11.2022

Vlada 29 11 2022Također, Vlada je usvojila Program finansijske konsolidacije i /ili restrukturiranja Javne zdravstvene ustanove Opće bolnice „ Dr. Mustafa Beganović" Gračanica za period 2022-2024., te dala saglasnost za korištenje transakcijskog računa za provođenje postupka finansijske konsolidacije i/ili restruktuiranja ove zdravstvene ustanove.
Naime, Zakonom o finansijskoj konsolidaciji i restrukturiranju javnih zdravstvenih ustanova za JZU Opća bolnica Gračanica predviđena su namjenska finansijska sredstva u iznosu od 4 miliona KM. Programom utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima-Transfer za sanaciju zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine" Vlade Federacije, JZU Općoj bolnici Gračanica je tokom ove planirano da se dodijeli 1.333.333,00 KM. U Programu finansijske konsolidacije JZU Opće bolnice Gračanica se navodi, da je utrošak namjenskih sredstava iz Budžeta Federacije BiH planiran za plaćanje dugovanja prema dobavljačima za isporučenu robu u iznosu od 205.863,00 KM, nabavku novog sanitetskog vozila sa opremom (145.000,00 KM), nabavku digitalnog monografskog sistema (352.708,20 KM), nabavku MRI uređaja (2.457.000,00 KM), rekonstrukciju, dogradnju i nadogradnju dijela objekta bolnice (751.446,30 KM), nabavku i ugradnju lifta (83.005,65 KM) i nabavku automatskog parnog sterilizatora (146.250,00 KM). Ukupan iznos planiranih nabavki je 4.141.246,15 KM od čega bi namjenska sredstva Vlade Federacije iznosila 4.000.000,00 KM, a ostala sredstva 141.246,15 KM. Navedenim investicijama stvorit će se znatno bolji uslovi za pružanje zdravstvenih usluga u Općoj bolnici Gračanica, a čime će se direktno doprinijeti i konsolidaciji stanja u ovoj javnoj zdravstvenoj ustanovi.

 

Ostale odluke
Kao i svakog mjeseca, Vlada danas utvrdila osnovice za obračun plaća i visine naknada za ishranu u toku rada budžetskih korisnika za oktobar 2022. godine.
Vlada je danas Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli dodijelila jednokratnu pomoć iz robnih rezervi. Radi se o korekciji količina u odnosu na Odluku o dodjeli koju je Vlada donijela na prošlosedmičnoj sjednici.