ZAKONI I UREDBE

 

 

2013.godina

 

Službene novine Tuzlanskog kantona broj 15/2013

 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i građenju
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kantonalnim administrativnim taksama i Tarifi kantonalnih administrativnih taksi
 • Zakon o izmjenama Zakona o osnivanju javne ustanove Disciplinski centar za maloljetnike Tuzlanskog kantona
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

Službene novine Tuzlanskog kantona broj 5/2013

 • Zakon o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona

Službene novine Tuzlanskog kantona broj 4/2013

 • Zakon o izmjeni Zakona o prostornom uređenju i građenju

Službene novine Tuzlanskog kantona broj 3/2013

 • Zakon o izmjeni Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava

Službene novine Tuzlanskog kantona broj 1/2013

 • Zakon o dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Zaštićeni pejzaž „Konjuh"
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama

2012.godina

 

Službene novine Tuzlanskog kantona broj 14/2012

 • Zakon o javno-privatnom partnerstvu

Službene novine Tuzlanskog kantona broj 13/2012

 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu
 • Izmjene i dopune Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012.godinu
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju

Službene novine Tuzlanskog kantona broj 12/2012

 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju sankcija

Službene novine Tuzlanskog kantona broj 10/2012

 • Zakon o inspekcijama Tuzlanskog kantona (prečišćeni tekst)

Službene novine Tuzlanskog kantona broj 9/2012

 • Zakon o izmjenama Zakona o osnivanju Javnog preduzeća "Međunarodni aerodrom Tuzla"
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama
 • Zakon o preuzimanju dijela osnivačkih prava i obaveza nad Centrom za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama Smoluća
 • Zakon o šumama

Službene novine Tuzlanskog kantona broj 8/2012

 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Radio-televiziji Tuzlanskog kantona
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama Tuzlanskog kantona

Službene novine Tuzlanskog kantona broj 6/2012

 • Zakon o kantonalnim administrativnim taksama i Tarifi kantonalnih administrativnih taksi

Službene novine Tuzlanskog kantona broj 5/2012

 • Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji s djecom (prečišćeni tekst)
 • Zakon o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji

Službene novine Tuzlanskog kantona broj 3/2012

 • Zakon o izvršenju Proračuna Tuzlanskog kantona za 2012. godinu
 • Proračun Tuzlanskog kantona za 2012. godinu

Službene novine Tuzlanskog kantona broj 2/2012

 • Zakon o prestanku važenja Zakona o radu
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju u Tuzli
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjim poslovima Tuzlanskog kantona

Službene novine Tuzlanskog kantona broj 1/2012

 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju prava i obveza osnivača prema Muzeju istočne Bosne u Tuzli
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju prava i obveza osnivača prema Zavodu za zaštitu i korištenje kulturno-povijesnog i prirodnog naslijeđa Tuzla
 • Zakon o dopuni Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji
 • Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti
 • Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu na području Tuzlanskog kantona
 • Zakon o javnom okupljanju

2009. godina

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv