Saziv 29. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
29. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u petak 16.07.2021. godine sa početkom u 11,55 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:


D N E V N I  R E D


1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o kupovini robe za robne rezerve;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i Kantonalna direkcija robnih rezervi

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Podrška projektima Kantonalne privredne komore Tuzla" za 2021. godinu;
Obrađivač: Kantonalna privredna komora

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju koeficijenta za obračun novčane egzistencijalne naknade za mjesec juli 2021. godine;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

5. a) Razmatranje usmenih informacija u vezi sa opredjeljenjem Vlade Tuzlanskog kantona o budućem učešću u projektima energetske efikasnosti i utopljavanja javnih objekata ta Tuzlanskom kantonu;

b) Razmatranje informacija u vezi sa opredjeljenjem Vlade Tuzlanskog kantona i drugih nadležnih organa za nastavak učešća u realizaciji projekata iz oblasti zaštite okolice, kao i projekata energijske efikasnosti za javne objekte u vlasništvu Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Nadležna ministarstva

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na Odluku Senata Univerziteta u Travniku o određivanju broja studenata za upis u akademsku 2021/2022. godinu na području Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o odobravanju finansijskih sredstava sa budžetske pozicije 11010017 „Sredstva sa escrow računa"-namjenska sredstva;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju naredbi i preporuka Kriznog štaba Ministarstva zdravstva;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

10. Kadrovska pitanja.

PREMIJER KANTONA
Kadrija Hodžić

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna