ORGANIZACIONA STRUKTURA

 

Obavljanje poslova osnovne djelatnosti zasniva se na vršenju poslova iz svih oblasti iz nadležnosti Ministarstva. Radi osiguravanja neposredne saradnje i objedinjavanja rada više unutrašnjih organizacionih jedinica, obrazuje se osnovna organizaciona jedinica:


- Sektor poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

U sastavu Sektora poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, formiraju se sljedeće unutrašnje organizacione jedinice:

- odsjek poljoprivrede i prehrambene industrije,
- odsjek veterinarstva i ribarstva,
- odsjek vodoprivrede,
- odsjek šumarstva, lovstva i drvne industrije,
- odsjek ekonomsko-finansijskih i općih poslova.


Uprava u sastavu Ministarstva je:
- Kantonalna uprava za šumarstvo

Upravna organizacija u sastavu Ministarstva je:
- Poljoprivredni zavod


Sektor poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

U Sektoru poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao osnovnoj organizacionoj jedinici Ministarstva, obavljaju se upravni, stručni i drugi poslovi iz nadležnosti Ministarstva, a naročito:

- izvršavanje i obezbjeđenje izvršavanja zakona, drugih propisa i akata i u vezi s tim utvrđene politike,
- izrada prednacrta, nacrta i prijedloga zakona, drugih propisa i akata,
- izrada prijedloga programa i ostalih akata u vezi sa utroškom namjenskih sredstava iz nadležnosti Sektora,
- vođenje prvostepenog i drugostepenog upravnog postupka,
- priprema akta i obavlja druge aktivnosti u vezi sa radom javnih ustanova i javnih i drugih preduzeća iz nadležnosti Odsjeka,
- priprema projektnih zadataka i tehničkih opisa za izradu tenderske dokumentacije u postupku javnih nabavki iz nadležnosti Sektora,
- izrada i objedinjavanje budžetskog zahtjeva iz nadležnosti Sektora,
- provođenje procedure i pripremanje svih akata u postupku dodjele koncesija za sve oblasti iz nadležnosti Sektora,
- pripremanje analitičko-informacionih materijala i davanje potrebnih obavještenja i stručnih mišljenja o pitanjima iz nadležnosti Sektora,
- osiguravanje saradnje i koordiniranje rada Odsjeka, kao unutrašnjih organizacionih jedinica,
- osiguravanje saradnje sa drugim organima uprave i upravnim organizacijama koja se prvenstveno odnosi na pitanja provođenja programa rada Sektora i osiguranja jedinstvenih stavova u pogledu primjene propisa iz odgovarajuće oblasti.


Odsjek poljoprivrede i prehrambene industrije


U Odsjeku poljoprivrede i prehrambene industrije, kao unutrašnjoj organizacionoj jedinici Ministarstva, obavljaju se upravni, stručni i drugi poslovi iz nadleznosti Ministarstva, a naročito:

- izvršavanje i obezbjeđenje izvršavanja zakona, drugih propisa i akata i u vezi s tim utvrđene politike,
- izrada prednacrta, nacrta i prijedloga zakona, drugih propisa i akata,
- izrada nacrta programa i ostalih akata u vezi sa utroškom namjenskih sredstava,
- vođenje prvostepenog upravnog postupka u oblastima iz nadležnosti Odsjeka,
- vođenje drugostepenog upravnog postupka po žalbama na rješenja općinskih službi,
- vođenje drugostepenog upravnog postupka po žalbama na rješenja kantonalnih poljoprivrednih inspektora,
- priprema akta i obavlja druge aktivnosti u vezi sa radom javnih ustanova i javnih i drugih preduzeća iz nadležnosti Odsjeka,
- priprema projektnih zadataka i tehničkih opisa za izradu tenderske dokumentacije u postupku javnih nabavki iz nadležnosti Odsjeka,
- izrada budžetskog zahtjeva iz nadležnosti Odsjeka,
- provođenje procedure i pripremanje svih akata u postupku dodjele koncesija iz nadležnosti Odsjeka,
- zaštita i korišćenje poljoprivrednog zemljišta,
- izvršavanje poslova u vezi sa ostvarivanjem novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambenoj industriji na federalnom i kantonalnom nivou,
- unaprijeđenje poljoprivredne proizvodnje,
- unaprijeđenje prehrambene industrije,
- pripremanje analitičko-informativnih i drugih materijala i davanje potrebnih obavještenja i stručnih mišljenja o pitanjima iz nadležnosti Odsjeka,
- vođenje službenih i drugih potrebnih evidencija iz nadležnosti Odsjeka,
- davanje prijedloga i preduzimanje inicijativa za rješavanje pitanja iz oblasti Odsjeka.


Odsjek veterinarstva i ribarstva


U Odsjeku veterinarstva i ribarstva, kao unutrašnjoj organizacionoj jedinici Ministarstva, obavljaju se upravni, stručni i drugi poslovi iz nadležnosti Ministarstva, a naročito:

- izvršavanje i obezbjeđenje izvršavanja zakona, drugih propisa i akata i u vezi s tim utvrđene politike,
- izrada prednacrta, nacrta i prijedloga zakona, drugih propisa i akata,
- izrada nacrta programa i ostalih akata u vezi sa utroškom namjenskih sredstava,
- vođenje prvostepenog upravnog postupka u oblastima iz nadležnosti Odsjeka,
- vođenje drugostepenog upravnog postupka po žalbama na rješenja kantonalnih veterinarskih inspektora,
- vođenje drugostepenog upravnog postupka po žalbama na rješenja Kantonalne agencije za privatizaciju,
- priprema akta i obavlja druge aktivnosti u vezi sa radom javnih ustanova i javnih i drugih preduzeća iz nadležnosti Odsjeka,
- priprema projektnih zadataka i tehničkih opisa za izradu tenderske dokumentacije u postupku javnih nabavki iz nadležnosti Odsjeka,
- izrada budžetskog zahtjeva iz nadležnosti Odsjeka,
- provođenje procedure i pripremanje svih akata u postupku dodjele koncesija iz nadležnosti Odsjeka,
- izvršavanje poslova iz oblasti veterinarstva,
- izvršavanje poslova iz oblasti ribarstva i unapređenje ribarstva,
- pripremanje analitičko-informativnih i drugih materijala i davanje potrebnih obavještenja i stručnih mišljenja o pitanjima iz oblasti Odsjeka,
- vođenje službenih i drugih potrebnih evidencija iz nadležnosti Odsjeka,
- davanje prijedloga i preduzimanje inicijativa za rješavanje pitanja iz nadležnosti Odsjeka.


Odsjek vodoprivrede


U Odsjeku vodoprivrede, kao unutrašnjoj organizacionoj jedinici Ministarstva, obavljaju se upravni, stručni i drugi poslovi iz nadležnosti Ministarstva, a naročito:

- izvršavanje i obezbjeđenje izvršavanja zakona, drugih propisa i akata i u vezi s tim utvrđene politike,
- izrada prednacrta, nacrta i prijedloga zakona, drugih propisa i akata,
- izrada nacrta programa i ostalih akata u vezi sa utroškom namjenskih sredstava,
- vođenje prvostepenog upravnog postupka u oblasti vodoprivrede,
- vođenje drugostepenog upravnog postupka po žalbama na rješenja kantonalnih vodnih inspektora,
- vođenje drugostepenog upravnog postupka po žalbama na rješenja Kantonalne agencije za privatizaciju,
- priprema akta i obavlja druge aktivnosti u vezi sa radom javnih ustanova i javnih i drugih preduzeća iz nadležnosti Odsjeka,
- priprema projektnih zadataka i tehničkih opisa za izradu tenderske dokumentacije u postupku javnih nabavki iz nadležnosti Odsjeka,
- izrada budžetskog zahtjeva iz nadležnosti Odsjeka,
- provođenje procedure i pripremanje svih akata u postupku dodjele koncesija iz nadležnosti Odsjeka,
- iniciranje i učestvovanje u planiranju aktivnosti u oblasti upravljanja vodama, u vezi sa korišćenjem i upotrebom voda, razvojem vodnih resursa, uređenjem, korišćenjem i zaštitom voda i vodotoka,
- pripremanje analitičko-informativnih i drugih materijala i davanje potrebnih obavještenja i stručnih mišljenja o pitanjima iz oblasti Odsjeka,
- vođenje službenih i drugih potrebnih evidencija iz nadležnosti Odsjeka,
- davanje prijedloga i preduzimanje inicijativa za rješavanje pitanja iz nadležnosti Odsjeka.


Odsjek šumarstva, lovstva i drvne industrije

U Odsjeku šumarstva, lovstva i drvne industrije, kao unutrašnjoj organizacionoj jedinici Ministarstva, obavljaju se upravni i drugi stručni poslovi iz nadležnosti Ministarstva, a naročito:

- izvršavanje i obezbjeđenje izvršavanja zakona, drugih propisa i akata i u vezi s tim utvrđene politike,
- izrada prednacrta, nacrta i prijedloga zakona, drugih propisa i akata,
- izrada nacrta programa i ostalih akata u vezi sa utroškom namjenskih sredstava,
- vođenje prvostepenog upravnog postupka u oblastima iz nadležnosti Odsjeka,
- vođenje drugostepenog upravnog postupka po žalbama na rješenja kantonalnih šumarskih inspektora,
- priprema akta i obavlja druge aktivnosti u vezi sa radom javnih ustanova i javnih i drugih preduzeća iz nadležnosti Odsjeka,
- priprema projektnih zadataka i tehničkih opisa za izradu tenderske dokumentacije u postupku javnih nabavki iz nadležnosti Odsjeka,
- izrada budžetskog zahtjeva iz nadležnosti Odsjeka,
- provođenje procedure i pripremanje svih akata u postupku dodjele koncesija iz nadležnosti Odsjeka,
- izvršavanje poslova iz oblasti šumarstva, lovstva i drvne industrije, koji su u nadležnosti Odsjeka,
- pripremanje analitičko-informativnih i drugih materijala i davanje potrebnih obavještenja i stručnih mišljenja o pitanjima iz oblasti Odsjeka,
- vođenje službenih i drugih potrebnih evidencija iz nadležnosti Odsjeka,
- davanje prijedloga i preduzimanje inicijativa za rješavanje pitanja iz nadležnosti Odsjeka.Odsjek ekonomsko-finansijskih i općih poslova

U Odsjeku ekonomsko-finansijskih i općih poslova (u daljem tekstu: Odsjek), kao unutrašnjoj organizacionoj jedinici Ministarstva, obavljaju se upravni, stručni i drugi poslovi iz nadležnosti Ministarstva, a naročito:

- izvršavanje i obezbjeđenje izvršavanja zakona, drugih propisa i općih akata i u vezi s tim utvrđene politike,
- izrada prednacrta, nacrta i prijedloga zakona, drugih propisa i općih akata,
- izrada budžetskog zahtjeva Ministarstva u saradnji sa Sektorom, Upravom i Zavodom,
- vođenje prvostepenog upravnog postupka u oblastima iz nadležnosti Odsjeka,
- praćenje izvršavanja Budžeta Ministarstva,
- izrada dinamike realizacije programa utroška sredstava iz svih oblasti u nadležnosti Ministarstva,
- praćenje izvršenja Budžeta u odnosu na planirana, doznačena i utrošena sredstva, po pozicijama za budžetske korisnike u razdjelima Ministarstva,
- praćenje rokova za plaćanje obaveza,
- saradnju sa Trezorom Ministarstva finansija,
- izrada izvještaja o izvršenju Budžeta Ministarstva,
- izrada tenderske dokumentacije i provodjenje postupka javnih nabavki iz nadležnosti Ministarstva,
- izrada pojedinačnih akata koji se odnose na prava, dužnosti i odgovornosti službenika i namještenika u Ministarstvu iz radnog odnosa ili u vezi sa radnim odnosom,
- provođenje zakonitog knjiženja svih poslovnih događaja,
- vršenje općih, protokolarnih i drugih poslova od značaja za ostvarivanje nadležnosti Ministarstva,
- vođenje službenih i drugih potrebnih evidencija, ako one nisu u djelokrugu rada Odsjeka,
- vršenje svih drugih administrativno-tehničkih, operativno-tehničkih i pomoćnih poslova u Ministarstvu.


Kantonalna uprava za šumarstvo

U Kantonalnoj upravi za šumarstvo koja je u sastavu Ministarstva se obavljaju upravni, stručni i drugi poslovi iz nadležnosti Ministarstva, a naročito:

- vođenje prvostepenog upravnog postupka,
- obavljanje stručnih poslova, u skladu sa Zakonom o šumama, za vlasnike privatnih šuma, prenesene ugovorom na Upravu,
- prikupljanje podataka i vođenje baze podataka o stanju i razvoju šuma,
- vođenje katastra šuma i šumskog zemljišta i dostavljanje istog Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Federalnoj upravi za šumarstvo,
- prikupljanje podataka u vezi sa zaštitom šuma, obezbjeđenje informacija o pojavi biljnih bolesti i štetočina, te savjetovanje o pitanjima koja se tiču integralne zaštite šuma,
- praćenje realizacije programa zaštite šuma,
- preuzimanje privremeno oduzetih šumskih proizvoda, organiziranje utovara, prijevoza i skladištenja, te, po potrebi organiziranje i provođenje licitacije,
- sudjelovanje u izradi i provođenju planova za zaštitu šuma od požara,
- zajedno sa korisnikom državnih šuma, praćenje zdravstvenog stanja šuma i obima šteta u šumama, poduzimanje adekvatnih preventivnih mjera za sprečavanje pojava koje mogu prouzrokovati štete na šumi, te o tome izvještavanje Ministarstva,
- praćenje i analiziranje ekonomskog stanja u oblasti šumarstva i dostavljanje istih Ministarstvu,
- pripremanje i izrada programa iz oblasti šumarstva, koji se finansiraju ili sufinansiraju iz namjenskih sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona,
- pripremanje kantonalnih šumskorazvojnih planova i podnošenje istih Ministarstvu,
- izrada elaborata za formiranje šumskoprivrednih područja,
- nadzor nad prikupljanjem podataka za izradu šumskoprivrednih osnova za privatne šume,
- praćenje realizacije šumskoprivrednih osnova, putem godišnjih planova gospodarenja šumama,
- vođenje evidencije objekata za proizvodnju i doradu šumskog sjemena i proizvođača šumskog i ukrasnog drveća i grmlja,
- obavljanje poslova dijagnozno prognozne službe i praćenje stanja i stepena oštećenosti šuma i o tome obavještavanje Ministarstva,
- obezbjeđenje neposredne zaštite šuma putem čuvarske službe,
- ustupanje poslova kantonalnom šumskoprivrednom društvu u pogledu gospodarenja šumama i šumskim zemljištem u državnom vlasništvu i praćenje izvršenja ugovornih obaveza,
- praćenje i realiziranje integralne zaštite šuma,
- usaglašavanje šumskoprivrednih osnova sa prostornim planovima, vodoprivrednim osnovama, lovnoprivrednim osnovama, evidencijama koje se vode kod Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa i federalnim programom upravljanja mineralnim sirovinama i planovima upravljanja pojedinim mineralnim sirovinama,
- davanje mišljenja na šumskoprivredne osnove,
- davanje saglasnosti na godišnji plan gospodarenja državnim šumama,
- izrada projekata za izvođenje radova u šumarstvu i vođenje registra izgrađenih i donesenih projekata za izvođenje radova u šumarstvu za privatne šume,
- obavljanje poslova u vezi sa tehničkim prijemom radova izvedenih po projektu za izvođenje radova u šumarstvu, za privatne šume,
- u saradnji sa obrazovnim ustanovama, organiziranje obuke za lica koja izvode radove u šumi,
- učestvovanje u izradi stručnog mišljenja za formiranje ili reviziju šumsko-privrednih područja,
- pripremanje i davanje mišljenja za proglašenje zaštitnih šuma i šuma sa posebnom namjenom na način propisan Zakonom o šumama,
- izrada planova za izgradnju i održavanje šumskih putnih komunikacija, koji se finansiraju iz Budžeta Kantona, uz saglasnost Ministarstva,
- praćenje izvršenja svih ugovornih obaveza koje se odnose na državne šume,
- upoznavanje javnosti sa stanjem šuma i izdavanje odgovarajuće stručno-popularne publikacije o stanju šuma i njhovom značaju,
- izrada programa rada, izvještaja o radu iz nadležnosti Uprave,
- organiziranje savjetovanja i pružanje stručne pomoći korisniku državnih šuma i vlasnicima privatnih šuma,
- obavljanje drugih poslova koji proizilaze iz Zakona o šumama i drugih propisa.


Poljoprivredni zavod

U Zavodu koji je upravna organizacija u sastavu Ministarstva se obavljaju stručni i drugi poslovi iz nadležnosti Ministarstva, a naročito:

- pružanje poljoprivrednih, savjetodavnih, teoretskih i praktičnih usluga za biljnu proizvodnju i stočarstvo,
- kontrola kvaliteta poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i stočne hrane u proizvodnji i prometu, kao i druge djelatnosti u vezi sa kontrolom, uz izdavanje odgovarajućih dokumenata,
- izrada programa, projekata i studija iz oblasti poljoprivrede,
- iniciranje i pomaganje poljoprivrednih proizvođača u cilju njihovog organiziranja i podizanja nivoa poljoprivredne proizvodnje,
- nadzor nad proizvodnjom i doradom sjemena i sadnog materijala, laboratorijske analize sjemena, merkantilnih proizvoda i zemljišta, te ostalih poljoprivredno - prehrambenih proizvoda,
- istraživanje u oblasti stočarske proizvodnje putem ogleda i selekcije u cilju povećanja obima i ekonomičnosti proizvodnje u stočarstvu,
- pružanje pomoći poljoprivrednim gazdinstvima savjetima u stručnom dijelu iz oblasti razvoja poljoprivrede i sela,
- praćenje zdravstvenog stanja poljoprivrednog bilja,
- provođenje programa i istraživačke djelatnosti u oblasti poljoprivredne proizvodnje i prehrambene industrije.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv