Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Održana 35. redovna sjednica Vlade TK

10.08.2021

U pismu se, između ostalog, navodi da „Vlada TK kao i resorna ministrastva čija su djelovanja povezana s djelatnostima koja su u okviru poizvodnog procesa TE „Tuzla" kao i svi dobronamjerni ljudi našeg kantona, Federacije BiH i cijele Bosne i Hercegovine s pažnjom prate informacije koje stižu iz različitih službenih i neslužbenih izvora a koje se tiču nastavka izgradnje bloka 7 u TE „Tuzla" kao i kompletne sudbine proizvodnje električne i toplotne energije na sadašnjem lokalitetu Termoelektrane „Tuzla". Vlada TK stoga od JP Elektroprivreda BiH i direktora Termoelektrane Tuzla traži da u razumnom roku proslijedite kompletnu informaciju koja treba da sadrži elemente o trenutnom statusu bloka 7 sa aktuelnom problematikom, viđenje relevantnih institucija o daljem načinu rada TE „Tuzla" kao proizvođača električne/toplinske energije, odnosno tehnološke pare za industrijske potrošače sa procjenom sigurnosti opskrbe potrošača, moguće posljedice /u slučaju da se blok 7 izgradi, odnosno da se odustane od izgradnje/ sa eventualnim reperkusijama u oba slučaja te ostale relevantne stvari a koje mogu poslužiti Vladi TK i resornim ministrastvima".

10082021- 35 red sjed

Pomlađivanje kadra na Univerzitetu u Tuzli

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost JU Univerzitet u Tuzli za raspisivanje konkursa sa zasnivanjem radnog odnosa za 13 saradnika i jednog nastavnika. Ekonomskom fakultetu odobren je prijem saradnika u zvanje viši asistent za užu naučnu oblast Ekonomska teorija i politika.
Filozofski fakultet iskazao je potrebu za nastavnikom za užu naučnu oblast Politologija te četiri saradnika u zvanje viši asistent za uže naučne oblasti: Psihologija, Sociologija, Lingvistika i Pedagogija.
Medicinskom fakultetu odobren je prijem saradnika (asistent) za nastavni predmet Anatomije i neuroanatomija (2 izvršioca) dok je Prirodno-matematičkom fakultetu omogućen prijem saradnika u saradničko zvanje asistent za uže naučne oblasti Opća i eksperimentalna fizika, Opšta i neorganska hemija, Teorijska matematika (2 izvršioca), Genetika, Biologija ćelije i Mikrobiologija.
Tehnološkom fakultetu odobren je prijem saradnika u saradničko zvanje viši asistent za užu naučnu oblast Analitička hemija.
Kao standardnu proceduru Vlada TK također je dala saglasnost JU Univerzitet u Tuzli za raspisivanje konkursa za izbor u naučno/umjetničko-nastavna i saradnička zvanja, bez zasnivanja radnog odnosa Akademiji dramskih umjetnosti za saradnika u saradničko zvanje viši asistent za užu umjetničku oblast Produkcija i Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu za saradnike u saradničko zvanje asistent za uže naučne oblasti Audiologija i Logopedija te saradnike u saradničko zvanje asistent za uže naučne oblasti Audiologija, Logopedija (6 izvršilaca), Poremećaj u ponašanju (2 izvršioca) i Specijalna edukacija i rehabilitacija 2 izvršioca.
Ekonomskom fakultetu odobren je prijem saradnika u saradničko zvanje asistent za užu naučnu oblast Menadžment i upravljanje, Fakultetu elektrotehnike saradnik u saradničko zvanje viši asistent za užu naučnu oblast Računarstvo i informatika, kao i saradnika u saradničko zvanje asistent za uže naučne oblasti Elektroenergetske mreže i sistemi, Telekomunikacije i Računarstvo i informatika (3 izvršioca).
Vlada TK dala je saglasnost da Farmaceutski fakultet primi saradnika u saradničko zvanje asistent za uže naučne oblasti Farmakognozija (2 izvršioca), Farmaceutska analitika (2 izvršioca), Farmaceutska hemija, Farmaceutska tehnologija i Biohemija.
Filozofskom fakultetu odobren je prijem nastavnika u sva naučno-nastavna zvanja za užu naučnu oblast Sociologija te saradnika u saradničko zvanje viši asistent za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost kao i saradnika u saradničko zvanje asistent za uže naučne oblasti Sociologija (2 izvršioca) i Književnost.
Mašinski fakultet iskazao je potrebu za saradnicima u saradničko zvanje asistent za uže naučne oblasti Mašinske konstrukcije (2 izvršioca), Industrijski inžinjering i upravljanje proizvodnjom (2 izvršioca), Mašinski proizvodni inžinjering (2 izvršioca), Mehatronički inžinjering (2 izvršioca), Mehatronički sistemi (2 izvršioca) i Opšte mašinstvo (2 izvršioca). Medicinskom fakultetu odobren je prijem nastavnika u sva naučno-nastavna zvanja za nastavne predmete Patofiziologija, Pedijatrija (2 izvršioca), Onkologija, Epidemiologija sa statistikom, Higijena sa zdravstvenom ekologijom, Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje, Interna medicina te saradnika u saradničko zvanje viši asistent za nastavne predmete: Anatomija i Neuroanatomija, Medicina rada (2 izvršioca) i Pedijatrija (2 izvršioca) kao i saradnika u saradničko zvanje asistent za nastavne predmete Medicinska mikrobiologija sa imunologijom i Medicinska mikrobiologija sa parazitologijom.
Pravnom fakultetu odobren je prijem nastavnika u sva naučno-nastavna zvanja za uže naučne oblasti Građansko-pravna i Državno i međunarodno javno pravo,
saradnika u saradničko zvanje asistent za uže naučne oblasti Građansko-pravna (2 izvršioca), Upravno pravna, Komparativno pravna historija i komparativno pravo i Krivično-pravna.
Prirodno-matematički fakultet iskazao je potrebu za prijemom saradnika u saradničko zvanje viši asistent za uže naučne oblasti Analitička hemija, Fizička geografija, Ekologija biljaka i životinja, te saradnika u saradničko zvanje asistent za uže naučne oblasti Opća i eksperimentalna fizika (2 izvršioca), Opća i teorijska fizika, Opšta i neorganska hemija (2 izvršioca), Fizikalna hemija, Teorijska matematika (2 izvršioca), Primijenjena matematika i računarstvo, Metodika nastave matematike i matematika za nastavu u osnovnoj školi, Antropogeografija, Regionalna geografija, Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija (2 izvršioca), Biosistematika i morfologija životinja (2 izvršioca) i Biosistematika i morfologija biljaka (2 izvršioca).
Tehnološkom fakultetu odobren je prijem saradnika u saradničko zvanje viši asistent za uže naučne oblasti Organska hemija, Prehrambena tehnologija i Biljna proizvodnja, šumarstvo i ribarstvo (2 izvršioca) te saradnik u saradničko zvanje asistent za užu naučnu oblast Inžinjerstvo zaštite okoline (2 izvršioca) a Rudarsko-građevinsko-geološkom fakultetu nastavnik u sva naučno-nastavna zvanja za užu naučnu oblast Geoprostorne informacije, inženjerska grafika i numeričko modeliranje te saradnik u saradničko zvanje asistent za užu naučnu oblast Priprema mineralnih sirovina, transport i izvoz u rudarstvu i materijali.


Participacija školarine studentima sa izuzetnim uspjehom

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog Odluke o dopuni Odluke o iznosu participacije
i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22. godini. Prema ovoj odluci redovni student prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija Univerziteta u Tuzli koji u tekućoj akademskoj godini položi sve ispite utvrđene Nastavnim planom i ostvari prosječnu ocjenu 9,00 i više, pri upisu u narednu godinu studija plaća participaciju u troškovima studija u visini 50% utvrđenog iznosa participacije.


Realizacija projekata održivog povratka

Vlada TK dala je saglasnost na tri odluke Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak o odobravanju sredstava povratničkim općinama. Opštini Osmaci odobren je iznos od 19.800 KM kao učešće u rješavanju projekta održivog povratka „Asfaltiranje dijela puta od Hajvaza do Seferovića u reonu Hajvazi - dužine 200 m" u Mjesnoj zajednici Caparde. Riječ je o dionici puta koja je često neprohodna i u veoma lošem stanju, stoji u obrazloženju Odluke. U više navrata vršena je sanacija presipanjem mljevenim kamenom, međutim budući da je u tom dijelu puta dolina, oborinske padavine nanose velike količine vode koje odnose nasipe od kamena ostavljajući za sobom velike kanale i izbočine. Put povezuje povratnike u naseljenim mjestima Hajvazi i Caparde u
opštini Osmaci sa povratnicima u naseljenim mjestima na području grada Zvornik, a pored toga čini pristupačnim obradivo poljoprivredno zemljište što će povećati interes za obradu i zasijavanje zemljišta.
Vlada je također dala saglasnost na Odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak o odobravanju sredstava u iznosu od 22.721,53 KM Općini Teočak, kao učešće u rješavanju projekta održivog povratka uređenja platoa i stepeništa na zgradi Mjesne zajednice Husejnovići u Mjesnoj zajednici Husejnovići.
Odobrena su sredstva i Općini Sapna kao učešće u rješavanju projekta održivog povratka, odnosno sanaciju lokalnog puta Goduš - Plan u Mjesnoj zajednici Goduš u iznosu od 45.000 KM. Građani ove Mjesne zajednice obratili su se zahtjevom za sanaciju lokalnog puta koji je u veoma lošem stanju zbog pomjeranja tla (klizišta) i opasnosti da bi moglo doći do zatvaranja ove dionice puta ukoliko bi došlo do obilnijih padavina. Izgradnjom odnosno sanacijom lokalnog puta Goduš-Plan u dužini 960 m riješio bi se problem saobraćaja te omogućila nesmetana komunikacija i siguran prilaz svim građanima u naselju. Za sanaciju lokalnog puta Goduš - Plan urađen je predmjer i predračun radova po kojem je potrebno osigurati 52.937,91 KM. Radovi bi se uglavnom provodili kroz nekoliko faza.


Omogućiti obrtnicima posjedovanje više motornih vozila

Vlada Tuzlanskog kantona na redovnoj sjednici utvrdila je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu na području TK i uputila dokument u skupštinsku proceduru po skraćenom postupku. Izmjenom se omogućava obrtnicima da registrovanjem više vozila zaposle veći broj radnika koji obavljaju registrovanu djelatnost, te veća mobilnost. Odredbe trenutno važećeg Zakona iz ove oblasti su diskiminirajuće i ograničavajuće za obrtnike koji imaju potrebu za posjedovanjem više motornih vozlla u obavljanju registrovane djelatnosti, stoji u obrazloženju za izmjene propisa. Ograničavajuća odredba nije propisana Federalnim zakonom kojim je regulisana ova oblast (Zakon o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine).

Ostale odluke

Vlada je usvojila Periodični izvještaj Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.- 30.06.2021. godine.

Vlada TK dala je saglasnost na Program dodjele bespovratnih sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ugovorenim javnim zdravstvenim ustanovama primarnog nivoa za 2021. godinu u cilju vakcinacije stanovništva protiv COVID 19.
Vlada Tuzlanskog kantona zadužila je Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona da pristupi Izmjenama i dopunama Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2021. godinu kojim će se obezbijediti dodatna sredstva za ugovorne zdravstvene ustanove putem povećanja Programa zdravstvene zaštite za područje Tuzlanskog kantona.

Vlada TK dala je saglasnost na Odluku Upravnog odbora Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona o izmjenama i dopunama Plana rada JU Direkcija regionalnih cesta TK za 2021. godinu i Finansijskog plana JU Direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za period 01.01.2021.-31.12.2021. godine sa okvirnim finansijskim planom za 2022. i 2023. godinu.
Također je data saglasnost na Odluku Upravnog odbora Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona o izmjenama i dopunama Programa rekonstrukcije, izgradnje i obnove regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak kojim se prihvata Izjašnjenje Ministarstva pravosuda i uprave Tuzlanskog kantona na aplikaciju Jusufović protiv BiH i odgovor na zahtjev aplikanta na pravednu naknadu, kao konačno.

Vlada je donijela Odluku o izmjeni i dopuni Programa o utrošku namjenskih sredstava uplaćenih po osnovu naknada za obavljene tehničke preglede vozila za 2021. godinu.

Vlada TK donijela je Odluku o raspisivanju Javnog oglasa i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za izbor kandidata za poziciju člana Upravnog odbora JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona.

Vlada je donijela Odluku o izmjeni Odluke za odobravanje sredstava iz kapitalnih izdataka za OŠ Memići Kalesija.

Vlada je dala saglasnost na Odluku Ministarstva obrazovanja i nauke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju visine troškova postupka institucionalne akreditacije i akreditacije studijskih programa.
Vlada TK dala je saglasnost na isplatu naknade domaćim i međunarodnim stručnjacima imenovanim za ocjenu i obavljanje revizije kvaliteta i davanje preporuke o akreditaciji visokoškolske ustanove Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra Tuzla.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je imenovala Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona do okončanja postupka na osnovu kojeg će se izvršiti imenovanje novog Upravnog odbora, u skladu sa zakonom, a najduže tri mjeseca.