ODRŽANA 67. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

PLASMANOM ESCROW SREDSTAVA ZAPOSLENA 251 OSOBA

U skladu sa zaključenim Ugovorom u smislu plasmana sredstava sa Escrow računa izmedju Vlade TK i NLB banke Vlada je danas prihvatila Polugodišnji izvještaj o plasmanu kredita iz sredstava ESCROW računa Vlade TK. Kako je istaknuto do kraja 2012. godine zahvaljujući plasmanu ovih sredstava zaposlena je 251 osoba. Sve firme koje su dobile sredstva su u situaciji da redovno vraćaju kreditna sredstva. Uzimajući u obzir parametre iznesene u izvještaju može se konstatovati uspješnost ove vrste poticajnog djelovanja prema privredi Tuzlanskog kantona.

OMOGUĆENA PROVEDBA ZAKONA O JAVNO – PRIVATNOM PARTNERSTVU

Vlada Tuzlanskog kantona je donijela danas više pravilnika, kao podzakonskih akata za provedbu Zakona o javno – privatnom partnerstvu. Donesenim Pravilnikom o edukaciji učesnika u postupcima pripreme i provedbe projekata javno-privatnog partnerstva propisano je šta je edukacija i u koju svrhu se provodi, ko su učesnici edukacije, te Program edukacije, vrijeme njenog trajanja i obaveza utvrđivanja detaljnog nastavnog plana i programa za svaku kalendarsku godinu. Propisan je nosilac edukacije, njegove obaveze kao i ko snosi troškove edukacije. Pravilnikom o kriterijima ocjene i odobravanja projekata javno-privatnog partnerstva uređen je sadržaj prijedloga projekta javno-privatnog partnerstva, popis dokumentacije koja se dostavlja uz prijedlog projekta partnerstva, kriteriji za ocjenu i odobravanje opravdanosti projekta, kriteriji za ocjenu i odobravanje primjene modela javno-privatnog partnerstva, ocjena i odobrenje dokumentacije za nadmetanje, kao i ocjena i davanje saglasnosti na tekst konačnog prijedloga ugovora o javno-privatnom partnerstvu. Donesenim Pravilnikom o nadzoru provedbe projekata javno-privatnog partnerstva definirana su ovlaštenja Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona
u obavljanju nadzora provedbe projekata javno-privatnog partnerstva, način postupanja prilikom nadzora provedbe, te prava i obaveze ugovornih strana u postupku nadzora provedbe projekata. Registar ugovora o javno-privatnom partnerstvu, sadržaj i način vođenja Registra, subjekti upisa, postupak upisa ugovora o javno-privatnom partnerstvu u Registar, sadržaj i oblik potrebne dokumentacije za upis, unos i pohranjivanje podataka, ovlaštena lica za pristup podacima iz Registra, te čuvanje i zaštita podataka uređeni su donesenim Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja Registra ugovora o javno-privatnom partnerstvu. Također doneseni su Pravilnik o utvrđivanju osnovnih kriterija i postupaka za izbor privatnog partnera i Pravilnik o davanju saglasnosti za sklapanje ugovora o javno-privatnom partnerstvu kojima su definirani eliminatorni, osnovni kriteriji, ukupna vrijednost svih kriterija, način vrjednovanja pojedinačnih kriterija, te postupak za izbor privatnog partnera, odnosno postupak podnošenja zahtjeva za izdavanje saglasnosti za sklapanje ugovora o javno-privatnom partnerstvu u dijelu usklađenosti prijedloga projekta s budžetskim projekcijama i planovima, te fiskalnim rizicima i ograničenjima, propisanim posebnim propisima, kao i o finansijskoj i fiskalnoj održivosti prijedloga, obavezni prilozi uz zahtjev, te kriteriji za dobijanje saglasnosti.

MJERE ZA SUZBIJANJE POJAVE AFLATOKSINA U MLIJEKU

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Program mjera za sprečavanje i otklanjanje pojave aflatoksina u mlijeku na području Tuzlanskog kantona. Cilj ovog Programa je suzbijanje pojave mikotoksina u mlijeku, te edukacija poljoprivrednih proizvođača u proizvodnji žitarica i uljarica koje će se koristiti kao hrana za muzna grla. Ciljna skupina su subjekti u lancu proizvodnje sirovog mlijeka: proizvođači hrane za muzne krave, uvoznici sirovina za hranu za muzne krave, uvoznici gotove hrane za muzne krave, uzgajivači muznih krava, te sabirna mjesta mlijeka, tj. organizatori otkupa mlijeka. Troškovi prikupljanja, slanja i analize službenih uzoraka u iznosu od oko 30.000,00 KM bit će finansirani iz sredstava Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK, navodi se u Programu.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU MINISTARSTVA
UNUTRAŠNJIH POSLOVA TUZLANSKOG KANTONA

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Izvještaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Tokom 2012. g. nadležnim tužilaštvima podneseno je 6.996 izvještaja o izvršenju krivičnog djela, protiv 5.846 učinioca. U odnosu na prethodnu godinu broj podnesenih izvještaja nadležnim tužilaštvima je manji za 1291 ili 15,58%, dok je broj prijavljenih učinilaca manji za 66 ili 1,12%. Ukupan broj krivičnih djela koji je obuhvaćen podnesenim izvještajima je 7.424, što je za 1.243 krivična djela ili 14,34% manje u odnosu na prethodnu godinu. Operativnim radom, otkriveni su počinioci za 1.877 krivičnih djela prethodno prijavljenih po nepoznatom izvršiocu. Procenat otkrivenosti krivičnih djela prijavljenih po nepoznatom učiniocu iznosi 36,60%, dok je procenat ukupne rasvijetljenosti krivičnih djela 56,20%. Od ukupnog broja prijavljenih učinilaca, broj prijavljenih maloljetnika je manji za 118 učinilaca. Ukupna materijalna šteta nastala ovim krivičnim djelima iznosi oko 9,6 miliona KM, što je za oko 2,3 miliona KM ili 19,17% manje u odnosu na prošlu godinu. Značajno je istaći da je otuđeno 49 motornih vozila ili 34,03% manje.
Tokom 2012.godine na putevima Tuzlanskog kantona evidentirano je 3.418 saobraćajnih nezgoda, od čega je 30 saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima, 1.114 saobraćajnih nezgoda sa povrijeđenim licima i 2.274 saobraćajne nezgode samo sa materijalnom štetom. U navedenim nezgodama smrtno je stradalo 36 lica, 216 lica je teže i 1.405 lica lakše povrijeđeno. U odnosu na 2011.godinu radi se o 1.668 saobraćajnih nezgoda manje ili 32,8%.
Kada je u pitanju normativna i upravna djelatnost Minisatrstvo je tokom 2012. godine vodilo 59.613 upravnih postupaka iz oblasti građanskih stanja, primjene propisa iz oblasti saobraćaja, nabavljanja, držanja i nošenja oružja i municije i zaštite ljudi i imovine od čega 2.318 posebnih ispitnih postupaka, a 59.085 skraćenih upravnih postupaka. Ukupan broj riješenih predmeta do kraja godine je 57.322 predmeta, što čini procenat riješenosti predmeta od 96,16% u odnosu na ukupan broj primljenih zahtjeva. Od strane građana uložene su 24 žalbe na prvostepene postupke, od čega je 1 žalba odbačena, 21 žalba odbijena, dok je za 2 žalbe postupak u toku.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU MINISTARSTVA
PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLICE

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o radu Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2012. godinu. Tokom 2012. godine Ministarstvo je podržalo projekte općina iz oblasti zaštite okolice sa ukupnim iznosom od 493.000,82 KM, a za projekte nevladinih organizacija raspoređeno je 44.967,00 KM.  Privrednim društvima u privatnom vlasništvu je za projekte iz oblasti zaštite okolice dodijeljeno ukupno 59.328 KM, dok su  projekti javnih preduzeća iz oblasti zaštite okolice podržani sa ukupno 149.997,00 KM. U normativnom dijelu, Ministarstvo je realiziralo Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima, Program raspodjele namjenskih sredstava Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2012. godinu, kao i niz drugih odluka i normativnih akata kojima se reguliše ova oblast na području našeg kantona. U dijelu koji se odnosi na realiziranje Programa raspodjele namjenskih sredstava Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2012. godinu dio sredstava namijenjen općinama nije realiziran zbog toga što neke općine nisu završile i opravdale projekte iz prethodne godine. U interesu daljeg efikasnog i kvalitetnog nastavka aktivnosti Ministarstva, na osnovu izvršene analize dosadašnjeg rada, u narednom periodu potrebno je intenzivirati aktivnosti na izradi i dosljednom provođenju planskih dokumenata na prostoru Kantona (prostornih planova općina i drugih planskih dokumenata), intenzivirati aktivnosti na „legalizaciji“ ranije bespravne gradnje i potpunom sprečavanju nove bespravne gradnje, u saradnji sa općinama i Kantonalnom upravom za inspekcijske poslove raditi na hitnom osposobljavanju inspekcijskih službi u oblasti prostornog uređenja i građenja u pravcu njihovog kadrovskog i materijalnog obezbjeđenja, nastaviti aktivnosti, uz uključenje svih relevantnih subjekata, a naročito lokalnih zajednica, na realizaciji projekta zbrinjavanja komunalnog otpada, odnosno međuopćinskog deponovanja i stvaranja centra za upravljanje otpadom, navodi se u Izvještaju.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU PEDAGOŠKOG
ZAVODA TUZLANSKOG KATONA

Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila danas Izvještaj o radu Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, koji je u protekloj godini, obzirom na izdvajanje u samostalnu upravnu organizaciju, ograničene, materijalne i kadrovske resurse, prošao težak period. Pojačanim naporima zaposlenika, na kraju se uspjelo uraditi i više u odnosu na planirano, posebno kada je riječ o stručnom usavršavanju, davanju stručne podrške nastavnom i vannastavnom osoblju u realizaciji svojih aktivnosti. Obzirom da broj kontakt sati sa školama i zaposlenicima kada je u pitanju praćenje i savjetovanje, nije na zadovoljavajućem nivou, Zavod realno planira da se u narednoj godini to stanje, uveliko, popravi. Pokazano razumijevanje između resornog ministarstva i Zavoda na svim nivoima garantuje uspješnu realizaciju zacrtanih ciljeva Vlade TK u segmentu obrazovanja. U narednom periodu će se naročito voditi računa o učešću u projektima na državnom i međunarodnom nivou, kao i razmjeni iskustava, prvo između zaposlenika Zavoda, resornog i drugih ministarstava, kako bi se izbjeglo dupliranje poslova, a onda i razmjena kadrova sa drugim sličnim institucijama u BiH sa ciljem efikasnijeg iskorištavanja resursa i sticanja vanbudžetskih prihoda, koji bi se iskoristili u realizaciji razvojnih projekata i poboljšanju postojećih ljudskih i materijalnih resursa Zavoda. Očekivati je da će Zavod, kao dio kantonalne uprave usmjerene na promjene i gradnju bolje budućnosti građanima Tuzlanskog kantona, i dalje imati svu potrebnu podršku Vlade TK, kako bi, zajedno sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, odgovorio izazovima u provođenju reforme obrazovanja na svim nivoima obrazovanja na području Kantona.

USVOJEN PLAN RADA I FINANSIJSKI PLAN
DIREKCIJE CESTA TUZLA ZA 2013.GODINU

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Plan rada i finansijski plan Direkcije cesta Tuzla za 2013. godinu. Kako se navodi, rad Direkcije u 2013. godini fokusirat će se na obavezno redovno održavanje puteva i održavanje prohodnosti puteva u zimskom periodu (zimska služba), na završetak već započetih investicionih poslova iz 2012. godine, izgradnju i rekonstrukciju prioritetnih putnih pravaca, sanaciju aktivnih klizišta i izradu projektne dokumentacije za one putne pravce i objekte na putevima čija će izgradnja i rekonstrukcija uslijediti u ovoj i narednoj godini, uspostavljanje katastra putne mreže za regionalne i lokalne puteve od regionalnog značaja. Direkcija cesta Tuzla će u okviru svojih redovnih poslova obavljati i stručno-upravne poslove predviđene Zakonom o cestama, drugim zakonima i podzakonskim aktima i inicirati aktivnosti za donošenje kriterija i standarda koji trenutno nedostaju u oblasti održavanja, izgradnje, rekonstrukcije i zaštite puteva. U okviru svoje nadležnosti, a u skladu sa planom Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK, Direkcija cesta Tuzla je pokrenula proceduru za donošenje Osnova Strategije razvoja regionalnih cesta
TK u periodu od 2013. do 2023. godine. Postoje lokalne zajednice koje nisu u mogućnosti obezbjediti neophodna sredstva za kvalitetnu rekonstrukciju, sanaciju i održavanje lokalnih cesta a iste su po svojim karakteristikama odavno već prerasle u kategoriju regionalnih cesta. Također, te ceste su pod stalnim udarom prirodnih nepogoda kao što je tonjenje, čime je bezbjednost korisnika odnosno učesnika u saobraćaju na vrlo niskom nivou, brigu o tim cestama preuzela je Direkcija cesta Tuzla. To su lokalne ceste od regionalnog značaja Zovik-Humka-Vražići-Brnjik, Kalesija-Međeđa-Sapna, Priboj-Teočak i Klokotnica-Lukavica-Kapetani.
            Visina planiranih prihoda za 2013. godinu procijenjena je na osnovu kretanja ovih prihoda u 2012. godini, te na osnovu Smjernica i ciljeva fiskalne politike za 2013. godinu koje je donijela Vlada TK. Prihodi i primici, te rashodi i izdaci Direkcije u 2013. Godini su planirani u iznosu 12.820.000,00KM.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU KANTONALNOG ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE

Kantonalni štab civilne zaštite je u potpunosti ostvario svoju zakonom utvrđenu funkciju u sistemu zaštite i spašavanja Tuzlanskog kantona, stoji u danas usvojenom Izvještaju o radu Kantonalnog štaba civilne zaštite za 2012. godinu. Za vrijeme proglašenog stanja prirodne nesreće od snijega i niskih temperatura na području Tuzlanskog kantona u vremenu od 05. do 22. 02.2012. godine, Štab je uspješno rukovodio akcijama zaštite i spašavanja na području TK i dao veliki doprinos da ne dođe do prekida u snabdijevanju stanovništva energentima, prehrambenim i drugim artiklima i blokade komunikacija svih vrsta. Procjene situacije, odabrane mjere zaštite i spašavanja i snage i sredstva zaštite i spašavanja od strane Kantonalnog štaba i općinskih štabova civilne zaštite, bili su primjer za druga području u Bosni i Hercegovini. Ostvarena je izvanredna suradnja sa općinskim štabovima civilne zaštite, Kantonalnom komisijom i općinskim komisijama za procjenu šteta, odnosno Kantonalnom upravom civilne zaštite. Na osnovu usvojenog Plana korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća u 2012. godini, u 2012. godini ukupno je potrošeno 673.421,16 KM sredstava posebna naknade za zaštitu od 9 prirodnih i drugih nesreća. U budžetsku 2013. godinu prenosi se 2.984.497,82 KM neutrošenih sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje iz prethodnog, koji će zajedno sa očekivanim tekućim prilivom biti planiran i korišten u skladu sa zakonskim odredbama i Planom korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje u 2013. godini. U 2012. godini je održana i najveća združena vježba snaga i sredstava civilne zaštite u poslijeratnom periodu na području Tuzlanskog kantona. Vježba pod nazivom „Avionska nesreća na Međunarodnom aerodromu Tuzla“ je omogućila provjeru zajedničkog organiziranog odgovora snaga i sredstava civilne zaštite u slučaju da se dogodi avionska nesreća. U ovoj vježbi aktivno su učestvovali: Kantonalna uprava civilne zaštite, Kantonalni štab, JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ Tuzla, MUP-a TK, općinske službe civilne zaštite Kalesije, Tuzle, Živinica sa svojim službama zaštite i spašavanja i vatrogasnim jedinicama, Industrijska vatrogasna jedinica Rudnika Đurđevik i Crveni križ TK sa svojim jedinicama. U vremenu kada je obavljao svoju funkciju, kada nije bilo proglašeno stanje prirodne nesreće, Kantonalni štab je svojim aktivnim djelovanjem dao veliki doprinos u realizaciji aktivnosti koje u okviru svoje nadležnosti obavlja Kantonalna uprava civilne zaštite.

UTVRĐEN PRIJEDLOG IZMJENA ZAKONA O SPORTU

Po okončanju javne rasprave Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila prijedlog Zakona izmjenama Zakona o sportu. Izmjene su predložene radi preciziranja pojedinih odredbi, usklađivanja sa odredbama drugih zakona, popune pravnih praznina, te usklađivanja rashoda i izdataka sa ostvarenim prihodima i primicima u Budžetu Kantona. Radi obezbjeđivanja efikasnosti rada Savjeta za sport Tuzlanskog kantona, te obzirom da ne postoji potreba za provođenje posebnih oglasnih procedura kada je u pitanju imenovanje ovog radnog tijela, predloženim rješenjima Savjet se predviđa kao savjetodavno tijelo koje brine o razvoju i kvalitetu sporta na nivou Kantona, kao tijelo Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, čija je to i zakonska nadležnost, a ne, kao što je to slučaj sada, Vlade Kantona. 
Na osnovu Izvještaja Ministarstva finansija o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona utvrđeno je smanjenje ukupnih prihoda i primitaka u Budžet Kantona. Imajući u vidu deficit Budžeta ne postoji mogućnost finansiranja sportskih djelatnosti u iznosu od minimalno 1% izuzimajući finansiranje iz vlastitih i namjenskih prihoda budžetskih korisnika, te je iz tih razloga predviđeno da se iz Budžeta izdvajaju sredstva do 1%. Također, prelaskom Inspektorata za obrazovanje, nauku, kulturu i sport iz sastava Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona u Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove Tuzla, neophodno je bilo propisati da inspekcijski nadzor vrše nadležne inspekcije, te odredbu izmijeniti i uskladiti sa odredbama drugih zakona koji regulišu inspekcijski nadzor. Nakon današnjeg utvrđivanja, Prijedlog je upućen Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.

OSTALE AKTIVNOSTI

            Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Informaciju o radu školskih odbora osnovnih i srednjih škola u 2012. godini.

            Vlada Tuzlanskog kantona je danas donesenom odlukom utvrdila način uplate i raspodjele sredstava, ostvarenih prodajom stanova na području Tuzlanskog kantona po osnovu Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo. Osnovni razlog donošenja Odluke je potreba da se preciznije uredi način uplate i raspodjela sredstava ostvarenih prodajom stanova na području Tuzlanskog kantona po osnovu Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo i Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova.

Vlada Tuzlanskog kantona je današnjom izmjenom  Odluke o osnivanju Komisije za vođenje drugostepenog disciplinskog postupka za namještenike iz kantonalnih, opštinskih i gradskih organa državne službe, naknade predsjednika, odnosno članova Komisije smanjila sa 200 KM na 100 KM, odnosno sa 150 KM na 75 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je danas 202.000,00 KM Javnom preduzeću „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj, za finansiranje dijela troškova čuvarske službe u 2012. godini.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o pristupanju dodjeli koncesije i određivanju koncesora kompaniji „POLO JUNIOR“ d.o.o. za trgovinu, ugostiteljstvo i export-import poslove Kalesija, za korištenje vode iz  vlastitog bunara, za potrebe poslovnog objekta Benzinske pumpne stanice u naselju Kurtići-Prnjavor, općina Kalesija.
           
            Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za nominiranje i izbor kandidata za članove Školskog odbora iz reda osnivača u osnovnim i srednjim školama TK. Javni oglas se raspisuje za škole u kojima nisu imenovani školski odbori u mandatnom periodu od 4 godine, odnosno za škole za koje je potrebno izvršiti popunu članova Školskog odbora iz reda osnivača uslijed ostavki, razrješenja i sl. Oglas će biti raspisan za izbor kandidata u školskim odborima 22 osnovne i 6 srednjih škola na području Tuzlanskog kantona.

            Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas tekst Izjašnjenja Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice i Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Tuzlanskog kantona na akt Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u kojem se, između ostalog, ističe da se područje Zaštićenog pejzaža “Konjuh”nije moglo proglasiti lovištem Konjuh. Resorna ministarstva i Vlada Tuzlanskog kantona ostaju pri zahtjevu da se Odluka o osnivanju posebnih lovišta na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine izmijeni, tako da se iz iste izuzme područje koje je Zakonom o proglašenju dijela područja planine Konjuh Zaštićenim pejzažom “Konjuh”, proglašeno zaštićenim područjem. Premijer Tuzlanskog kantona ovlašten je da u ime Vade Tuzlanskog kantona potpiše izjašnjenje.

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Godišnji plan aktivnosti iz oblasti Izrada politika i propisa kao dio Projekta razvoja kantonalne uprave Misije OSCE – a. Ovaj godišnji plan aktivnosti je dio Projekta razvoja kantonalne uprave Misije OSCE-a čiji cilj je podržati izvršne i zakonodavne organe vlasti kantona u daljnjem poboljšanju učinkovitosti, djelotvornosti, transparentnosti i odgovornosti i pružiti im podršku kako bi odgovorili na izazove upravljanja u vrijeme kada se BiH približava integraciji u EU. Plan sadrži niz aktivnosti koje će se poduzeti u periodu od januara do decembra 2013. godine s ciljem poboljšanja odabranih područja kantonalne uprave.

Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila danas Izjašnjenje na amandmane dostavljene na prijedloge Budžeta i Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2013. godinu.

            U okviru kadrovskih pitanja, Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas prethodnu saglasnost za imenovanje upravnih odbora JU Međunarodna galerija portreta Tuzla i JU Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla. Imenovanje ovih upravnih odbora izvršit će Načelnik Općine Tuzla.

 

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15