Postupak ostvarivanja

 

1. Javni poziv

JU Služba za zapošljavanje TK objavljuje Javni poziv za učešće u Programu putem sredstava, koji ostaje otvoren do 31.12.2014. godine ili do utroška sredstava.
Osnovne informacije o postupcima, proceduri i aktivnostima iz Programa, nezaposlene osobe iz ciljne grupe i poslodavci dobijaju u JU Služba za zapošljavanje TK, koja određuje kontakt osobe za pružanje informacija o Programu tokom trajanja Javnog poziva.

    a. Prijava na Javni poziv.

Poslodavac se prijavljuje za učešće u Programu putem Prijave na javni poziv u koju unosi svoje podatke i podatke o osobi koju namjerava zaposliti (broj osoba, stručna sprema i dr.).
Podaci o prijavama sa nazivom poslodavca, brojem i kvalifikacijom osoba koje potražuje, kao i podaci o tome da li želi posredovanje u zapošljavanju, bit će objavljeni na web stranici JU Službe za zapošljavanje TK i ažurirani na dnevnoj osnovi do okončanja Javnog poziva. 

2. Provjera i obrada pristiglih prijava

JU Služba za zapošljavanje TK provjerava podatke iz prijave poslodavca (Uprava za inspekcijske poslove, Porezna uprava, ranije učešće u projektima zapošljavanja i sl.). Poslodavac odmah po prijavi, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijave, radi zaključivanja ugovora, Službi dostavlja sljedeću dokumentaciju:
- isprintanu Prijavu na Javni poziv, ovjerenu i potpisanu od ovlaštene osobe,
- broj računa u poslovnoj banci na koji će se sredstva doznačiti,
- uvjerenje o nezaposlenosti osobe koja se zapošljava po Programu

Služba će obavijestiti poslodavca da dostavi uvjerenje Porezne uprave Federacije BiH o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa (original ili ovjerenu kopiju ne stariju od tri mjeseca), i to samo u slučaju kada je kontrola obrasca uplate doprinosa MIP1023 neuspješno dovršena u Poreznoj upravi Federacije BiH.

Služba provjerava dokumentaciju, te ukoliko je poslodavac dostavio nepotpunu ili dokumentaciju koja nije validna, zadovoljavajuća/odgovarajuća, odnosno ako se ustanovi da je evidentiran zbog rada na crno (povratna informacija JU Službe za zapošljavanje TK od Uprave za inspekcijske poslove) ili ne uplaćuje redovno poreze i doprinose, obavještava poslodavca o razlozima nepotpisivanja ugovora.

3. Zaključivanje ugovora o sufinansiranju

Ukoliko je dokumentacija potpuna i validna, zadovoljavajuća/odgovarajuća, Služba priprema šest (6) primjeraka Ugovora, koje nepotpisane dostavlja poslodavcu na potpis. Uz Ugovor, poslodavcu se dostavlja popratni akt kojim se traži da uz potpisane i ovjerene primjerke Ugovora u odgovarajućem roku (15 dana, a za poslodavce koji prijem vrše putem Agencije za državnu službu 90 dana) dostavi:
- kopiju ugovora o radu,
- kopiju prijave na obavezna osiguranja u Poreznoj upravi Federacije BiH (obrazac JS 3100).

Nakon utvrđivanja potpunosti i validnosti dokumentacije, Služba potpisuje i ovjerava sve primjerke Ugovora, koji također potpisuje i ovjerava sve primjerke Ugovora, te zadržava dva primjerka, a ostale vraća poslodavcu i Ministarstvu razvoja i poduzetništva TK.
Ukoliko poslodavac u ostavljenom roku ne dostavi potpunu i validnu dokumentaciju, smatrat će se da je odustao od učešća u Programu i u postupak se uzima prvi sljedeći poslodavac prema datumu prijave.

4. Pravdanje i isplata ugovorenih sredstava

Nakon potpisivanja Ugovora, poslodavac je u obavezi da, najdalje do kraja mjeseca za protekli mjesec, Službi dostavlja:
- specifikacije plaće ovjerene u Poreznoj upravi Federacije BiH, ovjerene i potpisane platne liste osobe koja se sufinansira, uplatnice za pojedinačne isplate plaća, a u slučaju zbirne uplate plaća, kopije izvoda banke iz kojih je vidljiva isplata pojedinačne plaće za sufinansiranu osobu.
Služba priprema Izvještaj u Excel-u i u papirnoj formi dostavlja Ministarstvu razvoja i poduzetništva.
Ministarstvo razvoja i poduzetništva će posebnom Odlukom vršiti prenos sredstava na račun JU Službe za zapošljavanje TK.

5. Opće napomene

U slučaju raskida ugovora o radu sa sufinansiranom osobom, poslodavac je dužan u roku od tri dana o tome obavijestiti Službu, te u roku od 15 dana od nastanka okolnosti može zaključiti ugovor o radu sa osobom koja ispunjava uvjete za zamjenu na preostali period ugovorne obaveze.

U toku trajanja ugovornog odnosa poslodavac je dužan isplaćivati ugovoreni iznos plaće u skladu sa važećim propisima, bez obzira da li je osoba za koju se sufinansira osposobljavanje za rad u struci i sticanje prvog radnog iskustva privremeno spriječena za rad duže od 42 dana ili koristi porodiljsko odsustvo.

U periodu ugovornog odnosa korisnik sredstava ima obavezu da zadrži broj zaposlenika koje je imao u momentu podnošenja zahtjeva, uvećan za broj osoba čije se zapošljavanje sufinansira, osim u opravdanim slučajevima kao sto su dobrovoljni prekid zaposlenja, utvrđena nesposobnost za rad, penzionisanje, prestanak radnog odnosa voljom ili krivicom zaposlenika, proglašenjem od strane nadležnog organa stanja prirodne nesreće ili elementarne nepogode na područu Kantona ili općine u kojoj je sjedište korisnika sredstava.


Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15