Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Aktivnosti Vlade

„16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja“

01.12.2022

Radionica MRSPP 01 01 12 2022Cilj radionice je jačanje saradnje institucija, ustanova i nevladinih organizacija u preventivnom djelovanju i postupanju u slučajevima nasilja u porodici, kao i implementacija odredbi Zakona o zaštiti od nasilja u porodici Federacije BiH, s posebnim akcentom na uspostavu koordinacionih tijela, izradu programa mjera za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici, te primjenu protokola o saradnji u ovoj oblasti.
Radionica je podržana i organizirana kroz aktivnosti Gender Centra Federacije BiH i provedbu projekta „Jačanje institucionalnih mehanizama za prevenciju, postupanje i zaštitu u slučajevima nasilja u porodici" koji se provodi u okviru UN Women programa „Standardi i angažman za spriječavanje nasilja nad ženama i porodičnog nasilja u Bosni i Hercegovini" faza II, a koji finansijski podržava Švedska razvojna agencija SIDA.
Ovim je dat i doprinos obilježavanju „16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja".
Na radionici su učestvovali članovi/ice Koordinacinog tima za praćenje realizacije Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici u TK 2019-2020. g. i Koordinacionog tima za praćenje realizacije Gender akcionog plana TK za period 2021-2024. g. Osim predstavnika Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK i Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine, učešće su uzeli predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva privrede, Foruma direktora centara za socijalni rad, Pedagoškog zavoda TK, Službe za zapošljavanje TK, Udruženja Vive žene i Amica Educa.