MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLICE

 

Adresa: Rudarska 65., Tuzla
Tel.: ++ 387 (0) 369 428
Fax: ++ 387 (0) 369 429
e-mail :   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.  

 Anela Ajsic MPUZO

 

MINISTAR

Anela Ajšić
 

 

  

 

Rukovodeći službenici:

 

- SEKRETAR MINISTARSTVA: Emir Softić
- POMOĆNIK MINISTRA ZA ZAŠTITU OKOLICE I PRIRODE: Goran Mišić
- POMOĆNIK MINISTRA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRAĐENJE: Fahrudin Delić

 

 

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice vrši upravne i druge stručne poslove, koji se odnose na:

 • obezbjeđivanje primjene najviših standarda ljudskih prava i sloboda utvrđenih međunarodnim aktima, ustavima i zakonima u oblastima iz nadležnosti Ministarstva;
 • istraživanje, analizu stanja i planiranje prostornog razvoja Kantona;
 • obezbjeđivanje pripreme, izrade i provođenja Prostornog plana Kantona;
 • obezbjeđivanje pripreme, izrade i provođenja planskih dokumenata posebnih obilježja od značaja za Kanton;
 • usaglašavanje Prostornog plana Kantona sa Prostornim planom Federacije;
 • praćenje izrade i usaglašavanje planskih dokumenata na nivou općine sa planskim dokumentima na nivou Kantona;
 • pripremu i izradu izvještaja o stanju prostora i programa mjera i aktivnosti za unapređenje stanja u prostoru;
 • izdavanje urbanističko-tehničke dokumentacije (urbanistička saglasnost, odobrenje za građenje, upotrebna dozvola i sl.);
 • provođenje politike u oblasti građenja i vršenje nadzora nad provođenjem zakona i drugih propisa iz oblasti prostornog uređenja i građenja;
 • praćenje stanja i unapređenje oblasti građenja na nivou Kantona;
 • izradu analiza, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala za oblast građenja;
 • podršku poslovima premjera i održavanja katastra nekretnina i katastra komunalne infrastrukture;
 • uspostavljanje i razvoj jedinstvenog informacionog sistema u oblasti prostornog planiranja i uređenja (GIS-a), u svrhu planiranja, uređenja i zaštite prostora;
 • provođenje stambene politike;
 • provođenje politike iz oblasti korištenja, upravljanja i održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade;
 • provođenje politike iz komunalne oblasti;
 • izradu analiza, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala iz stambene oblasti, oblasti korištenja, upravljanja i održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade i komunalne oblasti;
 • analizu stanja okoliša i provođenje aktivnosti zaštite okoliša;
 • obavljanje poslova i zadataka utvrđenih zakonima i drugim propisima iz oblasti zaštite okoliša;
 • uspostavljanje i rukovođenje sistemom informisanja o okolišu u Kantonu;
 • izdavanje dozvola za korištenje okoliša iz nadležnosti Kantona;
 • organizovanje poslova koji imaju za cilj sprečavanje ili smanjenje štetnih posljedica po okoliš;
 • prikupljanje i raspodjelu sredstava za finansiranje zaštite okoliša;
 • nadzor nad raspodjelom sredstava za finansiranje zaštite okoliša;
 • uspostavljanje i održavanje registra o pogonima, postrojenjima i zagađivanjima;
 • obezbjeđivanje donošenja i praćenje provođenja Kantonalnog plana zaštite okoliša i Kantonalnog plana upravljanja otpadom;
 • određivanje lokacija i zemljišta u poslovima upravljanja otpadom;
 • podršku aktivnostima na uspostavljanju međuopćinskih i regionalnih deponija;
 • izdavanje dozvola za obavljanje aktivnosti upravljanja otpadom i njegovog odlaganja;
 • odobravanje planova upravljanja medicinskim otpadom;
 • vođenje i održavanje Sistema za praćenje kvaliteta zraka na području Kantona;
 • analiziranje, pripremanje informacija o kvalitetu zraka za područje Kantona i preduzimanje mjera za zaštitu kvaliteta zraka;
 • provođenje aktivnosti vezanih za zaštitu od buke;
 • provođenje aktivnosti vezanih za proglašenje zaštićenih područja iz nadležnosti Kantona;
 • pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz nadležnosti Ministarstva;
 • donošenje podzakonskih propisa iz nadležnosti Ministarstva;
 • rješavanje o upravnim stvarima iz nadležnosti Ministarstva;
 • vršenje nadzora nad provođenjem propisa iz nadležnosti Ministarstva;
 • vršenje i drugih poslova u skladu sa zakonom i drugim propisima.

 

U sastavu Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice je upravna organizacija: Zavod za prostorno planiranje i urbanizam.


Zavod za prostorno planiranje i urbanizam vrši stručne i druge poslove iz oblasti prostornog planiranja i uređenja prostora za potrebe Kantona, koji se odnose na:

 • praćenje stanja i pojava u prostoru u oblasti prostornog planiranja na nivou Kantona;
 • koordinaciju sa domaćim i stranim institucijama i učešće u izradi naučnih projekata i studija o dugoročnom i srednjoročnom razvoju Kantona;
 • koordinaciju i učešće u pripremi i praćenju realizacije projekata razvoja Kantona;
 • usaglašavanje planskih dokumenata iz nadležnosti Kantona sa planskim dokumentima iz nadležnosti Federacije;
 • koordinaciju pripreme i izrade planskih dokumenata na nivou Kantona;
 • izradu smjernica, planova i programa aktivnosti za izradu planskih dokumenata iz nadležnosti Kantona;
 • nosioca izrade planskih dokumenata i pripremanja propisa koji su sastavni dio planske dokumentacije;
 • stručno-tehničke pripreme za izradu programa mjera i aktivnosti za unapređenje stanja u prostoru Kantona;
 • pripremu stručnih podloga za izradu propisa i drugih akata iz oblasti prostornog planiranja;
 • uspostavljanje, vođenje i održavanje jedinstvenog informacionog sistema u oblasti prostornog planiranja i uređenja Kantona (GIS-a);
 • stručna mišljenja vezano za planske dokumente za potrebe općina sa područja Kantona;
 • učešće u pripremi propisa iz oblasti prostornog uređenja i građenja;
 • izvršavanje poslova koje općine sa teritorije Kantona ugovorom povjere Zavodu;
 • izdavanje stručnih časopisa i publikacija;
 • vršenje i drugih poslova utvrđenih zakonom i drugim propisima ili po zahtjevu Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice.

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv