Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Tuzlanskog kantona

 

 

Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Tuzlanskog kantona


Adresa: Džafer mahala broj 51, Tuzla
Telefon: ++ 387 (0)35 283 560
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Sekretar: Muamer Šljivić

Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Tuzlanskog kantona (u daljem tesktu: Ured) vrši stručne, operativne i administrativno tehničke poslove u vezi sa:
- aktivnostima na prevenciji korupcije, kao i prikupljanju podataka i prijavljivanju nadležnima uočenih koruptivnih aktivnosti u Tuzlanskom kantonu;
- kontrolom javnih nabavki koja podrazumijeva kontrolu zakonitosti i kontrolu svrsishodnosti svih javnih nabavki koje provode ugovorni organi čiji je osnivač Tuzlanski kanton;
- uspostavljanjem, provođenjem i kontrolom sistema upravljanja kvalitetom u organima uprave i službama Tuzlanskog kantona.
- Za potrebe provođenja aktivnosti iz utvrđenih nadležnosti Ured uspostavlja i upravlja jedinstvenim antikorupcionim informacionim sistemom.

 

Ured inicira, uspostavlja i vodi sljedeće registre:
- e - registar javnih nabavki
- e - registar zaposlenih u javnom sektoru
- e - registar subvencija i podsticaja
- druge registre i evidencije kojima se unapređuje efikasnost i obezbjeđuje transparentnost rada institucija.

 

Aktivnosti Ureda na prevenciji korupcije kao i prikupljanju podataka i informisanju nadležnih o uočenim radnjama koje mogu imati koruptivne elemente odnose se na:
- provođenje, praćenje i nadzor nad provođenjem antikorupcionih politika utvrđenih zakonskim i podzakonskim propisima;
- organizovanje aktivnosti u vezi sa prevencijom korupcije, kao i prijavljivanjem korupcije i koruptivnih aktivnosti;
- unapređenje i širenje znanja o sprečavanju korupcije;
- davanje preporuka i smjernica za provedbu propisa i strateških dokumenata iz domena borbe protiv korupcije;
- koordinaciju između svih subjekata obuhvaćenih strateškim planovima borbe protiv korupcije kao i saradnju i koordinaciju sa Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije i ostalim pravnim subjektima, organima i organizacijama koje su nadležne u postupanju u oblasti borbe protiv korupcije, kao i pravosudnim organima;
- prikupljanje podataka o realizaciji aktivnosti iz domena borbe protiv korupcije (utvrđenih propisima, akcionim planovima i drugim strateškim dokumentima i/ili aktima Vlade) od svih kantonalnih institucija navedenih
- objedinjavanje prikupljenih podataka, sačinjavanje analize i informisanje nadležnih u skladu sa ovom uredbom;
- postupanje po prijavama prema institucijama u svrhu provjere, prikupljanja podataka i prosleđivanja istih nadležnim organima i institucijama;
- uspostavljanje i upravljanje bazama podataka koje za cilj imaju prevenciju ili otkrivanje koruptivnih aktivnosti;
- organizovanje okruglih stolova, medijskih i drugih kampanja, te edukativnih i ostalih aktivnosti usmjerenih na prevenisanje i suzbijanje koruptivnih aktivnosti;
- predlaganje izmjena i dopuna propisa i strateških dokumenata Vladi, a koji se odnose na segment borbe protiv korupcije.

 

Kontrola javnih nabavki podrazumijeva kontrolu planiranja javnih nabavki, kontrolu provođenja postupaka javnih nabavki i realizacije ugovora o javnim nabavkama, a naročito kontrolu zakonitosti i svrsishodnosti:
- budžetske opravdanosti planirane nabavke;
- plana nabavke i svih odnosnih pitanja;
- izvršenog istraživanja tržišta;
- pripreme tenderske dokumentacije;
- svih aktivnosti vezanih za vođenje postupka javne nabavke od trenutka pokretanja postupka do zaključenja ugovora o javnoj nabavci uključujući i stanje žalbenih postupaka;
- zaključenih ugovora o javnoj nabavci;
- toka izvršenja ugovora o javnoj nabavci;
- izvršenih i plaćenih ugovora o javnoj nabavci.

 

Aktivnosti Ureda na uspostavljanju, provođenju i kontroli sistema upravljanja kvalitetom u organima uprave i službama Tuzlanskog kantona odnose se i na:
- analizu procesa rada kantonalnih organa uprave, kantonalnih upravnih organizacija i stručnih službi;
- izradu potrebne dokumentacije za kvalitet;
- pripremanje i predlaganje odluka u vezi sa sistemom upravljanja kvalitetom i drugim odgovarajućim standardima;
- ostvarivanje saradnje sa nevladinim sektorom, u ime Vlade i iniciranje donošenja akata za provođenje Sporazuma o saradnji Vlade i nevladinog sektora u Tuzlanskom kantonu;
- saradnju i koordinaciju sa konsultantskim i certifikacijskim firmama;
- kontrolu provođenja, održavanja i unapređenja sistema upravljanja kvalitetom i drugih odgovarajućih standarda;
- koordinaciju sistema upravljanja kvalitetom i drugih odgovarajućih standarda u kantonalnim organima;
- obavljanje i drugih stručnih i administrativnih poslova koji se odnose na uvođenje i održavanje sistema upravljanja kvalitetom i drugih odgovarajućih standarda.

 

Ured uspostavlja i vodi Registar podataka o nositeljima javnih funkcija i imovini koji predstavlja elektronsku zbirku podataka o imovini nositelja javnih funkcija u Tuzlanskom kantonu i dio je jedinstvenog antikorupcionog informacionog sustava kojeg uspostavlja i vodi Ured.

 

Uredom rukovodi sekretar Ureda.

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv