Pojedini dokumenti su u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. adobe reader


LISTA INVALIDSKIH SPORTSKIH KLUBOVA ČIJE SU PRIJAVE NEPOTPUNE, NEBLAGOVREMENE I NEOSNOVANE

Na osnovu odredbe člana 19. stav (3) Odluke o sufinansiranju troškova učešća, organizovanja i održavanja sposrtskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 13/22), Komisija za razmatranje prijava po raspisanom Javnom pozivu za dodjelu finansijskih sredstava u troškovima učešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu za 2023. godinu ističe:

LISTU INVALIDSKIH SPORTSKIH KLUBOVA ČIJE SU PRIJAVE NEPOTPUNE, NEBLAGOVREMENE I NEOSNOVANE

 

RANG LISTA invalidskih sportskih klubova

Na osnovu odredbi člana člana 19. stav (1) i (2) Odluke o sufinansiranju troškova učešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 13/22) u daljem tekstu: Odluka, Komisija za razmatranje prijava po raspisanom Javnom pozivu za dodjelu finansijskih sredstava u troškovima učešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu za 2023. godinu, ističe:

RANG LISTU
invalidskih sportskih klubova

Javni oglas za pokušaj sporazumnog prenosa prava vlasništva na nekretninama

Na osnovu odredbe člana 23. Zakona o eksproprijaciji („Službene novine Federacije BiH" br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), a u skladu sa članom 92. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH" br. 2/98, 48/99), Odluke o utvrđivanju javnog interesa Gradskog vijeća Grada Gradačca broj: 01-04-394/22 od 29.12.2022.godine, JU Direkcija regionalnih cesta TK upućuje:

JAVNI OGLAS
za pokušaj sporazumnog prenosa prava vlasništva na nekretninama


I


Odlukom o utvrđivanju javnog interesa Gradskog vijeća Grada Gradačca broj: 01-04-394/22 od 29.12.2022.godine, utvrđen je javni interes za izgradnju pješačke staze (trotoara) pored regionalne ceste R 465 Kerep- Zelinja (granica FBIH), dionica: od raskršća za Toke do raskršća za Međiđu u Kerepu u dužini cca L=1.400,00.
Odlukom o utvrđivanju javnog interesa određeno je da je korisnik potpune eksproprijacije Javna ustanova Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona...

 

Javni oglasza pokušaj sporazumnog prenosa prava vlasništva na nekretninama

Javni oglas za pokušaj sporazumnog prenosa prava vlasništva na nekretninama

Na osnovu odredbe člana 23. Zakona o eksproprijaciji („Službene novine Federacije BiH" br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), a u skladu sa članom 92. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH" br. 2/98, 48/99), Odluke o utvrđivanju javnog interesa sanacije kosine na regionalnoj cesti R 455a Svatovac- Živinice- Zelenika st.km. 6+430 Gradskog vijeća Grada Živinice, broj: 06-04-205/2023 od 26.01.2023. godine, JU Direkcija regionalnih cesta TK upućuje:

JAVNI OGLAS
za pokušaj sporazumnog prenosa prava vlasništva na nekretninama


I

Odlukom o utvrđivanju javnog interesa Gradskog vijeća Grada Živinice broj: 06-04-205/2023 od 26.01.2023.godine, utvrđen je javni interes za sanacije kosine na regionalnoj cesti R 455a Svatovac- Živinice- Zelenika na st. km. 6+430.
Odlukom o utvrđivanju javnog interesa određeno je da je korisnik potpune eksproprijacije Javna ustanova Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona...

 

Javni oglas za pokušaj sporazumnog prenosa prava vlasništva na nekretninama

 

OBAVJEŠTENJE O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

 

Na osnovu člana 52. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14 i 59/22 – u daljem tekstu: Zakon) Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona – kao Ugovorni organ obavještava da u smislu stavova (2) do (6) ovog člana Zakona ne postoje subjekti s kojima je predstavnik ugovornog organa, ili s njim povezane osobe, u sukobu interesa, a što je utvrđeno na osnovu Izjava koje su prikupljene i date u skladu sa odredbama stava (6) navedenog člana Zakona.

Interni oglas - Viši samostalni referent za opće i tehničke poslove

 

U skladu sa članom 72. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/17, 10/17, 10/18, 14/18, 8/21, 10/22 i 14/22), obavještavamo Vas da je Ured Vlade Tuzlanskog kantona objavio Interni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme dana 10.03.2023. godine na oglasnoj tabli i službenoj web stranici Vlade Tuzlanskog kantona.

U prilogu ovog akta dostavljamo Vam kopiju objavljenog Internog oglasa kako bi ste isti mogli postaviti na Vašu oglasnu tablu.

 

SEKRETAR VLADE

Enver Ćosićkić

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv