DOKUMENTI


Poslovi iz nadležnosti Ministarstva obavljaju se na osnovu slijedećih zakona i podzakonskih akata :


Poslovi iz nadležnosti Ministarstva obavljaju se na osnovu slijedećih zakona i podzakonskih akata :

FINANSIJSKA KONSOLIDACIJA PRIVREDNIH DRUŠTAVA U FBIH

 

Svi privredni subjekti, bez obzira na vlasničku strukturu kapitala, opterećeni poreskim i drugim dugovanjima i obavezama za doprinose sada imaju priliku da, kroz proces finanisijske konsolidacije, omogućen Zakonom o finansijskoj konsolidaciji FBiH, izvrše deblokadu računa, sporazumno usaglase načine otplate svih potraživanja i krenu u put poslovnog ozdravljenja.


Započinjanjem procesa finansijske konsolidacije privrednih društava, koji ne može biti duži od tri godine, stvaraju se preduslovi da privredno društvo učestvuje u postupcima javnog nadmetanja putem tendera za obavljenje radova i usluga na tržištu, realizaciju kreditnih sredstava, rješavanje problema dugovanja po osnovu neplaćenih doprinosa za veći broj radnika kojima nisu uplaćeni doprinosi, otklanjanje opasnosti od pokretanja stečajnog ili likvidacionog postupka i slično.


Tačan iznos dugovanja se obračunava zaključno sa 30. septembrom 2013.godine, pri čemu će se kamate otpisati.
Za sva privredna društva konsolidacija obuhvata načine izmirenja dugovanja po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje, osiguranje od nezaposlenosti i poreza, osim poreza na dodatnu vrijednost, dugovanja po osnovu isporučene vode, struje, plina, grijanja i ostalih komunalnih usluga, kao i dugovanja prema zaposlenicima.

Osim pomenutog, za društava sa većinskim učešćem državnog kapitala konsolidacija obuhvata i dugovanja prema dobavljačima za isporučene robe ili usluge.


Rok za predaju zahtjeva za pokretanje postupka konsolidacije privrednih društava je 10. decembar 2014. godine, a u procesu pripreme za konsolidaciju podršku privrednim društvima dat će i Vlada Tuzlanskog kantona. S tim u vezi, ovim putem još jednom se pozivaju svi privredni subjekte koji imaju potrebu za revitalizacijom, da iskoriste mogućnosti postupka finansijske konsolidacije, ali i podršku koju im može pružiti Vlada Tuzlanskog kantona u pripremi podnesaka za pokretanje ovog postupka. Također, pozvaju se i sva zainteresovana lica sa područja Tuzlanskog kantona, koja smatraju da imaju dovoljno stručnog znanja i iskustva iz oblasti ekonomije, prava, tehničkih nauka, kao i općeg znanja koje bi moglo biti od pomoći privrednim društvima da Vladi Kantona dostave svoje aplikacije sa osnovnim podacima i referencama o sebi, sa naznakom za koju privrednu granu mogu dati najveći doprinos.


Sve detaljnije informacije u vezi sa finansijskom konsolidacijom privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine i vrsti podrške koju privredna društva mogu dobiti dosupna su na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona (www.vladatk.kim.ba) i stranici Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona (www.vladatk.kim.ba/dokumenti-mier).

PLAN INTEGRITETA

 

Odluka o prihvatanju ponude za javnu nabavku usluga hostinga WIN XL - mrp.tk.gov.ba

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15