KANTONALNA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU


Kantonalna agencija za privatizaciju osnovana je Zakonom o Kantonalnoj agenciji za privatizaciju (“Službene novine Tuzlansko-Podrinjskog Kantona” broj 3/97), koji je Skupština Tuzlansko-Podrinjskog Kantona donijela na sjednici održanoj 13.03.1997. godine.


Adresa: ul. Soli broj 2, 75000 Tuzla.

Tel/fax: 290-216; 290-218;
E-mail : Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.


V.D. DIREKTOR:  Admir Čavalić, magistar ekonomije

 

Agencijom upravlja Upravni odbor Agencije.


Članovi Upravnog odbora: 

1. Hasan Osmanović, predsjednik
2. Emina Vejzović-Memić, član
3. Damir Šišić, član
4. Alma Čeliković, član
5. Halid Hadžić, član.


Agencijom rukovodi direktor.


Agencija je specijalizirana organizacija Tuzlanskog kantona.

Agencija ima svojstvo pravnog lica sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonom i Statutom.

Način organizovanja i rada Agencije, njena unutrašnja organizacija, broj izvršilaca, struktura i naziv radnih mjesta i njihovih izvršilaca uređuje se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Agencije i Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta.

Agencija obavlja stručne i druge poslove u vezi sa privatizacijom, i to:
- inicira i učestvuje u pripremi i donošenju propisa i drugih općih akata iz oblasti privatizacije;
- sarađuje s nadležnim ministarstvima, organima i organizacijama za reorganizaciju i privatizaciju;
- vodi evidencije i statistike u okviru svog djelokruga;
- odobrava početni bilans i program privatizacije preduzeća;
- donosi odluku o načinu privatizacije preduzeća koja program privatizacije ne podnesu u propisanom roku;
- vrši pripremu; objavljuje prodaju i provodi prodaju odnosno nadzire sprovođenje prodaje preduzeća i imovine koja se privatiziraju u postupku male privatizacije;
- odlučuje o načinu privatizacije i provodi postupak privatizacije;
- zaključuje s kupcem ugovor o prodaji dionica;
- zaključuje ugovor o privatizaciji preduzeća putem prodaje, leasinga i drugih metoda;
- odobrava postupak izdavanje novih dionica;
- podnosi izvještaje o toku i rezultatima procesa privatizacije Vladi Tuzlansko-Podrinjskog Kantona (u daljem tekstu: Vlada Kantona),
- organizuje i podstiče obrazovanje i stručno usavršavanje iz oblasti privatizacije;
- organizuje i koordinira informativno-propagandnu i izdavačku djelatnost iz područja privatizacije;
- sarađuje s nadležnim tijelima i institucijama Federacije i kantona, te međunarodnim institucijama i organizacijama;
- inicira i organizuje istraživačku djelatnost iz područja privatizacije;
- obavlja i druge poslove u vezi s privatizacijom i reorganizacijom preduzeća utvrđenih zakonom i drugim propisima.


Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna

Vi ste ovdje: Početna UPRAVE I UPRAVNE ORGANIZACIJE Specijalizirana organizacija Kantonalna agencija za privatizaciju