2.REDOVNA SJEDNICA VLADE KANTONA

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona («Službene novine Tuzlanskog kantona», br. 7/05, 7/07 i 11/08)   premijer Kantona

S A Z I V A

2. redovnu sjednicu Vlade Kantona koja će se održati u ponedjeljak

17.06.2013. godine sa početkom u 10,00 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I R E D

 1. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu Tuzlanskog kantona;

  Obrađivač: Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva

 1. Razmatranje Izvještaja o radu Ministarstva pravosuđa i uprave za period 01.01. – 31.12.2012. godine;

  Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

 1. Razmatranje Izvještaja o radu Ministarstva finansija za period 01.01.-31.12.2012. godine;

  Obrađivač: Ministarstvo finansija

 1. Razmatranje Izvještaja o radu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2012. godinu;

  Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 1. Razmatranje Izvještaja o radu Ministarstva industrije, energetike i rudarstva za 2012. godinu;

  Obrađivač: Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva

 1. Razmatranje Izvještaja o radu Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja za 2012. godinu;

  Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

 1. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju  Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla za period I-XII 2012. godine;

  Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i JZU UKC Tuzla

 1. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo TK Tuzla za 2012. godinu;

  Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo TK

 1. Razmatranje Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja TK za 2012. godinu;

  Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja TK

 1. a) Razmatranje Izvještaja o radu JU Služba za zapošljavanje TK za 2012. godinu;
  b) Razmatranje Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje TK za period 01.01. – 31.12.2012. godine;

         Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i JU Služba za zapošljavanje TK

 1. Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove Disciplinski centar za maloljetnike TK za period 01.01. - 31.12.2012. godine;

  Obrađivač: JU Disciplinski centar za maloljetnike

 1. a) Razmatranje Izvještaja o radu Komisije za koncesije za period 01.01.2012. – 31.12.2012. godine;
  b) Razmatranje Finansijskog izvještaja Komisije za koncesije za period 01.01.2012. – 31.12.2012. g;

  Obrađivač: Komisija za koncesije

 1. Razmatranje Izvještaja o radu Direkcije cesta Tuzla za 2012. godinu;

  Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i Direkcija cesta

 1. Razmatranje Informacije o stanju turističko – ugostiteljske djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2012. godini;

  Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

 1. Razmatranje Izvještaja o realizaciji proljetne sjetve u 2013. godini za područje TK;

  Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 1. a) Razmatranje prijedloga Ugovora o partnerstvu sa „Demira – Deutsche  mininraumer“   E.V.; 
  b) Razmatranje   prijedloga Ugovora o partnerstvu sa „STOP Mines“ NGO MINE ACTION;
  c) Razmatranje prijedloga Ugovora o partnerstvu između „DOK – ING  DEMINIRANJE N.H.O“ i Vlade Tuzlanskog kantona;
  d) Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka u vezi sa sufinansiranim deminiranjem područja Rudnika krečnjaka „Vijenac“ Lukavac;

  Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Uredbe o načinu i postupku mirnog rješavanja kolektivnih radnih sporova;

  Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu davanja državnih šuma u zakup i uspostavi prava služnosti;

  Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje pripravničkog staža branitelja i članova njihovih porodica;

  Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

 1. Razmatranje Informacije Ministarstva pravosuđa i uprave u vezi završenih aktivnosti sa Rudarskim institutom d.d. Tuzla na vršenju geomehaničke analize tla na lokaciji „Doma armije“ u Tuzli;

  Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa pozicije „Tekuća rezerva“ – potrošačka jedinica 11050001;

  Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave i Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju neplanirane donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2013. godinu;

  Obrađivač: Ministarstvo finansija

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2013. godinu;

  Obrađivač: Ministarstvo finansija

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o visini dječijeg dodatka;

  Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju kriterija za sufinansiranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola za period april – juni školske 2012/2013. godine i septembar – decembar školske 2013/2014. godine;

  Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora JU Bosanski kulturni centar TK Tuzla;

  Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju Javnog oglasa i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK;

  Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 1. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za zbrinjavanje zaposlenika za čijim radom je prestala potreba u ustanovama osnovnog obrazovanja u školskoj 2013/14. godini;
  b) Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za zbrinjavanje zaposlenika za čijim radom je prestala potreba u ustanovama srednjeg obrazovanja u školskoj 2013/14. godini;

  Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 1. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pedagoških standarda i općih normativa za osnovni odgoj i obrazovanje;
  b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pedagoških standarda za srednje škole;

  Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju kriterija o utrošku sredstava za novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji;

  Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program raspodjele namjenskih sredstava Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2013. godinu;

  Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

 1. Razmatranje Zaključaka Općinskog vijeća Srebrenik i Općinskog vijeća Kladanj u vezi pokretanja inicijative za otvaranje Općinskog suda u Srebreniku i Kladnju;

  Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

 1. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem zaposlenika u radni odnos na JU Univerzitet u Tuzli;
  b) Razmatranje zahtjeva za davanje saglasnosti JU Disciplinski centar za prijem jednog zaposlenika u radni odnos na određeno vrijeme;

  Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta i Ministarstvo pravosuđa i uprave

 1. Kadrovska pitanja.

                                                                                       PREMIJER KANTONA

                                                                                                                     Sead Čaušević

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna