Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Održana 32. redovna sjednica Vlade TK

29.07.2021

32 red- sj 29. juliVlada je zadužila menadžment i Upravni odbor JZU UKC Tuzla da analizira postojeće akte o utvrđivanju plaće direktora JZU UKC Tuzla i po potrebi predloži i donese nove, usklađene sa preporukama iz Zapisnika o obavljenom budžetskom nadzoru. Također je zadužen menadžment i Upravni odbor JZU UKC Tuzla da analizira postojeće akte o utvrđivanju plaće pomoćnika direktora JZU UKC Tuzla i po potrebi predloži i donese nove, usklađene sa preporukama iz Zapisnika o obavljenom budžetskom nadzoru. Menadžment i Upravni odbor JZU UKC Tuzla zaduženi su da analiziraju postojeće akte JZU UKC Tuzla i po potrebi predlože i donesu nove akte o internim procedurama u postupcima obračuna i isplate naknada i dodataka na plaću. Vlada TK zadužila je menadžment i Upravni odbor JZU UKC Tuzla da analizira preporuke i poduzme aktivnosti na njihovoj realizaciji.

Značajno smanjen broj migranata

Vlada je danas prihvatila Informaciju o aktuelnoj situaciji u vezi sa migrantima na prostoru Tuzlanskog kantona za juni 2021. godine, kao i zbirnu informaciju za period januar - juni 2021. Tokom proteklog mjeseca službenici policije su pronašli i evidentirali 133 migranata, koji kod sebe nisu imali identifikacione dokumente ili potvrdu o iskazanoj namjeri podnošenja zahtjeva za azil. U odnosu na maj, kada su evidentirana 292 migranta, radi se o značajnijem smanjenju evidentiranih migranata za njih 159. Tokom aprila najveći broj migranata evidentirano je iz Pakistana (53), Maroka (35), Alžira (14), Libije (6), Palestine (2), Sirije, Irana i Tunisa (po 1). U ovom periodu evidentirano je i 12 sigurnosno interesantnih događaja u kojem su učestvovali migranti, a jedan od tih događaja je evidentiran kao krivična djelo teške krađe.

Analizirajući prvo polugodište ove godine, intenzitet dolaska migranata na područje TK u navedenom izvještajnom periodu je smanjen u odnosu na isti period 2020. godine. Na području TK u prvih šest mjeseci 2021. godine najviše migranata evidentirano je iz Pakistana 827 ili 49%, zatim iz Afganistana 426 ili 25%, Maroka 180 ili 11%, Eritreje 72 ili 4%, Alžira 64 ili 4%, Sirije i Libije po 2%, Somalije l% i ostalih država 2%. Policijski službenici TK evidentirali su 30 krivičnih djela koje su počinili migranti. Od navedenog broja krivičnih djela Kantonalnom tužilaštvu TK podnesena su 2 izvještaja o počinjenim krivičnim djelima po poznatom izvršiocu i 28 izvještaja po nepoznatom izvršiocu. Naknadno su rasvijetljena 22 krivična djela i dostavljeni su izvještaji Kantonalnom tužilaštvu TK po otkrivenom, dok se 4 krivična djela vode po nepoznatom izvršiocu.

Stanje sigurnosti u TK u '20. godini na zadovoljavajućem nivou

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Informaciju o stanju sigurnosti na području TK za 2020. godinu. Prema Informaciji stanje kriminaliteta na području TK u '20. godini karakteriše smanjenje ukupnog broja evidentiranih krivičnih djela za 349 krivična djela, što procentualno iznosi 8,05%, u odnosu na 2019. godinu. Evidentirano je povećanje broja krivičnih djela posjedovanja i omogućavanja uživanja opojnih droga, teških krađa, zloupotreba položaja ili ovlašćenja, nesavjestan rad u službi, dok je uočeno smanjenje broja krivičnih djela ugrožavanja sigurnosti, šumskih krađa, teška krivična djela protiv sigurnosti javnog prometa, neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, razbojništva, napada na službenu osobu u vršenju poslova sigurnosti. Uprava policije ostvarila je procenat otkrivenosti krivičnih djela prijavljenih po nepoznatom učiniocu u iznosu od 47,16%, dok je procenat ukupne rasvijetljenosti krivičnih djela u iznosu od 69,13%. Kada se radi o javnom redu i miru na području TK tokom 2020. godine, može se konstatovati da su službenici policije evidentirali veći broj počinjenih prekršaja za 801 ili 40,4% u odnosu na posmatrani period prošle godine. Međutim, ovdje je bitno istaći da je u martu proglašeno stanje pandemije izazvane korona virusom COVID 19, zbog čega je na snazi bio niz mjera izrečenih od strane kriznih štabova, čija kontrola provođenja i poštivanja je data u nadležnost policijskim službenicima, koji su vršeći te poslove zbog nepoštivanja navedenih mjera izdali ukupno 771 prekršajni nalog. Smanjenje broja prekršaja je izraženo kod prekršaja tuča i fizičkih napada manje za 19 ili 4,3%, kao najtežih oblika prekršaja, te prekršaja neovlaštenog posjedovanja i upotrebe pirotehničkih sredstava manje za 4 ili 36,4%. Tokom 2020. godine evidentirano je smanjenje broja saobraćajnih nezgoda u odnosu na isti period predhodne godine (manje za 354 saobraćajne nezgode ili za 11,3%), što je također posljedica zabrane ili ograničenog kretanja građana u vrijeme pandemije. Broj saobraćajnih nezgoda sa poginulim osobama manji je za dvije nezgode. Smrtno je stradalo 36 osoba što je više za 5 u odnosu na posmatrani period prethodne godine. 2020. godinu karakteriše stanje pandemije izazvane korona virusom COVID 19, vanredno stanje u kojem je donošen niz mjera koje su, pored ostalog, ograničavale kretanje građana, rad ugostiteljskih, prodajnih i drugoh objekata uslužnih djelatnosti kao i javna okupljanja građana, zbog čega poređenje 2020. godine u ovakvim uslovima, sa uporednom 2019. godinom ne može samo na osnovu statističkih podataka dati realnu sliku stanja sigurnosti, navodi se u dokumentu. Zbog toga je potrebno uzeti u obzir i opšte stanje sigurnosti koje karaterišu činjenice da nije bilo evidentiranih naročito teških oblika izvršenja krivičnih djela, krivičnih djela izvršenih od strane organizovanih grupa ili sa posebno izraženim materijalnim štetama. Takođe nije bilo ni teških oblika narušavanja javnog reda i mira, narušavanja od strane većeg broja lica, odnosno masovnih narušavanja i slično. Tzv. migrantska kriza u znatnoj mjeri utiče na ukupno stanje sigurnosti na području TK a tokom protekle godine evidentirana su 12.524 migranta. Evidentirano je 218 sigurnosno interesantnih događaja u kojim su učestvovali migratni. Od strane migranata počinjeno je ukupno 29 krivičnih djela.

Ubrzane procedure i kvalitetnije izmirivanje koncesionih naknada

Vlada je prihvatila Informaciju o nadzoru, provjeri rada koncesionara i praćenju izvršenja koncesionih ugovora. Prema Informacji Vlada Tuzlanskog kantona kao i resorna ministarstva kao koncesori uložili su velike napore i trud u proteklom periodu, kako bi se ubrzao proces dodjele koncesija, te odnos sa koncesionarima dodatno poboljšao. Također, Vlada TK je kroz različite načine uspjela poboljšati izmirenja obaveza po osnovu koncesionih naknada, te smanjenje dugovanja nekih koncesionara. Ukoliko se izuzmu rudnici uglja, može se konstatovati da većina koncesionara poštuje ugovore o koncesiji, jer njihove obaveze u pravilu ne prelaze visine utvrđene za zadnji obračunski period koje najčešće tek dospijevaju za naplatu. Akumulirani dugovi trenutno predstavljaju problem za sve rudnike uglja, te treba pronaći adekvatna rješenja kako bi se ti problemi prevazišli u što kraćem roku, stoji u Informaciji. Ministarstva kao koncesori u većini predmeta uredno i na vrijeme sačinjavaju Zapisnike i shodno tome donose rješenja ili odluke o plaćanju koncesionih naknada za korištenje predmeta koncesije. U cilju smanjenja dodatnih troškova koncesionarima koji nastaju u postupku obezbjeđenja bankovne garancije, na zahtjev koncesionara omogućava se avansno plaćanje tekuće (godišnje) koncesione naknade, uz usaglašavanje obaveza prema kvartalnim zapisnicima na kraju godine.

Takvo rješenje je korisno i za koncesora i koncesionara, te su koncesionari izrazili pohvale za ovakav način obračuna koncesione naknade.

Naravno da i u narednom periodu svi oni koji učestvuju u procesu realizacije ugovora o koncesijama, trebaju raditi na tome da se zadrži postojeći trend u ovom polju i da se učine dodatni napori da se prema onima koji ne ispunjavaju obaveze iz ugovora, poduzmu odgovarajuće mjere, kako bi se svi koncesionari doveli u ravnopravan položaj, navodi se u dokumentu.

Ostale odluke

Vlada TK prihvatila je tekst Kolektivnog ugovora za policijske službenike Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o izmjeni Programa manifestacija od interesa za TK.

Vlada je odobrila sredstva u iznosu od 12.000 KM Uslužnom društvu „Bosanska montaža sajmova -expo" d.o.o. Gračanica, na ime troškova organizacije i realizacije manifestacije „Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive" u Gradačcu.

Također su odobrena sredstva u iznosu od 3.000 KM Udruženju građana pčelara „Maslačak" Sapna, na ime troškova organizacije i realizacije manifestacije „Dani jabuke i pekmeza 2021" koja se održava u u Sapni.

Vlada je odobrila sredstva u iznosu od 4.000 KM Savezu pčelara Tuzlanskog kantona na ime sponzorstva Međunarodnog sajma pčelarstva „MEDENA TUZLA 2021" koji će se održati od 3. i 4. septembra 2021. godine u Tuzli.

Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je sredstva u iznosu od 2.000 KM Studentskom vijeću Medicinskog fakulteta u Tuzli „Medicus" na ime refundacije troškova organizacije i realizacije Internacionalnog kongresa (bio) medicine „Tuzla Brain Week" 2021.

Vlada TK prihvatila je Mišljenje Ministarstva obrazovanja i nauke po zahtjevu za autentično tumačenje odredbe Zakona o visokom obrazovanju.

Vlada je donijela Odluku o izmjenama Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava".

Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je finansijska sredstva u iznosu od 65.000 KM Ministarstvu privrede i to 15.000 KM za nabavku kancelarijske i kompjuterske opreme (kancelarijski namještaj, kompjuterska oprema, telefoni, klima uređaji) i 50.000 KM za nabavku službenog vozila.

Odobrena su i sredstva u iznosu od 7.950 KM Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja od čega je za kupovinu računarske opreme 2.750 KM, za klima uređaje 2.000 KM, za kancelarijske stolice 2.700 KM i kuhinjske elemente 500 KM.

Vlada je odobrila finansijska sredstva u iznosu od 5.500 KM Ministarstvu za kulturu, sport i mlade na ime nabavke računara i računarske opreme, skenera i namještaja (stolovi, stolice, kasete, ormari), i to: za nabavku računara i računarske opreme 2.500 KM, za nabvaku skenera 1.000 KM i za nabavku namještaja 2.000 KM.

Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona odobrena su finansijska sredstva u iznosu od 70.000 KM na ime nabavke opreme. Za računare, printere, skenere i UPS aparate predviđen je iznos od 15.000 KM, za nabavku službenog vozilla 50.000 KM te za kancelarijski namještaj 5.000 KM.

Vlada TK donijela je Odluku kojom prihvata tekst Sporazuma o saradnji na subvencioniranju troškova zakupnine korisnicima socijalnog stanovanja na području općine Sapna koji će biti potpisan između Vlade Tuzlanskog kantona i Općine Sapna.

Vlada je donijela odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće i visine naknade za ishranu u toku rada za juli 2021. godine zaposlenih budžetskih korisnika.

Vlada je donijela Odluku o objavljivanju internog oglasa i utvrđivanja teksta internog oglasa za popunu upražnjenog radnog mjesta u Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa, na poziciji Sekretara Ureda.

Vlada je donijela odluke o prenosu prava vlasništva na putničkom motornom vozilu.

Vlada TK donijela je Odluku po kojoj se odbija kao neosnovan prigovor uložen na Rješenje Vlade Tuzlanskog kantona o razrješenju direktora Zavoda za pružanje pravne pomoći Tuzlanskog kantona od 29.06.2021. godine.

Vlada TK usvojila je naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva TK kojima je u narednih 14 dana produženo važenje aktuelnih mjera.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak da, prema informacijama iznesenim od strane Ministarstva obrazovanja i nauke i Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak, konstatuje da odgojno-obrazovni i rehabilitacijski tretman prema Selektivnom programu za rad preko ljetnog raspusta sa učenicima osoba sa autizmom u JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla nije krenuo sa realizacijom bez obzira na Odluku Vlade Tuzlanskog kantona od 01.07.2021. godine, te traži od direktora Zavoda da se u najkraćem roku izjasni zašto navedena Odluka Vlade nije ispoštovana.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je donijela rješenja: o razrješenju člana privremeno imenovanog Upravnog odbora Javne ustanove „Veterinarski zavod Tuzlanskog Kantona" Tuzla, o privremenom imenovanju člana Upravnog odbora Javne ustanove „Veterinarski zavod Tuzlanskog Kantona" Tuzla i o privremenom imenovanju člana Upravnog odbora JU Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama Smoluća.