KANTONALANA UPRAVA ZA ŠUMARSTVO

 
Adrea: 2. oktobra br. 6, Tuzla
Tel.: ++387 (0) 35 318 490
Fax: ++387 (0) 35 318 490

 

Rukovodeći državni službenici:

 

- DIREKTOR UPRAVE: Omazić Kadrija 


Kantonalna uprava za šumarstvo vrši stručne i druge poslove koji se odnose na:

 •  prikupljanje podataka i vođenje baze podataka o stanju i razvoju svih šuma i vođenje katastra šuma i šumskog zemljišta na području Kantona;
 •  pripremu kantonalnog šumsko-razvojnog plana i podnošenje tog plana Ministarstvu;
 •  praćenje dinamike poslova na izradi šumskogospodarskih osnova i njihove realizacije;
 •  vođenje evidencije objekata za proizvodnju i doradu šumskog sjemena i proizvođača šumskog i ukrasnog drveća i grmlja;
 •  obavljanje poslova izvještajno-dojavne službe, praćenje stanja i stepena oštećenosti šuma i o tome obavještavanje Federalne uprave za šumarstvo;
 •  obezbjeđenje neposredne zaštite šuma putem čuvarske službe;
 •  ustupanje poslova kantonalnom šumsko-privrednom društvu u pogledu gospodarenja šumama i šumskim zemljištem u državnom vlasništvu i praćenje izvršenja ugovorenih obaveza;
 • praćenje realizacije programa integralne zaštite šuma;
 •  usaglašavanje šumskogospodarske osnove sa prostornim planovima, vodoprivrednim osnovama, lovno-privrednim osnovama, evidencijama koje se vode u Zavodu za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa i federalnim programom upravljanja mineralnim  sirovinama i planovima upravljanja pojedinim mineralnim sirovinama;
 • davanje mišljenja na šumskogospodarske osnove;
 • praćenje ekonomskog stanja šumarstva na području Kantona i dostavljanje podataka Federalnoj upravi za šumarstvo;
 • pripremu i izradu programa iz oblasti šumarstva, koji se finansiraju ili sufinansiraju iz namjenskog fonda Kantona;
 • učestvovanje u izradi stručnog mišljenja za proglašenje zaštitnih i šuma sa posebnom namjenom, na način propisan federalnim Zakonom o šumama;
 • provođenje programa i podsticanje naučno-istraživačke djelatnosti, organiziranje savjetovanja i pružanje stručne pomoći kantonalnom šumsko-privrednom društvu;
 • izradu planova za izgradnju i održavanje šumskih cesta i zaštitu izvorišta i vodotoka unutar šumskih resursa uz saglasnost nadležnog organa za poslove vodoprivrede;
 • prati provođenje primjene jedinstvenih cijena šumskih proizvoda;
 • upoznavanje javnosti sa stanjem šuma i izdavanje odgovarajuće stručno-popularne publikacije o stanju šuma i njihovom značaju;
 • izradu godišnjeg plana rada, finansijskog plana i godišnjeg izvještaja i dostavljanja istih Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;
 • obavljanje i drugih poslova i zadataka koji proizilaze iz federalnog Zakona o šumama ili po zahtjevu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.”


 
Adrea: 2. oktobra br. 6, Tuzla
Tel.: ++387 (0) 35 318 490
Fax: ++387 (0) 35 318 490

 

Rukovodeći državni službenici:

 

- DIREKTOR UPRAVE: Omazić Kadrija 


Kantonalna uprava za šumarstvo vrši stručne i druge poslove koji se odnose na:

 •  prikupljanje podataka i vođenje baze podataka o stanju i razvoju svih šuma i vođenje katastra šuma i šumskog zemljišta na području Kantona;
 •  pripremu kantonalnog šumsko-razvojnog plana i podnošenje tog plana Ministarstvu;
 •  praćenje dinamike poslova na izradi šumskogospodarskih osnova i njihove realizacije;
 •  vođenje evidencije objekata za proizvodnju i doradu šumskog sjemena i proizvođača šumskog i ukrasnog drveća i grmlja;
 •  obavljanje poslova izvještajno-dojavne službe, praćenje stanja i stepena oštećenosti šuma i o tome obavještavanje Federalne uprave za šumarstvo;
 •  obezbjeđenje neposredne zaštite šuma putem čuvarske službe;
 •  ustupanje poslova kantonalnom šumsko-privrednom društvu u pogledu gospodarenja šumama i šumskim zemljištem u državnom vlasništvu i praćenje izvršenja ugovorenih obaveza;
 • praćenje realizacije programa integralne zaštite šuma;
 •  usaglašavanje šumskogospodarske osnove sa prostornim planovima, vodoprivrednim osnovama, lovno-privrednim osnovama, evidencijama koje se vode u Zavodu za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa i federalnim programom upravljanja mineralnim  sirovinama i planovima upravljanja pojedinim mineralnim sirovinama;
 • davanje mišljenja na šumskogospodarske osnove;
 • praćenje ekonomskog stanja šumarstva na području Kantona i dostavljanje podataka Federalnoj upravi za šumarstvo;
 • pripremu i izradu programa iz oblasti šumarstva, koji se finansiraju ili sufinansiraju iz namjenskog fonda Kantona;
 • učestvovanje u izradi stručnog mišljenja za proglašenje zaštitnih i šuma sa posebnom namjenom, na način propisan federalnim Zakonom o šumama;
 • provođenje programa i podsticanje naučno-istraživačke djelatnosti, organiziranje savjetovanja i pružanje stručne pomoći kantonalnom šumsko-privrednom društvu;
 • izradu planova za izgradnju i održavanje šumskih cesta i zaštitu izvorišta i vodotoka unutar šumskih resursa uz saglasnost nadležnog organa za poslove vodoprivrede;
 • prati provođenje primjene jedinstvenih cijena šumskih proizvoda;
 • upoznavanje javnosti sa stanjem šuma i izdavanje odgovarajuće stručno-popularne publikacije o stanju šuma i njihovom značaju;
 • izradu godišnjeg plana rada, finansijskog plana i godišnjeg izvještaja i dostavljanja istih Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;
 • obavljanje i drugih poslova i zadataka koji proizilaze iz federalnog Zakona o šumama ili po zahtjevu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.”


Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv