KANTONALNI ZAVOD ZA PRUŽANJE PRAVNE POMOĆI

 

ZPPP logo 

Adresa: Džafer mahala 51., 75 000 Tuzla
Brojevi telefona:++ 387 (0)35 369-391 
Broj fax-a: ++ 387 (0)35 369-391
E-mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.


Zavod je samostalna upravna organizacija Tuzlanskog kantona, koja se osniva i čija se nadležnost utvrđuje Zakonom o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 17/00, 3/01, 12/03, 10/05 i 3/08).

Organizacija i način funkcioniranja Zavoda regulisani su Zakonom o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Slu`bene novine Federaciji BiH”, broj: 35/05) i odredbama ovog Zakona.

Zavod osigurava pružanje pravne pomoći građanima slabog imovnog stanja, na način i pod uslovima utvrđenim ovim Zakonom.

U okviru svojih nadležnosti Zavod omogućava građanima slabog imovnog stanja, ostvarivanje prava garantovanih ustavom, zakonima, kao i drugim propisima.

Pravna pomoć je oblik ostvarivanja prava građana na jednak pristup pravdi i na pravično suđenje.

Zavod je samostalan u izvršavanju poslova iz svoje nadležnosti.

Rad Zavoda se zasniva na načelima na kojima se zasniva rad organa državne službe: zakonitosti, transparentnosti, javnosti, odgovornosti, efikasnosti, ekonomičnosti, profesionalnoj nepristrasnosti i političkoj nezavisnosti.

Zavod je dužan najmanje jednom godišnje podnijeti izvještaj o svom radu Vladi Tuzlanskog kantona i Skupštini Tuzlanskog kantona.

Prilikom prijema, evidentiranja i raspoređivanja predmeta, kao i njihovog arhiviranja, postupa se u skladu sa propisima o kancelarijskom i arhivskom poslovanju organa državne službe.

Zavod osigurava pružanje pravnih savjeta, sastavljanje podnesaka i isprava, odbrane i zastupanja građana slabog imovnog stanja i preduzima sve radnje pred Kantonalnim sudom i općinskim sudovima na području Kantona, Kantonalnim tužilaštvom Kantona, kao i drugim organima Kantona.

Direktor Zavoda  i pomoćnici direktora Zavoda, uz prethodnu saglasnost direktora, kao pravni zastupnici, mogu poduzimati radnje i pred drugim pravosudnim organima van područja Kantona.

Pružanje pravne pomoći iz nadležnosti Zavoda vrše direktor i pomoćnici direktora, kao pravni zastupnici.

Pravni zastupnik preduzima sve radnje i učestvuje u svim fazama postupka do okončanja postupka.

Pravni zastupnik ne može zastupati više od jedne stranke u jednom predmetu.

 

v.d. direktor:

Nihad Avdić

Adresa:

Džafer mahala 51., 75 000 Tuzla

Brojevi telefona:

++ 387 (0)35 369-391 

Broj fax-a:

++ 387 (0)35 369-391  

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Odjeljenje za krivični postupak:

 

Pomoćnik direktora za krivični postupak:

Binamir Šakić

Stručni savjetnik za krivični postupak:

Mevluda Kalender

Odjeljenje za parnični postupak:

 

Pomoćnik direktora za parnični postupak:

Faruk Huskanović

 

 

 

 

 

Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći u Tuzli je počeo sa radom 01.07.2009.godine, a nakon stupanja na snagu Zakona o pružanju pravne pomoći („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj 10/08). Zavod u organizaciji kantonalne uprave ima status samostalne upravne organizacije, a uposlenici imaju status državnog službenika (pravni zastupnici i stručni savjetnik) i namještenika.

Osnovni cilj zakonodavca pri osnivanju Zavoda bio je institucionalno pružanje besplatne pravne pomoći licima slabog imovnog stanja, tačnije osobama kojima pravda nije dostupna i koji svoje pravne interese ne mogu ostvariti putem punomoćnika-advokata po važećoj advokatskoj Tarifi o nagradama i naknadi troškova za rad advokata i Zakonu o izmjeni i dopuni Zakona o advokaturi  (“Službene novine F BiH“, broj 18/05 ), a  iz razloga nedostatka finansijskih sredstava.

Osnivanje i početak rada Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći u Tuzli jedna je od najhumanijih gesti Skupštine i Vlade Tuzlanskog kantona, odnosno Ministarstva za pravosuđe i upravu Tuzlanskog kantona.

 

 

ZPPP logo 

Adresa: Džafer mahala 51., 75 000 Tuzla
Brojevi telefona:++ 387 (0)35 369-391 
Broj fax-a: ++ 387 (0)35 369-391
E-mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.


Zavod je samostalna upravna organizacija Tuzlanskog kantona, koja se osniva i čija se nadležnost utvrđuje Zakonom o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 17/00, 3/01, 12/03, 10/05 i 3/08).

Organizacija i način funkcioniranja Zavoda regulisani su Zakonom o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Slu`bene novine Federaciji BiH”, broj: 35/05) i odredbama ovog Zakona.

Zavod osigurava pružanje pravne pomoći građanima slabog imovnog stanja, na način i pod uslovima utvrđenim ovim Zakonom.

U okviru svojih nadležnosti Zavod omogućava građanima slabog imovnog stanja, ostvarivanje prava garantovanih ustavom, zakonima, kao i drugim propisima.

Pravna pomoć je oblik ostvarivanja prava građana na jednak pristup pravdi i na pravično suđenje.

Zavod je samostalan u izvršavanju poslova iz svoje nadležnosti.

Rad Zavoda se zasniva na načelima na kojima se zasniva rad organa državne službe: zakonitosti, transparentnosti, javnosti, odgovornosti, efikasnosti, ekonomičnosti, profesionalnoj nepristrasnosti i političkoj nezavisnosti.

Zavod je dužan najmanje jednom godišnje podnijeti izvještaj o svom radu Vladi Tuzlanskog kantona i Skupštini Tuzlanskog kantona.

Prilikom prijema, evidentiranja i raspoređivanja predmeta, kao i njihovog arhiviranja, postupa se u skladu sa propisima o kancelarijskom i arhivskom poslovanju organa državne službe.

Zavod osigurava pružanje pravnih savjeta, sastavljanje podnesaka i isprava, odbrane i zastupanja građana slabog imovnog stanja i preduzima sve radnje pred Kantonalnim sudom i općinskim sudovima na području Kantona, Kantonalnim tužilaštvom Kantona, kao i drugim organima Kantona.

Direktor Zavoda  i pomoćnici direktora Zavoda, uz prethodnu saglasnost direktora, kao pravni zastupnici, mogu poduzimati radnje i pred drugim pravosudnim organima van područja Kantona.

Pružanje pravne pomoći iz nadležnosti Zavoda vrše direktor i pomoćnici direktora, kao pravni zastupnici.

Pravni zastupnik preduzima sve radnje i učestvuje u svim fazama postupka do okončanja postupka.

Pravni zastupnik ne može zastupati više od jedne stranke u jednom predmetu.

 

v.d. direktor:

Nihad Avdić

Adresa:

Džafer mahala 51., 75 000 Tuzla

Brojevi telefona:

++ 387 (0)35 369-391 

Broj fax-a:

++ 387 (0)35 369-391  

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Odjeljenje za krivični postupak:

 

Pomoćnik direktora za krivični postupak:

Binamir Šakić

Stručni savjetnik za krivični postupak:

Mevluda Kalender

Odjeljenje za parnični postupak:

 

Pomoćnik direktora za parnični postupak:

Faruk Huskanović

 

 

 

 

 

Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći u Tuzli je počeo sa radom 01.07.2009.godine, a nakon stupanja na snagu Zakona o pružanju pravne pomoći („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj 10/08). Zavod u organizaciji kantonalne uprave ima status samostalne upravne organizacije, a uposlenici imaju status državnog službenika (pravni zastupnici i stručni savjetnik) i namještenika.

Osnovni cilj zakonodavca pri osnivanju Zavoda bio je institucionalno pružanje besplatne pravne pomoći licima slabog imovnog stanja, tačnije osobama kojima pravda nije dostupna i koji svoje pravne interese ne mogu ostvariti putem punomoćnika-advokata po važećoj advokatskoj Tarifi o nagradama i naknadi troškova za rad advokata i Zakonu o izmjeni i dopuni Zakona o advokaturi  (“Službene novine F BiH“, broj 18/05 ), a  iz razloga nedostatka finansijskih sredstava.

Osnivanje i početak rada Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći u Tuzli jedna je od najhumanijih gesti Skupštine i Vlade Tuzlanskog kantona, odnosno Ministarstva za pravosuđe i upravu Tuzlanskog kantona.

 

Djelokrug rada:

Osnovni zadatak Zavoda, a u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj 3/08) i Zakona o pružanju pravne pomoći („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj 10/08), jeste pružanje besplatne pravne pomoći građanima Tuzlanskog kantona, a isključivo osobama lošeg imovnog stanja, odnosno licima koja, prema svom i općem imovinskom stanju, nemaju sredstava niti mogućnosti dobivanja zajma ili drugih sredstava da plate advokata i snose sve ostale troškove zastupanja bez štete za nužno izdržavanje sebe i svoje porodice, a koja lica u svrhu dokazivanja svojstva da su osobe lošeg imovnog stanja dostavljaju potrebnu dokumentaciju.

 

U svrhu dokazivanja svojstva da su osobe lošeg imovnog stanja, stranke su dužne dostaviti slijedeću dokumentaciju:

1. uvjerenje iz katastra nekretnina da ne posjedujem nekretnine,

2. uvjerenje iz zemljišno-knjižnog ureda da nije upisan-a kao vlasnik nekretnina,

3. izjavu o zajedničkom domaćinstvu,

4. potvrda o prebivalištu,

5. obavještenje da je uveden-na u evidenciju prebivališta – boravišta (novijeg datuma),

6. uvjerenje službe za zapošljavanje da je nezaposleno lice, ili

7. uvjerenje Centra za socijalni rad da je lice koje po osnovu socijalne zaštite ostvarujem pravo na stalnu novčanu pomoć, ili

8. uvjerenje Centra za socijalni rad da je dijete bez roditeljskog staranja, ili

9. penzijski ček o isplati posljednje isplaćene penzije u BiH ili inostranstvu do podnošenja zahtjeva.

 

Slijedom naprijed navedenog, osnovni zadaci Zavoda su:

· davanje usmenih pravnih savjeta;

· sastavljanje različitih podnesaka (tužbe, žalbe, molbe, zahtjevi, prigovori, predstavke i drugo);

· sastavljanje različitih isprava;

· odbrane u krivičnom postupku i zastupanja stranaka – fizičkih osoba u postupcima pred nadležnim organima;

· preduzimanje drugih radnji u cilju zaštite prava i pravnih interesa korisnika pravne zaštite.

 

Pravni zastupnici Zavoda zastupaju stranke u krivičnim i parničnim postupcima pred svim općinskim sudovima na području Tuzlanskog kantona, Kantonalnim sudom i Kantonalnim tužilaštvom, kao i pred drugim organima Kantona. Direktor Zavoda i pomoćnici direktora Zavoda, uz prethodnu saglasnost direktora, kao pravni zastupnici, mogu poduzimati radnje i pred drugim pravosudnim organima van područja Kantona. Pravni zastupnici Zavoda zastupaju građane slabog imovnog stanja u krivičnom, praničnom, prekršajnom, upravnom postupku, kao i u postupcima propisanim posebnim zakonima.

Svim licima sa prebivalištem na području Tuzlanskog kantona, koja se obrate Zavodu i ispunjavaju kriterije za korištenje besplatne pravne pomoći, ukazaće se stručna pravna pomoć koja se sastoji od sastavljanja podnesaka ili davanja pravnih savjeta o načinu rješavanja njihovih pravnih problema, a nakon što se obavi intervju sa podnositeljem zahtjeva, odnosno izvrši analiza svakog konkretnog predmeta.

Zavod u svom radu ostvaruje zadane ciljeve i svoj rad prilagođava trenutačnim potrebama i promjenama u našem društvu sa ciljem da se angažman uposlenika Zavoda iskoristi na način da se pruži što kvalitetnija usluga građanima Kantona koji nisu u mogućnosti sami sebi obezbijediti pravnu pomoć i pristup sudu, a što ima za posljedicu jačanje pravne sigurnosti i vladavine zakona u našem društvu.

 

Budući ciljevi i zadaci Zavoda:

U cilju poboljšanja kvaliteta usluga koje pruža Zavod, kao i kontinuiranog praćenja novih i izmjena postojećih propisa, kao i praćenje sudske prakse, državni službenici Zavoda se kontinuirano stručno usavršavaju pohađanjem seminara iz svih oblasti prava.

Finansijski pokazatelji o dosadašnjem radu Zavoda, pokazuju da su ušteđena značajna finansijska sredstva budžeta Tuzlanskog kantona i sasvim je opravdano očekivati da će u narednim periodima uštede biti i veće.

 

I u narednom periodu uposlenici Zavoda će pružati stručnu i kvalitetnu pravnu pomoć licima lošeg imovnog stanja kako bi im se omogućio ravnopravan pristup pravdi putem pružanja besplatne pravne pomoći, a što doprinosi jačanju zakonitosti i vladavini prava, kroz  profesionalan i stručan angažman pravnih zastupnika, kako u krivičnim postupcima pred nadležnim sudovima, u odbranama po službenoj dužnosti, tako i u parničnim postupcima po zahtjevima korisnika usluga Zavoda, odnosno po angažmanu uposlenika Zavoda od strane nadležnih sudova našeg Kantona, u slučajevima predviđenim naprijed navedenim zakonima.

 

Na kraju, posebno se napominje da će pravni zastupnici Zavoda, pored kontinuiranog stručnog usavršavanja i angažovanja u krivičnim i parničnim postupcima, raditi i na održavanju dobrih profesionalnih odnosa sa svim sudovima na području Kantona i Kantonalnim tužilaštvom, kao i sa drugim organima, institucijama i ustanovama, a sve u cilju davanja svog doprinosa efikasnosti pravosuđa.

 

Zakonska legislativa:

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj 3/08),
- Zakon o pružanju pravne pomoći („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj 10/08),

Pravilnici:

- Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju

- Zaključak CAF model (22/02/2021)

- Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći Tuzla broj: 16/1-34-12981/09 od 07.08.2009.godine.

- Pravilnik o radnim odnosima Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći Tuzla broj: 16/1-34-756/10 od 13.01.2010.godine,

- Pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći Tuzla broj: 16/1-14-27868/09 od 19.10.2009.godine.

 

Javne nabavke:

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv