Program javnih investicija Tuzlanskog kantona

Svrha donošenja Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona (Public Investment Program - skraćeno PIP/PJI) je da posluži Vladi Tuzlanskog kantona kao osnov za bolje planiranje i upravljanje sredstvima razvoja, sa dugoročnim ciljem povezivanja PJI TK sa procesom strateškog planiranja i budžetiranja. Projekti uključeni u PJI TK stavljaju se u funkciju ostvarivanja sektorskih politika i strteških ciljeva definisanih u okviru nadležnosti Vlade TK planiranjem kroz proces izrade Dokumenta okvirnog budžeta, te mobilizacijom i korištenjem sredstava za njihovu realizaciju. Obzirom da raspoloživa sredstva nisu uvijek dovoljna za višegodišnje finansiranje razvojnih projekata treba da posluži i kao sredstvo za pristup drugim izvorima finansiranja.

Program javnih investicija Tuzlanskog kantona se priprema i donosi svake godine u skladu sa:

  • Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 i 99/19).
  • Uredbom o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije Programa javnih investicija ("Službene novine Federacije BiH", broj: 106/14 i 27/19).
  • Odlukom Vlade Tuzlanskog kantona o određivanju Ministarstva razvoja i poduzetništva (od 01.01.2018.godine kao Ministarstvo privrede) kao nadležnog nosioca aktivnosti u procesu izrade programa javnih investicija za Tuzlanski kanton broj: 02/1-28-9223-1/15 od 20.04.2015.godine ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/15),
  • Odlukom Vlade Tuzlanskog kantona o imenovnju Komisije za izradu Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 09/20).

Programi javnih investicija FBiH, Programi javnih investicija Kantona FBiH i pregled prateće dokumentacije dostupni su na linku: http://www.fmf.gov.ba/v2/stranica.php?idstranica=168&idmeni=1
 

Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj 09.03.2021. godine je Zaključkom broj: 02/1-24-8444/21 usvojila Izvještaj o implementaciji Program javnih investicija Tuzlanskog kantona u 2020.godini.

Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj 25.02.2020. godine je Zaključkom broj: 02/1-28-27197-4/19 usvojila Izvještaj o implementaciji Program javnih investicija Tuzlanskog kantona u 2019.godini.

Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj 22.02.2019. godine je Zaključkom broj: 02/1-28-91-4/19 usvojila Izvještaj o implementaciji Program javnih investicija Tuzlanskog kantona u 2018.godini.

Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj 26.09.2018. godine je Odlukom broj: 02/1-28-433-12/18 usvojila Program javnih investicija Tuzlanskog kantona 2019.-2021.godina.

Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj 24.09.2019. godine je Odlukom broj: 02/1-14-581-10/19 usvojila Program javnih investicija Tuzlanskog kantona 2020-2022.godine.

Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj 03.11.2020. godine je Odlukom broj: 02/1-24-4765-2/20 usvojila Program javnih investicija Tuzlanskog kantona 2021-2023.godine.

Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj 01.06.2021. godine je Zaključkom broj: 02/1-11-866-3/21 usvojila nacrt Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona 2022-2024.godine.

 

Svrha donošenja Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona (Public Investment Program - skraćeno PIP/PJI) je da posluži Vladi Tuzlanskog kantona kao osnov za bolje planiranje i upravljanje sredstvima razvoja, sa dugoročnim ciljem povezivanja PJI TK sa procesom strateškog planiranja i budžetiranja. Projekti uključeni u PJI TK stavljaju se u funkciju ostvarivanja sektorskih politika i strteških ciljeva definisanih u okviru nadležnosti Vlade TK planiranjem kroz proces izrade Dokumenta okvirnog budžeta, te mobilizacijom i korištenjem sredstava za njihovu realizaciju. Obzirom da raspoloživa sredstva nisu uvijek dovoljna za višegodišnje finansiranje razvojnih projekata treba da posluži i kao sredstvo za pristup drugim izvorima finansiranja.

Program javnih investicija Tuzlanskog kantona se priprema i donosi svake godine u skladu sa:

  • Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 i 99/19).
  • Uredbom o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije Programa javnih investicija ("Službene novine Federacije BiH", broj: 106/14 i 27/19).
  • Odlukom Vlade Tuzlanskog kantona o određivanju Ministarstva razvoja i poduzetništva (od 01.01.2018.godine kao Ministarstvo privrede) kao nadležnog nosioca aktivnosti u procesu izrade programa javnih investicija za Tuzlanski kanton broj: 02/1-28-9223-1/15 od 20.04.2015.godine ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/15),
  • Odlukom Vlade Tuzlanskog kantona o imenovnju Komisije za izradu Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 09/20).

Programi javnih investicija FBiH, Programi javnih investicija Kantona FBiH i pregled prateće dokumentacije dostupni su na linku: http://www.fmf.gov.ba/v2/stranica.php?idstranica=168&idmeni=1
 

Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj 09.03.2021. godine je Zaključkom broj: 02/1-24-8444/21 usvojila Izvještaj o implementaciji Program javnih investicija Tuzlanskog kantona u 2020.godini.

Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj 25.02.2020. godine je Zaključkom broj: 02/1-28-27197-4/19 usvojila Izvještaj o implementaciji Program javnih investicija Tuzlanskog kantona u 2019.godini.

Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj 22.02.2019. godine je Zaključkom broj: 02/1-28-91-4/19 usvojila Izvještaj o implementaciji Program javnih investicija Tuzlanskog kantona u 2018.godini.

Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj 26.09.2018. godine je Odlukom broj: 02/1-28-433-12/18 usvojila Program javnih investicija Tuzlanskog kantona 2019.-2021.godina.

Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj 24.09.2019. godine je Odlukom broj: 02/1-14-581-10/19 usvojila Program javnih investicija Tuzlanskog kantona 2020-2022.godine.

Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj 03.11.2020. godine je Odlukom broj: 02/1-24-4765-2/20 usvojila Program javnih investicija Tuzlanskog kantona 2021-2023.godine.

Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj 01.06.2021. godine je Zaključkom broj: 02/1-11-866-3/21 usvojila nacrt Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona 2022-2024.godine.

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna