Lista zakona i podzakonskih akata koji su na snazi iz oblasti zdravstva

 

 

 

 

ZAKONI

 

1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/10 i 75/13);
2. Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 i 36/18);

3. Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata ("Službene novine Federacije BiH", broj 40/10);
4. Zakon o krvi i krvnim sastojcima ("Službene novine Federacije BiH", broj 9/10);
5. Zakon o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja, („Službene novine Federacije BiH", br. 75/09 i 95/17);
6. Zakon o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom ("Službene novine Federacije BiH", broj 59/18);
7. Zakon o liječništvu („Službene novine Federacije BiH", broj 56/13);
8. Zakon o stomatološkoj djelatnosti („Službene novine Federacije BiH", broj 37/12);
9. Zakon o sestrinstvu i primaljstvu („Službene novine Federacije BiH", broj 43/13);
10. Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva („Službene novine Federacije BiH", broj 37/12);
11. Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima („Službeni glasnik BiH", broj 58/08);
12. Zakon o lijekovima („Službene novine Federacije BiH", broj 109/12);
13. Zakon o apotekarskoj djelatnosti ("Službene novine Federacije BiH", broj 40/10);
14. Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/05);
15. Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama ("Službene novine Federacije BiH", br. 37/01, 40/02, 52/11 i 14/13);
16. Zakon o sistemu poboljšanja kvalitete, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu ("Službene novine Federacije BiH", br. 59/05, 52/11 i 6/17);
17. Zakon o ograničenoj upotrebi duhanskih prerađevina ("Službene novine Federacije BiH", br. 6/98, 35/98, 11/99 i 50/11);1
18. Zakon o zdravstvenoj ispravnosti živežnih namirnica i predmeta opće upotrebe ("Službeni list RBiH", br. 2/92 i 13/94);
19. Zakon o prometu otrova ("Službeni list RBiH", br. 2/92 i 13/94);
20. Zakon o radijacijskoj i nuklearnoj sigurnosti u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH", broj 88/07);
21. Zakon o sprječavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga („Službeni glasnik BiH", broj 8/06).

 

- ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

 

ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

("Službene novine Federacije BiH", br. 46/10 i 75/13)

 

1. Pravilnik o stručnom ispitu za zdravstvenog inspektora ("Službene novine Federacije BiH", broj 5/00);
2. Pravilnik za dodatnu edukaciju polivalentnih patronažnih sestara („Službene novine Federacije BiH", broj 1/10);
3. Pravilnik o načinu i postupku odobravanja specijalizacija odnosno subspecijalizacija državljanima Bosne i Hercegovine na lični zahtjev („Službene novine Federacije BiH", br. 68/10 i 81/10);
4. Pravilnik o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika ("Službene novine Federacije BiH", br. 6/11, 10/11, 41/11, 81/12, 58/15, 51/17 i 96/17);
5. Pravilnik o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i inžinjera medicinske biohemije („Službene novine Federacije BiH", br. 62/15 i 26/19);
6. Pravilnik o kriterijima za dodjelu naziva referalnog centra („Službene novine Federacije BiH", broj 28/11);
7. Pravilnik o dodatnoj edukaciji iz porodične medicine ("Službene novine Federacije BiH", broj 59/11);
8. Pravilnik o organizaciji i bližim uslovima prostora, medicinsko-tehničke opreme i stručnog kadra, koje trebaju ispunjavati centri za mentalno zdravlje u zajednici, kao i edukaciji iz oblasti zloupotrebe psihoaktivnih supstanci ("Službene novine Federacije BiH", broj 73/11);
9. Pravilnik o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta ("Službene novine Federacije BiH", br. 88/11, 82/13, 75/15 i 77/17);
10. Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, kadra i medicinsko-tehničke opreme za osnivanje i organizaciju rada zdravstvenih ustanova koje obavljaju djelatnost dijalize ("Službene novine Federacije BiH", br. 89/11, 101/14 i 1/18);
11. Pravilnik o organiziranju i načinu rada Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva („Službene novine Federacije BiH", broj 10/12);
12. Pravilnik o uvjetima u pogledu vrste završenog fakulteta zdravstvenog usmjerenja koje moraju ispuniti osobe koje konkuriraju za direktora zdravstvene ustanove („Službene novine Federacije BiH", broj 77/17);
13. Pravilnik o uvjetima, kao i kriterijima i postupku za dodjelu naziva primarijus („Službene novine Federacije BiH", broj 21/12);
14. Pravilnik o bližim uvjetima prostora, opreme i kadra za osnivanje i obavljanje zdravstvene djelatnosti u zdravstvenim ustanovama („Službene novine Federacije BiH", br. 26/12, 23/13, 90/13, 15/14, 82/14, 83/15, 58/18 i 89/18);
15. Pravilnik o bližim uvjetima i postupku davanja u zakup kapaciteta zdravstvenih ustanova, kao i vrsti kapaciteta zdravstvenih ustanova koji se mogu dati u zakup („Službene novine Federacije BiH", broj 28/12);
16. Pravilnik o bližim uvjetima koje treba ispunjavati Centar za fizikalnu rehabilitaciju („Službene novine Federacije BiH", broj 29/12);
17. Pravilnik o načinu, postupku i uvjetima, kao i drugim pitanjima od značaja za organiziranje i obavljanje dopunskog rada zdravstvenih radnika u zdravstvenoj ustanovi ili privatnoj praksi („Službene novine Federacije BiH", broj 60/12);
18. Pravilnik o bližim uvjetima koje mora ispunjavati ustanova za zdravstvenu njegu u kući, kao i način njenog organiziranja („Službene novine Federacije BiH", broj 60/12);
19. Pravilnik o obimu i vrsti javnozdravstvene djelatnosti koja ne može biti predmetom privatne djelatnosti („Službene novine Federacije BiH", br. 69/12, 39/14 i 22/16);
20. Pravilnik o načinu i postupku odobravanja specijalizacija odnosno subspecijalizacija, kao i načinu polaganja specijalističkog odnosno subspecijalističkog ispita za stranog državljanina („Službene novine Federacije BiH", broj 69/12);
21. Pravilnik o uvjetima i načinu priznavanja specijalističkog, odnosno subspecijalističkog staža, kao i način priznavanja specijalističkog, odnosno subspecijalističkog ispita obavljenog i položenog u inostranstvu („Službene novine Federacije BiH", broj 70/12);
22. Pravilnik o uvjetima i načinu priznavanja pripravničkog staža i stručnog ispita zdravstvenih radnika koji je obavljen i položen u inostranstvu („Službene novine Federacije BiH", broj 70/12);
23. Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati bolnice za dodjelu naziva univerzitetska bolnica ("Službene novine Federacije BiH", broj 85/12);
24. Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati osobe koje se kandidiraju za federalne koordinatore za javnozdravstvene oblasti u okviru saradnje sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom („Službene novine Federacije BiH", broj 23/13);
25. Pravilnik o bližim uvjetima, načinu, postupku obavljanja metoda i postupaka alternativne medicine u zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi („Službene novine Federacije BiH", broj 79/13);
26. Pravilnik o načinu pregleda umrlih, te utvrđivanja vremena i uzroka smrti („Službene novine Federacije BiH", br. 79/13 i 9/14);
27. Pravilnik o postupku izdavanja licence, kao i sadržaju i izgledu licence („Službene novine Federacije BiH", broj 82/13);
28. Pravilnik o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji u oblasti rane detekcije, dijagnostike, intervencije i praćenja razvojnih i drugih poremećaja koji utiču na rast i razvoj djece („Službene novine Federacije BiH", broj 82/13);
29. Pravilnik o uvjetima prostora, opreme i kadra, kao i primijenjenih tehnologija koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove koje obavljaju najsloženije oblike specijalističko-konsultativne i bolničke zdravstvene djelatnosti na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite („Službene novine Federacije BiH", broj 93/13);
30. Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu rada hitne medicinske pomoći („Službene novine Federacije BiH", br. 98/13, 82/14, 51/17 i 22/19);
31. Pravilnik o kriterijima za prijem specijalizanata („Službene novine Federacije BiH", br. 102/13 i 55/14);
32. Pravilnik o kriterijima za prijem subspecijalizanata („Službene novine Federacije BiH", br. 102/13 i 55/14);
33. Pravilnik o uvjetima za obavljanje privatne prakse, grupne privatne prakse, kao i uvjetima za obavljanje privatne prakse na osnovu posebnog ugovora sa zdravstvenom ustanovom („Službene novine Federacije BiH", br. 104/13, 16/14 i 66/15);
34. Pravilnik o načinu uvođenja novih zdravstvenih tehnologija u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi, kao i postupak odobravanja korištenja zdravstvenih tehnologija („Službene novine Federacije BiH", broj 84/14)
35. Pravilnik o uvjetima prostora, opreme i kadra za obavljanje zdravstvene djelatnosti za potrebe fakultetske nastave („Službene novine Federacije BiH", br. 102/14 i 53/19)
36. Jedinstvena metodologija kojom se bliže utvrđuju kriteriji i mjerila za zaključivanje ugovora između nadležnog zavoda zdravstvenog osiguranja i zdravstvene ustanove („Službene novine Federacije BiH", br. 34/13 i 90/13)
37. Pravilnik o stručnom usavršavanju zdravstvenih saradnika u oblasti psihoterapijskog savjetovanja za djecu i adolescente („Službene novine Federacije BiH", broj 7/19)

 

- ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

 

ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU
("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 i 36/18)


1. Uputstvo o načinu prijave i odjave osiguranih osoba na obavezno zdravstveno osiguranje ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/00 i 1/03);
2. Uputstvo o postupku izmirenja duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje („Službene novine Federacije BiH", broj 62/06);
3. Pravilnik o načinu ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Službene novine Federacije BiH", br. 31/02 i 20/19);
4. Pravilnik o obračunu sredstava u zdravstvu („Službene novine Federacije BiH", br. 26/03 i 43/04);
5. Odluka o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava, („Službene novine Federacije BiH", broj 21/09);
6. Odluka o maksimalnim iznosima neposrednog sudjelovanja osiguranih osoba u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite u osnovnom paketu zdravstvenih prava („Službene novine Federacije BiH", broj 21/09);
7. Pravilnik o uvjetima i postupku upućivanja osiguranih osoba na liječenje u inostranstvo („Službene novine Federacije BiH", br. 93/13, 102/15, 16/19 i 22/19);
8. Uputstvo o sadržaju i obliku zdravstvene legitimacije („Službene novine Federacije BiH", br. 43/14 i 47/15);
9. Naredba o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", br. 82/14, 107/14 i 58/18);
10. Pravilnik o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad osiguranika ("Službene novine Federacije BiH", broj 3/17).
- Federalni fond solidarnosti
1. Odluka o utvrđivanju prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine i prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti koje će se pružati osiguranim osobama na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 8/05, 11/07, 44/07, 97a/07, 33/08 i 52/08);
2. Odluka o kriterijima i načinu korištenja sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/02 i 11/05);
3. Odluka o osnovama, kriterijima i mjerilima za zaključivanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama koje osiguravaju usluge zdravstvene zaštite, a finansiraju se iz sredstava federalnog fonda solidarnosti ("Službene novine Federacije BiH, br. 30/02, 55/03, 33/06 i 11/07);
4. Odluka o osiguranju sredstava za rad Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj 19/05);
5. Uputstvo o uspostavi Liste čekanja za lijekove sa Liste lijekova Fonda solidarnosti Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 19/15 i 23/15).

 

- ZAKON O APOTEKARSKOJ DJELATNOSTI

 

ZAKON O APOTEKARSKOJ DJELATNOSTI

("Službene novine Federacije BiH", broj 40/10)


1. Pravilnik o bližim kriterijima za izbor lijekova, postupku i načinu izrade Liste lijekova Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine, kao i korištenju lijekova s Liste lijekova Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", br. 36/11, 60/12 i 82/14);
2. Pravilnik o uvjetima za propisivanje i izdavanje lijekova u prometu na malo („Službene novine Federacije BiH", br. 42/11, 64/11 i 82/11);
3. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra verificiranih apoteka zdravstvenih ustanova i apoteka u privatnoj praksi za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj 10/12);
4. Pravilnik o bližim uvjetima prostora, opreme i kadra za specijalizirane trgovine za promet medicinskim sredstvima na malo („Službene novine Federacije BiH", broj 41/12);
5. Pravilnik o bližim uvjetima u pogledu prostora, opreme i kadra, kriterijima za osnivanje i obavljanje apotekarske djelatnosti u svim organizacionim oblicima, kao i načinu i postupku njihove verifikacije („Službene novine Federacije BiH", br. 44/12, 23/13, 27/14 i 36/19);
6. Pravilnik o načinu praćenja potrošnje lijekova („Službene novine Federacije BiH", broj 98/14)
7. Pravilnik o stručnom ispitu za farmaceutskog inspektora („Službene novine Federacije BiH", broj 95/14),
8. Odluka o Listi lijekova fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 47/19)
9. Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i kadra za čuvanje i primjenu svih vrsta lijekova koji se upotrebljavaju u zdravstvenim ustanovama („Službene novine Federacije BiH", broj 28/18).

 

- ZAKON TRANSPLANTACIJI ORGANA I TKIVA U SVRHU LIJEČENJA

 

ZAKON TRANSPLANTACIJI ORGANA I TKIVA U SVRHU LIJEČENJA
(„Službene novine Federacije BiH", br. 75/09 i 95/17)


1. Pravilnik o djelokrugu, načinu rada i sastavu Komisije za transplantacijsku medicinu („Službene novine Federacije BiH", broj 25/10);
2. Pravilnik o prikupljanju, pohranjivanju i upotrebi matičnih ćelija periferne krvi prikupljenih iz izdvojene pupkovine živorođenog djeteta („Službene novine Federacije BiH", broj 65/10);
3. Pravilnik o bližim uvjetima prostora, opreme i kadra, kao i postupku verifikacije za zdravstvene ustanove za obavljanje eksplantacije, transplantacije tkiva i zdravstvene ustanove koje obavljaju funkciju banke tkiva („Službene novine Federacije BiH", broj 69/12);
4. Pravilnik o postupku prikupljanja, pohranjivanja i upotrebe matičnih ćelija periferne krvi („Službene novine Federacije BiH", br. 69/12 i 37/18);
5. Pravilnik o radu i nadzoru nad zdravstvenim ustanovama ili dijelovima zdravstvenih ustanova s bankama tkiva ("Službene novine Federacije BiH", broj 90/12);
6. Pravilnik o načinu, postupku i medicinskim kriterijima za utvrđivanje moždane smrti osobe čiji se organi i tkiva mogu uzimati radi presađivanja u svrhu liječenja („Službene novine Federacije BiH", br. 59/13 i 42/19);
7. Pravilnik o načinu ostvarivanja saradnje sa srodnim stranim, međunarodnim i međuentitetskim organizacijama u cilju razmjene organa i tkiva radi presađivanja („Službene novine Federacije BiH", broj 101/13);
8. Pravilnik o načinu prikupljanja, čuvanja i saopćavanja ličnih podataka o darovaocima i primaocima organa i tkiva u svrhu liječenja („Službene novine Federacije BiH", broj 3/14);
9. Pravilnik o sadržaju obrasca saglasnosti primaoca organa i tkiva u svrhu liječenja („Službene novine Federacije BiH", broj 3/14);
10. Pravilnik o sadržaju obrasca saglasnosti živog darovaoca organa i tkiva, te postupku opoziva saglasnosti („Službene novine Federacije BiH", broj 3/14);
11. Pravilnik o postupku obavještavanja o smrti osobe koja može biti potencijalni darovaoc organa i tkiva bolničkog koordinatora sa ciljem koordinacije daljih postupaka („Službene novine Federacije BiH", broj 3/14);
12. Pravilnik o kriterijima za dodjelu organa i tkiva, uvjetima za izbor najprimjerenijeg primaoca, kao i načinu vođenja federalne liste čekanja („Službene novine Federacije BiH", broj 9/14);
13. Pravilnik o kriterijima za testiranje darovaoca u pogledu bolesti koje se mogu prenositi presađivanjem („Službene novine Federacije BiH", br. 9/14 i 35/18);
14. Pravilnik o načinu vođenja medicinske dokumentacije i evidencije obavljenih uzimanja i presađivanja organa i tkiva („Službene novine Federacije BiH", broj 9/14);
15. Pravilnik o standardima sigurnosti i kvaliteta za donaciju, prikupljanje, obradu, čuvanje, skladištenje i distribuciju tkiva i ćelija namijenjenih liječenju („Službene novine Federacije BiH", broj 15/14);
16. Pravilnik o standardima za obezbjeđenje sigurnosti i kvaliteta organa namijenjenih liječenju („Službene novine Federacije BiH", broj 15/14);
17. Pravilnik o načinu i postupku rada koordinatora za uzimanje i presađivanje organa i tkiva („Službene novine Federacije BiH", broj 15/14);
18. Pravilnik o uvjetima prostora, opreme i kadra, kao i postupku verifikacije zdravstvenih ustanova i laboratorija koje obavljaju transplantacijsku djelatnost („Službene novine Federacije BiH", br. 21/14 i 22/16);
19. Pravilnik o sadržaju obrasca, načinu i postupku dostavljanja, načinu vođenja evidencije, te postupku opoziva izjave o nedarivanju organa i tkiva („Službene novine Federacije BiH" broj 21/18);
20. Pravilnik o načinu praćenja ozbiljnih štetnih događaja i ozbiljnih štetnih reakcija u oblasti primjene tkiva i ćelija, načinu vođenja evidencije i rokovima izvještavanja te sadržaju i obliku obrasca godišnjeg izvještaja („Službene novine Federacije BiH", broj 9/19);
21. Pravilnik o načinu izvještavanja, načinu vođenja evidencije i rokovima izvještavanja o ozbiljnim štetnim događajima i ozbiljnim štetnim reakcijama u postupcima presađivanja organa u svrhu liječenja („Službene novine Federacije BiH", broj 9/19).

 

- ZAKON O KRVI I KRVNIM SASTOJCIMA

 

ZAKON O KRVI I KRVNIM SASTOJCIMA
("Službene novine Federacije BiH", broj 9/10)


1. Pravilnik o bližim uvjetima prostora, medicinsko-tehničke opreme i stručnog kadra koje moraju ispunjavati transfuzijski centar i odsjek za transfuziju („Službene novine Federacije BiH", broj 29/11);
2. Pravilnik o edukaciji u oblasti transfuzijske medicine za medicinske sestre/tehničare i laboratorijske tehničare („Službene novine Federacije BiH", broj 29/11);
3. Pravilnik o osiguranju kvaliteta i sigurnosti krvi i krvnih sastojaka ("Službene novine Federacije BiH", broj 78/11);
4. Pravilnik o posebnim tehničkim zahtjevima za krv i krvne sastojke ("Službene novine Federacije BiH", br. 78/11 i 79/14);
5. Pravilnik o sistemu praćenja krvi i krvnih sastojaka i ozbiljnih štetnih događaja i ozbiljnih štetnih reakcija ("Službene novine Federacije BiH", broj 78/11).

 

- ZAKON O LIJEČENJU NEPLODNOSTI BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTOM OPLODNJOM

 

ZAKON O LIJEČENJU NEPLODNOSTI BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTOM OPLODNJOM ("Službene novine Federacije BiH", broj 59/18)

 

- ZAKON O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI

 

ZAKON O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI
("Službene novine Federacije BiH", broj 29/05)


1. Pravilnik o načinu provedbe obavezne imunizacije, imunoprofilakse i hemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te o osobama koje se podvrgavaju toj obavezi („Službene novine Federacije BiH", broj 22/19);
2. Naredba o programu obaveznih imunizacija stanovništva protiv zaraznih bolesti u 2019. godini („Službene novine Federacije BiH", broj 26/19);
3. Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove koje obavljaju imunizaciju protiv žute groznice i bjesnila („Službene novine Federacije BiH", broj 10/08);
4. Naredba o uspostavi mreže koordinatora u FBiH a radi provođenja općih i posebnih mjera za zaštitu stanovništva od sindroma stečenog nedostatka imuniteta (SIDA/AIDS) ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/03);
5. Pravilnik o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom („Službene novine Federacije BiH", br. 20/08 i 39/14);
6. Pravilnik o načinu prijavljivanja HIV/AIDS-a u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj 36/09);4
7. Pravilnik o uvjetima i načinu provođenja mjera za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija („Službene novine Federacije BiH", broj 84/10);
8. Pravilnik o načinu prijavljivanja zaraznih bolesti ("Službene novine Federacije BiH", broj 101/12);
9. Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove koje obavljaju laboratorijsko ispitivanje uzročnika zarazne bolesti, odnosno epidemije zaraznih bolesti i provjeru (verifikaciju) laboratorijskog ispitivanja uzročnika zaraznih bolesti radi utvrđivanja dijagnoze ("Službene novine Federacije BiH", broj 101/12);
10. Pravilnik o načinu vođenja evidencija o izvršenim laboratorijskim ispitivanjima ("Službene novine Federacije BiH", broj 101/12);
11. Pravilnik o uvjetima u pogledu stručne spreme zaposlenika, tehničke opremljenosti, prostorija i drugih uvjeta kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove, privredna društva odnosno fizičke osobe-obrtnici za obavljanje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije ("Službene novine Federacije BiH", broj 30/16);
12. Pravilnik o načinu obavljanja obavezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije ("Službene novine Federacije BiH", broj 30/16).

4 Ispravka – broj: 06-37-6379/09 od 02.08.2009.godine, objavljena u „Službenim novinama Federacije BiH", broj 55/09.

 

- ZAKON O ZAŠTITI OSOBA S DUŠEVNIM SMETNJAMA

 

ZAKON O ZAŠTITI OSOBA S DUŠEVNIM SMETNJAMA
("Službene novine Federacije BiH", br. 37/01, 40/02, 52/11 i 14/13)


1. Pravilnik o organizaciji i radu komisija za zaštitu osoba s duševnim smetnjama ("Službene novine Federacije BiH", broj 53/01);
2. Uputstvo o sadržaju obrazaca u provedbi Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama ("Službene novine Federacije BiH", broj 53/01);
3. Pravilnik o izboru, organizaciji i radu Komisije za praćenje zaštite prava osoba sa duševnim smetnjama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj 44/13);
4. Rješenje kojim se imenuje Komisija za praćenje zaštite prava osoba sa duševnim smetnjama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 34/18).

 

- ZAKON O PRAVIMA, OBAVEZAMA I ODGOVORNOSTIMA PACIJENATA

 

ZAKON O PRAVIMA, OBAVEZAMA I ODGOVORNOSTIMA PACIJENATA
(„Službene novine Federacije BiH", broj 40/10)


1. Pravilnik o postupku i načinu rada liječničkog konzilija („Službene novine Federacije BiH", broj 55/13);
2. Pravilnik o obrascu saglasnosti, odnosno pristanka pacijenta na predloženu medinsku mjeru, te obrascu izjave o odbijanju pojedine medicinske mjere („Službene novine Federacije BiH", broj 95/13).

 

- ZAKON O SESTRINSTVU I PRIMALJSTVU

 

ZAKON O SESTRINSTVU I PRIMALJSTVU („Službene novine Federacije BiH", broj 43/13)


1. Pravilnik o dodatnoj edukaciji medicinskih sestara-tehničara iz okupacione terapije u mentalnom zdravlju („Službene novine Federacije BiH", broj 99/15)

 

- ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI ŽIVEŽNIH NAMIRNICA I PREDMETA OPĆE UPOTREBE

 

ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI ŽIVEŽNIH NAMIRNICA I PREDMETA OPĆE UPOTREBE ("Službeni list RBiH", br. 2/92 i 13/94)


1. Pravilnik o uvjetima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opće upotrebe koji se mogu stavljati u promet („Službeni list R BiH", br. 2/92 i 13/94 i "Službene novine Federacije BiH", br. 36/05, 35/13 i 96/17);
2. Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih namirnica koje se mogu stavljati u promet („Službene novine Federacije BiH", br. 7/04, 45/04, 2/13 i 96/17);
3. Naredba o visini i načinu plaćanja naknada za pokrivanje troškova ispitivanja i utvrđivanja zdravstvene ispravnosti životnih namirnica i predmeta opće upotrebe koji se uvoze u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 34/03).

 

- ZAKON O LIJEKOVIMA

 

ZAKON O LIJEKOVIMA
(„Službene novine Federacije BiH", broj 109/12)


1. Pravilnik o dobroj transportnoj i skladišnoj praksi ("Službene novine Federacije BiH", broj 38/02);5
2. Pravilnik o dobroj laboratorijskoj praksi ("Službene novine Federacije BiH", broj 38/02);
3. Pravilnik o određivanju visine veleprodajne i maloprodajne marže lijekova ("Službene novine Federacije BiH", br. 40/02, 50/02, 15/06 i 9/08), i to u dijelu maloprodajne marže lijekova;
4. Pravilnik o ispunjavanju uvjeta prostora, opreme i kadra za čuvanje lijekova u zdravstvenim ustanovama („Službene novine Federacije BiH", broj 38/03);
5. Pravilnik o posebnim uvjetima prostora, opreme i kadra koje moraju ispunjavati veleprometnici lijekova i carinska skladišta („Službene novine Federacije BiH", broj 45/03 i 10/05);
6. Pravilnik o medicinskim pomagalima („Službene novine Federacije BiH", br. 58/06 i 24/07) u dijelu koji se odnosi na proizvodnju medicinskih pomagala;
7. Pravilnik o posebnim uvjetima prostora, opreme i kadra koje moraju ispunjavati proizvođači lijekova, kao i postupak njihove verifikacije („Službene novine Federacije BiH", broj 37/05);
8. Pravilnik o bližim kriterijima za izbor lijekova, postupku i načinu izrade listi lijekova u Federaciji Bosne i Hercegovine, načinu stavljanja i skidanja lijekova sa listi lijekova, obavezama ministarstava zdravstva, zavoda zdravstvenog osiguranja, te proizvođača i prometnika lijekova („Službene novine Federacije BiH", br. 45/13 i 7/19);
9. Pravilnik o kriterijima za angažiranje stručnih institucija/stručnjaka u Federaciji Bosne i Hercegovine za izradu farmakoekonomskih parametara i drugih stručnih analiza i mišljenja („Službene novine Federacije BiH", broj 55/13);
10. Pravilnik o uvjetima i načinu uvoza lijekova koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet („Službene novine Federacije BiH", broj 104/13);
11. Odluka o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/19 i 56/19);
12. Odluka o Listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 33/19);
13. Odluka o postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za obavljanje proizvodnje lijekova i prometa lijekova na veliko pred Federalnim ministarstvom zdravstva ("Službene novine Federacije BiH", broj 72/15).

 

- ZAKON O LIJEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA

 

ZAKON O LIJEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA
("Službeni glasnik BiH", broj 58/08)


1. Pravilnik o vrsti, visini i načinu plaćanja troškova za obavljanje poslova Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 70/09);
2. Naredba o uplatnom računu za uplatu troškova predviđenih Zakonom o lijekovima i medicinskim sredstvima ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 72/09);
3. Pravilnik o načinu kontrole kvaliteta lijeka ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 97/09);
4. Pravilnik o načinu praćenja neispravnosti u kvalitetu lijeka ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 97/09);
5. Pravilnik o načinu prikupljanja i praćenja neželjenih djelovanja lijekova i medicinskih sredstava ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 97/09);
6. Pravilnik o kliničkom ispitivanju lijeka i medicinskog sredstva ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 4/10);
7. Pravilnik o medicinskim sredstvima ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 4/10);
8. Pravilnik o dobroj proizvodnoj praksi (GMP) za lijekove ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 24/10);
9. Pravilnik o načinu oglašavanja lijekova i medicinskih sredstava ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 40/10);
10. Pravilnik o sadržaju i načinu označavanja vanjskog i unutrašnjeg pakovanja lijeka ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 40/10 i 36/13);
11. Pravilnik o uvjetima, okolnostima i postupku angažiranja ovlaštenih laboratorija ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 60/10);
12. Odluka o načinu i obimu provođenja/odabira parametara za kontrolu kvaliteta svake serije uvezenog lijeka ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 60/10);
13. Pravilnik o čuvanju službene i poslovne tajne (donesen od strane Agencije za lijekove i medicinska sredstva);
14. Pravilnik o načinu provođenja farmaceutsko-inspekcijskog nadzora ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 23/11);
15. Pravilnik o zbrinjavanju farmaceutskog otpada ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 23/11);
16. Pravilnik o uvjetima za uvoz lijekova koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 23/11);
17. Odluka o postupku pribavljanja dozvole za uvoz rizičnih lijekova koji imaju dozvolu za stavljanje u promet u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 23/11);
18. Politika lijekova i medicinskih sredstava u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 55/11);
19. Pravilnik o polaganju ispita za farmaceutskog inspektora ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 59/11) i Odluka o programu i sadržaju ispita za farmaceutskog inspektora;
20. Pravilnik o postupku i načinu davanja dozvole za stavljanje lijeka u promet ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 75/11);
21. Pravilnik o načinu kontrole cijena, načinu oblikovanja cijena lijekova i načinu izvještavanja o cijenama lijekova u BiH ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 82/11);
22. Pravilnik o načinu prijavljivanja, prikupljanja i praćenja neželjenih reakcija na lijekove ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 58/12);
23. Pravilnik o praćenju neželjenih pojava vezanih za medicinska sredstva (materiovigilansa medicinskih sredstava), ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 58/12);
24. Smjernice dobre kliničke prakse u kliničkom ispitivanju ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 19/12);
25. Pravilnik o proizvodnji i prometu na veliko medicinskih sredstava ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 71/12 i Isp.-64/13);
26. Pravilnik o dobroj distributivnoj praksi (GDP) lijekova za humanu upotrebu ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 75/13);
27. Odluka stručnog savjeta o odgađanju primjene ekskluzivnosti podataka ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 57/13);
28. Pravilnik o uvjetima za obavljanje prometa lijekova na veliko ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 49/14);
29. Uputstvo o postupanju u procedurama za uvoz lijekova i medicinskih sredstava humanitarnog karaktera za područja Bosne i Hercegovine ugrožena prirodnom ili drugom nesrećom;
30. Pravilnik o načinu i postupku razvrstavanja lijekova ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 69/14);
31. Pravilnik o uvjetima za proizvodnju lijeka ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 73/14)

 

- ZAKON O SPRJEČAVANJU I SUZBIJANJU ZLOUPOTREBE OPOJNIH DROGA

 

ZAKON O SPRJEČAVANJU I SUZBIJANJU ZLOUPOTREBE OPOJNIH DROGA
("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 8/06)


1. Odluka o određivanju međunarodnih graničnih prelaza za prekogranični promet supstanci i biljaka iz tabele II, III i IV popisa opojnih droga, psihotropnih suspstanci, biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga i prekursora ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 58/08);
2. Odluka o dopunama liste opojnih droga, psihotropnih supstanci, biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga i prekursora ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 103/08);
3. Odluka o dopunama liste opojnih droga, psihotropnih supstanci, biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga i prekursora ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 51/11);
4. Odluka o osnivanju i imenovanju članova komisije za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 73/07);
5. Odluka o izuzimanju preparata od primjene kontrolnih mijera ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 20/10);
6. Sigurnosni uvjeti za izdavanje dozvole za proizvodnju i promet opojnih droga i psihotropnih tvari ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 69/13).

 

- ZAKON O SISTEMU POBOLJŠANJA KVALITETE, SIGURNOSTI I O AKREDITACIJI U ZDRAVSTVU

 

ZAKON O SISTEMU POBOLJŠANJA KVALITETE, SIGURNOSTI I O AKREDITACIJI U ZDRAVSTVU ("Službene novine Federacije BiH", br. 59/05 i 52/11)


1. Odluka o početku rada Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 68/05);
2. Odluka o davanju saglasnosti na Statut Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 94/07);
3. Pravilnik o bližim kriterijima za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", br. 79/13, 19/17 i 28/18).

 

- ZAKON O OGRANIČENOJ UPOTREBI DUHANSKIH PRERAĐEVINA

 

ZAKON O OGRANIČENOJ UPOTREBI DUHANSKIH PRERAĐEVINA
("Službene novine Federacije BiH", br. 6/98, 35/98, 11/99 i 50/11)


1. Pravilnik o označavanju pakovanja duhanskih prerađevina („Službene novine Federacije BiH", broj 57/11)

 

- ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVA

 

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVA
(„Službene novine Federacije BiH", broj 37/12)


1. Pravilnik o definiciji arhitekture zdravstveno-informacionog sistema primarne zdravstvene zaštite („Službene novine Federacije BiH", broj 82/13)
2. Pravilnik o obliku i sadržaju osnovne medicinske dokumentacije ("Službene novine Federacije BiH", broj 61/18)
3. Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja individualnih izvještajnih obrazaca i drugih pomoćnih obrazaca za vođenje evidencija ("Službene novine Federacije BiH", broj 61/18)
4. Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja, kao i obliku i formi zbirnih izvještajnih obrazaca ("Službene novine Federacije BiH", broj 61/18).

 

- ZAKON O PROMETU OTROVA

 

ZAKON O PROMETU OTROVA
("Službeni list RBiH", broj 2/92 i 13/94)


1. Pravilnik o tehničkim i sanitarno-higijenskim uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udruženog rada koje se bave prometom otrova ("Službene list RBiH", br. 2/92 i 13/94);
2. Pravilnik o dopunama Pravilnika o tehničkim i sanitarno-higijenskim uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udruženog rada koje se bave prometom otrova ("Službene novine Federacije BiH", broj 60/07);
3. Rješenje o utvrđivanju Liste otrova koji se mogu stavljati u promet u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 50/08);
4. Odluka Vlade Federacije BiH o zabrani odnosno ograničenju uvoza, proizvodnje i upotrebe određenih opasnih industrijskih hemikalija u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 52/16 i 47/19);
5. Odluka Vlade Federacije BiH o postupku utvrđivanja uvjeta za promet i upotrebu otrova pred Federalnim ministarstvom zdravstva ("Službene novine Federacije BiH", broj 66/16).

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv