ORGANIZACIONA STRUKTURA

 

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja (u daljem tekstu: Ministarstvo) utvrđuje se:

 

 • unutrašnja organizacija Ministarstva, vrste organizacionih jedinica i njihove nadležnosti;
 • sistematizacija radnih mjesta;
 • rukovođenje Ministarstvom i organizacionim jedinicama, ovlaštenja u rukovođenju i odgovornost za obavljanje poslova;
 • stručni kolegij i radna tijela Ministarstva;
 • saradnja u vršenju poslova i zadataka iz nadležnosti Ministarstva;
 • programiranje i planiranje rada;
 • način ostvarivanja prava i dužnosti iz radnog odnosa i disciplinska odgovornost državnih službenika i namještenika;
 • ostvarivanje javnosti rada Ministarstva;
 • prijem pripravnika

 

UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

 

Poslovi iz nadležnosti Ministarstva vrše se u okviru slijedećih organizacionih oblika:

 • Pravni i opšti poslovi izvan organizacionih jedinica (izvršiocima ovih poslova rukovodi sekretar Ministarstva)
 • Odjeljenje trgovine i turizma, kojim rukovodi pomoćnik ministra za trgovinu i turizam
 • Odjeljenje saobraćaja, kojim rukovodi pomoćnik ministra za saobraćaj

 

 

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja (u daljem tekstu: Ministarstvo) utvrđuje se:

 

 • unutrašnja organizacija Ministarstva, vrste organizacionih jedinica i njihove nadležnosti;
 • sistematizacija radnih mjesta;
 • rukovođenje Ministarstvom i organizacionim jedinicama, ovlaštenja u rukovođenju i odgovornost za obavljanje poslova;
 • stručni kolegij i radna tijela Ministarstva;
 • saradnja u vršenju poslova i zadataka iz nadležnosti Ministarstva;
 • programiranje i planiranje rada;
 • način ostvarivanja prava i dužnosti iz radnog odnosa i disciplinska odgovornost državnih službenika i namještenika;
 • ostvarivanje javnosti rada Ministarstva;
 • prijem pripravnika

 

UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

 

Poslovi iz nadležnosti Ministarstva vrše se u okviru slijedećih organizacionih oblika:

 • Pravni i opšti poslovi izvan organizacionih jedinica (izvršiocima ovih poslova rukovodi sekretar Ministarstva)
 • Odjeljenje trgovine i turizma, kojim rukovodi pomoćnik ministra za trgovinu i turizam
 • Odjeljenje saobraćaja, kojim rukovodi pomoćnik ministra za saobraćaj

 

OPŠTI I PRAVNI POSLOVI IZVAN ORGANIZACIONIH JEDINICA

 

Opšti i pravni poslovi izvan organizacionih jedinica obuhvataju poslove osnovnih djelatnosti, kao i poslove opštih, tehničkih i pomoćnih djelatnosti, a naročito:

 

 • izrada koncepata i teza za donošenje Zakona i drugih propisa i opštih akata;
 • samostalno vođenje upravnog postupka rješavanje najsloženijih upravnih stvari;
 • priprema i izrada instrukcija, objašnjenja i stručnih upustava za primjenu zakona, drugih propisa i općih akata;
 • izrada opštih akata;
 • izrada prednacrta i nacrta zakona;
 • obavljanje svih računovodstveno-finansijskih poslova, koji se ne vrše u Ministarstvu finansija, a koji se odnose na ekonomsko poslovanje Ministarstva;
 • priprema i surađuje na pripremi odgovara na zastupnička pitanja;
 • vođenje službene i druge potrebne evidencije;
 • izvršavanje poslova u vezi sprovođenja kancelarijskog poslovanja Ministarstva;
 • prijem, zavođenje, raspoređivanje i arhiviranje pošte i povjerljivijih materijala u interne i dostavne knjige;
 • vršenje poslova tehničkog sekretara;
 • vršenje operativnih i daktilografskih poslovaODJELJENJE TRGOVINE I TURIZMA

 

Odjeljenje trgovine i turizma obavlja poslove koji se odnose na:

 • provođenje propisa u oblasti trgovine i turizma u skladu sa federalnim i kantonalnim zakonima;
 • praćenje unutrašnje trgovine i vršenje usklađivanja ekonomskih odnosa sa drugim kantonima;
 • praćenje i analiziranje trgovine na kantonu;
 • bilansiranje i praćenje snabdjevenosti kantona;
 • praćenje i analiziranje uvoza i izvoza roba i usluga na području kantona;
 • davanje inicijative u kreiranju politike uvoza i izvoza u cilju zaštite proizvodnje unutar kantona;
 • vršenje kontrole cijena proizvoda i usluga u skladu sa zakonom;
 • praćenje izvršenja potpisanih ekonomskih i trgovačkih sporazuma na nivou Kantona;
 • kontrolisanje usklađenosti robe sa standardima, tehničkim normativima i normama kvaliteta;
 • analiza i praćenje funkcionisanja tržišta i pojava na tržištu;
 • razvoj i unaprjeđenje trgovine i procesa poslovanja u trgovini;
 • predlaganja mjera intervencije na tržištu;
 • analizu utjecaja ekonomske politike na konjukturna kretanja;
 • kontrola kvaliteta hrane po sistemu HACCAP(zdravstveno bezbjedna hrana);
 • organizacija medijskih kampanja u cilju promocije i zaštite domaćih proizvoda;
 • saradnja sa savjetom potrošača i uključivanje u projekat EU o zaštiti potrošača kroz primjenu evropskih i domaćih standarda kod robe široke potrošnje;
 • permanentno promoviranje domaće proizvodnje;
 • stvaranje uslova za nastup na domaćem i inozemnom tržištu privrednih subjekata iz oblasti trgovine i turizma sa područja kantona;
 • inicira i utvrđuje turističku strategiju TK-a i mjere za njeno provođenje;
 • prati i analizira učinke i doprinos turizma ukupnom privrednom razvoju Kantona;
 • predlaže i provodi mjere za poticanje i povećanje konkurentnosti turističke privrede;
 • prati i analizira kretanje zaposlenosti i potrebe obrazovanja kadrova i predlaže mjere za poboljšanje istog;
 • preduzima i provodi promotivne i druge aktivnosti na pojedinim tržištima;
 • prati, prikuplja i obrađuje statističke i druge relevantne podatke o osnovnim pokazateljima, kretanjima i stanju u turizmu, te formira relevantne baze podataka;
 • prati i analizira rezultate poslovanja privrednih subjekata, pojedinih grupacija i turizma u cjelini;
 • predlaže mjere za poboljšanje ukupne turističke ponude i s drugim nadležnim resorima koordinira mjere na pripremi i odvijanju turističkog prometa;
 • provodi propise o razvrstavanju i kategorizaciji smještajnih i turističkih objekata u neposrednom postupku;
 • izrađuje zaključke, rješenja i druge akte vezano uz postupak kategorizacije;
 • prati stanje kategorisanih objekata i predlaže mjere za poboljšanje propisa o razvrstavanju i kategorizaciji;
 • izrađuje periodične izvještaje i analize iz svojeg djelovanja;
 • vodi upisnik smještajnih i turističkih objekata koji se kategoriziraju;
 • vodi evidenciju svih kategorizovanih objekata u oblasti hotelijerstva i ugostiteljstva po vrstama i kategorijama;
 • prati razvojne i druge dokumente i politiku ostalih privrednih djelatnosti koje utiču na turizam;
 • domaćim i stranim investitorima pruža informacije o mogućnostima razvoja novih projekata u turizmu;
 • priprema i izrađuje koncepcijska rješenja za izradu zakona i drugih propisa iz područja ugostiteljstva i turizma na nivou Kantona;
 • daje objašnjenja za primjenu zakona i drugih propisa iz područja ugostiteljstva i turizma;
 • prati funkcioniranje sustava turističkih zajednica i ostvarivanje programa i ciljeva, te prati zakonitost rada turističkih zajednica i drugih poslova vezanih za rad turističkih zajednica u skladu sa Zakonom;
 • prati stanje, pojave i kretanja u području selektivnih oblika turizma (zdravstveni, seoski, kongresni, berzni, omladinski i drugi);
 • surađuje s odgovarajućim udruženjima, savezima i drugim institucijama iz područja selektivnih oblika turizma radi predlaganja mjera za njihov razvoj i unapređenje,
 • učestvuje u definiranju politike koncesija vezane za turizam;
 • analizira i vrednuje stanje turističke infrastrukture i zaštite okoliša u turističkim mjestima, te usmjerava razvoj različitih ekološki prihvatljivih oblika turizma

 

ODJELJENJE SAOBRAĆAJA

 

Odjeljenje saobraćaja obavlja poslove koji se odnose naročito na:

 • iniciranje i saradnja na izradi planova razvoja u saobraćaju , željezničkom, jezerskom, vazdušnom i PTT saobraćaju i drugim vidovima integralnog transporta kao i praćenje njihove realizacije;
 • nadzor nad vršenjem povjerenih javnih ovlašćenja i nad zakonitošću propisa i općih akata u oblasti saobraćaja općinskih organa ;
 • davanje mišljenja i stručne pomoći na programe sanacije i obnove infrastrukture, transportnih i drugih kapaciteta u cestovnom saobraćau i njihovoj operacionalizaciji,
 • praćenje stanja i razvoja unutrašnjeg cestovnog, željezničkog, jezerskog, vazdušnog i PTT saobraćaja, cjevovodnog i drugih vidova integralnog transporta u cilju optimalnog zadovoljenja potreba privrede i stanovništva, te posticanje razvoja savremenih transportnih tehnologija;
 • praćenje stanja bezbijednosti saobraćaja, željezničkog, jezerskog, vazdušnog saobraćaja, cjevovodnog i integralnog transporta;
 • poduzimanje mjera za funkcionisanje saobraćaja, željezničkog, jezerskog, vazdušnog i PTT saobraćaja, cjevovodnog i integralnog transporta u ratnim uslovima i drugim vanrednim prilikama;
 • izdavanje Rješenja o režimu saobraćaja za regionalne i lokalne puteve;
 • učešće u radu Vladine komisije u rješavanju žalbi u drugostepenom postupku;
 • vrši izradu analiza, informacija, izvještaja i mišljenja iz oblasti cestovnog saobraćaja,
 • učešće u pripremi za kategorizaciju putnih pravaca na području Kantona;
 • pripremu zakona, drugih propisa i općih akata iz nadležnosti Ministarstva;
 • davanje prijedloge potrebnog kontingenta dozvola u međunarodnom cestovnom saobraćaju, vrši distribuciju stranih bilateralnih dozvola za robni promet, prati korištenje dozvola i vodi evidenciju u vezi sa tim;
 • praćenje primjene Zakona o cestama FBiH i pratećih Pravilnika;
 • praćenje primjene Zakona o osnovama bezbijednosti na putevima i pratećih Pravilnika;
 • vršenje upravnog nadzora nad radom Stanica tehničkog pregleda motornih i priključnih vozila;
 • edukacija i organizovanje posebnih ispita za vozače koji vrše taksi prijevoz;
 • davanje odgovora na tužbu protiv konačnih rješenja Ministarstva;
 • obradu i izrada baze podataka za Ministarstvo u oblasti saobraćaja;
 • izradu prednacrta, nacrta i prijedloga Zakona, drugih propisa i općih akata, nomotehničku obradu tih propisa, kao i pripremanje izmjena i dopuna tih propisa u oblasti saobraćaja;
 • izradu analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala na osnovu podataka;
 • izradu elaborata, studija, programa , projekata , planova i procjena u oblasti saobraćaja , kao i projektnih zadataka;
 • provođenje politike i izvršavanje Zakona, drugih propisa i općih akata a s tim u vezi utvrđivanje stanja u oblasti saobraćaja i posljedica koje mogu nastati u saobraćaju;
 • obavljanje upravnih poslova i drugih stručnih poslova vezane za obavljanje unutrašnjeg i međunarodnog saobraćaja, donosi pojedinačne akte (rješenja i druge akte) predviđene Zakonom i podzakonskim aktima iz oblasti saobraćaja;
 • utvrđivanje i praćenje tehničko-eksplatacionih karakteristika vozila sa stanovišta ispunjavanja određenih standarda i bezbjedonosnih uslova a s tim u vezi i donošenje odgovarajućih rješenja;
 • vođenje upravnog postupka u vezi izdavanja Licenci , Iskaznica i Rješenja o tehničko-eksploatacionim uslovima;
 • učestvovanje u radu Komisije za kategorizaciju autobuskih stanica na području Kantona i s tim u vezi donosi rješenja;
 • vršenje nadzora i praćenja rada autobuskih stanica i stanica tehničkog pregleda

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15