PRAVOBRANITELJSTVOAdresa: Aleja Alije Izetbegovića, Tuzla
TEL. 250-113, 250-588


Pravobraniteljstvo je poseban organ Tuzlanskog kantona, odnosno općine koji, sukladno propisima, poduzima određene mjere u svrhu pravne zaštite imovine i imovinskih interesa Kantona, odnosno općina.

Pravnu zaštitu imovine i imovinskih interesa Kantona obavlja Kantonalno pravobraniteljstvo koje se utemeljuje zakonom.

Pravnu zaštitu imovine i imovinskih interesa općine obavlja općinsko pravobraniteljstvo koje, dlukom, utemeljuje općinsko vijeće, ukoliko obavljanje ovih poslova ne povjeri Kantonalnom pravobraniteljstvu.

Pravobraniteljstvo obavlja i druge poslove određene zakonom.

Pravobraniteljstvo svoju funkciju obavlja samostalno sukladno ustavu, a na temelju zakona, drugih propisa i općih akata.

Kantonalni i općinski organi, gospodarska društva i druge pravne osobe obvezni su nadležnom pravobraniteljstvu dostavljati podatke i obavještenja o ugrožavanju, narušavanju ili osporavanju prava i stvari u vlasništvu Kantona, odnosno općine, u svrhu poduzimanja pravnih radnji na koje je pravobraniteljstvo ovlašćeno.

Organi i pravne osobe iz prethodnog stavka ovog članka, obvezni su, na zahtjev pravobraniteljstva dostaviti podatke, obavještenja i spise koji su mu potrebni za poduzimanje radnji na koje je ovlašćeno.

Pored pravnih radnji koje pravobraniteljstvo poduzima na temelju podataka i obavještenja dobijenih shodno odredbama, pravobraniteljstvo poduzima pravne radnje za ostvarivanje funkcije ovog zakona i po službenoj dužnosti.

Na radne odnose državnih službenika i namještenika u pravobraniteljstvu, shodno se primjenjuju propisi o radnim odnosima državnih službenika i namještenika u organima uprave.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv