ODRŽANA 66. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

UTVRĐEN PROGRAM RADA VLADE
TUZLANSKOG KANTONA ZA 2013. GODINU

Analizirajući trenutnu situaciju na Tuzlansom kantonu i u BiH, Vlada Kantona je konsultujući već izrađene studije i dokumenta koja prate stanje i napredak u BiH donijela danas Program rada Vlade za 2013. godinu. Neke od aktivnosti bit će nastavak već započetih projekata u koordinaciji sa vladama BiH i FBiH, kao što je npr. ubrzanje operativnih aktivnosti u kreiranju povoljnijeg poslovnog okruženja, naročito kada je u pitanju uklanjanje administrativnih barijera za razvoj poduzetništva. U ovom kontekstu i u narednom periodu, insistirat će se na jačem socijalnom dijalogu poslodavaca, sindikata i Vlade, uz podizanje društvene i etičke odgovornosti poslodavaca utemeljenoj na njihovim zakonskim obavezama o ekonomsko-socijalnoj sigurnosti radnika.

Vodeći se osnovnim načelima vrijednosti, u vremenu nove ekonomske krize u Evropi i okruženju, Vlada Kantona će i u 2013. raditi na realizaciji četiri osnovna strateška cilja, a to su: poboljšanje ekonomskog položaja Tuzlanskog kantona, razvoj ljudskih resursa i unapređenje kvaliteta života, smanjenje i pravednija potrošnja, kao i učinkovitija organizacija organa uprave i promjena sistema društvenih vrijednosti.
Strukturne mjere za unapređenje poslovne okoline, ubrzanja oporavka i ekonomskog rasta Kantona, sprovodit će se realizacijom prethodno donesenih strateških dokumenata na nivou Kantona, na prvom mjestu Strategije razvoja Tuzlanskog kantona do 2013. godine, Strategije zapošljavanja u Tuzlanskom kantonu i Strategije razvoja poljoprivrede u Tuzlanskom kantonu, kao i prioritetne razvojne ciljeve u pogledu poboljšanja društvenog položaja mladih sadržanih u Akcionom planu politike za mlade. Poboljšanje ekonomske strukture traži razvoj ljudskih kapaciteta i konkurentnosti, priliv investicija, iskustvo, ekološku održivost, internacionalizaciju i ekonomiju znanja. Navedene ciljeve Vlada će ostvariti poboljšanjem ekonomskog položaja Tuzlanskog kantona, razvojem ljudskih resursa i unapređenjem kvaliteta života, smanjenjem i pravednijom potrošnjom, kao i učinkovitijom organizacijom organa uprave i promjenom sistema društvenih vrijednosti.
Poboljšanje ekonomskog položaja Tuzlanskog kantona Vlada će nastojati postići podrškom proizvodnji namijenjenu kako domaćem tako i inostranom tržištu, inicirajući nove investicije i privlačeći strana ulaganja. U cilju razvijanja javno-privatnog partnerstva, implementirat će se doneseni Zakon o javno-privatnom partnerstvu i raditi na njegovoj promociji. Realizirat će se programi podrške jačanju kapaciteta malih i srednjih poduzeća i obrta u cilju stvaranja mogućnosti za novo zapošljavanj, kao i Program mjera za unaprjeđenje poslovnog ambijenta na Tuzlanskom kantonu. U 2013. godini radit će se i na realizaciji projekta Unaprjeđenja poslovnog ambijenta na Tuzlanskom kantonu s ciljem privlačenja novih investicija, koji se sprovodi u saradnji sa Međunarodnom finansijskom korporacijom, koji će doprinijeti, između ostalog povećanju konkurentnosti kantona putem smanjenja troškova i rizika poslovanja, povećanju transparentnosti u provođenju administrativnih postupaka na kantonalnom nivou, jačanju kapaciteta za privlačenje investicija i olakšavanje ulaganja na kantonalnom nivou. Prioritetni cilj Ministarstva rada, socijalne politike i povratka Kantona je smanjiti stopu dugoročno nezaposlenih i drugih teško zapošljivih kategorija nezaposlenih osoba, odnosno povećati stopu zaposlenosti mladih i stopu zaposlenosti dugotrajno nezaposlenih. Planirana je izrada Akcionog plana za provedbu Okvirnog programa mjera za nova i bolja radna mjesta, kao i provedba Programa podrške razvoju poljoprivrede i podrške razvoju ruralnih područja. U oblasti turizma će se posebna pažnja usmjeriti na pojačanu kampanju i prezentaciju turističkih resursa TK, izradu “Osnova strategije razvoja turizma na području Tuzlanskog kantona”, izradu i donošenje Zakona o turističkoj djelatnosti za područje Tuzlanskog kantona, te donošenje odgovarajućih podzakonskih akata. U oblasti saobraćaja posebna pažnja bit će usmjerena na izradu Postizanje uravnoteženog i održivog razvoja svih dijelova i općina Kantona preko izgradnje putne i saobraćajne infrastrukture, s akcentom na razvoj Međunarodnog aerodroma Tuzla, što podrazumijeva izradu Osnova strategije razvoja regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za period 2013-2023 godina, izradu kantonalnog daljinara i minimalnih vremena redova vožnje za kantonalne i općinske linije na području Tuzlanskog kantona, izmjenu Zakona o cestovnom prijevozu, suzbijanje nelegalnog rada u oblasti prijevoza na području TK.
Kada je u pitanju razvoj ljudskih resursa i unapređenje kvaliteta života, osnovni i prioritetni zadatak Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona u 2013. godini povećati ukupni stepen sigurnosti na području Tuzlanskog kantona, koji se mjeri brojnošću i intenzitetom sigurnosnih pojava usmjerenih na ugrožavanje života, lične i imovinske sigurnosti građana, a direktno i indirektno se reflektuju na kvalitet življenja i ukupno zadovoljstvo građana Kantona, iskazano kroz jačanje njihovog povjerenja u policiju i spremnost za međusobnu saradnju. Također, planiran je i nastavak reforme osnovnog i srednjeg obrazovanja i dalje afirmacije visokog obrazovanja na području Tuzlanskog kantona, organizaciono umrežavanja ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona, prilagođavanje obrazovnih programa potrebama tržišta rada i poticanje obrazovanja deficitarnih struka, jačanje prostornih, tehničkih i kadrovskih kapaciteta u sferi obrazovanja i nauke, stvaranje ambijenta za razvoj i zadovoljenje kulturnih potreba stanovništva Tuzlanskog kantona, kao i razvoj sporta i povećanje uključenosti stanovnika u sportske aktivnosti. Također, planirana je priprema preporuka za obrazovnu upisnu politiku na području Tuzlanskog kantona, kao i je izrada Akcionog plana za mlade Tuzlanskog kantona za period 2013 – 2014. Nastavit će se započete aktivnosti za dalji razvoj JZU UKC Tuzla kroz uvođenje promjena u planiranju rada i razvoja a posebno finansija, organizovanju i kontroli uz efikasno upravljanje ljudskim resursima, što će omogućiti stabilizaciju i finansijsku konsolidaciju ustanove koja ima prioritetan značaj u zdravstvenom sistemu Tuzlanskog kantona
Ministarstvo finansija predložit će Vladi Tuzlanskog kantona inicijativu o donošenju Zakona o budžetskoj odgovornosti korisnika budžetskih sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona, kojim bi se uredila pravila o ograničenju budžetske potrošnje, ojačala odgovornost za zakonito, namjensko i svrsishodno korištenje budžetskih sredstava, te ojačao sistem kontrole i nadzora u cilju osiguranja fiskalne odgovornosti i transparentnosti, odnosno dugoročne održivosti javnih finansija, navodi se, između ostalog, u Programu rada Vlade Tuzlanskog kantona za 2013. godinu.

NOVA I BOLJA RADNA MJESTA


Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Okvirni program mjera za "Nova i bolja radna mjesta". Naime, Tuzlanski kanton je i prije pojave recesije imao duboke strukturne poremećaje tržišta rada, što Vladi nameće obavezu da se snažnije suoči sa izazovima alarmantne nezaposlenosti. Program mjera "Nova i bolja radna mjesta" konkretan je odgovor Vlade Tuzlanskog kantona na probleme nezaposlenosti u kratkoročnoj, srednjoročnoj i dugoročnoj ravni. Osnovu Programa čini konceptualno opredjeljenje da se otvaranje "novih i boljih radnih mjesta" može ostvariti kombinacijom mjera optimizacije korištenja raspoloživih resursa i pokretanja investicija, posebno u javnom sektoru, i sa fokusom na infrastrukturu. Kratkoročne mjere, prije svega, podrazumijevaju očuvanje postojećih radnih mjesta, te stvaranje pretpostavki za kreiranje novih radnih mjesta boljim organiziranjem javnog sektora i optimalnim korištenjem raspoloživih javnih resursa i to na područjima tržišta rada, upravljanja poticajima i artikuliranja fiskalnog kapaciteta Kantona. Srednjoročne mjere se odnose na konkurentnost malih i srednjih preduzeća i obuhvataju djelovanje na područjima upravljanja javnim resursima, upravljanja javnim investicijama, inicijativa "gazele" i sektorski ciljevi iz oblasti ekonomske strukture i razvoja. Dugoročno, Vlada TK treba da započne pripreme za izradu Strategije razvoja za period 2014 - 2020., koja će biti osnova za angažovanje sredstava IPA II fondova. Ove mjere obuhvataju djelovanje na područjima pripreme za prihvatanja podrške EU za period 2014 -2020., obrazovanje i istraživanje, novi sektori i direktne strane investicij. Naravno za realizaciju zacrtanih ciljeva neophodno je postizanje društvenog konsenzusa i jačanje institucionalnih kapaciteta za razvoj našeg kantona. Slijedeći veoma važan korak je izrada Akcionih planova svih resora, sa jasno naznačenim mjerama odnosno aktivnostima, nosiocima aktivnosti, sredstvima potrebnim za realizaciju, izvorima sredstava kao i rokovima realizacije, a koji će se usvojiti odmah po usvajanju Budžeta za 2013 godinu.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU MINISTARSTVA RAZVOJA
I PODUZETNIŠTVA TUZLANSKOG KANTONA


Ministarstvo razvoja i poduzetništva je tokom 2012. godine najvećim dijelom realizovalo aktivnosti u skladu sa Programom rada za 2012. godinu. Programi planirani Budžetom sa pozicije "Podrška razvoju kantona" su realizovani, kao i značajan dio programa raspodjele i rasporeda sredstava sa escrow računa. Ministarstvo je kao predlagač uspješno pripremilo novi Zakon o javno-privatnom partnerstvu, smatrajući ga osnovom za realizaciju infrastrukturnih programa na TK, među kojima su za Ministarstvo najvažniji projekti vezani za poduzetničku infrastrukturu kao i energetsku efikasnost. Putem Javnog poziva za dodjelu grant sredstava za podršku razvoju kantona Ministarstvo je kroz devet programa odobrilo 586.990,71 KM. Ministarstvo je sa pozicije Podrška razvoju Kantona, kroz razne programe podržalo 127 poduzeća sa ukupno 339.948,70 KM. Između ostalog programom za sufinansiranje troškova za uvođenje ISO/IEC standarda, osiguranja CE znaka i obnavljanje standarda je dodijeljeno ukupno 240.988,46 KM za 44 poduzeća koja trenutno zapošljavaju 1.508 radnika, a planirano je zapošljavanje nova 372 radnika, dok je programima subvencija za podršku udruženjima koje se bave promocijom i razvojem poduzetništva i obrta podržana realizacija projekata 27 udruženja u ukupnom iznosu od 229.042,00 KM, te 3 udruženja inovatora sa ukupnim iznosom od 18.000,00 KM.
Ministarstvo razvoja i poduzetništva, je u u skladu sa svojim Strateškim planom realiziralo i dva programa, finansirana sa ESCROW računa, a koja su se realizirala putem javnog poziva u saradnji sa NERDA-om. Programom za dodjelu subvencioniranih kredita uz garancije Garantnog fonda NERDA su odobrena 23 kredita u ukupnom iznosu 1.955.000,00 KM, poduzećima koja trenutno zapošljavaju 498 radnika. Ukupna investicija, uključujući sopstvena sredstva poduzeća iznosi 4.640.000,00 KM, a planirano je zapošljavanje 87 radnika. Krediti su isplaćeni iz sredstava Volksbank BH dd. Za ovaj program Vlada Tuzlanskog kantona je izdvojila 142.000,00 KM za subvenciju kamate i 510.000,00 KM za depozit kao garanciju za kredite, što po jednom novom radnom mjestu iznosi 7.494,00 KM depozita, tj. 1.632,00 KM grant sredstava. Također, realizovan je i javni poziv za subvenciju kamata, na osnovu kojeg je 25 poduzeća koja trenutno zapošljavaju 1.672 radnika a koje su u periodu 2011. i 2012. godine zaposlile 507 novih radnika, dobilo grant subvenciju kamata u iznosu 298.598,48 KM, što po jednom radnom mjestu iznosi 589 KM. U okviru normativnih djelatnosti Ministarstva, značajno je za istaći pripremu novog Zakona o javno-privatnom partnerstvu, što je osnova za realizaciju infrastrukturnih programa na TK. Ministarstvo je koordinator Projekta Unaprijeđenje poslovnog ambijenta s ciljem privlačenja investicija, koji se realizuje u saradnji sa IFCom, i koji teče u skladu sa ugovorenom dinamikom.
S obzirom da je transfer odobrenih sredstava iz 2011., izvršen u cijelosti tek u januaru 2013., još uvijek se nisu stvorili uslovi za realizaciju projekata, tako da do usvajanja ovog izvještaja nije mogla biti pripremljena Informacija o efektima ulaganja za 2011. godini, što će biti urađeno i javnosti prezentirano u narednom periodu.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU MINISTARSTVA ZA
BORAČKA PITANJA TUZLANSKOG KANTONA


Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Izvještaj o radu Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona za 2012. godinu. Može se konstatovati da je Ministarstvo u cijelosti ispoštovalo zacrtane ciljeve planirane Programom rada Vlade Kantona za 2012. godinu, te je u svrhu uspješne realizacije daljnjih aktivnosti Vlada Tuzlanskog kantona donijela nove i inovirala postojeće provedbene propise, a sve u cilju poboljšanja položaja boraca i članova njihovih porodica na području Kantona. U Izvještaju, između ostalog, stoji da je uvećanje kreditnih sredstava u odnosu na bespovratna sredstva koja su se dodjeljivala kao pomoć u stambenom zbrinjavanju boraca i članova njihovih porodica, kao novog sistema raspodjele u oblasti stambenog zbrinjavanja boraca i članova njihovih porodica, bio strateški cilj Ministarstva u protekloj godini. Također, izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica, obezbjeđena su namjenska sredstva za obavljanje pripravničkog staža boraca i članova njihovih porodica, kao uslova za polaganje stručnog ispita, čime se stvaraju preduslovi za eventualno brže zapošljavanje. Ministarstvo je, putem konkursa za prijavu, provelo javni poziv i izvršilo odabir 170 kandidata, koji su u skladu sa planiranim finansijskim sredstvima, ostvarili pravo na obavljanje pripravničkog staža. Potrebno je naglasiti da se svim pripravnicima za vrijeme trajanja pripravničkog staža mjesečno isplaćuje naknada u neto iznosu 320,00KM. Zbog ograničenosti finansijskih sredstava Javnim pozivom nisu mogli biti obuhvaćeni svi zainteresirani kandidati, ali je navedeni projekat dobio veliku podršku javnosti, a posebno je pozitivno ocijenjen od strane boračke populacije, tako da će se u narednim godinama nastaviti sa ovakvom ili većom finansijskom podrškom Vlade Kantona. Posebna pažnja posvećena je završetku izgradnje spomen obilježja herojima obrambeno-oslobodilačkog rata 92-95. kao i finansiranju programa za zapošljavanja boraca i članova njihovih porodica, kako putem Službe za zapošljavanje tako i putem resornih ministarstava u Vladi Tuzlanskog kantona. Potrebno je naglasiti i činjenicu da je u izvještajnom period, kao i svih prethodnih godina saradnja sa 12 boračkih organizacija i udruženja kantonalnog nivoa je kontinuirana i uspješna, a predstavnici boračkih organizacija i udruženja su putem učešća u komisijama uključeni u rješavanje stambenih pitanja, stipendiranja učenika i studenata i dr.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU MINISTARSTVA ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU I POVRATAK TUZLANSKOG KANTONA


Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Izvještaj o radu Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona. U toku 2012.godine u Ministarstvo je posebnu pažnju posvetilo realizaciji programa i projekata zapošljavanja, doobuci, prekvalifikaciji i dokvalifikaciji u saradnji sa Službom za zapošljavanje TK-a, te unaprjeđenju efikasnosti rada Službe za zapošljavanje u smislu provedbe revizije prijavljenih osoba na evidenciji nezaposlenih. Po realizovanim projektima/programima zapošljavanja i samozapošljavanja ukupno je zaposleno 1213 osoba, u toku je zapošljavanje 544 osobe, dok je pripravnički staž odradilo ili volontiralo 890 osoba. Kada je u pitanju podrška povratku prognanih lica Ministarstvo je realizovalo programe sanacije i izgradnje individualnih stambenih objekata i izgradnje gospodarskih objekata, sanacije infrastrukturnih objekata u zonama povratka i pomoći na ime održivog povratka, a za zbrinjavanje raseljenih lica obezbijeđena su finansijska sredstva za subvenciju troškova električne energije i nabavku ogrjeva (uglja) smještenih u kolektivnim centrima, kao i sredstva za zdravstveno osiguranje i naknade za troškove dženaza/sahrana. U 2012.godini, 128 osoba se vratilo u prijeratno mjesto prebivališta na području našeg kantona, a na području opština Republike Srpske, se vratilo 318 osoba. U protekloj godini Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak je Kantonalnom pravobranilaštvu uputilo dopis sa prijedlogom da se podnese 14 tužbi za zloupotrebu dodijeljenih donacija u građevinskom materijalu za izgradnju stambenih jedinica i gospodarskih objekta u periodu od 2005-2011.godine. Također, Ministarstvo je protiv dva preduzeća pokrenulo postupak vraćanja sredstava zbog neizvršenja obaveza iz potpisanog Ugovora o dodjeli sredstava za održiv povratak u vidu subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima u cilju podrške povratku prognanih lica. Za 3118 korisnika stalne novčane pomoći Ministarstvo je u 2012.godini ukupno je izdvojilo 5.091.868,32 KM. Visina pomoći je iznosila 117,00 KM za lice, uvećano za 35,00 KM za svakog nesposobnog člana porodice. 292.808,40 KM izdvojeno je za novčanu naknadu za pomoć i njegu od strane drugog lica. Na području Tuzlanskog kantona trenutno je 308 korisnika ove naknade. Osim pomenutog Ministarstvo je donijelo Program raspodjele sredstava za privremene, jednokratne i druge novčane pomoći u ukupnom iznosu od 560.202,00 KM, navodi se između ostalog u Izvještaju Minisatrstva.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU KANTONALNE
UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE


Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za 2012. godinu. Tokom protekle godine Uprava je izvršila ukupno 31.154 predmeta, što je u odnosu na 2011.godinu 7.365 pregleda više ili 58,10%. Od ukupnog broja inspektori su izvršili 8.464 redovne kontrole, 7.391 kontrole po zahtjevima stranaka, 2.580 kontrolna pregleda i 1.615 pregleda po predstavkama. U svim upravnim oblastima, naloženo je, izrečeno i donijeto 28.599 upravnih i drugih mjera i akata što je za 12.299 ili 175,45% više nego u 2011.godini. Ovaj podatak eksplicitno ukazuje na činjenicu da su postupajući inspektori u svim upravnim oblastima pokušali iste urediti putem preventivnih i korektivnih mjera, a da su se na represivne mjere odlučivali isključivo u inspekcijskim nadzorima koji su imali cilj suzbijanja sive ekonomije radi unapređenja realne ekonomije i novih investicija, te inspekcijskim nadzorima gdje su subjekti nadzora bili povratnici u prekršaj.
Po osnovu 501 izdatog rješenja o zabrani rada 47 subjekata nadzora je registrovalo djelatnost, 60 subjekata nadzora je prestalo sa radom, 5 subjekata nadzora je nastavilo raditi uprkos izrečenoj zabrani, a 175 subjekata nadzora je otklonilo nedostatke po izrečenim zabranama. Podnesena je 1 krivična prijava, 58 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, izdato je 1.255 prekršajnih naloga u ukupnoj vrijednosti od 824.160,00 KM. Iz predočenih podataka vidljivo je da su inspektori podnijeli 26 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka manje nego u 2011.godini, a sankcije su izricali putem prekršajnih naloga, kojih je u ovom izvještajnom periodu bilo više za 160 u odnosu na 2011.godinu.
Vada Tuzlanskog kantona se prilikom usvajanja Izvještaja izuzetn pohvano izrazila o radu cjelokupne Uprave i rezultatima koje je postigla u svim upravnim oblastima koje nadzire i uređuje. Rezultati rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, u poređenju sa ostalim upravama i inspektoratima po ministarstvima drugih kantona, su daleko iznad prosjeka po svim pokazateljima, navodi se u Izvještaju.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU KANTONALNE UPRAVE
CIVILNE ZAŠTITE TUZLANSKOG KANTONA


Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite i pregled aktivnosti u oblasti zaštite i spašavanja, na području Tuzlanskog kantona u 2012. godini. Kada je u pitanju normativni dio u protekloj godini značajno je istaći donošenje
Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu na području TK, kao i donošenje Odluke o postupku i kriterijima za dodjelu pomoći općinama TK, iz sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, kao i Odluke o postupku i uvjetima za dodjelu jednokratne novčane pomoći općinama TK, za otklanjanje šteta nastalih od prirodnih i drugih nesreća. Također, izrađen je i od strane Vlade Tuzlanskog kantona donesen Plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća na području TK. S druge, operativne strane Uprava je koordinirala poslove deminiranja na području našeg kantona u okviru čega je ostvareno 1.382.000 m2 deminirane površine. U vrijeme proglašenog stanja prirodne nesreće u februaru 2012. godine Uprava je, u saradnji sa Kantonalnim štabom civilne zaštite i Kantonalnom komisijom za procjenu šteta, u okvirima zakonom utvrđene nadležnosti, poduzimala aktivnosti u cilju zaštite života ljudi i materijalnih dobara. Također, realizirana je I faze projekta „Operativni centri civilne zaštite TK“, koja podrazumijeva opremanje općinskih i Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite i pokrivanje radio vezom područja Tuzlanskog kantona. Za saniranje posljedica prirodnih nesreća, Uprava je koordinirala i planirala raspodjelu 625.000,00 KM. Tokom 2012.godine organizirana je združena vježbe struktura civilne zaštite pod nazivom „Zrakoplovna nesreća na Međunarodnom aerodromu Tuzla“, a snage civilne zaštite su kao ispomoć išle u borbu protiv snježnih nanosa i požara u Hercegovini.
Također Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila i Program rada uprave za 2013. godinu, te donijela Procjenu ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća na području Tuzlanskog kantona. Procjena ima za cilj da se analiziraju i procjene sva pitanja vezana za izradu Plana zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća, procjene rizici, odnosno uzroci koji mogu dovesti do nastanka prirodnih i drugih nesreća, posljedice koje mogu nastati po ljude i materijalna dobra, te da se utvrdi odgovarajuća organizacija zaštite i spašavanja u cilju sprečavanja nastajanja nesreća, odnosno utvrđivanje odgovarajuće organizacije na spašavanju ljudi i materijalnih dobara, kao i da se izvrši procjena potreba i mogućnosti u obezbjeđenju ljudskih i materijalnih potencijala potrebnih za ostvarivanje procijenjene organizacije zaštite i spašavanja.

USVOJENA INFORMACIJA O KAPACITETIMA PREHRAMBENE INDUSTRIJE I ZASTUPLJENOSTI NJENIH PROIZVODA U TRGOVAČKIM OBJEKTIMA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA U 2012. GODINI


Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Informaciju o kapacitetima prehrambene industrije i zastupljenosti njenih proizvoda u trgovačkim objektima na području Tuzlanskog kantona u 2012. godini. Iz analize podataka može se zaključiti da je aktivnosti kampanje “Kupujmo domaće” potrebno usmjeriti najviše na stimuliranje kupovine domaćih negaziranih sokova, začina na bazi soli, piva i negazirane vode. Ako se podaci iz decembra uzmu kao relevantni za proteklu godinu onda se može reći da su svi ostali proizvodi relativno dobro zastupljeni u ukupnoj količini prodatih proizvoda. Na osnovu podataka može se zaključiti da nabavka i prodaja mlijeka iz domaćih proizvodnih kapaciteta čini oko 81% od ukupne nabavljene i prodate količine. Kad je riječ o brašnu, 95% nabavljenog i prodatog brašna na području TK u većim trgovačkim centrima u decembru 2012.godine potiče iz domaće proizvodnje. U decembru 2012.godine u većim trgovačkim centrima je nabavljeno i prodato 52,42% piva domaće proizvodnje što je 50,84% ukupne prodate vrijednosti. Takođe, prodato je i nabavljeno 88,66% gaziranih sokova domaće proizvodnje čije je učešće u ukupnoj vrijednosti prodatih gaziranih sokova 90,84%. Učešće domaćih negaziranih sokova u ukupnoj prodatoj vrijednosti je 25,94% dok je učešće u nabavljenoj i prodatoj količini 21,44%, iz čega se može zaključiti da su sokovi domaće proizvodnje nešto skuplji u odnosu na uvozne. Prodaja gazirane mineralne vode domaće proizvodnje u decembru 2012.godine čini 92,38% ukupne prodate količine mineralne vode u litrima što je 86,5% učešća u ukupnoj prodatoj vrijednosti, dok flaširana negazirana voda učestvuje sa 51,04% u ukupnim prodatim količinama i sa 48,87% u ukupnoj prodatoj vrijednosti. Pileće meso domaće proizvodnje je u procentu od 99,43% zastupljno u ukupnoj prodatoj količini i vrijednosti mesa. Podaci ukazuju i da je iskorištenost proizvodnih kapaciteta, osim nekih izuzetaka na veoma niskom nivou. Ako uzmemo za primjer ukupne proizvodne kapacitete u industriji mlijeka, njihova prosječna iskorištenost je 38,41%. Neiskorištene proizvodne kapacitete za proizvodnju mlijeka, gazirane mineralne vode, gaziranih sokova, brašna i pilećeg mesa treba uposliti i usmjeriti na izvoz, što će svakako povoljno uticati na spoljnotrgovinski bilans. Informacija također, sadrži i prijedlog određenih mjera i zaključaka koji se prije svega odnose na to da je domaćim proizvođačima, čiji kapaciteti nisu iskorišteni, pružanjem pravne i materijalne pomoći u usvajanju EU standarda i certificiranju kvaliteta, kao osnovnog preduslova za izvoz na tržište Europske unije neophodno omogućiti izlazak na ino-tržište. Budući da zaštita domaće proizvodnje kroz zakonske mjere nije “preporučena” od strane Unije, našoj zemlji stoji na raspolaganju preko 2000 različitih necarinskih barijera u vidu uvoznih kvota, subvencija, antidamping mjera, ograničavanje uvoza, češće kontrole kvaliteta i sl. To su mjere koje članice EU a i susjedne zemlje uveliko koriste kad žele zaštititi domaću proizvodnju od proizvoda iz uvoza. Politiku selektivne zaštite treba provoditi planski, a prvi korak je da se u saradnji sa udruženjima proizvođača i nadležnim ministarstvima definiše koje su to strateške industrijske i poljoprivredne grane tj. proizvodi koje treba zaštiti. S druge strane, treba omogućiti i olakšati uvoz proizvoda čiji je deficit identificiran na tržištu BiH. Na primjer besmisleno je postavljati necarinske barijere za uvoz sirove kafe kad se kod nas kafa ne proizvodi. Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK cijeni da je učešće domaćih proizvoda u ukupnoj prodaji nedovoljno što je argument da se pokrene široka međuresorna akcija „Kupujmo domaće“ na području Tuzlanskog kantona, uz učešće lokalnih zajednica, škola, medija, komorskih udruženja i UG “Klub potrošača“ Tuzla. U provođenju ove kampanje treba imati na umu da sama činjenica “da je nešto domaće” nije dovoljna da potrošači i kupe taj proizvod. Treba uvjeriti potrošača da je domaće zaista dobro, kvalitetno. Naravno, standardi kvaliteta proizvodnje i proizvoda moraju se podići na zadovoljavajući nivo, stoji u danas usvojenoj informaciji.

GODIŠNJI I STRATEŠKI PLAN RADA
UREDA ZA INTERNU REVIZIJU ZA 2013. GODINU


Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Godišnji plan rada Ureda za internu reviziju za 2013. godinu. Plan rada sadrži aktivnosti koje je potrebno obaviti u ovoj godini i predstavlja osnovu aktivnosti. Godišnji plan rada obuhvata najrizičnije poslovne procese utvrđene Strateškim planom 2013. - 2015. godina definisane u okviru dokumenta kontrolno okruženje budžetskih korisnika i usklađen je sa opštim i specifičnim ciljevima iz programa rada budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona. Također, Vlada je usvojila i Strateški plan rada Ureda za period 2013. - 2015. godina. Tokom trogodišnjeg perioda Ured za internu reviziju svoje aktivnosti će usmjeriti na jačanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole (PIFC) kod budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona, osiguranje efikasne kontinuirane funkcije interne revizije kod svih budžetskih korisnika, usklađivanje svoje metodologije rada sa metodologijom rada koju propiše Centralna harmonizacijska jedinica Federalnog ministarstva finansija, Međunarodnim standardima interne revizije IIA i najboljom praksom EU, jačanje saradnje sa Centralnom harmonizacijskom jedinicom Federalnog ministarstva finansija, Uredom za reviziju institucija u Federaciji BiH, Institutom internih revizora BiH, jedinicama za internu reviziju i drugim tijelima lokalne, federalne i državne uprave, jačanje saradnje s međunarodnim institucijama i stručnjacima iz oblasti, osiguranje kontinuiranog stručnog usavršavanja internih revizora, aktivno učestvovanje u radu Instituta internih revizora BiH pri Global IIA.

JAVNA RASPRAVA O OBRAZOVNOJ UPISNOJ POLITICI
NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA


Obzirom na značaj Nacrta dokumenta Obrazovne upisne politike na području Tuzlanskog kantona za školsku 2013./2014. godinu Vlada Kantona je danas prihvatila Program o održavanju javne rasprave u vezi sa ovim aktom. Naime, Vlada Tuzlanskog kantona je u mjesecu februaru usvojila nacrt dokumenta Obrazovne upisne politike na području Tuzlanskog kantona za školsku 2013/2014. godinu, a koji razmatra upisnu politiku za Univerzitet u Tuzli i srednje škole na području Tuzlanskog kantona. U dokumentu su predložene dvije varijante za upis studenata na Univerzitet u Tuzli u školskoj 2013/2014. godini, sa mogućnošću da Univerzitet i sve organizacione jedinice Univerziteta daju svoje prijedloge i sugestije na ponuđeni nacrt dokumenta. Imajući u vidu značaj upisne politike, te potrebu aktivnog uključivanja Univerziteta u Tuzli, škola, privrednih društava, Privredne komore, Službe za zapošljavanje i slično, opredjeljenje Ministarstva i Vlade je da se organizuje javna rasprava, održi okrugli sto, a potom sumiraju rezultati javne rasprave, kako bi se došlo do kvalitetnijih rješenja u oblasti upisne politike u srednje škole i na fakultete/akademiju Univerziteta u Tuzli.

OSTALE ODLUKE


Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za odobravanje finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba braniteljima i članovima njihove obitelji na području Tuzlanskog kantona. Glavni cilj izmjena i dopuna jeste zaštita sredstava od svih mogućihzloupotreba, te olakšavaje pritupa ovim sredstvima onom dijelu populacije kojima je ova vrsta pomoći zaista neophodna.Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o dopuni Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu sredstava udruženjima boračke populacije Tuzlanskog kantona.
Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je danas 2.000,00 KM Nazifu Mujiću na ime osvajanje nagrade ,,Srebreni medvjed" na filmskom festivalu u Berlinu 2013 .godine. Kao glavni protagonista filma "Epizoda u životu berača željeza" oskarovca Danisa Tanovića, gospodin Nazif Mujić je osvojio prerstižnu nagradu "Srebreni medvjed" na jednom od tri najveća svjetska filmska festivala "Berlinale 2013." Na taj način je, daleko van granica i našeg kantona i Bosne i Hercegovine, dao nemjerljiv doprinos afirmaciji kulture i umjetničke kreativnosti ovog dijela naše zemlje.
Također, Vlada je kao podršku održavanju 20. Državnog prvenstva u karateu za kadete i juniore, koje će se u organizaciji karate kluba „Sloboda“ održati u Tuzli, ovom klubu odobrila 5.000,00 KM.
Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas osnovicu za obračun plata budžetskih korisnika za mjesec februar u visini od 380,25 KM, te visinu naknade za ishranu u toku rada u visini od 8 KM po izrađenom danu.
Vlada Tuzlanskog kantona je dala danas saglasnost na Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju sredstava u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za period januar-mart 2013. godine. Predloženi Pregled odobrenih rashoda i izdataka u operativnom planu za period januar-mart 2013.godine je izmijenjen u cilju obezbjeđenja dodatnih sredstava u operativnom planu na potrošačkom mjestu Volonteri u ustanovama obrazovanja i kulture u iznosu od 11.959,00 KM, potrebnih za isplatu naknada volonterima za period januar-maj u ustanovama obrazovanja sa kojim je Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK sklopilo ugovore kojima se obavezuje da osnovne i srednje škole TK koje imaju status javne ustanove i koje prime lica na osposobljavanje za samostalan rad bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski rad), finansira sa mjesečnim bruto iznosom od 250,00 KM. Predloženim izmjenama Odluke o odobravanju sredstava u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za period januar-mart 2013.godine sredstva se raspoređuju u okviru gornje granice odobrene u iznosu od 65.216.021,00 KM.
Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na tekst Anexa IV Ugovora o komisionom kreditu o reprogramu povrata novčanih sredstava po osnovu kredita odobrenog Rudniku soli „Tušanj“, sada pravnom sljedniku Rudniku soli „Tuzla“. Vlada Tuzlanskog kantona je na prijedlog Ministarstva industrije, energetike i rudarstva, ranije donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke i odobravanju komisionog kredita Rudniku soli „Tušanj“. Na navedenu odluku saglasnost je dala i Skupština kantona, ali je prije potpisivanja aneksa Ugovora potrebno da na tekst Ugovora svoju saglasnost da Vlada kantona.
Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Elaborat o izvršenom popisu sredstava i izvora sredstava Budžeta TK sa stanjem na dan 31.12.2012. godine.
Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas saglasnost na tekst Sporazuma o saradnji između Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i Vlade Tuzlanskog kantona s ciljem uspostavljanja Operativno – komunikacijskog centra Bosne i Hercegovine – 112 na sekundarnoj lokaciji i Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite.
Vlada Kantona danas je utvrdila početnu procijenjenu vrijednost sedam službenih vozila koja su, kao osnovna sredstva, vlasništvo Vlade Tuzlanskog kantona i kantonalnih organa, te zadužila Ured za zajedničke poslove da, u ime i račun registrovanih vlasnika, provede Javnu licitaciju radi prodaje motornih vozila. Donesenim Rješenjem Vlada je imenovala i Komisiju za provđenje postupka javne licitacije.
Vlada Tuzlanskog kantona je razmatrala danas prijedloge ocjena o radu v.d. policijskog komesara Fadila Šljivića za period 01.12.2011. - 12.07.2012. godineo koje su predložili Ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona i Nezavisni odbor, te rad v.d. policijskog komesara Fadila Šljivića ocijenila ocjenom pet.
Vlada Tuzlanskog kantona je donijela Odluku o poništavanju Javnog oglasa za nominiranje/imenovanje kandidata za upražnjenu poziciju člana Upravnog odbora Javne ustanova Specijalna biblioteka "Behram-beg" u Tuzli, raspisivanju ponovnog Javnog oglasa i utvrđivanju teksta Javnog oglasa.

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15